Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Metodoloxía experimental e cuasiexperimental nas ciencias da actividade física e do deporte Código 620517003
Titulación
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Educación Física e Deportiva
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
,
Correo electrónico
Web
Descrición xeral Con este método se trata de poner de manifiesto las relaciones causales entre la exposición y la respuesta. Debido a las
limitaciones que presenta esta metodología con personas es por lo que la materia se centra en los estudios
cuasiexperimentales.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A7 Valorar, manexar e combinar as diferentes técnicas de investigación nas Ciencias da Actividade Física, o deporte e a saúde.
A8 Analizar de maneira crítica as opcións metodolóxicas que se presentan no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A9 Ser capaz de deseñar e implementar un traballo de investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
B1 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e ser capaz de resolver problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Integrar coñecementos e afrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B5 Desenvolver habilidades para a aprendizaxe autodirixido ou autónomo.
B6 Coñecer e comprender o campo de estudo da actividade física, saúde e deporte, adquirindo un suficiente de habilidades e métodos de investigación en dicha área.
B7 Ser capaz de idear, deseñar, poñer en práctica e adoptar un proceso de investigación con rigor académico no ámbito de estudo da actividade física, saúde e deporte.
B9 Analizar de forma crítica, avaliar e sintetizar ideas novas e complexas no ámbito de estudo da actividade física, da saúde e o deporte.
C1 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para a resolución de problemas.
C2 Comunicar eficazmente nos ámbitos académicos e divulgativos ideas e conceptos vinculados cos estudos da actividade física, a saúde e o deporte
C3 Ser capaz de promover en contextos académicos e profesionais accións destinadas ó avance tecnolóxico, social ou cultural, no el ámbito das ciencias da actividade física, a saúde e o deporte.
C4 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e saber realizar un deseño de investigación coa metodoloxía experimental e cuasiexperimental AI7
AI8
AI9
BI1
BI2
BI3
BI5
BI6
BI7
BI9
CI1
CI2
CI3
CI4
Saber analizar os resultados, interpretalos, discutilos e obter conclusións dos mesmos. AI7
AI8
AI9
BI1
BI2
BI3
BI5
BI6
BI7
BI9
CI1
CI2
CI3
CI4

Contidos
Temas Subtemas
1.- O deseño experimental e cuasiexperimental en ciencias da actividade física e do deporte.
1.1. Caracterísicas do deseño experimental e cuasiexperimental.
1.2. Deseño de comparación de grupos.
- Univariante / multivariante
- Unifactorial / factorial
- Intersujeto / intrasujeto
- Aleatoriazación completa / restrinxida
2.- O control experimental. Validez 2.1. Varianza total, varianza sistemática, varianza erro.
2.2. *Maximizar, minimizar, controlar.
2.3. Técnicas de control da varianza.
- Varianza sistemática primaria
- Varianza sistemática secundaria
- Varianza erro
2.4. Validez interna.
2.5. Validez externa
3.- Deseños unifactoriales e deseños factoriales 3.1. Deseños unifactoriales intersujetos
3.2. Deseños unifactoriales intra-suxeitos
3.3. Deseños factoriales
4.- Deseños preexperimentales,
cuasiexperimentales. Deseños de caso único.
Deseños de series temporais
4.1. Deseños preexperimentales e deseños cuaiexperimentales
4.2. Deseños de series temporais
4.3. Deseños de caso único

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 5 60 65
Sesión maxistral A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 10 0 10
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma:

O alumno debe desenvolver de forma autónoma a análise e resolución dos problemas e/ou
exercicios.


Resolución deproblemas e/ou exercicios:

Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase utilizar como complemento da lección
maxistral.
Sesión maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Descrición
Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase utilizar como complemento da lección
maxistral.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Exame pregunta curta e/ou tipo test 30
Solución de problemas A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Resolución de problemas e/ou exercicios: Resolución de supostos prácticos 30%

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma: Avaliarase a calidade do traballo presentado. 40%
CB2
70
 
Observacións avaliación

Nas convocatorias extraordinarias o alumnado deberá facer fronte as probas non realizadas ou superadas, e se lle gardará a

nota de aqueles aspectos xa superados ou cursados.


Fontes de información
Bibliografía básica

Sofia Fontes de Gracia, Diseños de investigación en psicología, UNED,

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías