Identifying Data 2019/20
Subject (*) Special Effects in Animation Code 616G01040
Study programme
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Fourth Optional 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Civil
Coordinador
E-mail
Lecturers
,
E-mail
Web
General description Uso de técnicas de infografía y animación 3D para la creación de efectos digitales, tanto en producciones de animación como de imagen real.

Study programme competencies
Code Study programme competences / results
A2 Crear productos audiovisuais.
A4 Investigar e analizala comunicación audiovisual.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A11 Coñecelas metodoloxías de investigación e análise.
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B7
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences / results
Coñecemento teórico e práctico das técnicas e métodos para a creación de efectos visuais en planos de animación ou imaxe real. A2
A4
A7
A8
A11
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4

Contents
Topic Sub-topic
Introducción
Efectos especiais, efectos visuais, efectos dixitais
Simulación dinámica
Dinámica de corpos ríxidos Colisions. Propiedades dos corpos ríxidos
Corpos activos y pasivos
Campos de forza
Sistemas de partículas Sistemas de partículas
Creación de partículas. Emisores
Propiedades das partículas
Colisions de partículas
Instancias de xeometría
Persecución de obxectivos
Render de partículas
Corpos deformables Control de xeometría mediante partículas
Sistemas de muelles
Aplicacions dos corpos deformables
Dinámica de fluidos Simulación de fluidos
Aplicacions da dinámica de fluidos
Contedores e emisores
Propiedades dos fluidos
Reaccions, combustión, explosión
Simulación de efectos atmosféricos
Simulación de superficies de auga (océanos, estanques). Obxectos flotantes
Interacción entre fluidos e outros elementos dinámicos
Simulación de tela Simulación de tela
Aplicacions da simulación de tela
Propiedades dos obxectos
Colisions
Interacción con outros elementos dinámicos
Simulación de pelo Técnicas de simulación de pelo
Hair y fur
Propiedades do pelo
Interacción con outros obxectos dinámicos

Planning
Methodologies / tests Competencies / Results Teaching hours (in-person & virtual) Student’s personal work hours Total hours
Workshop A2 A4 A7 A8 A11 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 37 0 37
Supervised projects A2 A4 A7 A8 A11 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 0 54 54
Supervised projects A2 A4 A7 A8 A11 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 0 54 54
Oral presentation A2 A4 A7 A8 A11 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 1 0 1
 
Personalized attention 4 0 4
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Workshop Exemplos e prácticas cortas dos distintos tipos de efectos mostrados na asignatura.
Supervised projects Creación dunha demo reel individual composta polos efectos especiaies feitos polo alumno.
Supervised projects Traballo grupal no que se aplicarán distintos efectos aprendidos polos alumnos nunha pequena producción 3D. O traballo será deseñado, planificado e desarrollado por ditos alumnos.
Oral presentation Defensa oral dos traballos tutelados, tanto individuais como grupais, frente a un tribunal composto polos profesores da asignatura.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Supervised projects
Oral presentation
Workshop
Description
Se utilizarán las horas de tutorías para resolver las dudas que surjan durante el desarrollo de las prácticas y para realizar un seguimiento de los trabajos.

Assessment
Methodologies Competencies / Results Description Qualification
Supervised projects A2 A4 A7 A8 A11 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 Demo reel individual con todoslos efectos especiaies realizados polo alumno. 50
Supervised projects A2 A4 A7 A8 A11 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 Traballo grupal na que se aplican os efectos aprendidos polos alumnos nunha pequena producción 3D. 40
Oral presentation A2 A4 A7 A8 A11 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 Defensa oral dos traballos tutelados (demo reel e traballo grupal) ante os profesores da asignatura. 10
 
Assessment comments

NOTA: La presentación oral es OBLIGATORIA para aprobar la asignatura. En caso de no asistencia, no se calificarán los trabajos prácticos.Sources of information
Basic Dariush Derakhshani (2011). Introducing Autodesk Maya 2012 (Autodesk Official Training Guides) . John Wiley & Sons Ltd
Dariush Derakhshani (2010). Mastering Autodesk Maya 2011. John Wiley & Sons Ltd; Edición: Pap/Cdr
Eric Keller, Todd Palamar, Anthony Honn (2010). Mastering Autodesk Maya 2011. John Wiley & Sons Ltd; Edición: Pap/Dvdr
Todd Palamar, Eric Keller (2011). Mastering Autodesk Maya 2012. John Wiley & Sons Ltd; Edición: Pap/Dvdr
Isaac V. Kerlow (2009). The Art of 3D Computer Animation and Effects. Wiley

Digital Tutors

O acceso a Digital Tutors e gratuíto para os miembros da UDC.

O rexistro realizase en: https://www.digitaltutors.com/11/group/register.php?g=universidaddelacoru%C3%B1a

Hay 5 postos simultáneos, por tanto os usuarios deben pechar a sesión ó acabar para evitar bloquear o acceso a outros usuarios.
Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
3D Infography1/616G01024
3D Infography 2/616G01026
Digital Post-Production/616G01031

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
3D Animation 1/616G01032
3D Animation 2/616G01033

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.