Identifying Data 2019/20
Subject (*) Selective correlatinal methodology Code 620517004
Study programme
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Educación Física e Deportiva
Coordinador
E-mail
Lecturers
,
E-mail
Web
General description Nesta materia preténdese que ao alumnado coñeza as técnicas de mostraxe e saiba construír e analizar un
cuestionario.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A7 Valorar, manexar e combinar as diferentes técnicas de investigación nas Ciencias da Actividade Física, o deporte e a saúde.
A8 Analizar de maneira crítica as opcións metodolóxicas que se presentan no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A9 Ser capaz de deseñar e implementar un traballo de investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
B1 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e ser capaz de resolver problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Integrar coñecementos e afrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B5 Desenvolver habilidades para a aprendizaxe autodirixido ou autónomo.
B6 Coñecer e comprender o campo de estudo da actividade física, saúde e deporte, adquirindo un suficiente de habilidades e métodos de investigación en dicha área.
B7 Ser capaz de idear, deseñar, poñer en práctica e adoptar un proceso de investigación con rigor académico no ámbito de estudo da actividade física, saúde e deporte.
B9 Analizar de forma crítica, avaliar e sintetizar ideas novas e complexas no ámbito de estudo da actividade física, da saúde e o deporte.
C1 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para a resolución de problemas.
C2 Comunicar eficazmente nos ámbitos académicos e divulgativos ideas e conceptos vinculados cos estudos da actividade física, a saúde e o deporte
C3 Ser capaz de promover en contextos académicos e profesionais accións destinadas ó avance tecnolóxico, social ou cultural, no el ámbito das ciencias da actividade física, a saúde e o deporte.
C4 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer e saber realizar un deseño de investigación con metodoloxía selectivo correlacional AR7
AR8
AR9
BR1
BR2
BR3
BR5
BR6
BR7
BR9
CR1
CR2
CR3
CR4
Saber analizar os resultados e interpretalos AR7
AR8
AR9
BR1
BR2
BR3
BR5
BR6
BR7
BR9
CR1
CR2
CR3
CR4

Contents
Topic Sub-topic
Mostraxe e tipos de mostraxe nas ciencias da actividade física, deporte e saúde
Cálculo do tamaño mostra
Técnicas de mostraxe
Mostro estratificado
Nivel de confianza e erro de mostraxe
Deseños de enquisas nas ciencias da actividade física, deporte e saúde
Métodos de recollida de datos.
A Enquisa
O cuestionario nas ciencias da actividade física, deporte e saúde
Deseño de cuestionarios
Fiabilidade e validez
Entrevista nas ciencias da actividade física, deporte e saúde
Características da entrevista
Análise factorial Análise factorial exploratorio

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Problem solving A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 5 60 65
Guest lecture / keynote speech A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 10 0 10
 
Personalized attention 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Problem solving Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma: El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o
ejercicios.

Resolución de problemas e/ou exercicios: Formulación, análise, resolución e debate dun problema ou exercicio relacionado coa temática da materia complemento da lección maxistral
Guest lecture / keynote speech Exposición dos contidos da materia por parte do profesorado

Personalized attention
Methodologies
Problem solving
Description
Resolución de problemas e/ou exercicios: Formulación, análise, resolución e debate dun problema ou exercicio
relacionado coa temática da materia complemento da lección maxistral.


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma: O alumno debe desenvolver de forma autónoma a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Exame pregunta curta e/ou tipo test 20
Problem solving A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Resolución de problemas e/ou exercicios: Resolución de supostos prácticos (30%)


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma: avaliarase a calidade dos traballos (50%)
80
 
Assessment comments

En las convocatorias extraordinarias el alumno deberá hacer frente a las pruebas no realizadas o superadas, y se le

guardará la nota de aquellos aspectos ya superados o cursados.


Sources of information
Basic

Leon, O. y Montero, I., Métodos de investigación en psicología y educación, ,

Martinez, R., Psicometría: teoria de test psicológicos y educativos, ,

Arce, C., Técnicas de construcción de escalas psicométricas, ,

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.