Datos Identificativos 2021/22
Asignatura (*) Formatos de televisión e novos medios Código 616G01019
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Arrojo Baliña, María José
Correo electrónico
maria.jose.arrojo@udc.es
Profesorado
Arrojo Baliña, María José
Conde Vázquez, Erica
Correo electrónico
maria.jose.arrojo@udc.es
erica.conde@udc.es
Web
Descrición xeral No actual panorama audiovisual os contidos sitúanse no máis alto da cadea de valor. O obxectivo desta asignatura é que os alumnos:
- se familiaricen coa análise das grellas de programación e cos novos deseños de programación de contidos audiovisuais nun entorno multiplataforma
- identifiquen e analicen a casuística de cada un dos xéneros audiovisuais
- coñezan o proceso de ideación e creación de formatos
- descubran os mecanismos de comercialización e adaptación dos formatos audiovisuais
- analicen o proceso de converxencia do sistema audiovisual, e
- coñezan e investiguen os novos contidos que se están producindo para os soportes emerxentes.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
– Sesión maxistral
– Discusión dirixida (computa na avaliación)
– Traballos tutelados (con Atención personalizada) (computa na avaliación)
– Presentación oral dos traballos (computa na avaliación)
– Atención personalizada

*Metodoloxías docentes que se modifican
Proba mixta (non se realizará, xa que a avaliacións destes coñecementos se incorpora a
metodoloxía dos “Traballos tutelados”)

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
– Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para
resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.
– Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumando. Dispoñen de “foros temáticos
asociados aos módulos” da materia, para formular as consultas necesarias.
– Teams: 1 sesión semanal en gran grupo para o avance dos contidos teóricos e dos traballos
tutelados na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da facultade.
1 sesión semanal en grupos pequenos (ate 6 persoas), para o seguimento e apoio na realización dos “traballos tutelados”. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia. A través destes grupos pequenos creados en Teams os alumnos tamén poden transladar consultas, e se pode compartir material.

4. Modificacións na avaliación
Traballos tutelados (100%): En relación cos traballos tutelados valorarase:
– A adecuación metodolóxica das propostas de traballo
– A profundidade do contido
– O dominio das aplicacións utilizadas e a adecuación ós obxectivos marcados
– A utilización de fontes documentais complementarias e actuais
– A presentación e a claridade da exposición
*Observacións de avaliación:
Mantéñense as mesmas que figuran na guía docente, agás que:
– As referencias ao cómputo da asistencia, que só se realizará respecto das sesión que houbo
presencial ate o momento no que se suspendeu a actividade presencial.
1. SITUACIÓNS:
A) Alumnado con dedicación completa:
Asistencia/participación nas actividades de clase mínima do 80%:
a) Elaboración e presentación dos traballos de pequeno grupo (100%).
B) Alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de
exención de asistencia, segundo establece a "NORMA QUE REGULA O RÉXIME DE DEDICACIÓN AO ESTUDO DOS ESTUDANTES DE GRAO NA UDC (Arts. 2.3; 3.b e 4.5) (29/5/212):
Asistencia/participación nas actividades de clase mínima do 80%:
a) Elaboración e presentación dos traballos de pequeno grupo (100%).
2. REQUISITOS PARA SUPERAR A MATERIA:
1. Asistir e participar regularmente nas actividades da clase.
2. Obter unha puntuación do 50% do peso de cada unha das partes obxecto de avaliación
(traballos tutelados).
3. Entregar e expoñer os traballos tutelados na data que se indique.
4. A oportunidade de xullo estará sometida aos mesmos criterios que a de xuño.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
- Non se realizarán cambios

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A6 Coñecelo sector audiovisual: a oferta e as audiencias.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B7
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comunicar mensaxes audiovisuais A1
B6
B7
Coñecer o sector audiovisual: a oferta e as súas audiencias A6
A8
C4
Coñecer as técnicas de creación e produción audiovisual A2
A7
B8
B9
C1
C2
Coñecer os principais códigos da mensaxe audiovisual A12
C3

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1.- Estructura da Televisión 1.1.- Organización interna das televisións
1.2.- Departamento de informativos
1.3.- Departamento de programas
1.4.- Departamento de produción allea
1.4.1.- A relación coas produtoras
Tema 2.- Programación 2.1.- Filosofía empresarial da canle
2.2.- Criterios de viabilidade
2.3.- A grella como estratexia de fidelización da audiencia
2.4.- Principais técnicas de programación
2.5.- A programación nun entorno multiplataforma
Tema 3.- Xéneros audiovisuais 3.1.- Informativos
3.2.- Entretemento
Tema 4.- Formatos televisivos 4.1.- Características do formato televisivo
4.2.- Tendencias
4.3.- Crear un formato
4.4.- Adaptación dun formato
4.5.- Comercialización dos formatos
Tema 5.- Dixitalización e converxencia 5.1.- Os contidos audiovisuais nun entorno multiplataforma
5.2.- Da planificación vertical á horizontal
5.3.- Novas vías de distribución
5.4.- A xestión integral dos contidos
Tema 6.- Contidos audiovisuais para os novos soportes 6.1.- Principais contidos para os novos media
6.2.- Formatos multiplataforma
6.3.- O branded content
6.4.- Formatos e RRSS

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A12 B9 C3 22 0 22
Traballos tutelados A1 A2 A7 30 60 90
Estudo de casos A6 A8 C1 C2 2 14 16
Presentación oral B6 B7 B8 2 6 8
Proba mixta B6 C4 2 10 12
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Nestas clases explicaranse os diferentes temas do programa, para o que se contará co apoio de presentacións power-point, vídeos e diversos materiais que faciliten a explicación dos asuntos abordados e que se empregan habitualmente nas televisións e produtoras audiovisuais. Estas sesións poderán ser presenciais ou non presenciais, en función das medidas sanitarias recomendads no segundo cuatrimestre do curso 20-21. Antes de que dea comezo a asignatura, colgarase un calendario en Moodle, no que se especificarán as sesións que se impartirán de maneira presencial e telemática.
Traballos tutelados Ao longo do cuadrimestre os alumnos deberán realizar diferentes traballos en grupo e indviduais (segundo o cronograma da asignatura) que computarán na nota final.
Os contidos destes traballos son os seguintes
- análise dunha grella de programación. Localización de xéneros por canles
- análise das novas técnicas de programación na contorna dixital
- ideación dun formato
Estudo de casos Realizaranse os seguintes estudos de casos:

- revisión de materiais de formatos de entretemento
- análise das tendencias de formatos a nivel internacional
Presentación oral É importante para a formación dos alumnos que se fagan coas técnicas de defensa de proxectos de maneira oral, polo que terán que facer unha presentación oral do formato audiovisual que teñan deseñado e dos traballos prácticos de programación
Proba mixta Un exame escrito no que o alumno terá que demostrar os coñecementos adquiridos

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Estudo de casos
Presentación oral
Descrición
O profesor tutelará os traballos do alumno a través das sesións destinadas á atención personalizada, así coma no seguimento e corrección dos traballos tutelados e das prácticas realizadas na aula. Este seguimento poderá facerse de xeito presencial ou telemático, en función da situación sanitaria nese momento.
As ferramentas que se utilizarán serán o correo electrónico, Moodle e Teams.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta B6 C4 Exame escrito con preguntas curtas e preguntas a desenvolver 40
Traballos tutelados A1 A2 A7 - análise dunha grella de programación e localización de xéneros por canles
- análise das novas técnicas de programación na contorna dixital
- ideación de un formato
55
Presentación oral B6 B7 B8 Presentación oral dos traballos prácticos 5
 
Observacións avaliación

É necesario superar tanto o exame escrito como cada unha das probas prácticas (traballos tutelados) para poder aprobar esta  asignatura.

Considero que dúas cuestións básicas que un futuro comunicador debe ter perfectamente asentadas son as seguintes:

- debe saber explicarse con claridade -tanto nun soporte escrito como de xeito oral-, construíndo frases correctas dende un punto de vista sintáctico e semántico.

- debe ser quen de redactar sen faltas de ortografía.

Por estes dous motivos os alumnos deberán facer exposicións orais dos exercicios prácticos que realicen ao longo da asignatura. A presentación terase en conta na avaliación final das prácticas. Así mesmo, o exame non será tipo test, senón que será necesario redactar e razoar cada unha das respostas.

As faltas de acentuación ou calquera outro tipo de erro ortográfico poderá invalidar o exame (só se aceptará un máximo de dúas tildes mal colocadas ou inexistentes. Non se tolerarán faltas ortográficas graves).


Fontes de información
Bibliografía básica https://www.barloventocomunicacion.es (). .
ARROJO, M.J. (2014). "La televisión social revoluciona la televisión tradicional. Hacia un nuevo modelo de televisión participativa". En Gallardo J. y Vadillo N. (ed) Las nuevas tecnologías audiovisuales frente . Tenerife: Dragó
VILLAGRASA, J.M. (2010). Atrápalos como puedas! La competencia televisiva: programación y géneros. Valencia : Tirant lo Blanch
RUANO, S. (2009). Contenidos culturales en las televisiones generalistas. Madrid: Fragua
ARROJO, M.J. y PIÑUEL, J.L. (2015). Contenidos digitales y multipantalla. Tenerife: Dragó
FRANCÉS, M. (coor) (2011). Contenidos y formatos de calidad en la nueva televisión. Madrid: Instituto RTVE
ARROJO, M.J. (2010). Distribución y financiación de formatos audiovisuales en Internet. Nuevas estrategias para rentabilizar los contenidos. Telos, n. 85, Madrid: Fundación Telefónica
CEBRIÁN, M. (1992). Géneros informativos audiovisuales Radio, Televisión, Periodismo Gráfico, Cine, Video. Madrid : Ciencia 3
ARROJO, M.J. (2017). Information and the Internet. An analysis from the perspective of the Sciences of the Artificial. Minds and Machines
LACALLE, CH. (2005). Los formatos de la televisión. Barcelona: Gedisa
ARROJO, M.J. (2015). Social television as a new relationship between conventional TV and the audience: An analysis of its aims, processes and results. International Journal of Social Sciences Studies
ARROJO, M.J. (2015). Tipos de novedad en los Juegos de Realidad Alternativa, acciones sociales y el tercer entorno. En del Valle, C. y Salgado, C. (ed), Nuevas formas de expresión en comunicación. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España
ARROJO, M.J. (2012). “Algo más que Juegos de Realidad Alternativa: The truth about Marika; Conspiracy for Good; y Alt Minds”. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4247757
ARROJO, M.J. (2012). “La Televisión Social. Nuevas oportunidades y nuevos retos para el sector audiovisual”. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4247732
ARROJO, M.J. (2014). “Los Juegos de Realidad Alternativa. Una nueva generación de contenidos multimedia interactivos”, en SIERRA, J., Y RODRIGUES, D. (coord.) Contenidos digitales en la era de la sociedad conectada. Madrid: Fragua
SALÓ, G. (2003). ¿Qué es eso del formato? Cómo nace y se desarrolla un programa de televisión. Barcelona: Gedisa

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndase encarecidamente que se revisen as normas sintácticas, semánticas e ortográficas da asignatura de primeiro de grao "Comunicación oral e escrita" antes de comezar.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías