Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Metodoloxía cualitativa nas ciencias da actividade física e do deporte Código 620517006
Titulación
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Departamento profesorado máster
Educación Física e Deportiva
Coordinación
Gonzalez Valeiro, Miguel Angel
Correo electrónico
miguel.gonzalez.valeiro@udc.es
Profesorado
Fernandez Villarino, Mª Angeles
Gonzalez Valeiro, Miguel Angel
Toja Reboredo, Maria Belen
Correo electrónico
miguel.gonzalez.valeiro@udc.es
belen.toja@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se mdifican contidos

2. Metodoloxías
Mantense as metodoloxías propostas

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Manterase contacto semanal pola Plataforma TEAMS e a inciativa do alumnado a través do email

4. Modificacións na avaliación
Non se modifica a avaliación

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Mantense o recollido na guía

Competencias do título
Código Competencias / Resultados do título
A7 Valorar, manexar e combinar as diferentes técnicas de investigación nas Ciencias da Actividade Física, o deporte e a saúde.
A8 Analizar de maneira crítica as opcións metodolóxicas que se presentan no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A9 Ser capaz de deseñar e implementar un traballo de investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
Coñecer e saber realizar un deseño de investigación coa metodoloxía cualitativa AI7
AI8
AI9
Saber analizar los resultados e interpretarlos AI7
AI8
AI9

Contidos
Temas Subtemas
Principios do método de análise cualitativa nas
ciencias da actividade física e o deporte.
Principios do método de análise cualitativa nas
ciencias da actividade física e o deporte.
Perspectivas teóricas principais do método
cualitativo nas ciencias da actividade física e
o deporte
Perspectivas teóricas principais do método
cualitativo nas ciencias da actividade física e
o deporte
Métodos en investigación cualitativa nas
ciencias da actividade física e o deporte
Métodos en investigación cualitativa nas
ciencias da actividade física e o deporte
Técnicas de investigación cualitativas/análise de datos
nas ciencias da actividade física e o
deporte
Técnicas de investigación cualitativas/análise de datos
nas ciencias da actividade física e o
deporte

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 10 0 10
Solución de problemas A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 C1 C2 C3 C4 55 0 55
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Solución de problemas Técnica mediante a que se ten que resolver unha situación problemática concreta, a partir dos coñecementos que se traballaron, que pode ter máis dunha posible solución

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Descrición
O alumnado traballará directamente co alumnado da materia

Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Solución de problemas A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 C1 C2 C3 C4 O alumnado, deberá dar solución a problemas que xurdan no desenvolvemento do traballo realziado 50
Sesión maxistral A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Das sesións que imparte o responsable da materia, o alumno deberá aplicalos aos traballos realizados durante o período que dura a materia 50
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Facilitarase bibliografía específica no transcurso da materia

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías