Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Deseño de Produción e Dirección Artística Código 616G01025
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
León Sanjuán, María Victoria de
Correo electrónico
victoria.de.leon@udc.es
Profesorado
León Sanjuán, María Victoria de
Correo electrónico
victoria.de.leon@udc.es
Web http://comunicacion.udc.es/audiovisual/es
Descrición xeral O Deseño de Produción é o departamento que determina o contido visual e estético dun proxecto audiovisual. Toma tódalas decisións sobre a forma, o color, o tratamento e en definitiva, o estilo plástico da produción, traballando en estreita relación co director.

Este profesional é necesario en grandes producións onde participan distintos equipos que desenrolan os decorados, ambientación e persoxes, coordinados a su vez polos seus respectivos Directores de Arte, Deseñadores de Vestiario e Caracterización, garantindo así que todos eles sexan fieles á estética xeral previamente deseñada.
En producións mais modestas, normalmente so existe a figura do Director de Arte.
Plan de continxencia 1. Os contidos teóricos non se modifican.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen: clases maxistraies teóricas vía telemática (Teams ou similar). Comunicación de calquera aspecto da asignatura vía Moodle.

*Metodoloxías docentes que se modifican: as clases prácticas presenciais realizaranse vía telemática (Teams ou similar).

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado: correo electrónico, Moodle e Teams.

4. Modificacións na evaluación

*Observaciones de evaluación: no caso de non poderse facer o exame vía presencial ou telemática, valorarase soamente a parte práctica, sendo esta o 100% da nota final.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: ningunha. Os apuntes colgaranse no Moodle tal e como se fixo sempre na asignatura.

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Crear productos audiovisuais.
A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer a función do Deseñador de Produción ou Xefe do Departamento Artístico dentro do proxecto audiovisual. Analizar os conceptos e técnicas básicas así como as ferramentas coas que se manexa, aprendendo a visualizar o proceso na súa totalidade. A2
A3
A7
B9
C1
C2
C3
C4

Contidos
Temas Subtemas
1er BLOQUE.
FUNCIÓN E RESPONSABILIDADES DO DESEÑADOR DE PRODUCIÓN
1. Competencias e coñecementos do Deseñador de Produción. Orixe do deseño e primeiros deseñadores.
2. O entorno da produción. Elementos para a construción de decorados.
3. O uso dos efectos especiais na dirección artística.
4. Iluminación e cor.
2º BLOQUE.
PROCESO XERAL DE TRABALLO
5. O storyboard.
6. Documentación dos decorados, personaxes e localización de exteriores.
7. Deseño previo, maquetas e planos de construción.
8. Construción e montaxe de decorados.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A3 C1 C2 C3 C4 28 45 73
Obradoiro A2 A7 B9 C1 C2 C3 C4 28 45 73
Proba de resposta múltiple A7 C2 C3 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición on line (Teams) de cada un dos temas da asignatura, con Power Points e material audiovisual.
Obradoiro Desenrolo en clases presenciales de diversos traballos que se explicarán con mais detimento ao comenzo do curso na ficha completa colgada no Campus Virtual (Moodle). Estos traballos son:

- Prácticas curtas para elaborar na clase. Preparación e aplicación do temario teórico.
- Práctica longa. Desenrolo da Dirección Artística dun guion de ficción.

Tódalas prácticas son obrigatorias e están deseñadas para seren realizadas en grupo.

Proba de resposta múltiple Exame presencial dos contidos teóricos dados nas Sesións maxistrais e os textos de lectura obrigatoria.

Atención personalizada
Metodoloxías
Obradoiro
Sesión maxistral
Descrición
Titorías nas aulas e titorías personalizadas (previa cita: vleon@udc.es ou victoria.de.leon@udc.es)


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de resposta múltiple A7 C2 C3 30% da nota: exame tipo test ou preguntas curtas da parte teórica da asignatura.
30
Obradoiro A2 A7 B9 C1 C2 C3 C4 70% da nota: traballos prácticos desenrolados no curso ou exame práctico da parte correspondente na convocatoria de xullo.
70
 
Observacións avaliación

NOTA IMPORTANTE:

E necesario aprobar cada una das partes de xeito independente para aprobar a totalidade da asignatura. 

As partes aprobadas gardáranse nas seguintes convocatorias.

As faltas de ortografía e a mala redacción na presentación das prácticas ou na realización do exame poderán ser motivo de suspenso.


Fontes de información
Bibliografía básica ETTEDGUI, Peter (2001). "Diseño de producción & dirección artística". Barcelona: Océano
HART, John (2001). "La Técnica del Storyboard". Madrid: IORTV
STEVEN, Katz D. (2002). "Plano a plano. De la idea a la pantalla". Madrid: Editorial Plot
MILLERSON, Gerald (2001). "Realización y producción en TV" (caps.10-11). Madrid: IORTV
Varios autores (2002). “La Dirección Artística” nº27. Madrid: Nickel Odeón
RIZZO, MICHAEL (2007). “Manual de dirección artística cinematográfica”. Barcelona: Ed. Omega
GUARDIA, Manuel y ALONSO, Raúl (1993). “Técnicas de construcción, ornamentación y pintura de decorados”. Madrid: IORTV (Instituto Oficial de Radio y Televisión)

Bibliografía complementaria GOROSTIZA, Jorge (1997). “Directores Artísticos Del Cine Español”. Madrid: Cátedra S.A.
MURCIA, Félix (2002). “La escenografía en el cine”. Madrid: Fundación Autor
VILA, SANTIAGO (1997). “La escenografía. Cine y arquitectura”. Madrid: Cátedra
MÁRQUEZ BERRIOS, Juan (2000). “Maquillaje y caracterización”. Madrid: IORTV


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Expresión gráfica/616G01004
Deseño aplicado/616G01015
Guión/616G01018

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Análise audiovisual/616G01021
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación/616G01022
Teoría e práctica da edición e a montaxe/616G01023
Infografía 3D-1/616G01024

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías