Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Videoxogos Código 616G01037
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Optativa 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Coordinación
Seoane Nolasco, Antonio José
Correo electrónico
antonio.seoane@udc.es
Profesorado
Hernandez Ibañez, Luis Antonio
Seoane Nolasco, Antonio José
Correo electrónico
luis.hernandez@udc.es
antonio.seoane@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral Asignatura na que se fai unha visión xeral do sector dos videoxogos e se explica o proceso de deseño e creación dos mismos.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
A4 Investigar e analizala comunicación audiovisual.
A5 Coñecelas teorías e a historia da comunicación audiovisual.
A6 Coñecelo sector audiovisual: a oferta e as audiencias.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A11 Coñecelas metodoloxías de investigación e análise.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que adoitan amosarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidad para planificar, deseñar e producir videoxogos nos diferentes xéneros e plataformas A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A11
A12
B2
B3
B4
B6
B8
B9
C1
C2
C3
C4

Contidos
Temas Subtemas
Introducción - Evolución histórica.
- Xéneros.
- Tipos de xogadores.
- Mercado.
Producción de videoxogos - Proceso de produción xeral.
- Equipo e perfís.
- Documentos utilizados durante o proceso.
- Etapas de desenvolvemento.
A historia no videoxogo - Creación da historia.
- Modelos narrativos para videoxogos.
- Diferenzas coa narrativa tradicional.
- A viaxe do heroe como modelo narrativo en videoxogos.
- Elementos no videoxogo para contar a historia: cinemáticas, escenas de corte, triggered events.
- Diagramas de navegación para a estruturación de historias lineais e non lineais.
Deseño de personaxes - Descrición dos personaxes en tres niveis.
- Evolución dos personaxes.
- Interacción e interrelacións entre personaxes.
Deseño da xogabilidade - Modos de xogo.
- Accións e regras.
- Retos e recompensas.
- Descrición dos elementos do xogo.
- Descrición de habilidades e atributos dos personaxes.
- Conceptualización mediante fórmulas e táboas.
Deseño de niveis - Descrición de niveis.
- Estruturación de niveis.
- Localización de elementos do xogo.
- Creación de mapas.
Interfaces - Deseño adaptado á plataforma.
- Deseño do interface visual de xogo.
- Funcións das interfaces físicas utilizadas para interactuar.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 B2 B3 B4 C3 C4 21 0 21
Estudo de casos A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 B2 B3 B4 B9 C2 C3 C4 12 0 12
Proba oral A1 A2 A3 B2 B3 B4 B6 B8 C1 C3 1 0 1
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 B2 B3 B4 B9 C1 C2 C3 C4 7 103 110
Obradoiro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 B2 B3 B4 C3 C4 0 5 5
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Explicación dos contidos teóricos de cada tema da asignatura.
Estudo de casos Visionado de documentais, vídeos complementarios e videoxogos así como o análise dos mesmos en relación os contidos teóricos de cada tema.
Proba oral Defensa oral dos traballos tutelados frente a un tribunal composto polos profesores da asignatura.
Traballos tutelados Dous traballos individuales:
1) Documento de concepto dun videoxogo
2) Documento de diseño dun videoxogo
Obradoiro Proba e experimentación de distintos videoxogos relacionados con contidos da teoría.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba oral
Traballos tutelados
Descrición
Tutorías de seguemento e corrección para todos os traballos tutelados.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba oral A1 A2 A3 B2 B3 B4 B6 B8 C1 C3 Defensa oral dos traballos tutelados (documentos de concepto e deseño) ante os profesores da asignatura.
A presentación deberá ter una calificación superior o igual o 5 sobre 10 para poder aprobar a asignatura. Unha maña presentación implica o suspenso da asignatura.
10
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 B2 B3 B4 B9 C1 C2 C3 C4 Dous traballos que poderán facerse de forma individual ou en grupos de un número máximos de duas persoas:
1) Documento de concepto dun videoxogo
2) Documento de deseño dun videoxogo
Os traballos deberán ter una calificación superior o igual o 5 sobre 10 para poder aprobar a asignatura.
90
 
Observacións avaliación

A calificación será única non guardándose partes soltas para as convocatorias seguintes.

As faltas de ortografía e gramática se terán en conta na calificación. Un traballo con faltas de ortografía non se considerará aceptable e se calificará con un suspenso.

A falta dun dos traballos ou a presentación de traballos incompletos non se considerará aceptable e se calificará con un suspenso.

A mala presentación dos traballos (DVDs no rotulados, documento mal estructurado, índices erróneos, fontes de texto de dimensións aleatorias, textos cortados, imáxenes pouco lexibles, etc.) afectará negativamente na calificación dos mesmos ata o punto de poder ser calificados con un suspenso en casos extremos. 


Fontes de información
Bibliografía básica Raph Koster (2004). A Theory of Fun for Game Design. Paraglyph Press
Raph Koster (2013). A Theory of Fun for Game Design. Second Edition. O'Reilly Media
Andrew Rollings, Ernest Adams (2003). Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design. New Riders Games
Chris Crawford (2003). Chris Crawford on Game Design. New Riders Games
Chris Crawford (2004). Chris Crawford on Interactive Storytelling. New Riders Games
Ernest Adams (2009). Fundamentals of Game Design (2nd Edition). New Riders Press
(). Gamasutra. The Art & Business of Making Games. http://www.gamasutra.com
Tracy Fullerton (2014). Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games, Third Edition. CRC Press
Jeannie Novak (2007). Game Development Essentials: An Introduction (Segunda edición). Delmar Cengage Learning; 002 edition
Kevin Saunders, Jeannie Novak (2006). Game Development Essentials: Game Interface Design. Delmar Cengage Learning
Jeannie Novak , Travis Castillo (2008). Game Development Essentials: Game Level Design. Delmar Cengage Learning
John Hight, Jeannie Novak (2007). Game Development Essentials: Game Project Management. Delmar Cengage Learning
Marianne Krawczyk, Jeannie Novak (2006). Game Development Essentials: Game Story & Character Development. Delmar Cengage Learning
Troy Dunniway, Jeannie Novak (2008). Game Development Essentials: Gameplay Mechanics. Delmar Cengage Learning
Todd Gantzler (2004). Game Development Essentials: Video Game Art. Delmar Cengage Learning
(). GameDev.net. http://www.gamedev.net
GDC YouTube Channel (). GDC YouTube Channel. https://www.youtube.com/channel/UC0JB7TSe49lg56u6qH8y_MQ
(). International Game Developers Association. http://www.igda.org
Scott Rogers (2014). Level Up! The Guide to Great Video Game Design. Second Edition. Wiley
Katie Salen (2004). Rules of Play: Game Design Fundamentals. The MIT Press
Jesse Schell (2014). The Art of Game Design: A Book of Lenses, Second Edition. CRC PRess
Flint Dille, John Zuur Platten (2008). The Ultimate Guide to Video Game Writing and Design. Lone Eagle

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Expresión gráfica/616G01004
Sector audiovisual/616G01007
Deseño aplicado/616G01015
Guión/616G01018
Deseño de Produción e Dirección Artística/616G01025

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Grao/616G01034
Interacción 3D/616G01044

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías