Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Uso profesional do Inglés Código 616G01039
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Optativa 6
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Estévez Saa, José Manuel
Correo electrónico
jose.manuel.estevez.saa@udc.es
Profesorado
Dopico Garcia, Alberto
Estévez Saa, José Manuel
Correo electrónico
alberto.dopico@udc.es
jose.manuel.estevez.saa@udc.es
Web
Descrición xeral Terminoloxía e conceptos relacionados coas tecnoloxías da información e a comunicación. Aplicacións multimedia: texto, audio, imaxe, vídeo e interacción. Análise dos medios dixitais. Artigos de información xornalística e estruturas. Entrevistas, listaxes, estatísticas, reportaxes. Escribir e editar: "narrator or teller", "media forms and media language". Formas e convencións no inglés dos medios. Audiencias e institucións. Termos técnicos para analizar o proceso de redacción, edición e impresión. Códigos e convencións. Gramática: "10 common mistakes". Follas de estilo e puntuación.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
A4 Investigar e analizala comunicación audiovisual.
A5 Coñecelas teorías e a historia da comunicación audiovisual.
A6 Coñecelo sector audiovisual: a oferta e as audiencias.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A9 Coñecelos modelos de xestión.
A10 Coñecelo marco legal e deontolóxico.
A11 Coñecelas metodoloxías de investigación e análise.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B1 Que os estudantes demostraran posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adoitan atoparse nun nivle que, se ben se apoia en libros de textos avanzados, inclúe tamén algún aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu eido de estudo.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que adoitan amosarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B7
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro A2
B4
B6
B7
C1
Comunicar mensaxes audiovisuais en inglés A5
A6
A8
A9
B3
Xestionar proxetos audiovisuais. A3
B2
B4
B5
C4
Investigar e analizala comunicación audiovisual A4
B6
B7
Capacidade para adaptarse a situacións cambiantes. B8
B9
Mellorar a habilidade para o uso e a adaptación axeitada das ferramentas tecnolóxicas. A1
A2
A7
C2
Coñecelo marco legal e deontolóxico A10
Coñecer as teorías e a historia da comunicación audiovisual. A11
A12
Coñecelos modelos de xestión A2
A3
A9
A12
B8
C2
Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro. Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. B1
C3
O resultado da aprendizaxe será o dominio da expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro, neste caso, o inglés. Asemade, conséguese utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida, tanto no contexto nacional como estranxeiro, de xeito que se manexen en inglés as mensaxes audiovisuais, a creación de productos audiovisuais, ou a xestión de proxetos audiovisuais. Os estudantes tamén son quén de investigar e analizar a comunicación audiovisual, e con esta asignatura, ademáis, melloran as súas hbilidades para o uso e a adaptación axeitada das ferramentas tecnolóxicas. A1
A2
A7
A12
C1
C2
C3
C4

Contidos
Temas Subtemas
Introdución. Capítulo 1: O concepto de técnica de modelaxe de comunicación multimedia. Breve descrición dos elementos dos sistemas multimedia. Uso da rede e requisitos relacionados coa transferencia de paquetes de datos. Como unha introdución xeral, este capítulo inclúe unha terminoloxía específica e outros conceptos relacionados cos elementos multimedia, así como o desenvolvemento de aplicacións multimedia e hardware de ordenador, requisitos de rede e dispositivos de almacenamento para a distribución que son útiles para os estudantes. en cuestións relacionadas coas tecnoloxías da información e as comunicacións.
Elementos multimedia: texto, audio, imáxenes, vídeo e interación. Capítulo 2: A comunicación multimedia é algo máis que recoller texto, audio, imaxes e vídeo. As tendencias actuais levadas a cabo na investigación multimedia para explotar a interacción audiovisual para construír a relación entre procesamento de audio e vídeo. Lectura de HP, sincronización e seguimento da cartografía de audio visual, así como a verificación bimodal da persoa. Este capítulo inclúe vocabulario e conceptos relacionados con textos, audio, imaxes e vídeo, así como ferramentas de creación e como se almacenan e representan os datos nun sistema informático.
Dereitos dixitais de autor, hardware e almacenamento. Capítulo 3: Procesamento multimedia nas comunicacións. Análise de medios dixitais e elementos de procesamento de sinais. Descrición dun marco xeral para a protección dos dereitos de autor das imaxes a través de marcas de auga dixitais. Revisión dos principais atributos do procesamento neural esencial para o procesamento multimedia intelixente. Procesadores modernos e programables de integración a grande escala deseñados para procesar multimedia, como compresión e descompresión de audio e vídeo en tempo real, así como a próxima xeración de gráficos por ordenador.
Este capítulo inclúe termos relacionados coa descrición das tendencias xerais da evolución dos equipos informáticos modernos, un resumo dos principais tipos de ordenadores usados hoxe e os seus usos prácticos. Descrición da función e as relacións entre os compoñentes internos dun ordenador persoal, incluíndo a placa base, o procesador, a memoria de acceso e outras memorias, portos, enlaces, tarxetas de expansión de memoria e tarxetas de PC, distinción dos procesadores pola súa capacidade, velocidade e memoria e identificación de novos enfoques para o deseño de procesadores tradicionais.
As redes multimedia e o traballo en rede. Capítulo 4: cuestións relativas aos sistemas de distribución multimedia. Principais características, xestión de recursos, redes e sistemas operativos multimedia. Identificación de aplicacións como televisión interactiva, tele-cooperación e hipermedia. Visión global das tecnoloxías instrumentais facilitadoras esenciais. Este capítulo trata de termos e conceptos relacionados con sistemas operativos e paquetes de software, sistemas de distribución multimedia, interactividade e aprendizaxe electrónica.
Vídeo e estándares de audio. Capítulo 5: Normas de comunicación multimedia. Moving Pictures Experts Group (MPEG) -1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 Visual Texture Coding (VTC), Joint Photographic Experts Group (JPEG) -2000, MPEG-7, MPEG-21, Telecomunicacións da Unión Internacional de Telecomunicacións (UIT-T) e os estándares de Internet. O proceso de normalización de ITU-T en comunicacións multimedia de codificación de vídeo e voz, así como de puntos de vista multimedia, multiplex e sincronización. Este capítulo inclúe termos e conceptos relacionados coa edición de vídeo, os seus formatos e estándares, así como tecnoloxías relacionadas co recoñecemento de voz.
Multimedia e Internet. Capítulo 6: Comunicación multimedia a través de redes. Introdución ao paquete de audio e vídeo no ámbito das redes de comunicacións. O concepto de transporte de vídeo a través de redes xenéricas. Transporte multimedia a través de redes ATM.
Desenvolvemento multimedia. Capítulo 7: Desenvolvemento multimedia. Técnicas e análises estructuradas, diagramas de fluxo de datos, diagramas de relación entre entidades, diagramas de fluxo, linguaxes de programación, scripting, pitching.
Redación de noticias novedosas. Capítulo 8: De que podo escribir? Que é a noticia? Identificación do tipo de historia que é: noticias duras, noticias suaves, artigo, editorial, Youthbeat, columna de opinión. Estrutura para o seu artigo: O liderado, unha historia de noticias duras, unha historia de novas suaves, o corpo. www.media-awareness.ca
Consellos para a redación e a edición de noticias. Capítulo 9: Como atopar ideas para escribir historias: póñase en contacto con persoas dunha especialidade específica. Recompilación de novas: compilación dunha lista, compilación de estatísticas e informes oficiais. Entrevistas: que debe e non debe facerse. Gravación da entrevista, iniciación con preguntas sinxelas, rematando con preguntas máis complexas. Organización da información: redacción de notas sobre o enfoque, desenvolvemento do enfoque. Escribir e editar: narrador ou editor, reescribir, executar frases, claro e conciso. Prensa xuvenil.
Conceptos Capítulo 10: Procesos de comunicación. Principais medios de comunicación. A linguaxe dos medios de comunicación. Formas e convencións. Audiencias e institucións. Representación e ideoloxía. Produtos multimedia. Capacidade de análise. Habilidades avaliativas. Iconografía.
Linguaxe e vocabulario audiovisual baseado en medios impresos. Capítulo 11: Análise da imaxe en movemento. Uso da cámara Edición de son e visión. Son. Efectos especiais. Problemas de xénero. Termos técnicos para a análise da impresión. Revistas. Xornais. Códigos e convencións. Formatos documentais. Imaxes e análises. Gramática: 10 erros comúns. Ortografía. Puntuación. Informes. Cifras. Guía de estilo.
Redación de notas de comunicación, mensaxes, anuncios e correspondencia en xeral. Capítulo 12: correspondencia comercial e profesional. A toma de mensaxes telefónicas. Escribir correos electrónicos. Preparación do Curriculum Vitae. Anuncios publicitarios.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Foro virtual A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 B1 B2 B4 0 10 10
Presentación oral A1 A2 A3 A4 A12 B1 B2 B4 1 10 11
Proba oral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A10 B3 B4 0 12 12
Proba obxectiva A1 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 2 21 23
Seminario A5 A6 A8 A9 A10 B3 B7 B8 C4 21 21 42
Sesión maxistral A11 B7 17 34 51
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Foro virtual Durante o semestre, os alumnos prepararán e comentarán os temas que se formulan, vídeos ou outros medios na clase ou na páxina web do curso.
Presentación oral Ao facer un proxecto en grupo, o profesor tamén pode avaliar como interactúan cos compañeiros e como participan na configuración do grupo. Para que o proxecto teña éxito en termos de avaliación do alumno, entregaranse instrucións claras e prazos de entrega aos estudantes. Deberase enviar un resumo do proxecto ao profesor que o supervisará e requirirase unha presentación oral en inglés. A presentación oral puntuarase ao 50% da nota total do proxecto.
Proba oral Isto implica que o profesor ou avaliador pode facer preguntas ao estudante sobre os temas e áreas de estudo e o alumno responderá oralmente ás respostas.
Proba obxectiva Normalmente implicará unha selección múltiple, unha resposta curta, unha proba, verdadeira / falsa, enchida en branco ou a proba correspondente para mostrar o nivel de aprendizaxe dos alumnos cos materiais desenvolvidos na clase.
Seminario Os pequenos grupos deben traballar xuntos, facer preguntas, expresar as súas opinións ou traballar nos seus proxectos.
Sesión maxistral Nas clases expositivas explicaranse aos alumnos os conceptos e a terminoloxía. Estas sesións ou conferencias implementaranse con presentacións multimedia, animacións, gráficos, videoclips ou calquera outro elemento que poida axudar a comprender os principais conceptos, procesos e ideas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Descrición
Para que a presentación sexa satisfactoria en termos de avaliación por parte do alumno, indicaranse claramente instrucións e prazos para a entrega das obras. En canto á presentación do proxecto, farase en inglés durante uns 20 minutos sen notas, pero os estudantes poden usar axudas de presentación, como equipos informáticos e proxectores.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A1 A2 A3 A4 A12 B1 B2 B4 A presentación oral será cualificada cun 50% da puntuación total do proxecto. 20
Proba oral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A10 B3 B4 Preguntas de resposta aberta.
Isto implica que o profesor ou avaliador pode facer preguntas ao estudante sobre os temas e áreas de estudo e o alumno responderá oralmente ás respostas.
20
Proba obxectiva A1 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 Normalmente implicará unha selección múltiple, unha resposta curta, unha proba, verdadeira / falsa, enchida en branco ou a proba correspondente para mostrar o nivel de aprendizaxe dos alumnos cos materiais desenvolvidos na clase. 40
Foro virtual A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 B1 B2 B4 Terase en conta a participación activa no foro temático. 10
Seminario A5 A6 A8 A9 A10 B3 B7 B8 C4 Pódese pedir aos alumnos que expresen as súas opinións sobre cuestións éticas ou técnicas, comenten os artigos, demostran como funcionan e como se poden empregar para a comunicación. Todo en inglés. 10
 
Observacións avaliación

A asistencia é obrigatoria, salvo dispensa
solicitada en tempo e forma e concedida pola Comisión Académica Universitaria
do título, e sempre respetando as normativas de asistencia a clase das tres
universidades participantes no título, así como os sistemas de avaliación que
figuran expresamente nas guías docentes das diferentes materias, e sen prexuízo
das consecuencias que poida ter para a súa avaliación final a ausencia a
determinadas sesións presenciais.

Quen
teña concedida a dispensa académica, e como establece a Normativa de
permanencia da universidade, será avaliado seguindo os criterios aplicables á oportunidade
de xullo.

Quen
non leve a cabo o traballo tutelado, ou non teña realizado traballo igual ou
superior ao 50% do resto das categorías de avaliación, acadará a cualificación
de Non Presentado.

Quen non aprobe na primeira oportunidade terá á posibilidade da oportunidade
de xullo, na que cada estudante terá que demostrar ter acadadas as
competencias da materia mediante dous tipos de avaliación: un traballo tutelado
do mesmo valor porcentual e natureza que na primeira oportunidade, máis os exercicios
convidos que poidan suplir o resto das actividades.


Fontes de información
Bibliografía básica Ceramella, N. (2008). Cambridge English for the Media. Cambridge University Press

· Branston, Gill and Roy Stafford. The Media Student’s Book. London: Routledge, 2010.

· Clark, Vivienne, James Baker, and Eileen Lewis. Key Concepts & Skills for Media Studies. London: Hodder, 2008.

· Downes, B. and S. Miller. Teach Yourself Media Studies. London: Hodder, 1998.

· Evans, Harold. Essential English for Journalists, Editors and Writers. London: Pimlico, 2000.

· Glynn, Kevin. Tabloid Culture. London: Duke University Press, 2000.

· Hicks, Wynford. English for Journalists. London: Routledge, 1998.

· Hicks, Wynford, S. Adams and H. Gilbert. English for Journalists. London: Routledge, 2009.

· Keeble, Richard. The Language of Newspapers. London: Routledge, 2002.

· O’Sullivan, Tim, Brian Dutton, and Philip Rayner. Studying the Media. London: Arnold, 2003.

· Price, Stuart. Media Studies. London: Longman, 2000.

· Wall, Peter. Media Studies for GCSE. London: Collins, 2000.

Bibliografía complementaria

Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías