Identifying Data 2020/21
Subject (*) Art Direction and Production Design Code 616G01025
Study programme
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
English
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
León Sanjuán, María Victoria de
E-mail
victoria.de.leon@udc.es
Lecturers
León Sanjuán, María Victoria de
E-mail
victoria.de.leon@udc.es
Web http://comunicacion.udc.es/audiovisual/es
General description O Deseño de Produción é o departamento que determina o contido visual e estético dun proxecto audiovisual. Toma tódalas decisións sobre a forma, o color, o tratamento e en definitiva, o estilo plástico da produción, traballando en estreita relación co director.

Este profesional é necesario en grandes producións onde participan distintos equipos que desenrolan os decorados, ambientación e persoxes, coordinados a su vez polos seus respectivos Directores de Arte, Deseñadores de Vestiario e Caracterización, garantindo así que todos eles sexan fieles á estética xeral previamente deseñada.
En producións mais modestas, normalmente so existe a figura do Director de Arte.
Contingency plan 1. Os contidos teóricos non se modifican.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen: clases maxistraies teóricas vía telemática (Teams ou similar). Comunicación de calquera aspecto da asignatura vía Moodle.

*Metodoloxías docentes que se modifican: as clases prácticas presenciais realizaranse vía telemática (Teams ou similar).

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado: correo electrónico, Moodle e Teams.

4. Modificacións na evaluación

*Observaciones de evaluación: no caso de non poderse facer o exame vía presencial ou telemática, valorarase soamente a parte práctica, sendo esta o 100% da nota final.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: ningunha. Os apuntes colgaranse no Moodle tal e como se fixo sempre na asignatura.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A2 Crear productos audiovisuais.
A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
The aim for the student is to understand the role of the Production Designer or Art Deparment head within the audiovisual project. Basic concepts and techniques will be analyzed as well as the main tools and vocabulary, learning to visualize all the entire process. A2
A3
A7
B9
C1
C2
C3
C4

Contents
Topic Sub-topic
1st Block.
The Production Designer: Role and Responsabilities
Lesson 1. Skills and knowledge of the Production Designer. Origin of design and first designers.
Lesson 2. The production environment. Components for set and character building.
Lesson 3. Use of special effects in Art Direction.
Lesson 4. Basic lighting and color skills.
2nd Block.
General Working Process
Lesson 5. Storyboards.
Lesson 6. Set and character documentation. Outdoor site locations.
Lesson 7. Previous designs, models and plan drawings.
Lesson 8. Construction materials and set assembly.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A2 A3 C1 C2 C3 C4 28 45 73
Workshop A2 A7 B9 C1 C2 C3 C4 28 45 73
Multiple-choice questions A7 C2 C3 2 0 2
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Theoretical explanations on line (Teams) with Power Point and audiovisual examples.
Workshop Face-to-face teaching. There will be required a variety of tasks explained at the beginning of the course. Complete explanation at Campus Virtual (Moodle).

- Short projects, hands-on learning. Theoretical implementation.
- Long project: Artistic Direction of a Screenplay.


All tasks are demanded and developed in groups.
Multiple-choice questions Final exam on site of theoretical part.

Personalized attention
Methodologies
Workshop
Guest lecture / keynote speech
Description
Personalized tutoring at class or at teacher's office.
Please, by appointment at: vleon@udc.es or victoria.de.leon@udc.es

Face-to-face teaching.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Multiple-choice questions A7 C2 C3 30% of total punctuation: multiple choice and short questions exam of theoretical aims. 30
Workshop A2 A7 B9 C1 C2 C3 C4 70% of total punctuation: projects developed during the course, or practical exam on July call.
70
 
Assessment comments

IMPORTANT ADVICE:

It is obligatory to pass each block for getting through the subject. 

Passed parts will be kept for following calls.


Sources of information
Basic ETTEDGUI, Peter (2001). "Diseño de producción & dirección artística". Barcelona: Océano
HART, John (2001). "La Técnica del Storyboard". Madrid: IORTV
STEVEN, Katz D. (2002). "Plano a plano. De la idea a la pantalla". Madrid: Editorial Plot
MILLERSON, Gerald (2001). "Realización y producción en TV" (caps.10-11). Madrid: IORTV
Varios autores (2002). “La Dirección Artística” nº27. Madrid: Nickel Odeón
RIZZO, MICHAEL (2007). “Manual de dirección artística cinematográfica”. Barcelona: Ed. Omega
GUARDIA, Manuel y ALONSO, Raúl (1993). “Técnicas de construcción, ornamentación y pintura de decorados”. Madrid: IORTV (Instituto Oficial de Radio y Televisión)

Complementary GOROSTIZA, Jorge (1997). “Directores Artísticos Del Cine Español”. Madrid: Cátedra S.A.
MURCIA, Félix (2002). “La escenografía en el cine”. Madrid: Fundación Autor
VILA, SANTIAGO (1997). “La escenografía. Cine y arquitectura”. Madrid: Cátedra
MÁRQUEZ BERRIOS, Juan (2000). “Maquillaje y caracterización”. Madrid: IORTV


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Graphic Expression/616G01004
Applied Design/616G01015
Screenplay Writing/616G01018

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Audiovisual Analysis/616G01021
Cinematography Direction and Lighting/616G01022
Theory and Practice of Editing/616G01023
3D Infography1/616G01024

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.