Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Investigación en Educación Física. actividade física e Deportes Código 620517012
Titulación
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 20
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Educación Física e Deportiva
Coordinación
Gonzalez Valeiro, Miguel Angel
Correo electrónico
miguel.gonzalez.valeiro@udc.es
Profesorado
Gonzalez Valeiro, Miguel Angel
Toja Reboredo, Maria Belen
Correo electrónico
miguel.gonzalez.valeiro@udc.es
belen.toja@udc.es
Web
Descrición xeral Investigación práctica no ámbito do grupo de investigación Educación, Saude e Actividad Física: Estudios de Xénero
Plan de continxencia 1. Cambios de contido
Non se realizan cambios no contido.

2. Metodoloxías
Metodoloxías de ensino que se manteñen
- Traballos tutelados
- Análise de fontes documentais

Metodoloxías de ensino que se modifican
- Actividades iniciais. Realízanse por videoconferencia a través de teams
- Sesión maxistral. Realízanse por videoconferencia a través de teams
- Prácticas de laboratorio. Na etapa presencial, esta metodoloxía céntrase na práctica de procedementos experimentais. Na fase presencial, en caso de confinamento, centrarase na xestión e tratamento de datos
- Seminario. Realízase a través de reunións virtuais mediante teams
- Exposición oral. Terán lugar coa ferramenta teams

3. Mecanismos de atención personalizada aos estudantes
Ferramenta e cronometraxe indicados
Moodle. Semanalmente subministranse materiais e tarefas a través desta plataforma. A comunicación de novas realízase a través de foro e correo electrónico
Equipos. As titorías individuais e grupais fanse aquí con periodicidade semanal. Ao mesmo tempo, créase un equipo cos estudantes para compartir ficheiros
Correo electrónico. As consultas dos estudantes recibidas por este medio, respóndense nun prazo de 24 horas.

4. Modificacións na avaliación
Observacións da avaliación:
Todas as metodoloxías poden desenvolverse a distancia, sen embargo, o documento marco da Universidade da Coruña de medidas para a realización do curso 2019-2020 indicou que era pertinente "Asignar a porcentaxe dedicada na avaliación á asistencia (presencial ou por videoconferencia). outras metodoloxías ”. Por este motivo, as metodoloxías que requiren unha avaliación de asistencia (prácticas de seminario e laboratorio) xa non forman parte dela. As súas porcentaxes están asignadas a un traballo supervisado. Os criterios indicados aquí son aplicables á primeira e segunda oportunidade

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Mantense o contido da guía orixinal

Competencias do título
Código Competencias / Resultados do título
A2 Desenvolver a capacidade de pensamento científico para a investigación no ámbito da actividade física, saúde e deporte
A4 Mostrar as actitudes vinculadas cos hábitos de excelencia, compromiso ético e calidade no exercicio investigador no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A5 Coñecer e dominar os procedementos e ferramentas de busca de información, tanto en fontes primarias como secundarias nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
A6 Ser capaz de analizar, organizar, seleccionar, clasificar e compilar a información recollida no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A7 Valorar, manexar e combinar as diferentes técnicas de investigación nas Ciencias da Actividade Física, o deporte e a saúde.
A9 Ser capaz de deseñar e implementar un traballo de investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
A10 Manexar paquetes informáticos para a introdución e análise dos datos recollidos no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A11 Ser capaz de seleccionar de forma correcta os modelos de análise de datos apropiados para os deseños de investigación máis utilizados no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte
A13 Executar as técnicas de análise estatístico máis utilizadas na investigación no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte.
A16 Ser capaz de incorporar novas tecnoloxías e integrar coñecementos doutros ámbitos profesionais e científicos.
A17 Ser capaz de participar en proxectos de investigación no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte.
A20 Desenvolver de maneira eficaz tarefas propias do deseño, implementación, análise e publicación de estudoos realizados no ámbito da investigación en Educación Física, actividade física e deportes
B1 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e ser capaz de resolver problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Integrar coñecementos e afrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B5 Desenvolver habilidades para a aprendizaxe autodirixido ou autónomo.
B6 Coñecer e comprender o campo de estudo da actividade física, saúde e deporte, adquirindo un suficiente de habilidades e métodos de investigación en dicha área.
B7 Ser capaz de idear, deseñar, poñer en práctica e adoptar un proceso de investigación con rigor académico no ámbito de estudo da actividade física, saúde e deporte.
B9 Analizar de forma crítica, avaliar e sintetizar ideas novas e complexas no ámbito de estudo da actividade física, da saúde e o deporte.
C1 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para a resolución de problemas.
C2 Comunicar eficazmente nos ámbitos académicos e divulgativos ideas e conceptos vinculados cos estudos da actividade física, a saúde e o deporte
C3 Ser capaz de promover en contextos académicos e profesionais accións destinadas ó avance tecnolóxico, social ou cultural, no el ámbito das ciencias da actividade física, a saúde e o deporte.
C4 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
Coñecer e saber utilizar as técnicas de investigación en educación física, actividade física e deporte AI2
AI4
AI5
AI7
AI11
AI16
BI1
BI2
BI6
BI7
BI9
CI1
CI2
CI3
CI4
Saber realizar un deseño de investigación nos ámbitos da educación física, a actividade física e o deporte AI9
AI17
AI20
BI2
BI3
BI5
BI6
BI7
CI1
CI2
CI3
CI4
Saber analizar os resultados e interpretalos AI4
AI6
AI10
AI13
BI3
BI5
CI4

Contidos
Temas Subtemas
O método científico na investigación en educación física, actividade física e deporte
Deseños para a investigación en educación física, actividade física e deporte
Implementación dun deseño de investigación en educación física, actividade física e deporte
Recollida e procesamento de datos correspondentes a un deseño de investigación en educación física, actividade física e deporte
Comunicación oral e escrita dun deseño de investigación en educación física, actividade física e deporte

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A2 A4 A7 A9 A10 A16 A17 A20 B6 B7 C1 C4 60 50 110
Seminario A2 A4 A5 A6 A13 B2 B5 B9 C2 C3 15 15 30
Actividades iniciais A6 A11 A20 B2 B3 B6 B9 C1 15 0 15
Traballos tutelados A2 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A13 A16 A17 A20 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C3 C4 0 200 200
Presentación oral A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A20 B2 B3 B5 B9 C1 C2 C4 2 15 17
Análise de fontes documentais A2 A5 A6 B1 B3 B5 B6 B9 C1 C4 0 120 120
Sesión maxistral A4 A7 A11 B1 B3 B7 C2 C3 8 0 8
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio Realización práctica de procedementos experimentais (recollida e xestión de datos) e formación no manexo de instrumentos de investigación
Seminario Reunións e actividades de grupo de investigación para abordar os diferentes proxectos e iniciativas en marcha: seguimentos de experimentos, análises de artigos, exposición de de traballos (comunicacións en congresos, artigos en preparación etc.).
Actividades iniciais Resolución de dúbidas e seguimento de traballos
Traballos tutelados Consistirá na elaboración dunha memoria das actividades presenciais e non presenciais levadas a cabo. Das primeiras o alumno elaborará un diario pormenorizado e reflexivo das tarefas realizadas: sesións maxistrais, prácticas de laboratorio, reunións de grupo de investigación e titorías en grupo reducido. Respecto das segundas, o alumno deberá realizar unha descrición detallada do traballo non presencial requirido: procura bibliográfica levada a cabo, tratamento e xestión de datos, elaboración da memoria etc. O alumnos poderá incorporar as evidencias de cada unha das actividades que considere oportunas (documentos, diapositivas etc). A memoria conterá polo menos os seguintes apartados:

- Descrición/Diario das actividades presenciais con xustificación das horas de traballo cumprimentadas
- Descrición das actividades non presenciais desenvolvidas
- Resultados dunha revisión bibliográfica. Devandito procedemento sería encamiñado á preparación do traballo fin de máster e á elaboración do deseño de investigación que se incluirá na presente memoria. O alumno neste apartado simplemente presentará os resultados da procura: bases de datos consultadas, palabras craves empregadas, número de referencias iniciais, criterios dee inclusión/exclusión e listaxe de referencias finalmente seleccionadas
- Deseño de investigación. Debereise elaborar un proxecto de investigación no campo de estudo da materia
Presentación oral Análise do traballo tutelado, con especial énfase na exposición de deseño de investigación
Análise de fontes documentais Consistirá na análise de artigos referidos á investigación en Educación Física, actividade física e deportes . Poñerase especial énfase no estudo de traballos en lingua inglesa de publicacións incluídas en JCR. Compromete un importante traballo do alumno, quen analizará a documentación achegada polo profesor ou localizada polo propio estudante, para posteriormente proceder á súa discusión nas titoría e reunións de grupo. Así mesmo inclúense as tarefas de revisión bibliográfica requirida para a elaboración do aparatado correspondente do traballo tutelado
Sesión maxistral Exposición dos contidos da materia, con soporte audiovisual. A pesar das características concretas desta metodoloxía, buscarase a implicación activa do alumno, así como a significación das aprendizaxes

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Actividades iniciais
Presentación oral
Descrición
Calquera das metodoloxías expostas requirirán no seu desenvolvemento de atención personalizada. Con todo, o traballo tutelado pola súa estrutura requirirá o desenvolvemento sistemática de titoría individuais co seguinte contido:

- Explicación da estrutura da memoria
- Selección da temática da procura bibliográfica e do deseño de investigación
- Estruturación da memoria nos seus apartados de actividades presenciais e non presenciais
- Supervisión dos resultados da procura bibliográfica
- Supervisión do deseño de investigación.

En canto á Presentación Oral, levarán a cabo unha primeira titoría para establecer a estrutura da presentación e unha segunda sesión de orientación para supervisar os aspectos formais da mesma

As actividades iniciais correspondes a titoría individuais ou en grupo reducido para aclarar e especificar aspectos ao comezo do desenvolvemento das diferentes tarefas da materia: incorporación ao grupo, tarefas nas prácticas de laboratorio, funcións nos seminario ou reunións de grupo e orientacións respecto ao traballo autónomo a desenvolver en cada caso


Las actividades iniciales correspondes a tutoría individuales o en grupo reducido para aclarar y especificar aspectos al comienzo del desarrollo de las diferentes tareas de la asignatura: incorporación al grupo, tareas en las prácticas de laboratorio, funciones en los seminario o reuniones de grupo y orientaciones respecto al trabajo autónomo a desarrollar en cada caso

Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A13 A16 A17 A20 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C3 C4 Valoraranse:

- Calidade da presentación formal
- Rigor e precisión no rexistro das actividades realizadas
- Procura bibligráfica sistematizada e axustada
- Calidade do deseño de investigación: orixinalidade, viabilidade e nivel de concreción
70
Prácticas de laboratorio A2 A4 A7 A9 A10 A16 A17 A20 B6 B7 C1 C4 O alumno deberá acumular polo menos o 70% da carga presencial para contabilizar este apartado 5
Seminario A2 A4 A5 A6 A13 B2 B5 B9 C2 C3 O alumno deberá acumular polo menos o 70% da carga presencial para contabilizar este apartado 5
Presentación oral A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A20 B2 B3 B5 B9 C1 C2 C4 Valoraranse:
- Calidade da comunicación verbal
- Calidade no emprego de Tics

20
 
Observacións avaliación

Para superar a materia
será imprescindible lograr o apto e no traballo tutelado.

Salvo que tivese
lugar un cambio no sistema de avaliación, a cualificación obtida nos diferentes
apartados conservarase en posteriores oportunidades.

En cada oportunidade, o
non concorrer a algún dos apartados da avaliación pendentes de superación, e
que sexan requisito para poder obter o apto na materia (traballo tutelado)
implicará a cualificación do alumno como non presentado.


Fontes de información
Bibliografía básica

A bibliografía será recomendada individualmente a cada alumno en función do proxecto para desenvolver dentro do traballo tutelado

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

La bibliografía será recomendada individualmente a cada alumno en función del proyecto a desarrollar dentro del trabajo tutelado(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías