Identifying Data 2019/20
Subject (*) Multimedia on Mobile Devices Code 616G01043
Study programme
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Fourth Optional 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Computación
Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
López Garrrido, Mercedes Marina
E-mail
mercedes.lopez@udc.es
Lecturers
López Garrrido, Mercedes Marina
Lopez Mato, Javier
E-mail
mercedes.lopez@udc.es
javier.lopezm@udc.es
Web
General description Materia na que o alumnado terá a oportunidade de coñecer o estado actual do mercado das aplicacións para móviles, como se realiza un proxecto de app de principio a fin (dende a idea á saída ao mercado e seguemento) e levar a cabo o seu propio proxecto.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A2 Crear productos audiovisuais.
A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
A6 Coñecelo sector audiovisual: a oferta e as audiencias.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
B1 Que os estudantes demostraran posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adoitan atoparse nun nivle que, se ben se apoia en libros de textos avanzados, inclúe tamén algún aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu eido de estudo.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que adoitan amosarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que acheguen unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe precisas para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Expresarse correctamente tanto de xeito oral como escrito en linguas oficiais da comunidade autónoma
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C1 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer os fundamentos da creación de produtos multimedia para soportes móbiles. A2
A3
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B8
C1
Ser quen de idear, deseñar e xestionar un proxecto de app de principio a fin. A2
A3
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B8
C1
C2
C3
C4

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. INTRODUCIÓN. SOPORTES MÓBILES E MULTIMEDIA. 1.1. Introdución xeral ao mundo das apps: mercado, cifras, historia, tipos de soportes, tipos de usuarios, empresas…
1.2. Audiovisual, comunicación e apps: audiovisual para consumo móbil (portais/apps de VOD, micronoticias, apps de canles de tv, MoJo…) e formatos editoriais en mobilidade.
1.3. Formatos tv e apps: interactividade a través do móbil (realidade aumentada, livestreaming, QR, interactividade da audiencia, ARG…).
1.4. Narrativa audiovisual e soportes móbiles: transmedia e crossmedia.
TEMA 2. TIPOLOXÍA DE APPS
2.1. Dende o punto de vista técnico: SO e soportes (tablet, móbil, tv…). Diferencias entre apps nativas, híbridas e webapps.
2.2. Dende o punto de vista temático.
2.3. Dende o punto de vista comercial.
TEMA 3. COMO SE FAI UNHA APP? 3.1. Proceso de ideación e creación de unha app: da idea ao market.
3.2. Definición de idea e intención (obxectivos)
3.3. Target e usuarios (definición de “persoas”)
3.4. Arquitectura de contidos e deseño de interactividade.
3.5. Prototipado e usabilidade.
3.6. Deseño visual
3.7. Tests de usuario e proceso de validación.
TEMA 4. COMERCIALIZACIÓN 4.1. Estratexias de comercialización.
4.2. Tipos de markets: Google Play, Apple Store, Windows Phone, Amazon e outros.
4.3. Marketing e estratexias de comunicación.
4.4. ASO (App Store Optimization)
4.5. Revisión e testeo post-lanzamento. Actualización e valoracións.
TEMA 5. PANORAMA EMPRESARIAL E PERSPECTIVAS DE FUTURO. 5.1. Panorama empresarial: Empresas que se dedican a facer apps e empresas que ofrecen apps como servizo.
5.2. Profesionais freelance.
5.3. Perspectivas de crecemento do mercado. Novos mercados emerxentes.
5.4. Tendencias actuais e futuro do sector.
5.5. Feiras e congresos de móbilesPlanning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Workshop A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 20 106 126
Guest lecture / keynote speech A2 A3 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 C1 C2 C3 C4 22 0 22
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Workshop Creación e deseño de aplicacións para dispositivos móbiles
Guest lecture / keynote speech Docencia sobre os contidos do temario

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Workshop
Description
Titorización dos proxectos multimedia

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A2 A3 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 C1 C2 C3 C4 Exame tipo test sobre os contidos da materia 20
Workshop A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 Entrega de traballos prácticos en grupo e individuais consistentes no deseño de proxectos de aplicacións móbiles. 80
 
Assessment comments

Sources of information
Basic Nielsen. Jakob (2013). USABILIDAD EN DISPOSITIVOS MOVILES (DISEÑO Y CREATIVIDAD). España: ANAYA MULTIMEDIA
Cuello, Javier (2013). Diseñando apps para móviles. CreateSpace Independent Publishing Platform
Serna, Sebastián (2016). DISEÑO DE INTERFACES EN APLICACIONES MÓVILES. España: RA-MA EDITORIAL

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Applied Design/616G01015
Multimedia Creation Workshop/616G01038

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Multimedia Creation Workshop/616G01038
Digital Publishing/616G01046

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.