Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Organización e produción audiovisual Código 616G01029
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Formoso Barro, Maria Josefa
Correo electrónico
m.formoso@udc.es
Profesorado
Formoso Barro, Maria Josefa
Correo electrónico
m.formoso@udc.es
Web
Descrición xeral Adquirense os coñecementos necesarios para crear, desenvolver e xestionar un produto audiovisual en todas as súas fases, dende a planificación inicial ata o plan de traballo, a estimación de custos, a xestión da produción ou os métodos de financiamento e operación.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Crear productos audiovisuais.
A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
A6 Coñecelo sector audiovisual: a oferta e as audiencias.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A9 Coñecelos modelos de xestión.
A10 Coñecelo marco legal e deontolóxico.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B7
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento do emprego de material para xestión de proxectos audiovisuales A2
A3
A6
A7
A9
A10
A12
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4
Coñecementos para crear e desenvolver un produto audiovisual A2
A3
A6
A7
A9
A10
A12
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4
Capacidade de manexar ferramentas para producir un produto audiovisual A2
A3
A6
A7
A9
A10
A12
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. O proceso de produción
Tema 2. Productora e persoalTema 3. Produción executiva: deseño, creación e dirección de proxectosTema 4. Dirección de produción


Tema 5. Ferramentas de xestión da produción


Tema 6. Estratexias de comercialización


1.1. A planificación
1.2 Tipoloxía do persoal


2.1. Fases da produción
2.2. Tipoloxía da produción

3.1. O director de proxectos audiovisuais
3.2. Estimación de costes

4.1. O plan de traballo
4.2. A xestión de recursos

5.1. Movie Magic
5.2. Xestión presupuestaria

6.1. Financiación
6.2. Explotación

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A2 A3 A6 A7 A9 A10 A12 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 19 45 64
Aprendizaxe colaborativa A2 A3 A6 A7 A9 A10 A12 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 16 27 43
Proba mixta A2 A3 A6 A7 A9 A10 A12 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 4 18 22
Sesión maxistral A2 A3 A6 A7 A9 A10 A12 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 15 0 15
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Estas actividades céntranse no desenvolvemento de capacidades relacionadas coa observación directa e sistemática, e coa análise e recollida de información para a realización de productos audioviduais. Serán traballo individuais e en grupo
Aprendizaxe colaborativa Os alumnos desenvolverán en equipo un produto audiovisual propio. Coñecerán de modo práctico o proceso de creación e xestión dun produto audiovisual
Proba mixta Realizarán una proba individual escrita
Sesión maxistral Exposición oral da materia coa axuda de medios audiovisuais. Estas sesións ubican aos alumnos no entorno axeitado para levar a cabo os traballos tutelados.Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Aprendizaxe colaborativa
Proba mixta
Descrición
Realización de traballos encamiñados a conseguir un proxecto audiovisual. Farase unha breve exposición da materia e propoñeranse traballos prácticos, tutelados polo profesor.

Para a súa realización é importante consultar co profesor os avances que se vaian realizando progresivamente para ofrecer as orientacións necesarias en cada caso e así asegurar a calidade dos traballos de acordo aos criterios que se indicarán. O seguimento farase preferentemente de forma individualizada a través dos espazos de comunicación da ferramenta Moodle, o correo electrónico, e personalmente.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A3 A6 A7 A9 A10 A12 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 Traballos tutelados
Traballos individuais
Traballos en grupo
60
Proba mixta A2 A3 A6 A7 A9 A10 A12 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e
preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto ás primeiras, recolle preguntas abertas de
desenvolvemento; as segundas, poden combinar preguntas
de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de
discriminación, de completar e/ou de asociación
40
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica (). .

Marzal, J., y López, F. (2008). Teoría y Técnica de la Producción audiovisual. Tirant lo blanch

Augros, Joël (2000). El dinero de Hollywood. Paidós

Poveda, Miguel Ángel (2013). Producción de ficción en cine y televisión. Edición personal

Fernández, F y Blasco, J. (1995). Dirección y gestión de proyectos. Aplicación a la producción audovisal. Ediciones UPC

Sanchez Tabernero, Alfonso (2008). Ls contenidos de los medios de comunicación. Deusto

Ecija&Asociados Abogados (2000). Como producir, distribuir y financiar una obra audiovisual. Grupo Exportfilm

Sanchez Tabernero, Alfonso (2000). Dirección estratégica de empresas de comunicación. Catedra

Formoso Barro, Finocha (2017). La ficción televisiva y su programación en España. Círculo Rojo

Miñarro, Laura (2013). Cómo vender una obra audiovisual. Editorial UOC

Pardo, Alejandro (2014). Producción ejecutiva de proyectos cinematográficos. EUNSA

Pardo, Alejandro (2014). Fundamentos de producción y gestion de proyectos audiovisuales. EUNSA

Pardo, Alejandro (2003). El oficio de producir películas. El estilo Puttnam. EUNSA

Hebera, Joan; Linares, Rafa (2015). marketing cinematográfico. Cómo promocionar una película en el entorno digital. UOC

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Comunicación oral e escrita/616G01001
Estudo da audiencia/616G01020
Deseño de Produción e Dirección Artística/616G01025

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Realización Audiovisual/616G01030

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Grao/616G01034

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías