Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Guión Código 616G02004
Titulación
Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Formación básica 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Viqueira Carballal, Manuel Alejandro
Correo electrónico
manuel.viqueirac@udc.es
Profesorado
Fernández Holgado, José Ángel
Viqueira Carballal, Manuel Alejandro
Correo electrónico
j.holgado@udc.es
manuel.viqueirac@udc.es
Web
Descrición xeral O profesor desta materia non está aínda incorporado ao cadro docente da universidade. Cando o faga perfilará a guía segundo a concreción que execute.
A elaboración do guión é o paso previo necesario en calquera procedemento de produción audiovisual. Nesta asignatura, o alumnado introducirase nas técnicas, estratexias e formatos necesarios para iniciar a súa faceta de guionista.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas

*Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Teams A demanda.
Moodle Facilítase material e información e faise atención personalizada a demanda.
Correo electrónico A demanda.
Conversa telefónica En casos excepcionais en que sexa imposible outro medio, empregarase a comunicación telefónica.

4. Modificacións na avaliación
En caso de ser necesario cambiarase a ponderación entre taller e proba mixta.

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Os materiais estarán accesibles de modo dixital de ser nececario.

Competencias do título
Código Competencias do título
A10 CE10 - Conocer las etapas principales del pipeline de una producción de animación o videojuego y su importancia dentro del proceso global.
A34 CE34 - Conocer y aplicar las técnicas, estructuras narrativas y herramientas de trabajo necesarias para la creación de guiones audiovisuales.
B1 CB1 - Que os estudantes demostrasen posuir e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e se atope a un nivel que, se ben se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecmentos procedentes da vanguarda do seu campo de estudo
B2 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
B3 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
B4 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
B5 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
B6 CG1 - Capacidad de organización y planificación. Especialmente en el planteamiento de trabajos conducentes a la creación de los contenidos audiovisuales digitales que componen una producción de animación o un videojuego.
B7 CG2 - Capacidad de resolver problemas de forma efectiva, principalmente de carácter tecnológico y en el campo de la creación de contenidos digitales interactivos y de animación.
B10 CG5 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para su aplicación en la resolución de problemas.
B11 CG6 - Capacidad crítica y autocrítica. Necesaria en todo proceso creativo en el que se busca un compromiso con la calidad del trabajo, los resultados y las soluciones propuestas.
B12 CG7 - Trabajo en equipo. Capacidad de abordar proyectos en colaboración con otros estudiantes, asumiendo roles y cumpliendo compromisos de cara al grupo.
B13 CG8 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, integrando las diferentes partes del programa, relacionándolas y agrupándolas en el desarrollo de productos complejos.
C1 CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 CT3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT4 - Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
C6 CT6 - Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
C7 CT7 - Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.
C8 CT8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 CT9 - Ter a capacidade de xestionar tempos e recursos: desenvolver plans, priorizar actividades, identificar as críticas, establecer prazos e cumprilos.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as técnicas de escrita para a narración A10
B1
B3
B4
B10
C1
C4
C8
Coñecer as ferramentas de traballo para a escrita de guións A34
B7
C3
C9
Coñecer a estrutura narrativa, os medios cos que se constrúe e a súa orientación a un público B2
B6
B13
Manexar con eficiencia as técnicas de construción de narracións orientadas a un público B5
B11
B12
C6
C7

Contidos
Temas Subtemas
Escrita técnica Serán desenvolvidos polo profesor da materia cando se incorpore ao cadro docente.
Estrutura narrativa Serán desenvolvidos polo profesor da materia cando se incorpore ao cadro docente.
Persoaxes Serán desenvolvidos polo profesor da materia cando se incorpore ao cadro docente.
Diálogos Serán desenvolvidos polo profesor da materia cando se incorpore ao cadro docente.
Formatos do guión Serán desenvolvidos polo profesor da materia cando se incorpore ao cadro docente.
Guión interactivo. Narrativa non lineal Serán desenvolvidos polo profesor da materia cando se incorpore ao cadro docente.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa B2 B4 B5 B10 B12 C1 C3 C7 C9 2 8 10
Obradoiro A34 B6 B7 B11 B13 33 33 66
Proba mixta A10 B1 B3 C4 C6 C8 2 2 4
Sesión maxistral A10 B1 B3 C4 C6 C8 31 31 62
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Aprendizaxe colaborativa Conxunto de procedementos de ensino-aprendizaxe guiados de forma presencial ou online síncrona e/ou apoiados con tecnoloxías da información e as comunicacións, que se basean na organización da clase en pequenos grupos nos que o alumnado traballa conxuntamente na resolución de tarefas asignadas polo profesorado para optimizar a súa propia aprendizaxe e a dos outros membros do grupo.
Obradoiro Modalidade formativa orientada á aplicación de aprendizaxes na que se poden combinar diversas metodoloxías/probas (exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc) a través da que o alumnado desenvolve tarefas eminentemente prácticas sobre un tema específico, co apoio e supervisión do profesorado. Pode ser presencial ou online segundo as circunstancias sanitarias o permitan.
Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio, preguntas cortas e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.
Pode ser presencial ou online síncrona segundo as circunstancias sanitarias o permitan.
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais, vídeos, podcast ou textos e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”.
Será online ou presencial segundo as circunstancias sanitarias o aconsellen.

Atención personalizada
Metodoloxías
Obradoiro
Descrición
Resolvaranse dúbidas do desenvolmento de traballo ou das cuestións teóricas que necesitan aclaración para a súa aplicación. Pode ser presencial ou online síncrona ou asíncrona segundo as circunstancias sanitarias e persoais do estudante e o profesor o permitan.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A10 B1 B3 C4 C6 C8 Avaliarase a proba. 40
Obradoiro A34 B6 B7 B11 B13 Avaliaranse os traballos. 60
 
Observacións avaliación

O profesor da materia aínda non se incorporou ao cadro docente polo que concretará o desenvolvemente da avaliación a través de Moodle e outras plataformas das que dispón a UDC.

Todo escrito ou exposición oral
adaptarase aos usos e normas nesta demarcación xeográfica da Real Academia Galega ou da Real Academia Española para que poida ser
correctamente entendido e avaliado. 


Fontes de información
Bibliografía básica Daniel González (2011). Diseño de videojuegos. Da forma a tus sueños. . Madrid. Ra-Ma
Ramon, Caterina y Marta Serra (). El guion multimedia. UOC Open Access
Sánchez Escalonilla, Antonio (2014). Estrategias de guión cinematográfico. Barcelona.Ariel
Bateman, Chris (ed.) (2007). Game writing. Narrative skills for videogames. Thompson
Devesa, Neus (). Guionización de series de animación. UOC Open Access

Outras fontes documentais que o profesor facilitará a través da plafaforma Moodle, Stream ou Teams.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndase que o estudante estea pendente durante o curso da plataforma Moodle onde o profesor desenvolverá as adaptacións necesarias desta guía docente.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías