Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Traballo Fin de Mestrado Código 620517015
Titulación
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 10
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Educación Física e Deportiva
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Arda Suarez, Antonio
Gonzalez Valeiro, Miguel Angel
Correo electrónico
antonio.arda@udc.es
miguel.gonzalez.valeiro@udc.es
Web
Descrición xeral O traballo consistirá no desenvolvemento, execución e redacción dun proxecto de investigación orixinal. Con
ese obxectivo cada alumno realizará un traballo individual e autónomo academicamente dirixido por un
profesor/a de o Máster
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A14 Planificar, redactar e expoñer verbalmente un traballo de investigación na área das Ciencias da Actividade Física e o Deporte.
A15 Redactar de forma precisa e con un uso apropiado da linguaxe científica unha memorias de investigación nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
B1 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e ser capaz de resolver problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Integrar coñecementos e afrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Ser capaz de comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan– a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Desenvolver habilidades para a aprendizaxe autodirixido ou autónomo.
B6 Coñecer e comprender o campo de estudo da actividade física, saúde e deporte, adquirindo un suficiente de habilidades e métodos de investigación en dicha área.
B7 Ser capaz de idear, deseñar, poñer en práctica e adoptar un proceso de investigación con rigor académico no ámbito de estudo da actividade física, saúde e deporte.
B8 Ser capaz de desenvolver unha investigación orixinal no ámbito de estudo da actividade física, a saúde e o deporte, cunha claridade suficiente para ser susceptible de publicación a nivel nacional e internacional.
B9 Analizar de forma crítica, avaliar e sintetizar ideas novas e complexas no ámbito de estudo da actividade física, da saúde e o deporte.
C1 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para a resolución de problemas.
C2 Comunicar eficazmente nos ámbitos académicos e divulgativos ideas e conceptos vinculados cos estudos da actividade física, a saúde e o deporte
C3 Ser capaz de promover en contextos académicos e profesionais accións destinadas ó avance tecnolóxico, social ou cultural, no el ámbito das ciencias da actividade física, a saúde e o deporte.
C4 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
En función do Traballo Fin de Máster realizado polo alumno/a. AI14
AI15
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
BI8
BI9
CI1
CI2
CI3
CI4

Contidos
Temas Subtemas
Traballo Fin de Máster Traballo Fin de Máster

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 5 0 5
Discusión dirixida A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 0 43 43
Traballos tutelados A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 0 200 200
Actividades iniciais A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 2 0 2
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Presentación oral Presentación do alumno do traballo realizado e artigos que analizou
Discusión dirixida O profesor resolvera dúbidas e orientará ao alumnado no Traballo Fin de Máster
Traballos tutelados O alumnado realizará a investigación redactará o Traballo Fin de Grao coa tutela do profesor/a
Actividades iniciais O profesor explica ao alumnado as características do Traballo Fin de Máster

Atención personalizada
Metodoloxías
Actividades iniciais
Presentación oral
Descrición
Actividadesiniciáis: O profesor explica ao alumnado as características do Traballo Fin de Máster


Presentación oral: orientación respecto ao deseño da exposición

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 Avaliarase a memoria final polo seu contido, redacción e
presentación.
Avaliarase a exposición oral e a utilización de medios gráficos, así
como a asistencia á todas as presentacións dos alumnos do Máster
100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías