Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Ferramentas de creación multimedia Código 616G01027
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Computación
Coordinación
Carballal Mato, Adrián
Correo electrónico
adrian.carballal@udc.es
Profesorado
Carballal Mato, Adrián
Santos Del Riego, Antonino
Correo electrónico
adrian.carballal@udc.es
antonino.santos@udc.es
Web
Descrición xeral Nos últimos anos apreciouse a masiva utilización de contido multimedia estático e interactivo dentro da WWW. Nesta materia impártense o coñecemento básicos que permitirán ao alumnado poder crear material multimedia mediante a aplicación Adobe Animate, incluíndo a creación de banners publicitarios, videoxogos e contido interactivo.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Crear productos audiovisuais.
A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B7
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Aprenderán os fundamentos de programación e as técnicas específicas de programación empregadas na creación de contidos multimedia. A8
B3
B8
C3
Adquirirá a destreza técnica para utilizar ferramentas de creación multimedia para a realización de animacións en 2D, interpolacións de movemento, presentacións multimedia, y pequenos xogos. A2
A3
A7
B3
Poderán xerar aplicacións multimedia con son, gráficos e imaxes, que poderán distribuírse en forma de sitio web. A3
B4
B5
B9
Aprender as terminoloxías axeitadas tanto na linguaxe técnica como nas línguas oficial. B6
B7
Entendar as capacidades das tecnolixías e metodoloxías aprendidas, a suas alternativas, as suas fortalezas e a suas problemáticas. C2
C4
Dotar de capacidades de emprendemento e de incorporación ó tecido empresarial relacionado coa área. B3
B5
C1

Contidos
Temas Subtemas
1. Fundamentos de Programación Multimedia - Introducción 1.1 Estruturas de programación. Pseudocódigo, Diagramas de fluxo
1.2 Variables e tipos de datos
1.3 Control de fluxo.
1.4 Estrutura dun programa. Funcións.
2. Programación con obxectos 2.1 Programación con obxectos
2.2 Manexo de contido multimedia
2.3 Programación na Web
3. Tecnoloxías de animación 3.1 Creación dun documento
3.2 Creación de contido accesible
3.3 Creación de scripts con ActionScript
3.4 Creación dunha aplicación
4. Conceptos básicos de animacion 2D 4.1 Traballo con capas
4.2 Creación dunha interface de usuario coas ferramentas de deseño
4.3 Cómo debuxar en Animate
4.4 Creación de símbolos e instancias
4.5 Adición de animación e navegación cos botóns
4.6 Adición de texto estático, de entrada e dinámico
4.7 Adición de Son
4.8 Animacións básicas
5. Obxectos 5.1 Como crear obxectos
5.2 Clips de película
5.3 Botóns
6. ActionScript 6.1 Creación de animacións con ActionScript
6.2 Adición de interactividade con ActionScript
6.3 Manexo de eventos principais (teclas, rato)
6.4 Traballo con xerarquías de Clips de vídeo
6.5 Aleatoriedade e colisións

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A7 A8 C1 C3 10 0 10
Traballos tutelados A3 B3 C2 7 35 42
Prácticas de laboratorio A2 B8 B9 C4 28 56 84
Presentación oral B4 B6 B7 3 0 3
Proba obxectiva B5 B9 C2 1 0 1
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Presentacións dos temas máis teóricos da asignatura
Traballos tutelados Proxectos propostos relacionados coas técnicas empregadas nas prácticas de laboratorio
Prácticas de laboratorio Creación de interpolaciones. Manejo de efectos básicos. Creación de simbolos y tipos de texto. Publicación de animaciones estáticas. Aprendizaje de metodologia de animacion interactiva. Creación de juegos en 2D.
Presentación oral Presentación dos traballos individuais
Proba obxectiva Proba de avaliación dos coñecementos teóricos e practicos.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Os alumnos farán un proxecto multimedia como practica da asignatura. Como parte dos traballos tutelados, os alumnos farán un seguimento durante ó curso onde aplicarán os coñecementos adquiridos na clases de teoría e practicas no desenvolvemento de seu proxecto. O alumnado irá realizando en distintas fases os seus proxectos: deseño conceptual, deseño estructural e desenvolvemento tecnolóxico.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A3 B3 C2 Proxecto tutelado 50
Proba obxectiva B5 B9 C2 Proba relacionada cos fundamentos teóricos e prácticos da materia. 50
 
Observacións avaliación

É necesario entregar as duas practicas obligatorias para ir ó examen teórico. 

Para aprobar a asignatura é imprescindible acadar unha nota mínima tanto na parte teórica como no traballo tutelado de 4 puntos sobre un máximo de 10 puntos.Fontes de información
Bibliografía básica

- Fundamentos de programación: Algoritmos, Estructuras de Datos y Objetos - Luis Joyanes Aguilar – McGrawHill

- Fundamentos de programación - José López Herranz, Enrique Quero Catalinas – Paraninfo

Proporcionaráselle tamén os alumnos documentación especifica que será utilizada polo profesorado durante toda a asignatura en formato papel e dixital.

Bibliografía complementaria

Manuais proporcionados polo profesorado.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fundamentos tecnolóxicos dos medios audioviosuais/616G01003
Informática audiovisual/616G01008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Obradoiro de creación multimedia/616G01038

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías