Identifying Data 2020/21
Subject (*) Exercise and fitness in performance and health Code 620517010
Study programme
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 20
Language
Spanish
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Educación Física e Deportiva
Coordinador
Iglesias Soler, Eliseo
E-mail
eliseo.iglesias.soler@udc.es
Lecturers
Iglesias Soler, Eliseo
E-mail
eliseo.iglesias.soler@udc.es
Web
General description A materia Exercicio e condición física no ámbito
do rendemento e a saúde ten como principal obxectivo aproximar ao alumno ao proceso de investigación dos diferentes compoñentes da condición física tanto desde a perspectiva do rendemento deportivo como desde o enfoque asociado ao exercicio físico para a mellora da saúde e a calidade de vida. Trátase dunha materia optativa á que o estudante accede tras unha primeira etapa de formación obrigatoria na que adquiriría coñecementos e competencias para intervir nun proceso de investigación. Desde esta premisa, a materia ten un enfoque eminentemente procedimental e aplicado, onde o alumno aproximarase á dinámica dun grupo de investigación, implicándose nas diferentes tarefas e procedementos. En definitiva, preténdese que o estudante desenvolva un proceso de prácticas de investigación que lle permitan implementar nun contexto real as competencias adquiridas na formación obrigatoria

Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizan cambios nos contidos.
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Traballos tutelados
- Análise de fontes documentais

*Metodoloxías docentes que se modifican
- Actividades iniciais. Se levan a cabo mediante videoconferencia a través de Teams
- Sesión maxistral. Se levan a cabo mediante videoconferencia a través de Teams
- Prácticas de laboratorio. En etapa presecicail, esta metodoloxía cénntrase na práctica de procedementos experimentais. Na fase non presencial, en caso de confinamento, estará focalizada á xestión e tratamento de datos
- Seminario. Lévase a cabo mediante reunión virtuais mediante o uso de Teams
- Presentación oral. Terán lugar mediante a ferramenta Teams


3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Indícase ferramenta e temporalización
Moodle. Semanalmente apórtanse materiais e tarefas a través desta plataforma. A comunicación de novas faise a través de foro e de quickmail
Teams. Titorías individuais e en grupo fanse por este medio con peridicidade semanal. Asemade, créase un equipo cos alumnos para compartir arquivos
Correo electrónico. As consultas dos alumnos recibidas por este medio, respóndense nun prazo de 24 horas.


4. Modificacións na avaliación

Observacións de avaliación:
Tódalas metodoloxías poden desenvolverse a distancia, sen embargo o documento marco da Universidade da Coruña de medidas para a finalización do curso 2019-2020 sinalaba que era pertinente “Asignar a porcentaxe dedicada na avaliación á asistencia (presencial ou por videoconferencia) a outras metodoloxías”. Por elo aquelas metodoloxías que requiren para a súa avaliación da asistencia (seminario e prácticas de laboratorio) deixan de formar parte da mesma. Os seus porcentaxes pasan a asignarse ó traballo tutelado. Os criterios aquí indicados son de aplicación para a primeira e segunda oportunidade

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Se mantén o recollido na guía orixinal

Study programme competencies
Code Study programme competences
A2 Desenvolver a capacidade de pensamento científico para a investigación no ámbito da actividade física, saúde e deporte
A4 Mostrar as actitudes vinculadas cos hábitos de excelencia, compromiso ético e calidade no exercicio investigador no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A5 Coñecer e dominar os procedementos e ferramentas de busca de información, tanto en fontes primarias como secundarias nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
A6 Ser capaz de analizar, organizar, seleccionar, clasificar e compilar a información recollida no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A7 Valorar, manexar e combinar as diferentes técnicas de investigación nas Ciencias da Actividade Física, o deporte e a saúde.
A9 Ser capaz de deseñar e implementar un traballo de investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
A10 Manexar paquetes informáticos para a introdución e análise dos datos recollidos no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A11 Ser capaz de seleccionar de forma correcta os modelos de análise de datos apropiados para os deseños de investigación máis utilizados no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A13 Executar as técnicas de análise estatístico máis utilizadas na investigación no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte.
A16 Ser capaz de incorporar novas tecnoloxías e integrar coñecementos doutros ámbitos profesionais e científicos.
A17 Ser capaz de participar en proxectos de investigación no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte.
A18 Desenvolver de maneira eficaz tarefas propias do deseño, implementación, análise e publicación de traballos relacionados co estudo do exercicio e a condición física nos ámbitos do rendemento e a saúde.
B1 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e ser capaz de resolver problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Integrar coñecementos e afrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B5 Desenvolver habilidades para a aprendizaxe autodirixido ou autónomo.
B6 Coñecer e comprender o campo de estudo da actividade física, saúde e deporte, adquirindo un suficiente de habilidades e métodos de investigación en dicha área.
B7 Ser capaz de idear, deseñar, poñer en práctica e adoptar un proceso de investigación con rigor académico no ámbito de estudo da actividade física, saúde e deporte.
B9 Analizar de forma crítica, avaliar e sintetizar ideas novas e complexas no ámbito de estudo da actividade física, da saúde e o deporte.
C1 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para a resolución de problemas.
C2 Comunicar eficazmente nos ámbitos académicos e divulgativos ideas e conceptos vinculados cos estudos da actividade física, a saúde e o deporte
C3 Ser capaz de promover en contextos académicos e profesionais accións destinadas ó avance tecnolóxico, social ou cultural, no el ámbito das ciencias da actividade física, a saúde e o deporte.
C4 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer e saber utilizar as técnicas de investigación no ámbito exercicio e condición física no ámbito do rendemento e a saúde AR2
AR4
AR5
AR7
AR11
AR16
BR1
BR2
BR6
BR7
BR9
CR1
CR2
CR3
CR4
Saber realizar un deseño de investigación para a análise do exercicio e condición física no ámbito do rendemento e a saúde AR9
AR17
AR18
BR2
BR3
BR5
BR6
BR7
BR9
CR1
CR2
CR3
CR4
Saber analizar os resultados e interpretalos AR4
AR6
AR10
AR13
AR16
BR3
BR5
CR4

Contents
Topic Sub-topic
O método científico no estudo do exercicio e condición física no ámbito do rendemento e a saúde
Deseños de investigación para a análise do exercicio e da condición física no ámbito do rendemento e a saúde
Implementación dun deseño para a análise do exercicio e a condición física no ámbito do rendemento e a saúde
Recollida e procesamento de datos correspondentes a un deseño para a análise do exercicio e da condición física no ámbito do rendemento e a saúde
Comunicación oral e escrita dun deseño para a análise do exercicio e da condición física no ámbito do rendemento e a saúde

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A4 A7 A11 B1 B3 B7 C2 C3 8 0 8
Laboratory practice A2 A4 A7 A9 A10 A16 A17 A18 B6 B7 C1 C4 60 50 110
Seminar A2 A4 A5 A6 A13 B2 B5 B9 C2 C3 15 15 30
Introductory activities A6 A11 A18 B2 B3 B6 B9 C1 15 0 15
Supervised projects A2 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A13 A16 A17 A18 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C3 C4 0 200 200
Oral presentation A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A18 B2 B3 B5 B9 C1 C2 C4 2 15 17
Document analysis A2 A5 A6 B1 B3 B5 B6 B9 C1 C4 0 120 120
 
Personalized attention 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición dos contidos da materia, con soporte audiovisual. A pesar das características concretas desta metodoloxía, buscarase a implicación activa do alumno, así como a significación das aprendizaxes
Laboratory practice Realización práctica de procedementos experimentais (recollida e xestión de datos) e formación no manexo de instrumentos de investigación
Seminar Reunións e actividades de grupo de investigación para abordar os diferentes proxectos e iniciativas en marcha: seguimentos de experimentos, análises de artigos, exposición de de traballos (comunicacións en congresos, artigos en preparación etc.).
Introductory activities Resolución de dúbidas e seguimento de traballos
Supervised projects Consistirá na elaboración dunha memoria das actividades presenciais e non presenciais levadas a cabo. Das primeiras o alumno elaborará un diario pormenorizado e reflexivo das tarefas realizadas: sesións maxistrais, prácticas de laboratorio, reunións de grupo de investigación e titorías en grupo reducido. Respecto das segundas, o alumno deberá realizar unha descrición detallada do traballo non presencial requirido: procura bibliográfica levada a cabo, tratamento e xestión de datos, elaboración da memoria etc. O alumnos poderá incorporar as evidencias de cada unha das actividades que considere oportunas (documentos, diapositivas etc). A memoria conterá polo menos os seguintes apartados:

- Descrición/Diario das actividades presenciais con xustificación das horas de traballo cumprimentadas
- Descrición das actividades non presenciais desenvolvidas
- Resultados dunha revisión bibliográfica. Devandito procedemento sería encamiñado á preparación do traballo fin de máster e á elaboración do deseño de investigación que se incluirá na presente memoria. O alumno neste apartado simplemente presentará os resultados da procura: bases de datos consultadas, palabras craves empregadas, número de referencias iniciais, criterios dee inclusión/exclusión e listaxe de referencias finalmente seleccionadas
- Deseño de investigación. Debereise elaborar un proxecto de investigación no campo de estudo da materia
Oral presentation Análise do traballo tutelado, con especial énfase na exposición de deseño de investigación
Document analysis Consistirá na análise de artigos referidos ao estudo da condición física nos ámbitos de rendemento de portivo e exercicio físico para a mellora da saúde. Poñerase especial énfase no estudo de traballos en lingua inglesa de publicacións incluídas en JCR. Compromete un importante traballo do alumno, quen analizará a documentación achegada polo profesor ou localizada polo propio estudante, para posteriormente proceder á súa discusión nas titoría e reunións de grupo. Así mesmo inclúense as tarefas de revisión bibliográfica requirida para a elaboración do aparatado correspondente do traballo tutelado

Personalized attention
Methodologies
Introductory activities
Supervised projects
Oral presentation
Description
Calquera das metodoloxías expostas requirirán no seu desenvolvemento de atención personalizada. Con todo, o traballo tutelado pola súa estrutura requirirá o desenvolvemento sistemática de titoría individuais co seguinte contido:

- Explicación da estrutura da memoria
- Selección da temática da procura bibliográfica e do deseño de investigación
- Estruturación da memoria nos seus apartados de actividades presenciais e non presenciais
- Supervisión dos resultados da procura bibliográfica
- Supervisión do deseño de investigación.

En canto á Presentación Oral, levarán a cabo unha primeira titoría para establecer a estrutura da presentación e unha segunda sesión de orientación para supervisar os aspectos formais da mesma

As actividades iniciais correspondes a titoría individuais ou en grupo reducido para aclarar e especificar aspectos ao comezo do desenvolvemento das diferentes tarefas da materia: incorporación ao grupo, tarefas nas prácticas de laboratorio, funcións nos seminario ou reunións de grupo e orientacións respecto ao traballo autónomo a desenvolver en cada caso

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice A2 A4 A7 A9 A10 A16 A17 A18 B6 B7 C1 C4 O alumno deberá acumular polo menos o 70% da carga presencial para contabilizar este apartado 5
Seminar A2 A4 A5 A6 A13 B2 B5 B9 C2 C3 O alumno deberá acumular polo menos o 70% da carga presencial para contabilizar este apartado 5
Supervised projects A2 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A13 A16 A17 A18 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C3 C4 Valoraranse:

- Calidade da presentación formal
- Rigor e precisión no rexistro das actividades realizadas
- Procura bibligráfica sistematizada e axustada
- Calidade do deseño de investigación: orixinalidade, viabilidade e nivel de concreción
70
Oral presentation A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A18 B2 B3 B5 B9 C1 C2 C4 Valoraranse:
- Calidade da comunicación verbal
- Calidade no emprego de Tics
20
 
Assessment comments

Para superar a materia será imprescindible lograr o
apto e no traballo tutelado. Salvo que tivese lugar un cambio no sistema de
avaliación, a cualificación obtida nos diferentes apartados conservarase en
posteriores oportunidades. En cada oportunidade, o non concorrer a algún dos
apartados da avaliación pendentes de superación, e que sexan requisito para
poder obter o apto na materia (traballo tutelado) implicará a cualificación do
alumno como non presentado.


Sources of information
Basic (). .

A bibliografía será recomendada individualmente a cada alumno en función do proxecto para desenvolver dentro do traballo tutelado

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.