Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación Código 616G01022
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Martínez Costa, Sandra
Correo electrónico
s.martinez@udc.es
Profesorado
Martínez Costa, Sandra
Correo electrónico
s.martinez@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia 1. Modificacións dos contidos.
Non as hai

2. Metodoloxías
* Metodoloxías de ensino que se manteñen

* Metodoloxías de ensino modificadas.
A proba obxectiva, a sesión maxistral e a práctica de laboratorio pasarán a modo sincrónico ou asíncrono.

3. Mecanismos de atención personalizada aos estudantes.
Sesións de titoría en teams e docencia síncrona ou asíncrona.

4. Modificacións na avaliación.

* Comentarios de avaliación:
Non hai

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía.

Non hai

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Desenvolver a creatividade e autocrítica na creación de imaxes. A12
C1
C2
C3
C4
Coñecer o fluxo de traballo na creación dun produto fotográfico ou audiovisual. A1
A2
A7
Familiarizarse co traballo dalgúns dos principais directores de fotografía clásicos e contemporáneos A1
C1
C2
C3
C4
Demostrar destrezas básicas no manexo dunha cámara fotográfica, cámara de vídeo e equipo básico de iluminación. A8
Coñecer os principais fundamentos técnicos que sustentan o traballo dun director de fotografía: exposición, cor e operativa da cámara de vídeo e fotográfica. A1
A2
A7
A8
B8
Comprender as posiblidades expresivas da luz e as posiblidades de modificación creativa da mesma. C1
C2
C3
C4
Analizar a calidade técnica e estética das mensaxes fotográficas e audiovisuais, situándoos dentro do seu contexto de produción A1
A7
C1
C2
C3
C4
Ser capaz de realizar unha interpretación visual do guión para guiar a emoción do espectador a través dun uso adecuado da cor, a luz, tipos de plano, ángulos e movemento A1
A2
A8

Contidos
Temas Subtemas
1. A dirección de fotografía en cine, televisión e internet 1.1. O equipo de fotografía en cine e televisión
1.2. Mestres da luz. Revisión xeral da dirección de fotografía na historia do cine
1.3. Directores de fotografía contemporáneos
1.4. dSLR para vídeos e cine low-cost
2. O encuadre.
2.1. Formatos de fotografía, cine e televisión
2.2. Principios básicos de composición
2.3. Uso narrativo e expresivo dos distintos tipos de planos
3. A linguaxe das ópticas 3.1. Lonxitude focal: ópticas e perspectiva
3.2. Ópticas e profundidade de campo
3.3. Uso narrativo das ópticas
4. A exposición 4.1. Exposición, ISO e relacións de iluminación
4.2. Relacións de contraste
4.3. Exposición e cámara. Sistemas de medición
4.4. O obturador en fotografía e vídeo
5. Dinámica da cámara 5.1. Tipos de movimento
5.2. Soportes
5.3. Uso narrativo do movemento de cámara
6. A luz en fotografía, cine e televisión
6.1. Equipos de iluminación: luminarias e elementos para o control da luz
6.2. Técnicas de iluminación para retrato
6.3. Técnicas de iluminación en vídeo
6.4. A luz como elemento narrativo
7. A cor
7.1. Temperatura de cor
7.2. Cor e soporte de rexistro
7.3. Control de cor e contraste en postprocesado: baño de blanqueo e bleach by-pass

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva A12 3 0 3
Portafolios do alumno A1 A2 A7 A8 A12 B8 C1 C2 C3 C4 1 10 11
Prácticas de laboratorio A1 A2 A7 A8 A12 B8 C1 C2 C3 C4 60 60 120
Sesión maxistral A1 A2 A7 A8 A12 B8 C1 C2 C3 C4 4 8 12
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba obxectiva Exame tipo test sobre os coñecementos teórico prácticos adquiridos durante o curso
Portafolios do alumno Creación dun traballo fotográfico propio
Prácticas de laboratorio Prácticas de fotografía e iluminación, presenciais ou online.
Sesión maxistral Clases teórico-prácticas sobre os principais aspectos técnicos e expresivos da dirección de fotografía, síncronas u asíncronas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Portafolios do alumno
Descrición
A realización do portfolio fotográfico será supervisado nas súas distintas etapas

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A1 A2 A7 A8 A12 B8 C1 C2 C3 C4 Os exercicios prácticos son obrigatorios 50
Portafolios do alumno A1 A2 A7 A8 A12 B8 C1 C2 C3 C4 Avaliaranse os seguintes aspectos:
Proposta conceptual; calidade técnica da execución; composición e estética; orixinalidade e retos asumidos na realización do traballo
30
Proba obxectiva A12 O exame inclúe os contidos teóricos e prácticos adquiridos durante as sesións maxistrais así como os materiais de lectura obrigatoria 20
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Informática audiovisual/616G01008
Ficción audiovisual/616G01014

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Teoría e práctica da edición e a montaxe/616G01023
Deseño de Produción e Dirección Artística/616G01025

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías