Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Publicacións dixitais Código 616G01046
Titulación
Grao en Comunicación Audiovisual
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Martínez Costa, Sandra
Correo electrónico
s.martinez@udc.es
Profesorado
Martínez Costa, Sandra
Correo electrónico
s.martinez@udc.es
Web
Descrición xeral Nesta materia repasarase a evolución da comunicación editorial desde as publicacións en papel ata o actual soporte móbil. Tamén se analizasen as posibilidades creativas, narrativas e visuais dos novos soportes, así como os distintos dispositivos dispoñibles.
Para finalizar, partindo do UCD (Deseño Centrado no Usuario) e atendendo a criterios de usabilidade, cada estudante deseñará a súa propia publicación dixital.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Comunicar mensaxes audiovisuais.
A2 Crear productos audiovisuais.
A3 Xestionar proxetos audiovisuais.
A6 Coñecelo sector audiovisual: a oferta e as audiencias.
A7 Coñecelas técnicas de creación e produción audiovisual.
A8 Coñecela tecnoloxía audiovisual.
A12 Coñecelos principais códigos da mensaxe audiovisual.
B8 Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) precisas para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B9 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e imprantar solución baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C2 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C3 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C4 Valorar a importancia que ten a investigación, innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os tipos de publicacións dixitales existentes (segundo temática/xénero e soporte) A7
A8
A12
B8
B9
C2
C3
C4
Coñecer os elementos imprescindibles dunha correcta composición editorial A1
A2
A7
A8
A12
B8
Aprender a adecuar os contidos, as cores, tipos, formas, elementos audiovisuais... á composición editorial para a contorna dixital A1
A2
A7
A8
A12
B8
Coñecer as técnicas e ferramentas de composición editorial dixital. A1
A2
A7
A8
A12
B8
Aprender conceptos básicos de interactividade e usabilidade para o adecuado deseño das publicacións dixitais A1
A2
A3
A7
A8
A12
B8
Coñecer todas as fases do proceso para ser quen de afrontar un proxecto editorial dixital de principio a fin A1
A2
A3
A6
A7
A8
A12
B8
C2
C4

Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1. INTRODUCIÓN. TIPOS DE PUBLICACIÓNS: DO MUNDO ANALÓXICO AO DIXITAL 1.1. Breve historia da comunicación editorial.
1.2. Cambios no consumo e a narrativa de contidos editoriais: do papel á tablet pasando pola web.
1.3. Novos medios e soportes. Novas posibilidades.
1.4. Panorama actual. É o fin das publicacións en papel?
TEMA 2. OS CONTIDOS DIXITAIS. CONTIDOS EN MOBILIDADE. DISTINTOS FORMATOS. 2.1. Consumo de información e entretemento en soporte dixital.
2.2. Formatos en función do tipo de publicación
2.3. Formatos en función do xénero e temática
2.4. Formatos en función do grao de interactividade
TEMA 3. DISPOSITIVOS PARA OS QUE DESEÑAR: SMARTPHONE, TABLET, IOS/ANDROID... 3.1. Características dos diferentes dispositivos móbiles
3.2. Características dos diferentes sistemas operativos
TEMA 4. ELEMENTOS DUNHA PUBLICACIÓN INTERACTIVA: DO TEXTO AOS CONTIDOS AUDIOVISUAIS. DESEÑO VISUAL E ARQUITECTURA DE CONTIDOS. 4.1. Elementos estáticos, dinámicos e interactivos.
4.2. Redacción e composición
4.3. Deseño de publicacións: estilo visual, tipografía, paleta de cor, ritmo, maquetación...
4.4. Arquitectura de contidos. A árbore de navegación.
TEMA 5. ANIMACIÓN E DESEÑO DE INTERACCIÓN. USABILIDADE EN DISPOSITIVOS MÓBILES. 5.1. Deseño Centrado no Usuario (UCD).
5.2. Animación e deseño de interacción.
5.3. Usabilidade en dispositivos móbiles
TEMA 6. FERRAMENTAS DISPOÑIBLES PARA O DESEÑO DE PUBLICACIÓNS DIXITAIS. 6.1. Software para deseñar publicacións dixitais
6.2. Opcións de uso e distribución.
TEMA 7. PLATAFORMAS DE PUBLICACIÓN. COMERCIALIZACIÓN. 7.1. Publicación do produto editorial: plataformas propias, Google Play, App Store...
7.2. Opcións de comercialización
7.3. Monetización e publicidade.
7.4. Plan de marketing e comunicación.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Obradoiro A1 A2 A3 A7 A8 A12 20 106 126
Sesión maxistral A1 A2 A3 A6 A7 A8 A12 B8 B9 C2 C3 C4 22 0 22
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Obradoiro Creación e deseño de publicacións dixitais para soportes móbiles
Sesión maxistral Docencia sobre os contidos do temario

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Obradoiro
Descrición
Titorización dos proxectos do alumnado

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A1 A2 A3 A6 A7 A8 A12 B8 B9 C2 C3 C4 Exame sobre os contidos da materia 30
Obradoiro A1 A2 A3 A7 A8 A12 Entrega de traballos prácticos en grupo e individuais consistentes no deseño e implementación de diferentes tipos de publicacións dixitais. 70
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica López Alonso, Rodrigo (2013). Diseño de periódicos y revistas en la era digital. España: Fragua
Caldwell, Cath (2014). Diseño editorial: periódicos y revistas, medios impresos y digitales. Gustavo Gili
Magal Royo, Teresa (2007). Diseño gráfico editorial. Valencia: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA SERV. PUBL.
Weber, Max (2010). Nuevas tendencias en maquetación y diseño editorial. España: MaoMao

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deseño aplicado/616G01015
Obradoiro de creación multimedia/616G01038

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Obradoiro de creación multimedia/616G01038
Multimedia sobre dispositivos mobeis/616G01043

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías