Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Traballo Fin de Grao Código 616G01034
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 18
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Enxeñaría Civil
Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Martínez Costa, Sandra
Correo electrónico
s.martinez@udc.es
Profesorado
Barneche Naya, Viviana
Castro Pena, Luz
Diaz Gonzalez, Maria Jesus
Fariña Lamosa, Ángel José
Formoso Barro, Maria Josefa
Garcia Torre, Manuel
González Neira, Ana María
Hernandez Ibañez, Luis Antonio
Martínez Costa, Sandra
Mihura López, M. Rocío
Nozal Cantarero, Teresa
Osorio Iglesias, Olga
Puentes Rivera, Iván
Romero Cardalda, Juan Jesus
Sanjuan Perez, Antonio
Seoane Nolasco, Antonio José
Taibo Pena, Francisco Javier
Videla Rodríguez, José Juan
Correo electrónico
viviana.barneche@udc.es
maria.luz.castro@udc.es
m.j.diaz@udc.es
angel.farina@udc.es
m.formoso@udc.es
manuel.garcia.torre@udc.es
ana.gneira@udc.es
luis.hernandez@udc.es
s.martinez@udc.es
rocio.mihura@udc.es
teresa.nozal@udc.es
olga.osorio@udc.es
i.puentes@udc.es
juan.romero1@udc.es
antonio.sanjuan@udc.es
antonio.seoane@udc.es
javier.taibo@udc.es
jose.videla@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
A4 Investigar e analizala comunicación audiovisual.
A5 Coñecelas teorías e a historia da comunicación audiovisual.
A6 Coñecelo sector audiovisual: a oferta e as audiencias.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A9 Coñecelos modelos de xestión.
A10 Coñecelo marco legal e deontolóxico.
A11 Coñecelas metodoloxías de investigación e análise.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Preprodución, produción, realización e difusion dun produto audiovisual. A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
B6
B8
B9
C1
C2
C3
C4

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. A idea Tipos de Traballos Fin de Grao
Tema 2. A preprodución do produto audiovisual Preprodución
Tema 3. A creación do produto audiovisual Produción
Tema 4. A posprodución Posprodución
Tema 5. A comercialización do produto audiovisual. Posibles vías
Tema 6. A presentación do Traballo Fin de Grao Pitching

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B6 B8 B9 C1 C2 C3 C4 15 306 321
 
Atención personalizada 129 0 129
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Elaboración Traballo Fin de Grao

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Titorización dos Traballos Fin de Grao

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B6 B8 B9 C1 C2 C3 C4 Elaboración e defensa presencial dun Traballo Fin de Grao. 100
 
Observacións avaliación

Recoméndase que o alumno consulte periódicamente a plataforma moodle, na que se colgarán avisos, exercicios e parte do material de estudo. Os exercicios se entregarán exclusivamente a través desta plataforma.Fontes de información
Bibliografía básica

A bibliografía vai depender do tipo de produto audiovisual que leve a cabo cada un dos grupos e será, polo tanto, recomendada de forma personalizada.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías