Identifying Data 2019/20
Subject (*) Multimedia Creation Tools Code 616G01027
Study programme
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Obligatory 6
Language
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Computación
Coordinador
Carballal Mato, Adrián
E-mail
adrian.carballal@udc.es
Lecturers
Carballal Mato, Adrián
Santos Del Riego, Antonino
E-mail
adrian.carballal@udc.es
antonino.santos@udc.es
Web
General description Nos últimos anos apreciouse a masiva utilización de contido multimedia estático e interactivo dentro da WWW. Nesta materia impártense o coñecemento básicos que permitirán ao alumnado poder crear material multimedia mediante a aplicación Adobe Animate, incluíndo a creación de banners publicitarios, videoxogos e contido interactivo.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A2 Crear productos audiovisuais.
A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B7
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Aprenderán os fundamentos de programación e as técnicas específicas de programación empregadas na creación de contidos multimedia. A8
B3
B8
C3
Adquirirá a destreza técnica para utilizar ferramentas de creación multimedia para a realización de animacións en 2D, interpolacións de movemento, presentacións multimedia, y pequenos xogos. A2
A3
A7
B3
Poderán xerar aplicacións multimedia con son, gráficos e imaxes, que poderán distribuírse en forma de sitio web. A3
B4
B5
B9
Aprender as terminoloxías axeitadas tanto na linguaxe técnica como nas línguas oficial. B6
B7
Entendar as capacidades das tecnolixías e metodoloxías aprendidas, a suas alternativas, as suas fortalezas e a suas problemáticas. C2
C4
Dotar de capacidades de emprendemento e de incorporación ó tecido empresarial relacionado coa área. B3
B5
C1

Contents
Topic Sub-topic
1. Fundamentos de Programación Multimedia - Introducción 1.1 Estruturas de programación. Pseudocódigo, Diagramas de fluxo
1.2 Variables e tipos de datos
1.3 Control de fluxo.
1.4 Estrutura dun programa. Funcións.
2. Programación con obxectos 2.1 Programación con obxectos
2.2 Manexo de contido multimedia
2.3 Programación na Web
3. Tecnoloxías de animación 3.1 Creación dun documento
3.2 Creación de contido accesible
3.3 Creación de scripts con ActionScript
3.4 Creación dunha aplicación
4. Conceptos básicos de animacion 2D 4.1 Traballo con capas
4.2 Creación dunha interface de usuario coas ferramentas de deseño
4.3 Cómo debuxar en Animate
4.4 Creación de símbolos e instancias
4.5 Adición de animación e navegación cos botóns
4.6 Adición de texto estático, de entrada e dinámico
4.7 Adición de Son
4.8 Animacións básicas
5. Obxectos 5.1 Como crear obxectos
5.2 Clips de película
5.3 Botóns
6. ActionScript 6.1 Creación de animacións con ActionScript
6.2 Adición de interactividade con ActionScript
6.3 Manexo de eventos principais (teclas, rato)
6.4 Traballo con xerarquías de Clips de vídeo
6.5 Aleatoriedade e colisións

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A7 A8 C1 C3 10 0 10
Supervised projects A3 B3 C2 7 35 42
Laboratory practice A2 B8 B9 C4 28 56 84
Oral presentation B4 B6 B7 3 0 3
Objective test B5 B9 C2 1 0 1
 
Personalized attention 10 0 10
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Presentacións dos temas máis teóricos da asignatura
Supervised projects Proxectos propostos relacionados coas técnicas empregadas nas prácticas de laboratorio
Laboratory practice Creación de interpolaciones. Manejo de efectos básicos. Creación de simbolos y tipos de texto. Publicación de animaciones estáticas. Aprendizaje de metodologia de animacion interactiva. Creación de juegos en 2D.
Oral presentation Presentación dos traballos individuais
Objective test Proba de avaliación dos coñecementos teóricos e practicos.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Os alumnos farán un proxecto multimedia como practica da asignatura. Como parte dos traballos tutelados, os alumnos farán un seguimento durante ó curso onde aplicarán os coñecementos adquiridos na clases de teoría e practicas no desenvolvemento de seu proxecto. O alumnado irá realizando en distintas fases os seus proxectos: deseño conceptual, deseño estructural e desenvolvemento tecnolóxico.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A3 B3 C2 Proxecto tutelado 50
Objective test B5 B9 C2 Proba relacionada cos fundamentos teóricos e prácticos da materia. 50
 
Assessment comments

É necesario entregar as duas practicas obligatorias para ir ó examen teórico. 

Para aprobar a asignatura é imprescindible acadar unha nota mínima tanto na parte teórica como no traballo tutelado de 4 puntos sobre un máximo de 10 puntos.Sources of information
Basic

- Fundamentos de programación: Algoritmos, Estructuras de Datos y Objetos - Luis Joyanes Aguilar – McGrawHill

- Fundamentos de programación - José López Herranz, Enrique Quero Catalinas – Paraninfo

Proporcionaráselle tamén os alumnos documentación especifica que será utilizada polo profesorado durante toda a asignatura en formato papel e dixital.

Complementary

Manuais proporcionados polo profesorado.


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Technological Foundations of the Audiovisual Media/616G01003
Audiovisual Computer Science/616G01008

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Multimedia Creation Workshop/616G01038

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.