Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Teoría e práctica da edición e a montaxe Código 616G01023
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Osorio Iglesias, Olga
Correo electrónico
olga.osorio@udc.es
Profesorado
Osorio Iglesias, Olga
Correo electrónico
olga.osorio@udc.es
Web
Descrición xeral O propósito da materia e formar aos alumnos nos rudimentos técnicos da edición de vídeo ao tempo que complementar e afondar na súa formación na linguaxe audiovisual.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
A4 Investigar e analizala comunicación audiovisual.
A5 Coñecelas teorías e a historia da comunicación audiovisual.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B1 Que os estudantes demostraran posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adoitan atoparse nun nivle que, se ben se apoia en libros de textos avanzados, inclúe tamén algún aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu eido de estudo.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que adoitan amosarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os elementos básicos dun programa informático de eidición en montaxe A1
A2
A3
A7
A8
B2
B5
B8
C1
C2
C3
Coñecer e comprender o fluxo de traballo propio dunha edición audiovisual en todas as súas fases: adquisición de materiais, conformado, traballo con edl, etc. A1
A2
A3
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B8
C1
C2
C3
C4
Comprender os fundamentos básicos da montaxe: raccord, tamaños de plano, ángulos, sentido da dirección, tempo, ritmo e son A1
A2
A12
B2
B3
C1
C2
C3
C4
Coñecer os distintos tipos de montaxe segundo o xénero audiovisual A1
A2
A3
A4
A5
A12
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B8
C1
C2
C3
C4

Contidos
Temas Subtemas
1. A linguaxe da montaxe 1.1.Concepto de montaxe
1.2. Breve historia da montaxe
1.3. A articulación do espazo-tempo do filme
2. O proceso de traballo na sala de montaxe 2.1. O software de edición
2.2. Códecs e contenedores de vídeo
2.3. Fluxos de traballo
2.4. Organización dos materiais
3. Gramática da montaxe 3.1. A continuidade
3.2. O ritmo
3.3. Edición de son
3.4. As transicións
4.Exportación e masterización 4.1. Formatos de saída
4.2. Conformado do master final

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A1 A2 1 0 1
Obradoiro A1 A2 A3 A4 A5 A7 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 C1 C2 C3 C4 20 36 56
Presentación oral A4 A5 A7 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 C1 C2 C3 C4 14 14 28
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 C1 C2 C3 C4 20 20 40
Proba mixta A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 4 20 24
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentación dos obxectivos, contidos, dinámica e bibliografía da materia, ben como a realización de probas de avaliación inicial.
Obradoiro Actividades que se realizarán individualmente ou en grupo.
Presentación oral Actividades de comunicación oral.
Traballos tutelados Traballo tutelado seguindo as pautas definidas polo/a docente.
Proba mixta Traballo escrito

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
A atención personalizada ao alumnado realizarase a través do seguimento e corrección dos traballos tutelados, así como das diversas prácticas que terán que realizar durante o cuadrimestre.
Para o desenvolvemento desta atención personalizada contémplanse ora tutorías presenciais, ora o seguimento continuo a través das ferramentas que as TIC poñen ao servizo da educación.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 Proba práctica presencial 25
Obradoiro A1 A2 A3 A4 A5 A7 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 C1 C2 C3 C4 Traballos tutelados 25
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 C1 C2 C3 C4 Traballos realizados polos alumnos 25
Presentación oral A4 A5 A7 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 C1 C2 C3 C4 Proba escrita sobre a teoría da asignatura 25
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Antonio Peláez Barceló (2014). Montaje y postproducción audiovisual. Altaria
Wendy Apple (2004). The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing .

Bibliografía complementaria Joan Marimón (2016). El Montaje Cinematográfico. Del Guión a la Pantalla.
Vicente Sánchez-Biosca (2001). El montaje cinematográfico. Teoría y Análisis P. Paidós Comunicación


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías