Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) A comunicación científica e fontes documentais nas ciencias da actividade física e do deporte Código 620517002
Titulación
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Educación Física e Deportiva
Coordinación
Giraldez Garcia, Manuel Avelino
Correo electrónico
manuel.avelino.giraldez.garcia@udc.es
Profesorado
Giraldez Garcia, Manuel Avelino
Saavedra Garcia, Miguel angel
Correo electrónico
manuel.avelino.giraldez.garcia@udc.es
miguel.saavedra@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID-19, as Universidades de Vigo e A Coruña establecen unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e as propias institucións o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.
No caso de que se produza confinamento.
1. Modificacións dos contidos:
Non hai modificacións.
2. Metodoloxías:
Metodoloxías docentes que se manteñen;
Mantéñense todas as metodoloxías pero executadas dun xeito virtual
Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha
3. Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías):
A atención de alumnado farase a través dos despachos virtuais (no campus da UVigo) e de Moodle e Teams (no campus da UDC).
4. Modificacións na avaliación:
A avaliación realizarase dun xeito virtual segundo os criterios e a ponderación que figuran na guía para o caso de presencialidade e non muda con respecto ao esta.
5. Modificacións na bibliografía ou webgrafía:
Non é necesaria unha modificación na bibliografía para facilitar o auto-aprendizaxe. Toda a necesaria xa se aporta a través das plataformas de tele-ensino nas condicións de normalidade.

Competencias do título
Código Competencias / Resultados do título
A4 Mostrar as actitudes vinculadas cos hábitos de excelencia, compromiso ético e calidade no exercicio investigador no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A5 Coñecer e dominar os procedementos e ferramentas de busca de información, tanto en fontes primarias como secundarias nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
A6 Ser capaz de analizar, organizar, seleccionar, clasificar e compilar a información recollida no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A14 Planificar, redactar e expoñer verbalmente un traballo de investigación na área das Ciencias da Actividade Física e o Deporte.
A15 Redactar de forma precisa e con un uso apropiado da linguaxe científica unha memorias de investigación nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
A16 Ser capaz de incorporar novas tecnoloxías e integrar coñecementos doutros ámbitos profesionais e científicos.
B1 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e ser capaz de resolver problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Integrar coñecementos e afrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Ser capaz de comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan– a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Desenvolver habilidades para a aprendizaxe autodirixido ou autónomo.
B7 Ser capaz de idear, deseñar, poñer en práctica e adoptar un proceso de investigación con rigor académico no ámbito de estudo da actividade física, saúde e deporte.
B9 Analizar de forma crítica, avaliar e sintetizar ideas novas e complexas no ámbito de estudo da actividade física, da saúde e o deporte.
C1 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para a resolución de problemas.
C2 Comunicar eficazmente nos ámbitos académicos e divulgativos ideas e conceptos vinculados cos estudos da actividade física, a saúde e o deporte
C3 Ser capaz de promover en contextos académicos e profesionais accións destinadas ó avance tecnolóxico, social ou cultural, no el ámbito das ciencias da actividade física, a saúde e o deporte.
C4 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
Coñecer e saber identificar e xestionar as diferentes fontes de información AI5
AI6
AI16
BI1
BI2
BI5
BI9
CI1
CI4
Coñecer e saber utilizar os programas de procura bibliográfica AI5
AI6
AI16
BI1
BI2
BI5
BI9
CI4
Conocer y saber utilizar las normas APA y Vancouver AI14
AI15
AI16
BI4
BI7
CI2
CI3
Saber utilizar polo menos un xestor bibliográfico AI6
AI16
BI7
CI4
Coñecer e saber utilizar as técnicas de redacción dun artigo científico AI4
AI14
AI15
AI16
BI2
BI3
BI4
BI7
BI9
CI2
CI3
CI4
Saber redactar un informe ou unha memoria de investigación AI6
AI15
BI3
BI4
BI7
BI9
CI1
CI2
CI3
Saber redactar a resposta a unha revisión AI6
AI14
AI15
BI3
BI4
BI9
CI1
CI2
Coñecer a importancia da identificación do autor (nome e filiación) para lograr a maior visibilidade posible nos motores de procura bibiográficos AI4
AI5
AI6
AI14
AI15
BI1
BI2
CI1
CI2

Contidos
Temas Subtemas
1. As fontes documentais. Normalización 1.1. As fontes de normalización bibliográfica: normas ISO, APA e Vancouver.
1.2. Uso de bases de datos científicas: Sport Discus, Scopus, Web of Science.
1.3. Xestión da bibliografía: End Note, RefWorks, Mendeley.
2. A comunicación científica 2.1. Lectura rápida e análise de artigos (incluíndo o risco de sesgo).
2.2. Redacción de textos científicos e sometemento de artigos.
2.3. Comunicación técnico-científica en inglés en ciencias da actividade física, deporte e saúde.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A4 A5 A6 A14 A15 A16 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B9 C1 C2 C3 C4 10 20 30
Traballos tutelados A4 A5 A6 A14 A15 A16 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B9 C1 C2 C3 C4 0 38 38
Sesión maxistral A4 A5 A6 A14 A15 A16 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B9 C1 C2 C3 C4 5 0 5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Actividades nas que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe desenvolver de forma autónoma a análise e resolución dos problemas e exercicios.
Traballos tutelados Serán realizados polo alumno baixo a supervisión do profesor. Poderanse propoñer tanto traballos individuais como en grupo.
Sesión maxistral Exposición dos principais contidos teóricos da materia con axuda de medios audiovisuais.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Solución de problemas
Descrición
Os alumnos terán á súa disposición titorías personalizadas de forma presencia (previa cita) ou virtual (plataforma de tele-formación ou correo electrónico) para orientar os traballos e resolver as dúbidas que puidesen xurdir durante a súa elaboración.

Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Traballos tutelados A4 A5 A6 A14 A15 A16 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Traballo práctico onde se apliquen os contidos relativos ás fontes de normalización bibliográfica, o uso de base de datos científicas e a xestión da bibliografía. 50
Solución de problemas A4 A5 A6 A14 A15 A16 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Analizar un artigo, detectar as deficiencias na elaboración dos diferentes apartados e propoñer unha alternativa aos mesmos.
Redactar o borrador dun artigo e seleccionar as revistas indexedas máis adecuadas para o seu sometemento.
50
 
Observacións avaliación

Os textos e probas presentaranse ao alumno redactados no idioma de impartición da materia (castelán). Se algún alumno desexase unha copia do mesmo noutro idioma oficial da UDC deberá solicitalo ao profesor coordinador unha semana antes da data da súa realización.


Fontes de información
Bibliografía básica Sandra V. Kotsis, Kevin C. Chung (2010). A Guide for Writing in the Scientific Forum. Plast Reconstr Surg. 2010 November; 126(5): 1763–1771
Patrias K. (2007). Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers. National Library of Medicine (US)
M. Carmen Rodríguez Otero (2015). Guía de uso de Mendeley.
Elena D. Kallestinova (2011). How to Write Your First Research Paper. Yale J Biol Med. 2011 September; 84(3): 181–190
American Psychological Association (2013). Publication Manual of the American Psychological Association. American Psychological Association - Washington, DC
Charles T. Quinn, A. John Rush (2009). Writing and Publishing Your Research Findings. J Investig Med. 2009 June; 57(5): 634–639

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías