Identifying Data 2020/21
Subject (*) Multimedia Creation Tools Code 616G01027
Study programme
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Obligatory 6
Language
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Computación
Coordinador
Carballal Mato, Adrián
E-mail
adrian.carballal@udc.es
Lecturers
Carballal Mato, Adrián
E-mail
adrian.carballal@udc.es
Web
General description Nos últimos anos apreciouse a masiva utilización de contido multimedia estático e interactivo dentro da WWW. Nesta materia impártense o coñecemento básicos que permitirán ao alumnado poder crear material multimedia mediante a aplicación Adobe Animate, incluíndo a creación de banners publicitarios, videoxogos e contido interactivo.
Contingency plan 1. Modificación nos contidos:
Non se modificarán os contidos da materia
2. Metodoloxías
*Metoloxías docentes que se manteñen:
Sesión maxistral
Traballos tutelados

*Metodoloxías docentes que se modifican:
Prácticas de laboratorio: realizaranse a través de ferramentas TIC con sesións online

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Utilizarase a ferramenta Moodle con normalidade, engadindo todo o material necesario para poder desenvolver con normalidade o curso.
Tamén se empregará a ferramenta Microsoft Teams para realizar reunión semanais mantendo o horario de materia. Ademais, terán lugar a través desta ferramenta as titorías semanais colectivas e individuais que se acorde co alumnado.

4. Modificacións na avaliación:
Non se realizarán modificacións na avaliación

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Mantense o material de referencia empregado

Study programme competencies
Code Study programme competences
A2 Crear productos audiovisuais.
A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B7
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Aprenderán os fundamentos de programación e as técnicas específicas de programación empregadas na creación de contidos multimedia. A8
B3
B8
C3
Adquirirá a destreza técnica para utilizar ferramentas de creación multimedia para a realización de animacións en 2D, interpolacións de movemento, presentacións multimedia, y pequenos xogos. A2
A3
A7
B3
Poderán xerar aplicacións multimedia con son, gráficos e imaxes, que poderán distribuírse en forma de sitio web. A3
B4
B5
B9
Aprender as terminoloxías axeitadas tanto na linguaxe técnica como nas línguas oficial. B6
B7
Entendar as capacidades das tecnolixías e metodoloxías aprendidas, a suas alternativas, as suas fortalezas e a suas problemáticas. C2
C4
Dotar de capacidades de emprendemento e de incorporación ó tecido empresarial relacionado coa área. B3
B5
C1

Contents
Topic Sub-topic
1. Fundamentos de Programación Multimedia - Introdución 1.1. Estruturas de programación. Pseudocódigo, diagramas de fluxo
1.2. Variables e tipos de datos
1.3. Control de fluxo.
1.4. Estrutura dun programa. Funcións
2. Tecnoloxías de animación 2.1 Creación dun documento
2.2 Creación de contido accesible
2.3 Construción de código de programación orientado á animación
2.4. Creación dunha animación interactiva
3. Conceptos básicos de animacion 2D 3.1. Traballo con capas
3.2. Creación dunha interface de usuario coas ferramentas de deseño
3.3. Emprego das ferramentas de debuxo
3.4. Creación de símbolos e instancias
3.5. Adición de animación e navegación con botóns
3.6. Adición de texto estático e dinámico
3.7. Adición de son
3.8. Animacións básicas
4. Programación orientada a animación 4.1. Introdución de programación orientada á creación de animacións
4.2. Adición de interactividade
4.3. Manexo de eventos principais
4.4. Traballo con xerarquías
4.5. Aleatoriedade e colisións

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A7 A8 C1 C3 10 0 10
Supervised projects A3 B3 C2 7 35 42
Laboratory practice A2 B9 B8 C4 28 56 84
Oral presentation B4 B5 B6 B7 4 0 4
 
Personalized attention 10 0 10
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Presentación dos temas máis teóricos da materia (PRESENCIAL)
Supervised projects Proxectos propostos relacionados coas técnicas empregadas nas prácticas de laboratorio (ONLINE)
Laboratory practice Creación de animacións 2D. Manexo dos efectos básicos. Creación de símbolos e tipos de texto. Publicación de animacións. Aprendizaxe da metodoloxía de animación interactiva. Creación de xogos 2D. (PRESENCIAL)
Oral presentation Presentacións de traballos e proxectos (ONLINE)

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Como parte dos traballos tutelados, os alumnos farán un seguimento durante ó curso onde aplicarán os coñecementos adquiridos na clases de teoría e practicas no desenvolvemento de seu proxecto. O alumnado irá realizando en distintas fases os seus proxectos: deseño conceptual, deseño estructural e desenvolvemento tecnolóxico.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A3 B3 C2 Traballos baseados nos coñecementos adquiridos na materia e realizados co seguimento do docente 80
Laboratory practice A2 B9 B8 C4 Exercicios realizados nas clases prácticas da asignatura 20
 
Assessment comments

Para aprobar a asignatura é imprescindible entregar todos os traballos tutelados e acadar unha nota mínima de 4 puntos sobre un máximo de 10 puntos tanto nos traballos tutelados como nas prácticas de laboratorio.


Sources of information
Basic

- Fundamentos de programación: Algoritmos, Estructuras de Datos y Objetos - Luis Joyanes Aguilar – McGrawHill

- Fundamentos de programación - José López Herranz, Enrique Quero Catalinas – Paraninfo

Proporcionaráselle tamén os alumnos documentación especifica que será utilizada polo profesorado durante toda a asignatura en formato papel e dixital.

Complementary

Manuais proporcionados polo profesorado.


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Technological Foundations of the Audiovisual Media/616G01003
Audiovisual Computer Science/616G01008

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Multimedia Creation Workshop/616G01038

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.