Identifying Data 2020/21
Subject (*) Cinematography Direction and Lighting Code 616G01022
Study programme
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
Martínez Costa, Sandra
E-mail
s.martinez@udc.es
Lecturers
Martínez Costa, Sandra
E-mail
s.martinez@udc.es
Web
General description
Contingency plan 1. Modificacións dos contidos.
Non as hai

2. Metodoloxías
* Metodoloxías de ensino que se manteñen

* Metodoloxías de ensino modificadas.
A proba obxectiva, a sesión maxistral e a práctica de laboratorio pasarán a modo sincrónico ou asíncrono.

3. Mecanismos de atención personalizada aos estudantes.
Sesións de titoría en teams e docencia síncrona ou asíncrona.

4. Modificacións na avaliación.

* Comentarios de avaliación:
Non hai

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía.

Non hai

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Desenvolver a creatividade e autocrítica na creación de imaxes. A12
C1
C2
C3
C4
Coñecer o fluxo de traballo na creación dun produto fotográfico ou audiovisual. A1
A2
A7
Familiarizarse co traballo dalgúns dos principais directores de fotografía clásicos e contemporáneos A1
C1
C2
C3
C4
Demostrar destrezas básicas no manexo dunha cámara fotográfica, cámara de vídeo e equipo básico de iluminación. A8
Coñecer os principais fundamentos técnicos que sustentan o traballo dun director de fotografía: exposición, cor e operativa da cámara de vídeo e fotográfica. A1
A2
A7
A8
B8
Comprender as posiblidades expresivas da luz e as posiblidades de modificación creativa da mesma. C1
C2
C3
C4
Analizar a calidade técnica e estética das mensaxes fotográficas e audiovisuais, situándoos dentro do seu contexto de produción A1
A7
C1
C2
C3
C4
Ser capaz de realizar unha interpretación visual do guión para guiar a emoción do espectador a través dun uso adecuado da cor, a luz, tipos de plano, ángulos e movemento A1
A2
A8

Contents
Topic Sub-topic
1. A dirección de fotografía en cine, televisión e internet 1.1. O equipo de fotografía en cine e televisión
1.2. Mestres da luz. Revisión xeral da dirección de fotografía na historia do cine
1.3. Directores de fotografía contemporáneos
1.4. dSLR para vídeos e cine low-cost
2. O encuadre.
2.1. Formatos de fotografía, cine e televisión
2.2. Principios básicos de composición
2.3. Uso narrativo e expresivo dos distintos tipos de planos
3. A linguaxe das ópticas 3.1. Lonxitude focal: ópticas e perspectiva
3.2. Ópticas e profundidade de campo
3.3. Uso narrativo das ópticas
4. A exposición 4.1. Exposición, ISO e relacións de iluminación
4.2. Relacións de contraste
4.3. Exposición e cámara. Sistemas de medición
4.4. O obturador en fotografía e vídeo
5. Dinámica da cámara 5.1. Tipos de movimento
5.2. Soportes
5.3. Uso narrativo do movemento de cámara
6. A luz en fotografía, cine e televisión
6.1. Equipos de iluminación: luminarias e elementos para o control da luz
6.2. Técnicas de iluminación para retrato
6.3. Técnicas de iluminación en vídeo
6.4. A luz como elemento narrativo
7. A cor
7.1. Temperatura de cor
7.2. Cor e soporte de rexistro
7.3. Control de cor e contraste en postprocesado: baño de blanqueo e bleach by-pass

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Objective test A12 3 0 3
Student portfolio A1 A2 A7 A8 A12 B8 C1 C2 C3 C4 1 10 11
Laboratory practice A1 A2 A7 A8 A12 B8 C1 C2 C3 C4 60 60 120
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A7 A8 A12 B8 C1 C2 C3 C4 4 8 12
 
Personalized attention 4 0 4
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Objective test Test-type exam on the theoretical and practical knowledge acquired during the course
Student portfolio Creation of an own photographic series
Laboratory practice Photography and lighting practices, that can go online.
Guest lecture / keynote speech Theoretical-practical classes on the main technical and expressive aspects of photography direction, synchronous or asynchronous.

Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Student portfolio
Description
A realización do portfolio fotográfico será supervisado nas súas distintas etapas

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice A1 A2 A7 A8 A12 B8 C1 C2 C3 C4 Os exercicios prácticos son obrigatorios 50
Student portfolio A1 A2 A7 A8 A12 B8 C1 C2 C3 C4 Avaliaranse os seguintes aspectos:
Proposta conceptual; calidade técnica da execución; composición e estética; orixinalidade e retos asumidos na realización do traballo
30
Objective test A12 O exame inclúe os contidos teóricos e prácticos adquiridos durante as sesións maxistrais así como os materiais de lectura obrigatoria 20
 
Assessment comments

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Audiovisual Computer Science/616G01008
Audiovisual Fiction/616G01014

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Theory and Practice of Editing/616G01023
Art Direction and Production Design/616G01025

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.