Identifying Data 2020/21
Subject (*) Master´s thesis Code 620517015
Study programme
Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 10
Language
Spanish
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Educación Física e Deportiva
Coordinador
E-mail
Lecturers
Arda Suarez, Antonio
Dopico Calvo, Xurxo
Giraldez Garcia, Manuel Avelino
Gonzalez Valeiro, Miguel Angel
Iglesias Soler, Eliseo
López Villar, Cristina
Mosquera Gonzalez, Maria Jose
Palacios Aguilar, Jose
Toja Reboredo, Maria Belen
E-mail
antonio.arda@udc.es
xurxo.dopico@udc.es
manuel.avelino.giraldez.garcia@udc.es
miguel.gonzalez.valeiro@udc.es
eliseo.iglesias.soler@udc.es
cristina.lopezv@udc.es
maria.jose.mosquera@udc.es
jose.palacios@udc.es
belen.toja@udc.es
Web
General description O traballo consistirá no desenvolvemento, execución e redacción dun proxecto de investigación orixinal. Con
ese obxectivo cada alumno realizará un traballo individual e autónomo academicamente dirixido por un
profesor/a de o Máster
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizan cambios nos contidos.
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

*Metodoloxías docentes que se modifican
- Actividades iniciáis. Se levan a cabo mediante titorías a través de Teams
- Discusión dirixida. Se levan a cabo mediante titorías a través de Teams o resolvendo dúbidas mediante correo electrónico
- Presentación oral. A defensa do TFM farase por videoconferencia a través da ferramenta Teams


3. Mecanismos de atención personalizada ó alumnado
Indícase ferramente e temporalización:

Moodle. A comunicación de novas faise a través de foro e de quickmail
Teams A titorización lévase a cabo mediante videoconferencias a través deste medio
Correo electrónico As consultas dos alumnos recibidas por este medio, respóndense nun prazo de 24 horas.


4. Modificacines na avaliación
Mantense a avaliación orixinal

*Observacións de avaliación:
Tódalas metodoloxías poden desenvolverse a distancia, polo que se manteñen os criterios da guía orixinal tanto para a primeira como para a segunda oportunidades . A defensa do traballo farase por vía telemática a través de Teams

5. Modificaciones da bibliografía ou webgrafía
Sen modificacións

Study programme competencies
Code Study programme competences
A14 Planificar, redactar e expoñer verbalmente un traballo de investigación na área das Ciencias da Actividade Física e o Deporte.
A15 Redactar de forma precisa e con un uso apropiado da linguaxe científica unha memorias de investigación nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
B1 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e ser capaz de resolver problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Integrar coñecementos e afrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Ser capaz de comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan– a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Desenvolver habilidades para a aprendizaxe autodirixido ou autónomo.
B6 Coñecer e comprender o campo de estudo da actividade física, saúde e deporte, adquirindo un suficiente de habilidades e métodos de investigación en dicha área.
B7 Ser capaz de idear, deseñar, poñer en práctica e adoptar un proceso de investigación con rigor académico no ámbito de estudo da actividade física, saúde e deporte.
B8 Ser capaz de desenvolver unha investigación orixinal no ámbito de estudo da actividade física, a saúde e o deporte, cunha claridade suficiente para ser susceptible de publicación a nivel nacional e internacional.
B9 Analizar de forma crítica, avaliar e sintetizar ideas novas e complexas no ámbito de estudo da actividade física, da saúde e o deporte.
C1 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para a resolución de problemas.
C2 Comunicar eficazmente nos ámbitos académicos e divulgativos ideas e conceptos vinculados cos estudos da actividade física, a saúde e o deporte
C3 Ser capaz de promover en contextos académicos e profesionais accións destinadas ó avance tecnolóxico, social ou cultural, no el ámbito das ciencias da actividade física, a saúde e o deporte.
C4 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
En función do Traballo Fin de Máster realizado polo alumno/a. AR14
AR15
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
BR8
BR9
CR1
CR2
CR3
CR4

Contents
Topic Sub-topic
Traballo Fin de Máster Traballo Fin de Máster

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Oral presentation A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 5 0 5
Directed discussion A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 0 43 43
Supervised projects A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 0 200 200
Introductory activities A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 2 0 2
 
Personalized attention 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Oral presentation Presentación do alumno do traballo realizado e artigos que analizou
Directed discussion O profesor resolvera dúbidas e orientará ao alumnado no Traballo Fin de Máster
Supervised projects O alumnado realizará a investigación redactará o Traballo Fin de Grao coa tutela do profesor/a
Introductory activities O profesor explica ao alumnado as características do Traballo Fin de Máster

Personalized attention
Methodologies
Introductory activities
Oral presentation
Description
Actividadesiniciáis: O profesor explica ao alumnado as características do Traballo Fin de Máster


Presentación oral: orientación respecto ao deseño da exposición

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 Avaliarase a memoria final polo seu contido, redacción e
presentación.
Avaliarase a exposición oral e a utilización de medios gráficos, así
como a asistencia á todas as presentacións dos alumnos do Máster
100
 
Assessment comments

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.