Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Animación 3D-2 Código 616G01033
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Matemáticas
Coordinación
Seoane Nolasco, Antonio José
Correo electrónico
antonio.seoane@udc.es
Profesorado
Seoane Nolasco, Antonio José
Correo electrónico
antonio.seoane@udc.es
Web http://www.facebook.com/AnimaComu
Descrición xeral Asignatura na que se aprende tanto a creación e desenrolo de personaxes tridimensionais complexos como a capacidade artística e técnica para a animación de ditos personaxes para a creación de secuencias audiovisuais.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
A4 Investigar e analizala comunicación audiovisual.
A5 Coñecelas teorías e a historia da comunicación audiovisual.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A11 Coñecelas metodoloxías de investigación e análise.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B1 Que os estudantes demostraran posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adoitan atoparse nun nivle que, se ben se apoia en libros de textos avanzados, inclúe tamén algún aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu eido de estudo.
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade para crear e animar actores virtuais para a interpretación de papeis en obras audiovisuais A1
A2
A3
A4
A5
A7
A8
A11
A12
B1
B3
B4
B5
B6
B8
B9
C1
C2
C3
C4

Contidos
Temas Subtemas
Deseño de personaxes - Tipos de personaxes
- Deseño de personaxes
- Biografía dun personaxe
- Representación visual: corpo, cabeza, expresions, mans.
- Carta de cor
- Preparación de imaxes de referencia
Modelado para animación - Anatomía humana
- Topoloxía correcta para animación
- Modelado de cabeza
- Modelado de corpo
- Modelado de expresions
- Mapeado UV de obxectos orgánicos
Preparación de personaxes para animación - Setup
- Esqueletos
- Rigging
- Skinning
- Rigging facial
- Expresions faciais mediante blendshapes
Animación de bípedos - Estudio do movemento humano
- Animación do movemento de camiñar
- Corrección e refinamento de curvas de animación
- Animacions secundarias
Animación facial e sincronización labial - Animación de blendshapes
- Animación de expresions faciais
- Sincronización labial con audio
Animación non lineal - Manexo non lineal de fragmentos de animación

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A11 A12 B1 B3 B4 B5 B6 B8 B9 C1 C2 C3 C4 12 0 12
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A11 A12 B1 B3 B4 B5 B6 B8 B9 C2 C3 44 90 134
Proba práctica A1 A2 A5 A7 A12 B1 B3 B4 B5 B8 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Explicación dos fundamentos teóricos de cada tema da asignatura.
Traballos tutelados Explicación da técnica para a realización do traballo tutelado requerido consistente no deseño, creación, modelado, preparación do personaxe para animación (setup) e animación corporal e facial do mesmo.
Proba práctica Proba na que o alumno demostrará os coñecementos aprendidos durante a asignatura.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Proba práctica
Descrición
Tutorias persoalizadas e de grupo para aclarar conceptos teóricos e axudar a resolver os problemas que teñan lugar durante a realización dos traballos prácticos

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A11 A12 B1 B3 B4 B5 B6 B8 B9 C2 C3 Traballo individual consistente no deseño, creación, modelado, preparación do personaxe para animación (setup) e animación corporal e facial do mesmo.
O traballo requerirá a entrega de todos os documentos solicitados e deberá cumprir as condicións e criterios esixidos para que o traballo sexa avaliable.
Todas as partes do traballo deberán ter un nivel mínimo de calidade, en caso contrario o traballo considerarase como suspenso.
O traballo deberá entregarse en DVD ou memoria USB o día do exame.
No traballo se deberá obter unha calificación mínima de 5 sobre 10 para aprobar a asignatura.
90
Proba práctica A1 A2 A5 A7 A12 B1 B3 B4 B5 B8 Proba práctica na que o alumno deberá demostrar a sua capacidade para ter feito o traballo individual.
En dita proba o alumno realizará unha o varias das tareas similares as realizadas no traballo individual.
Se poderá solicitar o alumno que leve o material do traballo individual para realizar algunha das tareas sobre dito material.
Na proba práctica se deberá obter unha calificación mínima de 5 sobre 10 para aprobar a asignatura.
So poderá asistir a proba práctica o alumno que presente o traballo tutelado
10
 
Observacións avaliación
Durante as clases realizaranse distintos traballos tutelados ao longo da materia. Se o alumno supera devanditos traballos e cumpre os criterios establecidos ao comezo da materia, este poderá quedar exento de realizar a proba práctica e substituirase a cualificación de dita proba pola dos traballos realizados.u

Fontes de información
Bibliografía básica Digital Tutors (2006). Character setup in Maya. PL Studios
Digital Tutors (2008). Creating stylized females in Maya. PL Studios
Antonio Seoane (2017). https://www.youtube.com/antonioseoane. Tutoriales online - YouTube
Dariush Derakhshani (2011). Introducing Autodesk Maya 2012. John Wiley & Sons Ltd
Dariush Derakhshani (2010). Introducing Maya 2011. John Wiley & Sons Ltd; Edición: Pap/Cdr
Digital Tutors (2006). Introduction to Maya animation: walk cycle. PL Studios
Eric Keller, Todd Palamar, Anthony Honn (2010). Mastering Autodesk Maya 2011. John Wiley & Sons Ltd; Edición: Pap/Cdr
Todd Palamar, Eric Keller (2011). Mastering Autodesk Maya 2012. John Wiley & Sons Ltd; Edición: Pap/Cdr
John Lasseter (1987). Principles of traditional animation. applied to 3D computer animation. In Proceedings of the 14th annual conference on Computer graphics and interactive techniques (SIGGRAPH '87). ACM
Alberto Rodríguez Rodríguez (2010). Proyectos de animación 3D. Anaya Multimedia
Richard E. Williams (2009). The Animator's Survival Kit. Faber and Faber
Isaac Victor Kerlow (2009). The Art of 3-D Computer Animation and Imaging. John Wiley & Sons Ltd; Edición: 4th Revised
Harold Whitaker, John Halas, Tom Sito (2009). Timming for Animation. Focal Press

Bibliografía complementaria Peter Ratner (2009). 3-D Human Modeling and Animation. John Wiley & Sons Ltd; Edición: 3rd Revised edition
Ed Hooks (2011). Acting for Animators. Routledge; Edición: 3
Ed Hooks (2003). Acting for Animators: A Complete Guide to Performance Animation. Heinemann Educational Books,U.S.; Edición: Pap/Cdr
John L. Kundert-Gibbs, Kristin Kundert-Gibbs (2009). Action!: Acting Lessons for CG Animators. John Wiley & Sons Ltd; Edición: Pap/Dvdr
Digital Tutors (2008). Animating cartoon characters in Maya. PL Studios
Digital Tutors (2008). Animating next-gen characters in Maya. PL Studios
Tony White (2006). Animation from Pencils to Pixels: Classical Techniques for the Digital Animator. Focal Press
C.Webster (2005). Animation: The Mechanics of Motion. Focal Press
Eric Allen, Kelly L. Murdock, Jared Fong, Adam G. Sidwell (2008). Body Language: Advanced 3D Character Rigging. Sybex
Digital Tutors (2006). Body mechanics and animation in Maya . PL Studios
Preston Blair (1994). Cartoon Animation. Walter Foster Publishing
Digital Tutors (2007). Cartoon character rigging in Maya. PL Studios
Digital Tutors (2007). Creating cartoon characters in Maya. PL Studios
Digital Tutors (2007). Creating digital humans. PL Studios
Mark Snoswell (Redactor) (2007). Creative Essence - the Face: Modeling and Texturing [DVD]. Ballistic Publishing
Stephen Stahlberg, Pascal Blanch (2005). D'artiste Character Modelling: Digital Artists Masterclass. Ballistic Publishing
Digital Tutors (2006). Facial animation and lip sync in Maya . PL Studios
Mark Simon (2003). Facial Expressions: A Visual Reference for Artists. Watson-Guptill
Digital Tutors (2006). Facial rigging in Maya. PL Studios
Digital Tutors (2006). Female android modeling in Maya. PL Studios
Richard Grandy, Premier Press Development, John Hood, Brad Clark (2005). Inspired 3D Advanced Rigging and Deformations. Premier Press
Kyle Clark (2002). Inspired 3D Character Animation. Premier Press
Michael Ford, Alan Lehman (2002). Inspired 3d Character Setup. Premier Press
Pepe Valencia, Jeremy Cantor (2004). Inspired 3D Short Film Production. Paraninfo (Fondo)
Digital Tutors (2008). Introduction to animation in Maya. PL Studios
Digital Tutors (2006). Introduction to Maya. PL Studios
Digital Tutors (2008). Introduction to rigging in Maya. PL Studios
Digital Tutors (2008). Modeling next-gen characters in Maya. PL Studios
Jason Osipa (2010). Stop Staring: Facial Modeling and Animation Done Right. John Wiley & Sons Ltd; Edición: 3rd Revised edition
Tony White (1988). The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation. Watson-Guptill
Andy Wyatt (2010). The Complete Digital Animation Course: Principles, Practice, and Techniques: A Practical Guide for Aspiring Animators. Barron's Educational Series
Paul Fedor, et al. (2007). The Face (Creative Essence). Ballistic Publishing
Frank Thomas, Ollie Johnston (1997). The Illusion of Life: Disney Animation. Hyperion
Angie Jones, Jamie Oliff (2006). Thinking Animation: Bridging the Gap Between 2D and CG. Course Technology PTR


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Infografía 3D-1/616G01024
Infografía 3D-2/616G01026
Animación 3D-1/616G01032

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Animación 3D-1/616G01032

Materias que continúan o temario
Efectos especiais na animación/616G01040

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías