Identifying Data 2019/20
Subject (*) Experimental and quasiexperimental methodology in physical activity and sports sciences Code 620517003
Study programme
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Educación Física e Deportiva
Coordinador
E-mail
Lecturers
,
E-mail
Web
General description Con este método se trata de poner de manifiesto las relaciones causales entre la exposición y la respuesta. Debido a las
limitaciones que presenta esta metodología con personas es por lo que la materia se centra en los estudios
cuasiexperimentales.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A7 Valorar, manexar e combinar as diferentes técnicas de investigación nas Ciencias da Actividade Física, o deporte e a saúde.
A8 Analizar de maneira crítica as opcións metodolóxicas que se presentan no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A9 Ser capaz de deseñar e implementar un traballo de investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
B1 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e ser capaz de resolver problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Integrar coñecementos e afrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B5 Desenvolver habilidades para a aprendizaxe autodirixido ou autónomo.
B6 Coñecer e comprender o campo de estudo da actividade física, saúde e deporte, adquirindo un suficiente de habilidades e métodos de investigación en dicha área.
B7 Ser capaz de idear, deseñar, poñer en práctica e adoptar un proceso de investigación con rigor académico no ámbito de estudo da actividade física, saúde e deporte.
B9 Analizar de forma crítica, avaliar e sintetizar ideas novas e complexas no ámbito de estudo da actividade física, da saúde e o deporte.
C1 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para a resolución de problemas.
C2 Comunicar eficazmente nos ámbitos académicos e divulgativos ideas e conceptos vinculados cos estudos da actividade física, a saúde e o deporte
C3 Ser capaz de promover en contextos académicos e profesionais accións destinadas ó avance tecnolóxico, social ou cultural, no el ámbito das ciencias da actividade física, a saúde e o deporte.
C4 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer e saber realizar un deseño de investigación coa metodoloxía experimental e cuasiexperimental AR7
AR8
AR9
BR1
BR2
BR3
BR5
BR6
BR7
BR9
CR1
CR2
CR3
CR4
Saber analizar os resultados, interpretalos, discutilos e obter conclusións dos mesmos. AR7
AR8
AR9
BR1
BR2
BR3
BR5
BR6
BR7
BR9
CR1
CR2
CR3
CR4

Contents
Topic Sub-topic
1.- O deseño experimental e cuasiexperimental en ciencias da actividade física e do deporte.
1.1. Caracterísicas do deseño experimental e cuasiexperimental.
1.2. Deseño de comparación de grupos.
- Univariante / multivariante
- Unifactorial / factorial
- Intersujeto / intrasujeto
- Aleatoriazación completa / restrinxida
2.- O control experimental. Validez 2.1. Varianza total, varianza sistemática, varianza erro.
2.2. *Maximizar, minimizar, controlar.
2.3. Técnicas de control da varianza.
- Varianza sistemática primaria
- Varianza sistemática secundaria
- Varianza erro
2.4. Validez interna.
2.5. Validez externa
3.- Deseños unifactoriales e deseños factoriales 3.1. Deseños unifactoriales intersujetos
3.2. Deseños unifactoriales intra-suxeitos
3.3. Deseños factoriales
4.- Deseños preexperimentales,
cuasiexperimentales. Deseños de caso único.
Deseños de series temporais
4.1. Deseños preexperimentales e deseños cuaiexperimentales
4.2. Deseños de series temporais
4.3. Deseños de caso único

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Problem solving A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 5 60 65
Guest lecture / keynote speech A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 10 0 10
 
Personalized attention 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Problem solving Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma:

O alumno debe desenvolver de forma autónoma a análise e resolución dos problemas e/ou
exercicios.


Resolución deproblemas e/ou exercicios:

Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase utilizar como complemento da lección
maxistral.
Guest lecture / keynote speech

Personalized attention
Methodologies
Problem solving
Description
Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase utilizar como complemento da lección
maxistral.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Exame pregunta curta e/ou tipo test 30
Problem solving A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Resolución de problemas e/ou exercicios: Resolución de supostos prácticos 30%

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma: Avaliarase a calidade do traballo presentado. 40%
CB2
70
 
Assessment comments

Nas convocatorias extraordinarias o alumnado deberá facer fronte as probas non realizadas ou superadas, e se lle gardará a

nota de aqueles aspectos xa superados ou cursados.


Sources of information
Basic

Sofia Fontes de Gracia, Diseños de investigación en psicología, UNED,

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.