Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Guión Código 616G01018
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Nozal Cantarero, Teresa
Correo electrónico
teresa.nozal@udc.es
Profesorado
Nozal Cantarero, Teresa
Correo electrónico
teresa.nozal@udc.es
Web
Descrición xeral A elaboración do guión é o paso previo imprescindible en calquera procedemento de produción audiovisual. Nesta asignatura, o alumnado introducirase nas técnicas, estratexias e formatos necesarios para desenvolver a súa faceta de guionista.

Competencias do título
Código Competencias / Resultados do título
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
Coñecer dinámicas de escrita creativa. A2
A7
Coñecer as ferramentas de traballo necesarias para o desenvolvemento de guións. A7
A8
Coñecemento e manexo dos códigos, técnicas e estruturas narrativas necesarias para realizar un produto atractivo para o espectador. A1
A2
A7
B6
Desenvolver a capacidade de visualización que require a escrita audiovisual A1
A12

Contidos
Temas Subtemas
Introducción. O oficio de contar historias O traballo de guionista
Escribir para un guion audiovisual
O guion Fases na elaboración dun guion. Dende a idea á elaboración do guion literario e técnico

A estrutura. Estratexias de interese
O guion seriado Escritura episódica e serial
O guion multimedia/interactivo O guion de formatos interactivos
Guion documental Guion de documentais
O guion de programas Planificación
Desenvolvemento
O guion técnico Paso do guion literario ao guion técnico.
Formatos de guion técnico.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Obradoiro A1 A2 A7 A8 A12 B6 16 52 68
Proba mixta A7 A12 B6 8 48 56
Sesión maxistral A7 A8 A12 24 0 24
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Obradoiro Modalidade formativa orientada á aplicación de aprendizaxes na que se poden combinar diversas metodoloxías/probas (exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc) a través da que o alumnado desenvolve tarefas eminentemente prácticas sobre un tema específico, co apoio e supervisión do profesorado.
Proba mixta A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe

Atención personalizada
Metodoloxías
Obradoiro
Descrición
O profesor resolverá dúbidas do traballo.

Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Proba mixta A7 A12 B6 Proba que pode integrar distintos tipos de exercicios: probas de ensaio, preguntas cortas, probas obxectivas, etc.
100
 
Observacións avaliación

Recoméndase que o estudante consulte periodicamente a plataforma moodle onde se publicarán avisos, exercicios e parte do material de estudo. Os exercicios entregaranse exclusivamente a través desta plataforma.

Os estudantes que o desexen poden seguir un sistema de avaliación continua, para o que terán que facer unha proba teórica avanzada, realizar unha serie de exercicios a través da plataforma Moodle e asistir a un mínimo de actividades. Todo isto informarase no primeiro día de clase, a información publicarase en Moodle e a execución seguirase a través da mesma plataforma.

Toda exposición oral ou escrita terá que respectar os usos e normas desta demarcación xeográfica da Real Academia Galega ou da Real Academia Española para que poida ser correctamente entendida e, por conseguinte, avaliada.


Fontes de información
Bibliografía básica Syd Field (2002). Cómo mejorar un guión. Madrid. Plot ediciones
CHION, Michel (2009). Cómo se escribe un guión. Madrid. Cátedra
Aguyé, Ramón (2017). Cómo se escribe un guion: doce guiones de cortometraje. Sevilla. Punto Rojo
Comparato, Doc (2002). De la creación al guión. Madrid. IORTVE
Rabiger, Michael (2001). Dirección de documentales. Dirección de documentales
Daniel González (2011). Diseño de videojuegos. Da forma a tus sueños. Madrid. Ra-Ma
Mckee, Robert (2004). El guión. Barcelona. Alba Editorial
Bou Bouzá, Guillem (1997). El guión multimedia. Madrid. Anaya
Ríos San Martín, Manuel ( coordinador) (2012). El guión para series de televisión . Madrid : Instituto RTVE
Fernández Diez, Federico (2005). El libro del guión. Madrid. Díaz de Santos
Syd Field (2002). El libro del guión. fundamentos de la escritura de guiones.. Madrid. Plot ediciones
Syd Field (2002). El manual del guionista. Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guión paso a paso. Madrid. Plot ediciones
Sánchez Escalonilla, Antonio (2014). Estrategias de guión cinematográfico. Barcelona. Ariel
Bateman, Chris (ed.) (2007). Game writing. Narrative skills for videogames. Thompson
De la Cruz, Ángel (2016). La escalera de papel: los primeros pasos hacia el Goya. Ézaro ediciones

Bibliografía complementaria Diamante, Julio (2010). De la idea al film. Madrid. Catedra
Huet, Anne (). El guión. Barcelona. Paidos
Vanoye, Francis (1996). Guiones modelo y modelos de guión. Barcelona. Paidos
Vale, Eugene (2002). Técnicas del guión para cine y televisión . Barcelona. Gedisa
Marx, Christy (2007). Writing for Animation, Comics and Games. Focal Press


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Deseño aplicado/616G01015
Formatos de televisión e novos medios/616G01019

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndase que o alumno consulte periodicamente a plataforma moodle onde se colgarán avisos, exercicios e parte do material de estudo. Os exercicios entregaranse exclusivamente a través desta plataforma. 

 O alumno que o desexe poderá seguir un sistema de avaliación continua para o que terá que facer unha proba teórica liberatoria adiantada, entregar unha serie de exercicios a través da plataforma Moodle e asistir a un mínimo de actividades. De todo iso informarase o primeiro día de clase, colgarase a información en Moodle e seguirase a execución a través da mesma plataforma. T

odo escrito ou exposición oral terá que aterse aos usos e normas nesta demarcación xeográfica da Real Academia Galega ou da Real Academia Española para que poida ser correctamente entendido e en consecuencia avaliado.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías