Identifying Data 2019/20
Subject (*) 3D Animation 1 Code 616G01032
Study programme
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Civil
Matemáticas
Coordinador
Barneche Naya, Viviana
E-mail
viviana.barneche@udc.es
Lecturers
Barneche Naya, Viviana
Fariña Lamosa, Ángel José
E-mail
viviana.barneche@udc.es
angel.farina@udc.es
Web
General description Nesta materia introdúcese o alumno nos conceptos e técnicas básicas para a animación de obxectos tridimensionais.

Nela, o estudante adquire xunto cos coñecementos teóricos a práctica na animación de obxectos ou personaxes non humanoides utilizando as diferentes técnicas existentes.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A4 Investigar e analizala comunicación audiovisual.
A5 Coñecelas teorías e a historia da comunicación audiovisual.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A11 Coñecelas metodoloxías de investigación e análise.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Capacidade para animar personaxes non humanos e elementos dunha escena 3D utilizando as técnicas fundamentais para a obtención de secuencias de vídeo. A1
A2
A4
A5
A7
A8
A11
A12
B4
B5
B6
B8
B9
C1
C2
C3
C4

Contents
Topic Sub-topic
Principios básicos da animación - Introdución á animación: historia
- Estudo e análise dos 12 principios clásicos de animación definidos nos estudos Disney
- Análises e aplicación dos principios clásicos á animación 3D
- Os novos principios da animación
Técnicas e tipos de animación - Conceptos básicos: fotograma, claves, etc.
- Tipos de animación: paso a paso, mediante keyframing, captura de movemento
Animación por claves - Conceptos básicos: curvas, métodos de interpolación, tangentes, etc.
- Tipos de curvas: bezier, NURBS, etc.
- Grao das curvas: lineais, cúbicas, etc.
- Claves de animación: creación, edición, etc.
- Control do tempo mediante curvas de animación
- Limpeza de curvas
Animación mediante deformadores - Deformadores: Non lineais, Lattice, Clúster, etc
Animación por traxectorias - Creación de traxectorias
- Animación mediante traxectorias
- Seguimento de obxectos
Animación de cámaras - Colocación e animación da posición e orientación de cámaras
- Animación dos parámetros ópticos das cámaras: focal, profundidade de campo, etc.
Animación mediante cinemática directa - Xerarquías e grupos
- Tipos de transformacións.
- Animación utilizando xerarquías
Animación mediante cinemática inversa - Joints
- Cálculo e tipos de solucións para cinemática inversa: RPSolver, SCSolver, IK Spline.
- Constraints.
- Creación de controis
Rigging-Skinning - Creación dun rigging completo
- Skinning: smooth e interactive bind.
- Control de pesos e influencias.
Anatomía.
- Antecedentes
- Anatomía artística: osteología; miología; formas exteriores (morfoloxía)
- Anatomía en animación: o esqueleto


Canon e proporción
- Historia do canon
- Canon dentro do crecemento: a proporcionalidade

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A4 A5 A11 A12 18 0 18
Workshop A1 A2 A7 A8 B5 B8 C1 C2 30 21 51
Supervised projects A1 A2 A7 A8 A12 B4 B5 B6 B8 C2 12 66 78
Workbook A4 A5 B9 C3 C4 0 2 2
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Explicación dos contidos teóricos de cada tema da asignatura.
Workshop Ao longo do cuadrimestre os alumnos realizarán diferentes traballos prácticos individuais (segundo o cronograma da materia) sobre o material entregado pola profesora durante o curso, así como sobre material propio:


- PL1. Squash and Stretch. Animación mediante cinemática directa. Motion Path.

- PL2. Animación mediante cinemática inversa.

- PL3. Práctica básica: rigging & skinning.

- PL4. Práctica avanzada: rigging & skinning


Os traballos das prácticas do obradoiro serán parte da avaliación do curso.

Supervised projects Ao longo do cuadrimestre os alumnos realizarán un traballo tutelado grupal o individual (segun o cronograma da materia).

Cada alumno deberá realizar la animación de un personaxe non humano así como o ámbito onde se desenvolve a acción. Animaranse non só o/os obxectos propostos senón tamén as cámaras de cara ao aspecto narrativo da animación proposta. O tempo do vídeo será entre 20-30 segundos.
Workbook Lectura de artículos de animación complementarios as clases maxistrales.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Workshop
Description
Tutorias persoalizadas e de grupo para aclarar conceptos teóricos e axudar a resolver os problemas que teñan lugar durante a realización dos traballos prácticos e tutelados.

No caso alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia terán a posibilidade de titorías dos traballos prácticos e tutelados a través de correo electrónico.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A1 A2 A7 A8 A12 B4 B5 B6 B8 C2 Avaliación do traballo individual dun mini-proxecto de animación (45), xunto cun portfolio que conterá: concepto, gráficos e primeiras probas (15).


60
Workshop A1 A2 A7 A8 B5 B8 C1 C2 Avaliación dos exercicios prácticos realizados polos alumnos.

PL1 (8); PL2 (8); PL3(10); PL4 (14)

Para aprobar o curso é obrigatorio a entrega do total das prácticas, o puntaje máxima das prácticas é de 3.0 puntos, o mínimo para aprobar esta parte é de 1,5 puntos
40
 
Assessment comments
  • Para aprobar o curso na primeira convocatoria é necesario a entrega de TODAS as prácticas (alcanzando 2 puntos como mínimo sumando o total das prácticas), o corto de animación e o portfolio individual.
  • Non se aproba o curso coa soa entrega do corto de animación.
  • En caso de suspender o curso na primeira convocatoria, volveranse entregar na segunda convocatoria as prácticas cuxa cualificación sexa menor ao 50%, o corto de animación xunto co portfolio correspondente.
  • Os criterios e actividades de avaliación para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia será o mesmo que para o resto do alumnado.

Sources of information
Basic Richard Williams (2012). The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, Principles and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators. Faber and Faber
Preston Blair (1994). Cartoon Animation. Walter Foster Publishing
Kenny Roy (2014). Finish Your Film! Tips and Tricks for Making an Animated Short in Maya. Routledge
Jaume Durán Castells (2008). Guía para ver y analizar: Toy Story. John Lasseter (1995). Naullibres
Frank Thomas & Ollie Johnston (1997). Illusion Of Life: Disney Animation. Hyperion
Andrew Selby (2013). La animación. Blume
John Lasseter (1987). Principles of traditional animation. applied to 3D computer animation. In Proceedings of the 14th annual conference on Computer graphics and interactive techniques (SIGGRAPH '87). ACM
Isaac Victor Kerlow (2009). The Art of 3-D Computer Animation and Imaging. John Wiley & Sons Ltd
John Halas & Harold Whitaker (2009). Timing for Animation. CRC Press
Lee Montgomery (2012). Tradigital Maya: A CG Animator's Guide to Applying the Classical Principles of Animation. Routledge

Complementary Tony White (2006). Animation from Pencils to Pixels: Classical Techniques for the Digital Animator. Focal Press
Digital Tutors (2008). Digital Tutors: Introduction to rigging in Maya. PL Studios
Pepe Valencia & Jeremy Cantor (2004). Inspired 3D Short Film Production. Paraninfo (Fondo)
Andy Wyatt (2010). The Complete Digital Animation Course: Principles, Practice, and Techniques: A Practical Guide for Aspiring Animators. Barron's Educational Series
Chris Webster (2005). The Mechanics of Motion . Focal Press
Angie Jones, Jamie Oliff (2006). Thinking Animation: Bridging the Gap Between 2D and CG. Course Technology PTR


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
3D Infography1/616G01024
3D Infography 2/616G01026

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Digital Post-Production/616G01031

Subjects that continue the syllabus
3D Animation 2/616G01033

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.