Identifying Data 2019/20
Subject (*) Filmmaking Code 616G01030
Study programme
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
Garcia Torre, Manuel
E-mail
manuel.garcia.torre@udc.es
Lecturers
Garcia Torre, Manuel
E-mail
manuel.garcia.torre@udc.es
Web http://http://www.cienciasdacomunicacion.es
General description Esta materia propón dar a coñecer os procesos de elaboración e creación de obras audiovisuais para televisión, así como os elementos básicos de narración. Preténdese que o alumno adquira os fundamentos teóricos e técnicos, así como as habilidades instrumentais suficientes para afrontar, desde o punto de vista narrativo e estético, a elaboración de productos audiovisuais.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
1. Understand the process of creation and creation of audiovisual works. 2. Know the functions and tasks of those involved in this process, as well as the stages of this. 3. Obtain a global vision of the audiovisual product according to a business model and a concept of authorship. 4. Integrate the facets of script, visualization, production design, photography, soundtrack and post-production in a fully planned project. 5. Know and put into practice the arts of achievement, acquire a certain amount of freedom in the management of a video camera, lighting and sound. 6. Exercise the adaptation of literary texts, the application of original scripts, the search and choice of appropriate locations and their necessary environment, elaboration of work plans (organization of production) and edition of the exercise: minutes of gross recorded, editing script , production of soundtracks, creation of titles, etc .; and the general operation of the technical means that the process of realization requires. A1
A2
A7
A8
A12
B8
B9
C1
C2
C3
C4

Contents
Topic Sub-topic
Filming Filming and audiovisual language
Filming: Technological resources Recording, video editing and postproduction.
Methods of implementation Filming models according to their production procedure
Filming on television -Single camera filming
-Multi-camera filming
-Filming on a television set
-Outdoors filming
-Human team
Filming of television genres -Informatives
-Reports
-The interview
-Musical
-Magazine
-Sports
-Varities
Filming of 360º video -Fundamental concepts of 360º video
-Recording, editing and post-production of 360º video

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A7 A8 A12 B9 C1 10 15 25
Collaborative learning A1 A2 A7 A8 A12 B8 C2 C3 C4 34 62 96
Mixed objective/subjective test A1 A2 A7 A8 A12 2 25 27
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais, coa finalidade de transmitir os coñecementos teóricos enmarcados dentro da asignatura.
Collaborative learning Realización de diferentes prácticas, onde o alumnado desenvolve tarefas eminentemente prácticas sobre un tema específico, co apoio e supervisión do profesorado.
Mixed objective/subjective test Composta por unha parte tipo test e unha serie de preguntas cortas.

Personalized attention
Methodologies
Collaborative learning
Description
The students will need personalized attention to solve the doubts in the elaboration of the practices.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Collaborative learning A1 A2 A7 A8 A12 B8 C2 C3 C4 Creación de diferentes productos audiovisuais.

60
Mixed objective/subjective test A1 A2 A7 A8 A12 Proba composta por: unha parte tipo test, unha serie de preguntas cortas e un caso práctico. 40
 
Assessment comments

-The theory accounts for 40% of the grade and practice 60%.
-To pass the subject must be approved theory and practice. To overcome the practical part, it is necessary to approve each of the practices.
-To participate in group practices, attendance is mandatory.


Sources of information
Basic Millerson, G. (2003). Producción y realización en televisión. IORTV, Madrid
Barroso, Jaime (2008). Realización audiovisual. Editorial Síntesis, Madrid
Barroso, Jaime (1996). Realización de los géneros televisivos. Síntesis, Madrid
Castillo, José María (2016). Televisión, realización y lenguaje audiovisual. IORTV, Madrid

Complementary (). .
Barroso, Jaime (2001). Técnicas de realización de reportajes y documentales para televisión. IORTV, Madrid


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Screenplay Writing/616G01018
Cinematography Direction and Lighting/616G01022
Theory and Practice of Editing/616G01023
Art Direction and Production Design/616G01025
Sound and Music/616G01028

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Audiovisual Organisation and Production/616G01029
Digital Post-Production/616G01031

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.