Identifying Data 2020/21
Subject (*) Research process in physical activity and sports sciences Code 620517001
Study programme
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Departamento profesorado máster
Educación Física e Deportiva
Coordinador
Gutierrez Sánchez, Águeda
E-mail
Lecturers
Gutierrez Sánchez, Águeda
Rey Cao, Ana Isabel
E-mail
ana.rey.cao@udc.es
Web
General description No curso facilitarase unha comprensión básica das características do coñecemento científico como fenómeno
cultural e históricamente construido. Sentaranse as bases para a construcción de investigacións con
coherencia epistemolóxica e metodolóxica.
Contingency plan === MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisíbel evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade estabelece unha
planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non
totalmente presencial. Estas medidas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun
xeito mais áxil e eficaz a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
A) Metodoloxías docentes que se modifican
Realizaranse as mesmas metodoloxías docentes que as contempladas nunha situación sen alerta pero adaptándoas a unha
modalidade online. A tal fin empregarase o Campus Remoto e outras ferramentas como Zoom, Moodle, Google Classroom,
Microsoft Teams ademais de Faitic (e aquelas outras que estean dispoñíbeis no momento e poidan ser empregadas de
mutuo acordo polo alumnado e as profesoras para desenvolverse na materia).
B) Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
As titorías desenvolveranse a través do campus remoto.
- Profa. Ana Rey Cao: Sala 2129 (https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/912187149)
- Profa. Águeda Gutierrez Sánchez: Sala 1251(https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/538827467)
Como alternativa, cando sexa necesario, realizaranse por skype ou correo electrónico (anacao@uvigo.es; agyra@uvigo.es).
Poderase empregar a ferramenta Doodle para a xestión das titorías e seminarios.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
A avaliación manterase igual. As diferentes metodoloxías/probas realizaranse polos medios telemáticos especificados
(Campus remoto, Moodle, Skype, Zoom, etc,).

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Ser capaz de diferenciar e seleccionar os paradigmas, marco epistemolóxico e metodoloxía científica de referencia no deseño dos estudos no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A2 Desenvolver a capacidade de pensamento científico para a investigación no ámbito da actividade física, saúde e deporte
A4 Mostrar as actitudes vinculadas cos hábitos de excelencia, compromiso ético e calidade no exercicio investigador no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A7 Valorar, manexar e combinar as diferentes técnicas de investigación nas Ciencias da Actividade Física, o deporte e a saúde.
A8 Analizar de maneira crítica as opcións metodolóxicas que se presentan no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A9 Ser capaz de deseñar e implementar un traballo de investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
B1 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e ser capaz de resolver problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Integrar coñecementos e afrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B5 Desenvolver habilidades para a aprendizaxe autodirixido ou autónomo.
B7 Ser capaz de idear, deseñar, poñer en práctica e adoptar un proceso de investigación con rigor académico no ámbito de estudo da actividade física, saúde e deporte.
B9 Analizar de forma crítica, avaliar e sintetizar ideas novas e complexas no ámbito de estudo da actividade física, da saúde e o deporte.
C3 Ser capaz de promover en contextos académicos e profesionais accións destinadas ó avance tecnolóxico, social ou cultural, no el ámbito das ciencias da actividade física, a saúde e o deporte.
C4 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
- Coñecer e saber plantear un problema de investigación. AR1
AR2
AR9
BR1
BR2
BR7
CR3
- Coñecer e saber redactar hipóteses de investigación. AR2
AR9
BR1
BR2
BR7
- Coñecer e saber definir as variables de investigación. AR2
AR9
BR1
BR2
BR3
BR5
BR7
BR9
- Ser capaz de interpretar resultados, discutilos e obter conclusións dos mesmos. AR1
AR2
AR4
AR9
BR1
BR2
BR3
BR5
BR7
BR9
CR3
CR4
AR7
AR8
BR5
CR3
CR4
- Coñecemento das diferentes técnicas de investigación. AR7
AR8
BR5
CR3
CR4

Contents
Topic Sub-topic
1. A investigación en ciencias da actividade física,
deporte e saúde
2. O enfoque científico. O ciclo de aplicación nas
ciencias da actividade física, deporte e saúde.
3. Formulación do problema nas ciencias da
actividade física, deporte e saúde.
4. A hipótese na investigación científica nas
ciencias da actividade física, deporte e saúde.
5. Variables de investigación en ciencias da
actividade física, deporte e saúde.
6. O control experimental nas ciencias da
actividade física, deporte e saúde.
7. Recollida e análise de datos nas ciencias da
actividade física, deporte e saúde.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A4 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B7 B9 C3 C4 10 30 40
Problem solving A2 A4 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B7 B9 C3 C4 6 29 35
 
Personalized attention 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Na sesión maxistral predomina a forma expositiva, dos contidos da asignatura. Trabállase
fundamentalmente o saber (competencia técnica), aínda que tamén se traballan os outros saberes
(saber facer, saber ser e saber estar). A docente desempeña un papel eminentemente activo. O
alumnado ten como función tomar apuntamentos, notas, relacionar conceptos, preguntar ao/a
docente..
Problem solving Formulación, análise, resolución e debate por parte do alumnado dun problema ou exercicio,
relacionado coa temática da materia.


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma:


Formulación, análise, resolución e debate por parte do alumnado dun problema ou exercicio, relacionado coa temática da materia. Realización de traballos vencellados coa materia do curso.

Personalized attention
Methodologies
Problem solving
Description
Asesoramento e titorización para a resolución dos problemas propostos na materia. Este tempo
está reservado para atender e resolver as dúbidas do alumnado. A atención será individual e en
grupos reducidos, en función do carácter da atención. Cando sexa individual terán lugar no
despacho da docente, por videoconferencia ou por mail. Estas actividades teñen como función
orientar e guiar o proceso de aprendizaxe do alumnado

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A4 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B7 B9 C3 C4 Examen dos contidos tratados en clase.
Control da asistencia e participación crítica nas aulas
presenciais.
50
Problem solving A2 A4 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B7 B9 C3 C4 Avaliación e corrección dos exercicios e actividades
propostas na aula presencial: 20%


Elaboración, realización e corrección dos exercicios e
actividades propostos para a súa realización fora do
horario de aula.
Corrección dos traballos propostos vinculados cos
contidos da materia: 30%
50
 
Assessment comments

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Experimental and quasiexperimental methodology in physical activity and sports sciences /620517003
Selective correlatinal methodology/620517004
Systematic reviews and Meta-Analysis/620517007
Scientific comunication and documentary resources in physical activity and sports sciences/620517002
Qualitative methodology in physical activity and sports sciences /620517006

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.