Identifying Data 2020/21
Subject (*) Multimedia Communication Strategies Code 616G01035
Study programme
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Optional 6
Language
Spanish
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
Costa Sanchez, Carmen
E-mail
carmen.costa@udc.es
Lecturers
Costa Sanchez, Carmen
E-mail
carmen.costa@udc.es
Web
General description A materia de Estratexias de Comunicación Multimedia resulta de interese para a formación dos futur@s titulad@s en comunicación audiovisual debido á relevancia que adquiren as novas formas de comunicación integradas a través de diversos medios no ámbito da cultura da converxencia.
Esta materia pretende dotar o alumnado das ferramentas adecuadas para coñecer as características das mensaxes nas diferentes plataformas e pantallas, en especial no que se refire ao proceso de planificación, produción e avaliación dun proxecto transmedia.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Os contidos fundamentais mantéñense.
2. Metodoloxías
A docencia interactiva pasará a ser online no caso de ter que aplicar un modelo de non presencialidade. mantense o obradoiro como metodoloxía de desenvolvemento da materia.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Titorías en Teams e correo electrónico.
4. Modificacións na avaliación
A proba realizarase de maneira online de non poder facerse presencialmente.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A6 Coñecelo sector audiovisual: a oferta e as audiencias.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Comunicar mensaxes audiovisuais. A1
B9
C1
C2
Crear produtos audiovisuais A2
B9
C1
C4
Coñecelas técnicas de creación e produción dunha campaña transmedia. A7
A8
A12
B9
Coñocer os principais códigos da mensaxe audiovisual. A6
A12
B9
C2
C3
C4

Contents
Topic Sub-topic
1. Formatos e tendencias de comunicación multimedia. . Marco conceptual.
. Narrativa multiplataforma.
. Narrativa crossmedia.
. Narrativa transmedia.
2. Factores e estratexias de comunicación en Social Media. . O valor da conversación social.
. Obxectivos: por que e para que dos Social Media?
. Selección de Social Media en función do contido audiovisual.
. Estratexias para impulsar a interacción.
3. Creación e optimización de contidos en liña. . A mensaxe.
. A biblia de desenvolvemento.
. A selección das plataformas.

4. Estratexias de comunicación combinadas on-off line. . Coherencia contido-soporte.
. Estratexias combinadas.
5. Planificación e desenvolvemento de proxectos de comunicación multimedia. . Metas e obxectivos.
. Planificación.
. Execución.
. Avaliación de resultados e obtención de conclusións.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A6 A7 A8 A12 B9 C3 20 58 78
Mixed objective/subjective test A1 A2 A6 C2 1 0 1
Workshop A1 A2 A7 A8 A12 B9 C1 C2 C3 C4 20 50 70
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Leccións expositivas da parte teórica da materia que serán acompañadas por exemplos prácticos que axuden a ilustrar o contido e faciliten a súa comprensión.
Mixed objective/subjective test Exame dos contidos da materia.
Workshop Desenvolvemento de diferentes traballos a través dunha metodoloxía de aprendizaxe baseada en proxectos

Personalized attention
Methodologies
Workshop
Description
A profesora estará a disposición dos alumnos nas súas horas de titoría e a través do correo electrónico e Teams para as necesarias orientacións e seguimento das súas actividades e traballos.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A6 A7 A8 A12 B9 C3 Docencia participativa para o debate dos conceptos e marco contextual desenvolvido. 30
Workshop A1 A2 A7 A8 A12 B9 C1 C2 C3 C4 A cualificación de cada alumno integrante do grupo podería ser diferente en función da súa achega e compromiso.

70
 
Assessment comments

Ortografía: as posibles faltas de ortografía nos exames e traballos baixarán de modo significativo a cualificación dos mesmos.


Sources of information
Basic Costa Sánchez, Carmen & Martínez Costa, Sandra (eds.) (2018). Comunicación Corporativa Audiovisual y Online. Innovación y tendencias.. Barcelona: Editorial UOC
Jenkins, Henry (2006). Convergence culture. New York : New York University Press
Jenkins, Henry; Ford, Sam & Green, Joshua (2015). Cultura transmedia. Barcelona: Gedisa
Gallego Aguilar, Andrés Felipe (2011). Diseño de Narrativas Transmediáticas. Colombia: Universidad de Caldas. Manizales
Rosales, Pere (2010). Estrategia digital : cómo usar las nuevas tecnologías mejor que la competencia. Bilbao: Ediciones Deusto
Costa Sánchez, Carmen & Piñeiro Otero, Teresa (2013). Estrategias de comunicación multimedia. Barcelona: Editorial UOC
Acuña, Fernando & Caloguerea, Alejandro (2013). Guía para la producción y distribución de contenidos transmedia para múltiples plataformas. Chile: Acción Audiovisual
Neira, Elena (2015). La otra pantalla. Redes sociales, móviles y nueva televisión. Barcelona: Editorial UOC
Scolari, Carlos Alberto. (2013). Narrativas transmedia : cuando todos los medios cuentan. Barcelona: Centro libros PAPF

Complementary Cascajosa Virino, Concepción (ed.) (2015). Dentro de El Ministerio del Tiempo. Madrid: Leemelibros
Tubau, Daniel (2011). El guión del siglo 21: el futuro de la narrativa en el mundo digital. Barcelona : Alba
Miller, Michael (2010). Marketing con YouTube. Madrid : Anaya Multimedia, 2011


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Corporate Communication/616G01013
Audiovisual Fiction/616G01014
Screenplay Writing/616G01018

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.