Identifying Data 2019/20
Subject (*) Screenplay Writing Code 616G01018
Study programme
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
Nozal Cantarero, Teresa
E-mail
teresa.nozal@udc.es
Lecturers
Nozal Cantarero, Teresa
E-mail
teresa.nozal@udc.es
Web
General description A elaboración do guión é o paso previo imprescindible en calquera procedemento de produción audiovisual. Nesta asignatura, o alumnado introducirase nas técnicas, estratexias e formatos necesarios para desenvolver a súa faceta de guionista.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer dinámicas de escrita creativa. A2
A7
Coñecer as ferramentas de traballo necesarias para o desenvolvemento de guións. A7
A8
Coñecemento e manexo dos códigos, técnicas e estruturas narrativas necesarias para realizar un produto atractivo para o espectador. A1
A2
A7
B6
Desenvolver a capacidade de visualización que require a escrita audiovisual A1
A12

Contents
Topic Sub-topic
Introducción. O oficio de contar historias O traballo de guionista
Escribir para un guion audiovisual
O guion Fases na elaboración dun guion. Dende a idea á elaboración do guion literario e técnico

A estrutura. Estratexias de interese
O guion seriado Escritura episódica e serial
O guion multimedia/interactivo O guion de formatos interactivos
Guion documental Guion de documentais
O guion de programas Planificación
Desenvolvemento
O guion técnico Paso do guion literario ao guion técnico.
Formatos de guion técnico.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Workshop A1 A2 A7 A8 A12 B6 16 52 68
Mixed objective/subjective test A7 A12 B6 8 48 56
Guest lecture / keynote speech A7 A8 A12 24 0 24
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Workshop Modalidade formativa orientada á aplicación de aprendizaxes na que se poden combinar diversas metodoloxías/probas (exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc) a través da que o alumnado desenvolve tarefas eminentemente prácticas sobre un tema específico, co apoio e supervisión do profesorado.
Mixed objective/subjective test A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe

Personalized attention
Methodologies
Workshop
Description
O profesor resolverá dúbidas do traballo.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Mixed objective/subjective test A7 A12 B6 Proba que pode integrar distintos tipos de exercicios: probas de ensaio, preguntas cortas, probas obxectivas, etc.
100
 
Assessment comments

Recoméndase que o estudante consulte periodicamente a plataforma moodle onde se publicarán avisos, exercicios e parte do material de estudo. Os exercicios entregaranse exclusivamente a través desta plataforma.

Os estudantes que o desexen poden seguir un sistema de avaliación continua, para o que terán que facer unha proba teórica avanzada, realizar unha serie de exercicios a través da plataforma Moodle e asistir a un mínimo de actividades. Todo isto informarase no primeiro día de clase, a información publicarase en Moodle e a execución seguirase a través da mesma plataforma.

Toda exposición oral ou escrita terá que respectar os usos e normas desta demarcación xeográfica da Real Academia Galega ou da Real Academia Española para que poida ser correctamente entendida e, por conseguinte, avaliada.


Sources of information
Basic Syd Field (2002). Cómo mejorar un guión. Madrid. Plot ediciones
CHION, Michel (2009). Cómo se escribe un guión. Madrid. Cátedra
Aguyé, Ramón (2017). Cómo se escribe un guion: doce guiones de cortometraje. Sevilla. Punto Rojo
Comparato, Doc (2002). De la creación al guión. Madrid. IORTVE
Rabiger, Michael (2001). Dirección de documentales. Dirección de documentales
Daniel González (2011). Diseño de videojuegos. Da forma a tus sueños. Madrid. Ra-Ma
Mckee, Robert (2004). El guión. Barcelona. Alba Editorial
Bou Bouzá, Guillem (1997). El guión multimedia. Madrid. Anaya
Ríos San Martín, Manuel ( coordinador) (2012). El guión para series de televisión . Madrid : Instituto RTVE
Fernández Diez, Federico (2005). El libro del guión. Madrid. Díaz de Santos
Syd Field (2002). El libro del guión. fundamentos de la escritura de guiones.. Madrid. Plot ediciones
Syd Field (2002). El manual del guionista. Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guión paso a paso. Madrid. Plot ediciones
Sánchez Escalonilla, Antonio (2014). Estrategias de guión cinematográfico. Barcelona. Ariel
Bateman, Chris (ed.) (2007). Game writing. Narrative skills for videogames. Thompson
De la Cruz, Ángel (2016). La escalera de papel: los primeros pasos hacia el Goya. Ézaro ediciones

Complementary Diamante, Julio (2010). De la idea al film. Madrid. Catedra
Huet, Anne (). El guión. Barcelona. Paidos
Vanoye, Francis (1996). Guiones modelo y modelos de guión. Barcelona. Paidos
Vale, Eugene (2002). Técnicas del guión para cine y televisión . Barcelona. Gedisa
Marx, Christy (2007). Writing for Animation, Comics and Games. Focal Press


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Applied Design/616G01015
Television Formats and New Media/616G01019

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Recoméndase que o alumno consulte periodicamente a plataforma moodle onde se colgarán avisos, exercicios e parte do material de estudo. Os exercicios entregaranse exclusivamente a través desta plataforma. 

 O alumno que o desexe poderá seguir un sistema de avaliación continua para o que terá que facer unha proba teórica liberatoria adiantada, entregar unha serie de exercicios a través da plataforma Moodle e asistir a un mínimo de actividades. De todo iso informarase o primeiro día de clase, colgarase a información en Moodle e seguirase a execución a través da mesma plataforma. T

odo escrito ou exposición oral terá que aterse aos usos e normas nesta demarcación xeográfica da Real Academia Galega ou da Real Academia Española para que poida ser correctamente entendido e en consecuencia avaliado.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.