Identifying Data 2020/21
Subject (*) Digital Post-Production Code 616G01031
Study programme
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Enxeñaría Civil
Matemáticas
Coordinador
Álvarez Mures, Luis Omar
E-mail
omar.alvarez@udc.es
Lecturers
Álvarez Mures, Luis Omar
E-mail
omar.alvarez@udc.es
Web
General description A materia ten como obxectivo fundamental achegar o alumno ás técnicas e ferramentas básicas de posprodución, composición de video dixital, croma e integración de elementos virtuais 3D.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos

- Non se realizarán cambios.

2. Metodoloxías

- Mantéñense todalas metodoloxías docentes modificando únicamente o seu carácter presencial

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

- Correo electrónico: Dispoñibilidade semanal de titorización do profesor. De uso para facer consultas e solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas.
- Moodle: Dispoñibilidade semanal de titorización do profesor. Segundo a necesidade do alumando. Dispoñen de “foros temáticos asociados aos módulos” da materia, para formular as consultas necesarias.
- Teams: Dispoñibilidade semanal de titorización do profesor. De 1 a 2 sesións semanais en pequeno grupo, para o seguimento e apoio na realización dos “traballos tutelados”. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumnado para desenvolver o traballo da materia.

4. Modificacións na avaliación

Prácticas (40%):

- Tareas prácticas realizadas polo alumnado durante o primer cuatrimestre.

Traballos tutelados (60%):

- Evaluación dos traballos de composición utilizando Chroma Key e integración de elementos virtuais nun vídeo real.

*Observacións de avaliación:

Para poder aprobar a asignatura é necesario acadar una calificación maior ou igual ao 50% na suma dos dous apartados: maior ou igual do 50% (prácticas + traballo tutelado).

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Non se realizarán cambios. Xa dispoñen de todos os materiais de traballo dixitalizados en Moodle.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A4 Investigar e analizala comunicación audiovisual.
A5 Coñecelas teorías e a historia da comunicación audiovisual.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
- Coñecer os aspectos básicos da posprodución dixital. - Capacitar ao alumno no uso das ferramentas de composición dixital que inclúen croma, animacións gráficas e elementos 3D. - Capacitar ao alumno nos procesos de integración de vídeo real con obxectos virtuais 3D. A1
A2
A4
A5
A7
A8
A12
B4
B5
B6
B8
B9
C1
C2
C3
C4

Contents
Topic Sub-topic
1- Conceptos básicos de posprodución dixital. - Introdución á posprodución.

- Exemplos. Fluxos de traballo

2- Composición dixital. - Composición de imaxe e vídeo.

- Corrección da cor.

- Ferramentas de transformación, filtros.

- Máscaras. Rotoscopía.

- ChromaKey. LumaKey.

- Tracking 2D.
3- Matchmover. - Sincronización de cámaras real e virtual

- Tracking 3D

- Calibración de cámaras e refinado de movemento.

- Sistema de coordenadas

- Render. Exportación a Maya
4- Integración de vídeo real e elementos animados. - Render-passes.

- Composición de vídeo real e render-passes de elementos animados.

- Posprodución.


Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A4 A7 A8 A12 C3 22 0 22
Laboratory practice A1 A2 A8 B4 B5 B8 C1 C2 20 14 34
Supervised projects A1 A2 A7 A8 A12 B4 B5 B8 C1 C2 C3 14 70 84
Workbook A1 A2 A4 A5 A7 A8 A12 0 1 1
Oral presentation A1 A4 A7 A12 B4 B6 B9 C4 4 4 8
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Nestas clases explicaranse os diferentes temas da materia, utilizando presentacións Power-Point, vídeos así como os diferentes softwares e técnicas utilizadas habitualmente na posprodución.

Non presencial, se realizará online.

Laboratory practice Ao longo do cuadrimestre os alumnos realizarán diferentes traballos prácticos individuais (segundo o cronograma da materia) tanto sobre o material entregado pola profesora durante o curso, así como sobre o seu propio material (traballos tutelados).

Os traballos das prácticas será parte da avaliación do curso.

Presencial ata límite de aforo.
Supervised projects Os alumnos realizarán dous traballos tutelados ao longo do cuadrimestre (modalidade grupal/individual):

E1- Proxecto de composición utilizando Chroma Key

E2- Proxecto de integración de video real con elementos virtuais.

Non presencial, tutela online.
Workbook Lectura de artículos e libros complementarios as clases maxistrales. Non presencial.
Oral presentation Os alumnos presentarán, segundo o cronograma da materia, as seguintes presentacións orais.

1-Presentación do produto final correspondente ao proxecto de composición utilizando Chroma Key

2-Presentación do produto final correspondente ao proxecto de integración de vídeo real con elementos virtuais.

Modalidade: grupal / individual

Non presencial, presentación online.


Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Supervised projects
Description
O profesor tutelará o traballo dos alumnos a través do seguimento e corrección das prácticas no laboratorio e dos dous traballos tutelados.

No caso alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia terán a posibilidade de titorías dos traballos prácticos e tutelados a través de correo electrónico.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice A1 A2 A8 B4 B5 B8 C1 C2 Avaliaranse cada unha das prácticas: P1 (7); P2 (8); P3 (10); P4 (15).

Para aprobar o curso é obrigatorio a entrega do total das prácticas, o puntaje máxima das prácticas é de 4 puntos, o mínimo para aprobar esta parte é de 2 puntos

40
Supervised projects A1 A2 A7 A8 A12 B4 B5 B8 C1 C2 C3 Proxecto de composición utilizando Chroma Key (20)

Proxecto de integración de video real con elementos virtuais. (40)


60
 
Assessment comments
  • Para poder aprobar a asignatura é necesario acadar una calificación maior ou igual ao 50% na suma dos dous apartados: maior ou igual do 50% (prácticas + traballo tutelado). 
  • Non se aproba coa soa entrega dos dous traballos tutelados.
  • En caso de suspender o curso na primeira convocatoria volveranse entregar as prácticas con cualificación menor ao 50% así como o produto da integraciónreal/virtual xunto co portfolio correspondente na segunda convocatoria.
  • Os criterios e actividades de avaliación para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia será o mesmo que para o resto do alumnado

Sources of information
Basic Sham Tickoo (2015). Blackmagic Design Fusion 7 Studio: A Tutorial Approach. Cadcim Technologies
Blackmagic Fusion (2017). Fusion 9. https://documents.blackmagicdesign.com/UserManuals/Fusion9_Manual.pdf
Blackmagic Fusion (2019). Fusion Training Videos . https://www.blackmagicdesign.com/products/fusion/training
Tim Dobbert. (2005). MatchMoving: The Invisible Art of Camera Tracking. . Sybex.
Manuel Armenteros Gallardo (2011). Posproducción Digital. Bubok Publishing S.L.
Richard Rickitt. (2007). Special Effects: The History and Technique. Billboard Books; 2nd edition
Ron Brickmann. (2008). The Art and Science of Digital Compositing . Morgan Kaufmann Series. 2nd edition
Isaac V. Kerlow. (2004). The Art of 3D Computer Animation and Effects. Wiley & Sons (3rd edition)
Mark Cotta Vaz; Craig Barron (2002). The Invisible Art: The Legends of Movie Matte Painting. . Chronicle Books. San Francisco, Cal

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Screenplay Writing/616G01018
Cinematography Direction and Lighting/616G01022
Theory and Practice of Editing/616G01023
3D Infography1/616G01024
3D Infography 2/616G01026
Sound and Music/616G01028

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
3D Animation 1/616G01032

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.