Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Revisión sistemática y metaanalisis Código 620517007
Titulación
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Máster Oficial 1º cuatrimestre
Primero Obligatoria 3
Idioma
Castellano
Modalidad docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Educación Física e Deportiva
Coordinador/a
Giraldez Garcia, Manuel Avelino
Correo electrónico
manuel.avelino.giraldez.garcia@udc.es
Profesorado
Giraldez Garcia, Manuel Avelino
Iglesias Soler, Eliseo
Correo electrónico
manuel.avelino.giraldez.garcia@udc.es
eliseo.iglesias.soler@udc.es
Web
Descripción general Calquera profesional, científico ou non, necesita estar actualizado no seu ámbito de coñecemento para poder tomar as mellores decisións fundamentadas na evidencia científica. A cantidade de información científica que se publica é inxente e é pouco probable que todos dispoñan do tempo, as habilidades e os recursos necesarios para identificar, avaliar e interpretar esta evidencia e incorporala ás súas decisións.

As revisións sistemáticas teñen como obxectivo reunir toda a evidencia empírica que cumpre uns criterios previamente establecidos, co fin de responder unha pregunta específica de investigación. Utiliza métodos sistemáticos e explícitos, que se seleccionan co fin de minimizar rumbos, achegando así resultados máis fiables a partir dos cales se poidan extraer conclusións e tomar decisións.

Moitas das revisións sistemáticas conteñen metanálisis. O metanálisis consiste na aplicación de métodos estatísticos para reunir e resumir os resultados de estudos independentes. Ao combinar a información de todos os estudos relevantes, o metanálisis pode obter estimacións máis precisas dos efectos dunha intervención, permite investigar a consistencia da evidencia entre estudos e explorar as diferenzas entre eles.

Ao concluír esta materia, que pretende ser eminentemente práctica, cada alumno ou alumna debe ser capaz de:
1) Identificar cando un estudo correspóndese a unha revisión sistemática e/ou a un metaanálisis, avaliar a súa calidade e interpretar os seus resultados.
2) Elaborar, a nivel básico, unha revisión sistemática e facer un metaanálisis.

Plan de contingencia Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID-19, as Universidades de Vigo e A Coruña establecen unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e as propias institucións o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.
No caso de que se produza confinamento.
1. Modificacións dos contidos:
Non hai modificacións.
2. Metodoloxías:
Metodoloxías docentes que se manteñen;
Mantéñense todas as metodoloxías pero executadas dun xeito virtual
Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha
3. Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías):
A atención de alumnado farase a través dos despachos virtuais (no campus da UVigo) e de Moodle e Teams (no campus da UDC).
4. Modificacións na avaliación:
A avaliación realizarase dun xeito virtual segundo os criterios e a ponderación que figuran na guía para o caso de presencialidade e non muda con respecto ao esta.
5. Modificacións na bibliografía ou webgrafía:
Non é necesaria unha modificación na bibliografía para facilitar o auto-aprendizaxe. Toda a necesaria xa se aporta a través das plataformas de tele-ensino nas condicións de normalidade.

Competencias del título
Código Competencias del título
A7 Valorar, manejar y combinar las diferentes técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud.
A8 Analizar de manera crítica las opciones metodológicas que se presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.
A9 Ser capaz de diseñar e implementar un trabajo de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
B1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
B2 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaz de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
B3 integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
B5 Desarrollar habilidades para el aprendizaje autodirigido o autónomo.
B6 Conocer y comprender el campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, adquiriendo un suficiente de habilidades y métodos de investigación en dicha área.
B7 Ser capaz de idear, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de investigación con rigor académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.
B9 Analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.
C1 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para la resolución de problemas
C2 Comunicar eficazmente en ámbitos académicos y divulgativos ideas y conceptos vinculados con el estudios de la actividad física, la salud y el deporte.
C3 Ser capaz de promover en contextos académicos y profesionales acciones destinadas al avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte.
C4 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Conocer y saber realizar una revisión sistematica y metaanalisis AI7
AI8
AI9
BI1
BI2
BI3
BI5
BI6
BI7
BI9
CI1
CI2
CI3
CI4
Saber analizar los resultados e interpretarlos AI7
AI8
AI9
BI1
BI2
BI3
BI5
BI6
BI7
BI9
CI1
CI2
CI3
CI4

Contenidos
Tema Subtema
La revisión sistematica 1. Características de la revisión sistemática
2. Evaluación de la calidad de la revisión sistemática
3. Procedimiento para la elaboración de una revisión sistemática:
3.1. Formular la pregunta de la revisión
3.2. Desarrollar los criterios para incluir los estudios
3.3. La búsqueda de estudios
3.4. Selección de los estudios y obtención de los datos
3.5. Evaluación del riesgo de sesgo en los estudios incluidos
3.5. Análisis de los datos
3.6. Presentación de los resultados y las tablas ‘resumen de los resultados’
3.7. Interpretación de los resultados y obtención de las conclusiones
Concepto y aplicaciones del metaanalisis 1.Fundamentos del meta-análisis
2.Tamaño del efecto y precisión
3.Análisis combinados de los estudios: modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios
4.Heterogeneidad en los estudios
5.Otros aspectos del meta-análisis:
5.1. Análisis de subgrupos (moderadores cualitativos)
5.2. Metarregresión
5.3. Sesgo de las publicaciones

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Solución de problemas A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 7.5 50 57.5
Sesión magistral A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 7.5 10 17.5
 
Atención personalizada 0 0
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Solución de problemas Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o
ejercicios.
Sesión magistral Exposición de los contenidos por parte del profesor/a

Atención personalizada
Metodologías
Solución de problemas
Descripción


Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Sesión magistral A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Asistencia y participación en la discusión sobre la solución de las actividades propuestas 10
Solución de problemas A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Evaluación de las actividades propuestas 90
 
Observaciones evaluación

El apartado de solución de problemas consiste en las siguientes actividades asociadas a cada uno de los temas de la asignatura:

El apartado de Solución de problemas consiste en las siguientes actividades asociadas a cada uno de los temas de la materia:

 • REVISIÓN SISTEMÁTICA (45% da nota final)

Desde el comienzo del curso, cada alumno o alumna tendrá disponible en el aula virtual la información y temporalización sobre las tareas que deberá desarrollar a lo largo de las sesiones y que obligatoriamente entregará para su evaluación:

  1. CONTRIBUIR A LA ELABORACIÓN DE LOS APUNTES COLABORATIVOS.
  2. BUSCAR, EVALUAR Y PRESENTAR EN EL AULA LA INFORMACIÓN DE UN ARTÍCULO RCT SOBRE UN TEMA SELECCIONADO.
  3. BUSCAR Y EVALUAR UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA CON EL PROTOCOLO PRISMA. Se entregará un planilla con todos los items de los que consta la evaluación. Se redactará una pequeña reflexión crítica sobre la revisión y sus resultados.
  4. PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ANTERIOR EN EL AULA. 
  5. ELABORAR LA PRIMERA PARTE DE UN METAANÁLISIS. Plantear un objetivo de estudio muy concreto y bien fundamentado. Diseñar una estrategia de búsqueda adecuada. Definir los criterios de selección de los artículos. Hacer una valoración de la calidad y del riesgo de sesgo de los artículos seleccionados.
  6. PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA PARTE DEL METAANÁLISIS EN EL AULA.
 • METAANÁLISIS (45% da nota final)

Con
los artículos localizados en la parte del curso dedicada a la revisión
sitemática, el alumno deberá realizar un metaanálisis con el programa
CMA. El alumno deberá aportar un informe que contendrá las siguientes
partes:


 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EMPLEADOS: Listado de artículos e
  identificación del/los parámetros de los mismos a emplear en el
  metanálisis
 2. SELECCIÓN JUSTIFICADA DEL TAMAÑO DEL EFECTO A ANALIZAR
 3. META-ANÁLISIS. Deberá incluirse, tanto para el modelos de efectos
  fijos como aleatorios,  Forest plot; p-valores de trabajos individuales y
  del efecto resumen; límites inferiores y superiores de los intervalos
  de confianza de efectos individuales; peso de cada trabajo; estadísticos
  de homogeneodad (Q, I y T^2)
 4.  INTERPRETACIÓN DEL METANÁLISIS. Conclusiones respecto al análisis realizado tanto en lo referido al resultado final como en
  lo concerniente a la homogeneidad de los efectos. Asimismo se incluirá
  alguna reflexión respecto al contraste entre el resultado obtenido bajo
  el modelo de eefctos fijos y el modelo de efectos aleatorios.

En cuanto al apartado de Sesión magistral, se obtendrá el 50% del mismo cuando se alcance un 70% de asistencia por parte de los alumnos con matrícula a tiempo completo y del 50% de la asistencia en el caso del estudiante con matrícula a tiempo parcial. El resto del apartado vendrá determinado por la participación activa en las actividades propuestas en clase.

La asignatura se considera superada cuando la nota final (media ponderada de los diferentes apartados)  sea mayor o igual al 50% de  la máxima nota posible (5 sobre 10).Los diferentes apartados superados serán conservados en oportunidades sucesivas. En la segunda oportunidad de cada convocatoria, el alumno sólo podrá optar a la evaluación de cualquiera de los apartados de la metodología "Solución de problemas"

Fuentes de información
Básica Borenstein M, Hedges L, Higgins J, Rothstein H (2009). Introduction to Meta-Analysis. Wiley
Higgins J, Green (2011). Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones. The Cochrane Collaboration
Botella-Ausina J, Sánchez-Meca J (2015). Meta-análisis en ciencias sociales y de la salud. Síntesis
Ferreira I, Urrútia G, Alonso-Coello P (2011). Revisiones sistemáticas y metaanálisis: bases conceptuales e interpretación. Revista Española de Cardiología
Armijo S, Gazzi L, Gadotti I, Fuentes J, Stanton T, Magee D (2008). Scales to Assess the Quality of Randomized Controlled Trials: A Systematic Review. Physical Therapy
Perestelo-Perez, L (2013). Standards on how to develop and report systematic reviews in Psychology and Health. International Journal of Clinical and Health Psychology
Egger M, Davey-Smith G, Altman D (2007). Systematic reviews in health care. Meta-analysis in context. . BMJ books
Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche PC, Ioannidis JP, et al. (2009;151:W-65-W-94). The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and Elaboration. Annals of Internal Medicine
Cummings G (2011). Understanding The New Statistics: Effect Sizes, Confidence Intervals, and Meta-Analysis . Routledge

Complementária


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios


(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías