Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Debuxo Anatómico Código 616G02012
Titulación
Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Coordinación
Mihura López, M. Rocío
Correo electrónico
rocio.mihura@udc.es
Profesorado
Fariña Lamosa, Ángel José
Franganillo Parrado, Guillermo
Mihura López, M. Rocío
Correo electrónico
angel.farina@udc.es
guillermo.franganillo@udc.es
rocio.mihura@udc.es
Web
Descrición xeral Representación gráfica corporal aplicada a proxectos 3D. Anatomía artística, concepto e deseño de persoaxes
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Os contidos relativos ao debuxo de modelo natural se impartirán empregando grabacións on line de posado de modelo.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Sesión maxistral, portafolios do alumno, proba obxectiva.

*Metodoloxías docentes que se modifican
Obradoiro: realizarase de maneira non presencial a través da plataforma M. Teams.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
M Teams: os alumnos terán unha sesión semanal en grupo grande e outra sesión semanal en grupo medio. Ademais realizarán as tutorías individualizadas a través de esta plataforma previo correo electrónico de solicitud.
Moodle: atención diaria, a través de esta plataforma se enviarán traballos, materiais para os exercicios e traballos revisados.
Correo electrónico: diario, resolveranse dudas sobre os traballos e se concretará cita para tutoría individual.

4. Modificacións na avaliación
Non hai modificacións.

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
No caso de que a situación o requiera, se facilitará documentación alternativa á recomendada.

Competencias do título
Código Competencias do título
A6 CE6 - Conocer los fundamentos artísticos y técnicos que permitan conceptualizar gráficamente los elementos de una animación o videojuego, de cara a la creación de la documentación de arte de concepto.
A7 CE7 - Capacidad para analizar e interpretar las formas, aspectos y movimientos a partir del mundo real o del arte conceptual para recrear digitalmente los elementos visuales de una animación o videojuego.
A8 CE8 - Diseñar personajes animados con la personalidad y comportamiento definidos a partir de una historia.
B1 CB1 - Que os estudantes demostrasen posuir e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e se atope a un nivel que, se ben se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecmentos procedentes da vanguarda do seu campo de estudo
B2 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
B3 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
B4 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
B5 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
B6 CG1 - Capacidad de organización y planificación. Especialmente en el planteamiento de trabajos conducentes a la creación de los contenidos audiovisuales digitales que componen una producción de animación o un videojuego.
B7 CG2 - Capacidad de resolver problemas de forma efectiva, principalmente de carácter tecnológico y en el campo de la creación de contenidos digitales interactivos y de animación.
B8 CG3 - Conocimientos informáticos, en especial los relativos al uso de tecnologías y programas de última generación en el campo de estudio.
B9 CG4 - Conocer los procedimientos, destrezas y metodologías necesarios para la adaptación del proceso creativo al medio digital y la producción de obras artísticas a través de tecnologías específicas.
B10 CG5 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para su aplicación en la resolución de problemas.
B11 CG6 - Capacidad crítica y autocrítica. Necesaria en todo proceso creativo en el que se busca un compromiso con la calidad del trabajo, los resultados y las soluciones propuestas.
B12 CG7 - Trabajo en equipo. Capacidad de abordar proyectos en colaboración con otros estudiantes, asumiendo roles y cumpliendo compromisos de cara al grupo.
B13 CG8 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, integrando las diferentes partes del programa, relacionándolas y agrupándolas en el desarrollo de productos complejos.
C1 CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 CT3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT4 - Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
C6 CT6 - Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
C7 CT7 - Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.
C8 CT8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 CT9 - Ter a capacidade de xestionar tempos e recursos: desenvolver plans, priorizar actividades, identificar as críticas, establecer prazos e cumprilos.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Representación gráfica corporal aplicada a proxectos 3D ( Model sheet) A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C9
Anatomía artística A6
B1
B2
B3
B5
B6
B9
B10
B11
B13
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C9

Contidos
Temas Subtemas
Introducción Arte conceptual. Representación gráfica para proxectos 3D. As proporcións humanas.
Sistema articular óseo Columna vertebral e cranio. Peito. Ombreiro. Pelve. Extremidades superior e inferior.
Sistema anatómico muscular Costas. Abdome. Peito. Ombreiro. Extremidades superior e inferior.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B3 B4 B10 C1 C4 C6 C8 20 30 50
Portafolios do alumno B2 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 C3 C7 C9 0 29 29
Proba obxectiva A6 B1 1 0 1
Obradoiro A7 A8 B8 B9 B12 C3 C9 22 44 66
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Se impartirán sesións maxistrais mediante medios audiovisuais sobre a anatomía humana e nocións básicas sobre o deseño de persoaxes e props para 3D. Realizarase de forma telemática síncrona e asíncrona.
Portafolios do alumno Os alumnos elaborarán traballos ao longo do curso que agruparán nun portafolio debidamente organizado.
Proba obxectiva Realizarase unha proba online sobre o contido teórico da materia.
Obradoiro O alumno realizará sesións de traballo presenciais en grupos medianos baixo a supervisión do docente.

Atención personalizada
Metodoloxías
Obradoiro
Portafolios do alumno
Descrición
As titorías complementarán os talleres e as clases teóricas, para resolver de forma individual ou en pequenos grupos as dúbidas ou dificultades que xurdan durante o estudo e o traballo non presencial dos alumnos.


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Obradoiro A7 A8 B8 B9 B12 C3 C9 Exercicios prácticos realizados baixo a supervisión do docente. 25
Portafolios do alumno B2 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 C3 C7 C9 Traballos prácticos realizados ao longo do cuadrimestre. 50
Proba obxectiva A6 B1 A proba obxectiva versará sobre o contido teórico da materia, en forma de exame de resposta múltiple. 25
 
Observacións avaliación

A avaliación da materia na primeira oportunidade consistirá nun exame teórico, un traballo final (portfolio, showreel…) e os exercicios prácticos realizados ao longo da materia, en forma de avaliación contínua. Na segunda oportunidade mantense o exame teórico e se solicitará a millora do portfolio naqueles apartados onde sexa necesario para cada alumno.

As datas de entrega e a presentación dos traballos prácticos indicaranse previamente en clase epublicaranse en Moodle ao longo do cuadrimestre.


Fontes de información
Bibliografía básica Zarins, Uldis (2017). Anatomy for Sculptors : understanding the Human Form. Boston : Exonicus LLC, 2017
Bacher, Hans P. (2018). Dream worlds : production design for animation. Abingdon, Oxon : Routledge
Robertson, Scott (2013). How to draw : drawing and sketching objects and environments from your imagination. Culver City, CA : Design Studio Press
Arnould Moreaux (2005). Anatomia artistica: Del hombre.
Uldis Zarins, Sandis Kondrats (2014). Anatomy for Sculptors Understanding the Human Form.
Andrei Tarskovski (2016). Esculpir en el tiempo.
Steven Pressfield (2013). La guerra del arte .
Edwards, Betty. (2011). Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Barcelona : Urano, [2011]
Frederic Delavier (2010). Strength Training Anatomy .
Gari Faigin (2008). The Artist's Complete Guide To Facial Expression.

Bibliografía complementaria

CÓMIC:

Blacksad : la historia de las acuarelas Signatura: L-C-384

Blacksad : integral Signatura: L-C-390

Blacksad : cómo se hizo Signatura: L-C-393

El arte de Charlie Chan Signatura: L-C-388

Pyongyang Signatura: L-C-292

Guía del mal padre ignatura: L-C-394

Cómo no hacer nada Signatura: L-C-385

Crónicas birmanas Signatura: L-C-386

Crónicas de Jerusalén Signatura: L-C-387

Escapar : historia de un rehén Signatura: L-C-389

Inspector Moroni Signatura: L-C-391

Shenzhen Signatura: L-C-397

Mauss Signatura: L-C-213

Metamaus : [viaje al interior del un clásico moderno, Maus] Signatura: L-C-396 EL-C-396 DVD


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Debuxo de Contornas e Arte de Concepto/616G02013

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías