Identifying Data 2020/21
Subject (*) Bases of Physical Education and Sport Code 620G01004
Study programme
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
First Basic training 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Educación Física e Deportiva
Coordinador
Vazquez Lazo, Juan Carlos
E-mail
juan.lazo@udc.es
Lecturers
Fernandez Romero, Juan Jose
Vazquez Lazo, Juan Carlos
E-mail
juan.jose.fernandez@udc.es
juan.lazo@udc.es
Web
General description O deporte e unha manifestación da motricidade humana que ven a ocupar un importante lugar dentro da Educacion Física. Para a Pobracion en xeral unha das manifestacions mais fáciles de recoñecer e identificar, e que reflexa un desenrrolo especifico da capacidade de movemento do ser human. Pero, para que calquiera especialidade deportiva chegue realmente a uns niveles altos de dominio exige un proceso previo de construcción sólidamente asentado sobre as bases da motricidade.
A asignatura “Bases de la Educación Física y Deportiva” introduce a o alumno no coñecimento e análisis dos elementos sobre os que se organiza a motricidade das persoas, tanto o longo de sua etapa da educación obrigatoria a través da Educación Física, como en calquiera proceso de iniciación deportiva feito nalgún momento do seu ciclo vital.
Pretende dotar a o alumno da competencia para identificar os elementos fundamentais (capacidades e habilidades) sobre os que se construia motricidade de calquera deporte, caracterizado por unhas estructuras formais e funcionáis particulares. A intención final e que o alumno sepa adaptar as exigencias que plantexa calquera deporte para diseñar un bon proceso de iniciación según sexan as características dos posibles alumnos co os que vaia a traballar no futuro, contribuyendo con elo a facilitar un desenrrolo motor acorde ca etapa evolutiva na que éstos se atopen.
Os contidos abordados nesta asignatura van ter continuidade directa en todas as materias de deportes que impartense o longo do grado sindo, po lo tanto, unha materia obrigatoria que terá aplicacions en múltiples agros.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
No se ha realizado ninguna modificación en los contenidos
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
• Se mantienen las recensiones bibliográficas
• Se mantienen la resolución de casos prácticos

*Metodoloxías docentes que se modifican
• Se modifican las clases magistrales con presencialidad y pasan a darse vía videoconferencia
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Moodle-:Todas las semanas dos días se aporta documentación aclaratoria de las clases realizadas
Teams :Cumpliendo el horario académico aprobado por departamento a principio de curso se realizan 2 clases teóricas y una de resolución de los casos prácticos
Correo electrónico:Para resolver alguna pregunta puntual
4. Modificacións na avaliación
Se realizará vía Moodle ou Teams, asemesmo co a presentación dos traballos vía correo electrónico.
Recensiones bibliográficas 30% Se presentarán vía correo electrónico juan.lazo@udc.es antes de la fecha establecida para el examen teórico aprobada por Departamento
El número de recensiones será de 10
Cada alumno dispone de una temática relacionada con los contenidos establecidos en el temario de la asignatura desde comienzo del cuatrimestre
Resolución casos prácticos 60% A lo largo del curso se realizarán casos prácticos que serán resueltos por los alumnos (en un total de 14)
Se presentarán al dia siguiente de discusión y debate, por correo electrónico a juan.lazo@udc.es.

Presentación de respuestas a preguntas con materiales 10% Se darán en tres (3) ocasiones una relación de preguntas (5 preguntas relacionadas con la temática ya presentada) vía moodle y los alumnos dispondrán de 60’ para responderlas con todos los materiales aportados y aquellos que ellos quieran consultar. Transcurrido ese tiempo se mandarán vía correo electrónico juan.lazo@udc.es y se llevará a cabo la corrección de las mismas en videoconferencia con la correspondiente discusión y debate

*Observacións de avaliación:
Para la convocatoria de 2ª oportunidad la evaluación se realizará con un examen escrito en duración de una hora (60 minutos), en donde se contestará a una pregunta teórica y la resolución de un caso practico, dicho examen tendrá un valor del 70% de la nota ( distribuyéndose en 40% el caso práctico y 30% la pregunta), a la cual se sumará el 30% de las recensiones bibliográficas en el caso que las haya presentado en convocatoria de 1ª oportunidad.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
No se ha modificado nada salvo resúmenes aportados por el docente en forma de resúmenes, mapas conceptuales y esquemas, para compendiar los contenidos presentes en el temário de la asignatura.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A2 Comprender os procesos históricos das actividades físico-deportivas e a súa influencia na sociedade contemporánea, estudando o caso de España e Galicia, e a presenza diferenciada dos homes e das mulleres.
A3 Coñecer e analizar a cultura deportiva e propoñer os cambios necesarios, na propia e na das persoas coas que traballa, desde a ética e o xogo limpo, as diferenzas de xénero e a visibilidade dos discapacitados.
A4 Coñecer e comprender as bases que aporta a educación física á formación das persoas.
A7 Promover e avaliar a formación de hábitos de actividade física e deporte ao longo do ciclo vital, considerando que a idade, o xénero ou a discapacidade son variables que necesitan da intervención consciente para favorecer a igualdade de oportunidades.
A8 Deseñar, desenvolver, e avaliar os procesos de ensino – aprendizaxe, relativos á actividade física e o deporte, con atención e titorización segundo as características individuais e contextuais das persoas (xénero, idade, discapacidade, culturas, etc.).
A9 Elaborar propostas curriculares para as distintas etapas no marco institucional dun centro educativo, desenvolvendo os elementos da programación didáctica da área de E. Física, con arranxo á lexislación vixente e ao proxecto educativo de centro.
A14 Deseñar, planificar, avaliar técnico-cientificamente e desenvolver programas de exercicios orientados á prevención, a reeducación, a recuperación e readaptación funcional nos diferentes ámbitos de intervención: educativo, deportivo e de calidade de vida, considerando, cando fose necesario as diferenzas por idade, xénero, ou discapacidade.
A16 Deseñar, programar e desenvolver actividades esenciais da motricidade humana: o xogo, a danza e a expresión corporal, o exercicio e as actividades no medio natural, no ámbito educativo, recreativo e da actividade física e saúde, promovendo a igualdade de dereitos e oportunidades e evitando a exclusión en función do xénero e a discapacidade.
A18 Deseñar e aplicar métodos adecuados para o desenvolvemento e a avaliación técnico-científica das habilidades motrices básicas nas diferentes etapas evolutivas do ser humano, considerando o xénero.
A23 Avaliar técnica e cientificamente a condición física e prescribir exercicios físicos nos ámbitos da saúde, o deporte escolar, a recreación e o rendemento deportivo, considerando as diferenzas biolóxicas por idade e xénero.
A25 Identificar e comprender os requisitos psicomotores e sociomotores das habilidades deportivas, executando basicamente as habilidades motrices específicas dun conxunto de deportes, considerando as diferenzas por xénero.
A26 Identificar e aplicar as peculiaridades didácticas de cada especialidade deportiva na intención pedagóxica dos diferentes ámbitos de intervención.
A27 Aplicar os principios cinesiolóxicos, fisiolóxicos, biomecánicos, comportamentais e sociais nos contextos educativo, recreativo, da actividade física e saúde e do adestramento deportivo, recoñecendo as diferenzas biolóxicas entre homes e mulleres e a influencia da cultura de xénero nos hábitos de vida dos participantes.
A29 Identificar os riscos para a saúde que se derivan da práctica de actividade física insuficiente e inadecuada en calquera colectivo ou grupo social.
A31 Realizar a análise funcional da conduta nos contextos deportivos, educativos ou de exercicio físico para a saúde, como paso previo á intervención psicolóxica.
A32 Dirixir e xestionar servizos, actividades, organizacións, centros, instalacións, programas e proxectos de actividade física e deportiva desde os principios de igualdade de oportunidades, supervisando e avaliando a calidade, as garantías de seguridade e saúde dos usuarios, así como a súa satisfacción e os resultados sociais e económicos.
A33 Seleccionar e saber utilizar o material e equipamento deportivo adecuado para cada tipo de actividade físico-deportiva no contexto educativo, deportivo, recreativo e da actividade física e saúde.
A34 Realizar actos facultativos de elaboración de informes técnicos e peritaxes, asesorar e inspeccionar sobre actividade deportiva, instalacións e programas deportivos.
A35 Coñecer e saber aplicar o método científico nos diferentes ámbitos da actividade física e o deporte, así como saber deseñar e executar as técnicas de investigación precisas, e a elección e aplicación dos estatísticos adecuados.
A36 Coñecer e saber aplicar as novas tecnoloxías da información e a imaxe, tanto nas ciencias da actividade física e do deporte, como no exercicio profesional.
B1 Coñecer e posuír a metodoloxía e estratexia necesaria para a aprendizaxe nas ciencias da actividade física e do deporte.
B2 Resolver problemas de forma eficaz e eficiente no ámbito das ciencias da actividade física e do deporte.
B3 Traballar nos diferentes contextos da actividade física e o deporte, de forma autónoma e con iniciativa, aplicando o pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Trabajar de forma colaboradora, desenvolvendo habilidades, de liderado, relación interpersoal e traballo en equipo.
B5 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán.
B6 Dinamizar grupos nos diferentes ámbitos do exercicio profesional.
B7 Xestionar a información.
B8 Desenvolver hábitos de excelencia e calidade nos diferentes ámbitos do exercicio profesional.
B9 Comprender a literatura científica do ámbito da actividade física e o deporte en lingua inglesa e en outras linguas de presenza significativa no ámbito científico.
B10 Saber aplicar as tecnoloxías da información e comunicación (TIC) ao ámbito das Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
B11 Desenvolver competencias para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e para a aprendizaxe autónoma.
B12 Coñecer os principios éticos necesarios para o correcto exercicio profesional e actuar de acordo con eles.
B13 Coñecer e aplicar metodoloxías de investigación que faciliten a análise, a reflexión e cambio da súa práctica profesional, posibilitando a súa formación permanente.
B14 Comprender e aplicar a lexislación vixente relativa ao marco das actividades físicas e deportivas nos distintos ámbitos: educación, deporte, xestión, lecer e saúde.
B15 Comprender e saber utilizar as importantes posibilidades que a educación física e o deporte teñen para xerar hábitos sociais e valores democráticos (coeducación de xéneros, respecto á diversidade social e cultural, cooperación, competición respectuosa, compromiso co contorno…).
B16 Dominar habilidades de comunicación verbal e non verbal necesarias no contexto da actividade física e o deporte.
B17 Promover e avaliar actividades de ampliación curricular, referentes á creación de hábitos autónomos de actividade física e deporte.
B18 Comprometerse e involucrarse socialmente coa súa profesión e en concreto, coa situación actual da actividade física e o deporte na educación formal; coa xestión do centro educativo; cos seus compañeiros (traballo cooperativo) e con aqueles aos que educa.
B19 Exercer a profesión con responsabilidade, respecto e compromiso.
B20 Coñecer, reflexionar e adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e o traballo en equipo a partir das prácticas externas en algún dos principais ámbitos de integración laboral, en relación ás competencias adquiridas no grao que se verán reflectidas no traballo fin de grao.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
- Coñecer os elementos estructuráis da motricidade humana A2
A4
A16
A18
A31
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
- Coñecer a evolución da motricidade humana ao longo do ciclo vital (desenvolvemento motor) A4
A7
A8
A14
A16
A18
A23
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
- Coñecer os elementos estructurais do deporte en xeral. A25
A26
A29
A32
A33
A34
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
- Recoñecer las exigencias motrices específicas dun deporte en particular. A3
A16
A25
A26
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
- Comprender os principios básicos do proceso de iniciación deportiva nos diferentes ambitos de intervencion (diferenciado do proceso de rendemiento/competición). A9
A26
A27
A32
A33
A34
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
- Analizar a estructura do deporte. A25
A35
A36
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Activar e crear estructuras aplicables a o proceso de iniciación deportivo calquera que sexan os seus ambitos A26
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Contents
Topic Sub-topic
1.- Conceptualizacion
1.1.Observacions sobre deportes e Preguntas proceso de iniciación 1.2.Algunas temas xorden sobre a cuestión 1.2.1.¿A que idade para comezar un deporte? 1.2.2.¿Cómo presenta-los para o deporte? 1.2.3.Cada fillo / a é un campión no poder? 1.2.4.¿Es necesario dominio técnico previo do deporte? Está ostentando éxito resultado 1.2.5.El dos practicantes de pirámide? 1.2.6.¿Es debe comezar en tenra idade? 1.2.7.Los aprendizaxe inicial errada Será que levar a vicios incorrixibles? deporte 1.2.8.La e educación saudable é en si? 1.2.9.¿Cómo escoller un deporte? 1.2.10.¿Cuál é a importancia da actividade física no desenvolvemento do neno? 1.2.11.¿Cuál é o papel dos pais? 1.3.Etapas Sports 1.3.1.Etapa formación profesional 1.3.3.Nivel 1,4 1.3.2.Alto rendemento. Outras preguntas relacionadas composición corporal: tamaño, peso, graxa, ósos e músculos, sobre o proceso de iniciación (Alta Idade) 1.4.1.¿Cómo un neno medra? exercicio 1.4.2.¿El influencia o "brote de crecemento" de adolescentes; é dicir, na súa maduración somática (PHV)? máis 1.4.3.¿Crece neno facer deporte? 1.4.4.¿Cómo un neno a practicar un deporte pode deixar de crecer? 1.4.5.¿Es neno máis fino facer deporte? 1.4.6.¿Cómo óso maduro dun neno? 1.4.7.El exercer influencia maduración ósea dun neno? 1.4.8.¿El muscular dun neno / adolescente que adestra regularmente encaixa como un adulto? 1.4.9.¿Se pode cambiar o tipo de músculo en un neno tras unha formación específica (aeróbic, velocidade ...)? 1.5.Madurez Biolóxica e rendemento físico 1.5.1.¿Cómo maduración sexual dun neno é valorada? influencias exercicio 1.5.2.¿El maduración sexual? neno 1.5.3.¿Un cunha vantaxe inicial, cando a madurez competencia ten outro fillo con caducidade atrasado? 1.5.4.¿Esta vantaxe "biolóxica" é igual para nenos e para nenas? 1.5.5.¿Cómo a forza máxima desenvolve no neno? 1.5.6.¿Cómo potencia aeróbica máxima (VO2max) desenvólvese no neno? El 1.5.7.Siguiendo con traballo aeróbico, como limiar anaeróbico desenvolve no neno? 1.5.8.¿Cómo a capacidade de traballo anaeróbico desenvolve no neno? 1.6.El Neno e do Deporte Competición 1.6.1.¿Dónde é a fronteira entre o exercicio saudable e exercicio físico saudable? 1.6.2.¿Es aconsellable para un neno ou adolescente adestrada forza? 1.6.3.¿En este adestramento de forza idade tamén pode axudar a previr varias enfermidades? 1.7.Aspectos Unha nota sobre a iniciación deportiva en nenos: 1.7.1.El neno non é un adulto en miniatura
2.- Individuo e motricidade
2.1. Esquema corporal
2.1.1. Exes
2.1.2. Planos
2.2. Evolución motriz
2.2.1. Habilidades
2.2.1.1 Rudimentarias
2.2.1.2. Básicas
2.2.1.3. Especificas
2.2.2. Automatismos
2.2.3. Destrezas
4.- Proceso da iniciación deportiva
4.1.La Iniciación
4.1.1.Elementos sobre os que hay que actuar pra que a acción
sexa educativa
4.1.2.Características a desenrrolar
4.1.3.Contidos
4.2.El Desenrrolo
4.2.1.Contidos
4.3.El Perfeccionamiento
4.3.1.Obxetivos principais
4.3.2.Características
4.3.3.Contidos
4.4.Riscos Da Excesiva Práctica Deportiva
4.4.1.Trastornos óseos y musculares
4.4.2.Trastornos clínicos
4.4.3.Trastornos psicológicos
4.4.4.Efectos do sobreentrenamiento
3.- Evolución e desenrrolo da motricidade por medio do deporte. Tratamento didáctico do deporte no proceso de iniciación.
3.1.Introducción
3.2.Aspectos Cognitivos do Deporte
3.3.Comprensión e Toma De Decisions
3.4.Aprendizaxe Motor Dos xogos Deportivos
3.5.Los xogos Modificados
3.6.Modelos De Enseñanza Dos xogos Deportivos
3.6.1.Modelos verticaiss
(Horst Wein. 1993. En España Usero y Rubio. 1993)
3.6.2.Modelos horizontais
3.7.O deporte no ámbito escolar
3.8.Deporte escolar pra todos o a presión de gañar un partido
3.9.Características básicas do deporte no ámbito escolar
3.9.1.Introducción
3.9.2.Orientaciones do deporte
3.9.3.Características básicas do deporte no ámbito deportivo
3.9.4.Conclusions
3.10. ¿Qué se faien nunha escola deportiva? ¿Pode uno divertirse y aprender o mesmo tempo?
3.10.1.Introducción
3.10.2.¿Qué finalidade persigue nosa escola deportiva?
3.10.3.¿Qué elementos configuran a metodoloxía?
3.10.4.Factores que condicionan a programación e, por tanto, as intervencions didácticas
3.10.5.¿Qué modelo de ensino podemos emplear nas nosas sesions?
3.10.6.Características dos diferentes elementos metodolóxicos relacionados co deporte
3.10.7.Aspectos positivos das diferentes metodoloxías
3.10.8.A organización como recurso metodolóxico e a sua relación ca seguridade
3.10.9.Recomendacions para pais y técnicos
3.11. A educación en valores e o deporte federativo a nivel infantil
5.- Desenrrolo e posta en practica do proceso da iniciación: Obxetivos 5.1.- Plantexamentos metodolóxicos
5.1.1.- Os métodos tradicionais
5.1.2.- Os métodos activos
5.1.3.- Principios esenciais no ensino dos deportes nos métodos activos
5.2.- Premisas didácticas pra o ensino dos deportes
5.2.1.O método utilizado teñe que comprometer o alumno
pra realizar unha actividade práctica
5.2.2.O tempo asignado a tarefa deberá ser suficente
pra que o alumno a aprenda
5.2.3.A presentación dos exercicios debe estar acorde
ca sua complexidade
5.2.4.As diferentes formas de coñecemento dos resultados
deberán emplearse ca asiduidade e profundidade
5.3.Criterios Pra a Elaboración DUn Programa
De Iniciación Deportiva
5.4.Principais Diferencias Entre Enfoques De Iniciación
5.5.Os Modelos Alternativos De ensino
na Iniciación Deportiva
5.5.1.Introducción
5.5.2.Clasificacions dos modelos de iniciación deportiva
6.-Situación da materia no marco global da educación e particularmente da educación física (ámbito básico) 6.1.Introducción
6.2.Os Obxetivos Da Área Da Educación Física
6.2.1.Obxetivos xerais
6.3.Los Contidos Da Educación Física
6.3.1.O corpo: imaxen e percepción
6.3.2.O corpo: habilidades e destrezas
6.3.3.O corpo: expresión e comunicación
6.3.4.Salud corporal
6.3.5.Os xogos
6.4.Criterios De Evaluación
7.- Aspectos a ter en conta no proceso de iniciacion deportiva 7.1.Introducción
7.2.Características, Maduración eDesarrollo
do Individuo Que Aprende.
7.3.Estructura Da Actividade A Ensinar
7.3.1.A técnica o modelos de execución
7.3.2.O regulamento do xogo
7.3.3.O espacio de xogo
7.3.4.O espacio/tempo deportivo
7.3.5.A comunicación motriz
7.3.6.A estrategia motriz
7.4.Coñecer e Comprender Un Deporte
7.5.Diferentes maneiras De Clasificación Dos Deportes
7.5.1.Clasificación en función da tarefa motriz (Castejón. 1995)
7.5.2.Clasificación en función de la relación entre odeportista
e o móvil (Fitts. 1986)
7.5.3.Clasificación en función de la experiencia vivida (Bouet. 1968)
7.5.4.Clasificación en función del obxetivo (Dudley. 1986)
7.5.5.Clasificación en función da habilidade requerida
(Mauldon y Redfern. 1990)
7.5.6.Clasificaciones en función do espacio
(Ellis. 1990 y Thorpe, Bunker y Almond. 1990)
7.5.7.Clasificación en función da orientación pedagóxica
(Durand, G. 1969)
7.5.8.Clasificación en función do tipo de esforzo requerido
(L.P. Matveyev. 1983)
7.5.9.Clasificación en función da información recibida
e da la decisión a tomar (Marteniuk. 1976)
7.5.10.Clasificación en función do grado de dificultade de execución
(Fitts, P.M. 1965)
7.5.11.Clasificación en función do tipo de exercicios
que se desenrrolan cara a competición (Matveiev, L. 1976)
7.5.12.Clasificación en función da continuidade o aumento
da complexidade estructural da tarefa deportiva (Kanap, B. 1979)
7.5.13.Clasificación en función da maior ou menor complexidade
da actividade e do dominio corporal necesario (Tessie, J. 1971)
7.5.14.Clasificación en función da formación (Read, B. y Devís, J. 1990)
7.5.15.Clasificación baixo un criterio xeral (Manno, R. 1991)
7.5.16.Clasificación desde una perspectiva fisiolóxica (Dal Monte 1977)
7.5.17.Novas tendencias de clasificación
7.6.Deportes Individuais, De Adversario e Coletivos: Clasificación
7.6.1.Clasificación dos deportes individuais
según Enric María Sebastiani i Obrador (1995)
7.6.2.Clasificación dos deportes de adversario
según M. Blázquez (1997)
7.6.3.Clasificación dos deportes de equipo
según D. Blázquez y J. Hernández-Moreno (1984)
7.7.Secuenciación no Aprendizaxe
7.7.1.FASE 1: Desenrrolo das habilidades perceptivas a
través das tarefas motrices habituais
7.7.2.FASE 2: Desenrrolo das habilidades e destrezas básicas
7.7.3.FASE 3: Iniciación as tarefas motrices específicas
7.7.4.FASE IV: Desenrrolo das tarefas motrices específicas y desenrrolo da condición xeeral
8.- A contribución educativa ao proceso de iniciacion 8.1.Introducción
8.2.Outros Aspectos A desenrrolar Ademais Do Perceptivo e Motor
8.2.1.Actitudes
8.2.2.Valores
8.2.3.Normas
8.3.Orientacions na Práctica
8.3.1.de actitudes
8.3.2.Desenrrolo arrollo de valores
8.3.3.Desenrrolo de normas
8.4.Deporte e Calidade De Vida
8.4.1.Educación para o ocio e o tempo libre
8.5.As Actividades Deportivas Extraescolares
8.5.1.A evaluación do programa
8.6.¿Es o deporte un contido formativo no ámbito escolar?
8.6.1.Introducción
8.6.2.El deporte como contenido formativo
8.6.3.Qué no podo facer
8.6.4.Quén determina o deporte
8.6.5.Cómo se fai
8.6.6.Qué deportes, uns sí e outros non
8.6.7.O deporte no proceso do ensino aprendizaxe
8.6.8.Reglas e coñecementos previos
8.6.9.Táctica e técnica deportiva. o movemento intelixente
8.6.10.Os deportes modificados como base pra o ensino e o aprendizaxe deportivo

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Critical bibliographical A3 A4 A7 A8 A14 A16 A18 A23 A25 A26 A27 A29 A31 A32 A33 B1 B2 B15 B16 B19 B20 C1 C4 C7 C8 3 6 9
Guest lecture / keynote speech A3 A14 A16 A18 A23 A32 A34 A35 A36 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B12 B13 B14 B15 B17 B18 B19 B20 C1 C4 C5 C6 C7 C8 31 31 62
Mixed objective/subjective test A2 A4 A7 A8 A9 A23 A25 A26 A27 A29 A31 A32 A34 A35 A36 B1 B2 B3 B5 B6 B11 B12 B14 B15 B17 B18 B19 B20 C1 C2 C3 C4 C7 C8 2 4 6
Case study A31 B1 B2 B3 B4 B7 B8 B9 B10 B11 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 14 56 70
 
Personalized attention 3 0 3
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Critical bibliographical O alumno deberá de coller de maneira particular un Mapa conceptual o final do cuatrimestre que sintetice a totalidade dos contidos presentados durante curso, ou ben esquematizar un dos temas específicos cos que se traballe durante o mesmo.
Guest lecture / keynote speech Impartirase por parte do docente de maneira teórica e con o obxectivo dual de exposición e orientación sobre os contidos da disciplina.
Mixed objective/subjective test Realizarase na data determinada polo Departamento e constará de duas partes diferenciadas: unha de rendimento teórico e a outra de sesolución dun caso práctico.
Case study Farase ca presentación y realización dos 14 Casos prácticos feitos durante o cuatrimestre. E obligatoria a asua presentación y asistencia a cada un deles respetando as datas sinaladas para tal fin.

Personalized attention
Methodologies
Critical bibliographical
Case study
Description
Asimismo os grupos de traballo deberán de pasar periódicamente para revisar a evolución de suas revisions y continidos e obter o visto bo para continuar ca elaboración do mesmo. O alumno deberá de asistir a tutoría para determinar o contido y temática do mapa conceptual, así como as revisións periódicas sinaladas polo docente. Do mesmo xeito o alumno poderá acceder a debatir, suxerir, e intercambiar calquera aportación o dubida que se lle plantexe no transcurso do desenrrolo do curso, xa sexa previa cita solicitada así como nas tutorías sinaladas para tal finalidade.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Mixed objective/subjective test A2 A4 A7 A8 A9 A23 A25 A26 A27 A29 A31 A32 A34 A35 A36 B1 B2 B3 B5 B6 B11 B12 B14 B15 B17 B18 B19 B20 C1 C2 C3 C4 C7 C8 Constará de duas partes:
1º enquisas de carácter teórico - valor 30%, constará de 4 enquisas cortas.
2º resolución dun caso práctico - valor 40%
Haberá de ser superado co o 50% da nota para poder optar a media entre elas y cada unha do resto de las metodoloxías da avaliación.
70
Critical bibliographical A3 A4 A7 A8 A14 A16 A18 A23 A25 A26 A27 A29 A31 A32 A33 B1 B2 B15 B16 B19 B20 C1 C4 C7 C8 Presentarase na mema data da celebración da proba mixta sinalada polo Deparatamento. Non e obrigatoria a sua presentación para poder optar a media do resto das calificacións.
Asignarase un tema dos contidos da materia e o alumno deberá de presentar un resumo bibliográfico de po lo menos 10 artigos actualizados , debidamente fundamentados.
10
Case study A31 B1 B2 B3 B4 B7 B8 B9 B10 B11 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Constará ca entrega dos 14 casos prácticos que se desenvolverán durante o cuatrimestre e entregaránse nas datas a determinar . E obrigatoria sua presentación para poder optar a media final. Si se da o caso da sua no presentacia, na segunda oportunidade se calificará soamente sobre as notas obtidas na proba mixta. 20
 
Assessment comments

No caso de reprobar a disciplina no primeiro cuatrimestre o alumno deberase soamente presentar a o exame da 2ª oportunidade (Xullo) daquelas partes donde no alcanzase o aprobado. Nas seguintes convocatorias voltará a ter que presentarse a totalidade do exame teórico (proba mixta). reservándose a calificacions da recensión bibliográfica e dos casos casos prácticos na memoria de o seu expediente para as seguintes convocatorias.

Para a realización da proba mixta deberase de comunicar o  responsable
da asignatura a necesidade de facer dita proba en idioma galego a semana
anterior a la data sinalada para tal fin. No caso de non ser comunicado
se realizará no idioma castelán.

Na circunstacia da matricula parcial do alumno, este tera que cumprimentar os requisitos establecidos no mesmo xeito co resto do alumnado o de necesitalo comunicarllo ao responsable da materia quen o adaptará en base as posibilidades.

Coa
finalidade de mellorar o sistema de garantía interna de calidade do
noso centro, sería convinte que o alumnado atendese á solicitude
realizada pola UDC, con periodicidade
cuadrimestral, respecto a participar no proceso de avaliación das
materias cursadas” e cuxa chamada realiza baixo o nome de “AVALÍA”
consistindo en responder as enquisas que avalían a docencia do
profesorado en cada materia.


Sources of information
Basic Hernández Moreno (1994). Análisis de las estructuras del juego deportivo. Barcelona. INDE
Vázquez Lazo, J.C. (1988). Análisis estructural del hockey. A Coruña. CTP-UDC
Moreno, J.A. y Rodríguez, P.L. (1996). Aprendizaje deportivo. Murcia. UDMurcia
Vázquez Lazo, J.C. (1898). Evolución y carácterísticas del análisis funcional sociomotriz en relación al rugby. A Coruña. CTP-UDC
Castejón, J. (1995). Fundamentos de iniciación deportiva y actividades físicas organizadas. Madrid. Dyckinson
Vázquez Lazo, J.C. (2004). Iniciación al rugby. Madrid. Gymnos
Bayer, C. (1986). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. Madrid. Paidotribo
Blázquez, D. (1999). La Iniciación Deportiva y el Deporte escolar. Barcelona. INDE

DURAN, M. (1988): El niño y el deporte. Barcelona. Paidós.

GALLAHUE, D. L. y OZMUN, J. C. (2005): Compreendendo o Desenvolvemento Motor. Bebês, criancas,adolescentes e adultos. Sao Paulo. Phorte.

KAIL, R. V. y CAVANAUGH, J. C. (2006): Desarrollo Humano. Una perspectiva del ciclo vital.Madrid. Paraninfo Thomson Learning.

MARCHESI, A. y otros (1985): Psicología evolutiva. Madrid. Alianza Editorial.

PAPALIA, D. E. y WENDKOS, S. (1992): Desarrollo humano. Colombia. Panamericana.

RUÍZ, L. M. (1987): Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid. Gymnos.

WICKSTROM, R. (1990): Patrones motores básicos. Madrid. Alianza Editorial.

HAYWOOD (1993): Life span motor development. Champaign, Illinois. Human Kinetics.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Esta asignatura relacionase de xeito directo con todas aquelas disciplinas vinculadas a o  proceso de iniciación deportiva. Da mesma maneira presenta unha base sólida para a progresión y establecemento en relación os diferentes ámbitos de traballo, xa sexa iniciación específica o entrenamento-competición.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.