Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Habilidades atléticas e a súa didáctica Código 620G01006
Titulación
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Educación Física e Deportiva
Coordinación
Hornillos Baz, Isidoro
Correo electrónico
isidoro.baz@udc.es
Profesorado
Hornillos Baz, Isidoro
Rivas Feal, Antonio
Correo electrónico
isidoro.baz@udc.es
antonio.rivas@udc.es
Web
Descrición xeral A materia "Habilidades atléticas e a súa didáctica" esta incluida no módulo Fundamentos dos Deportes no plano de estudos de graduado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Partindo da natureza do devandito módulo pódese definir dun xeito mais específico como o "coñecemento das habilidades motrices atléticas básicas como conductas pisomotrices e os seus contidos como recursos didácticos en Educación Física e iniciación. Fundamentos técnico, tácticos e didácticos";.Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos. Ante un posible novo confinamento, non se modificaran os contidos teóricos. Pero, as sesións prácticas das diferentes especialidades atléticas, no suposto de non poder realizalas, serán cambiadas por un traballo individual contínuo sobre a análise de exercicios didácticos amosados en vídeos que terán que aportar os/as alumnos/as.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Actividades iniciais
Análise de fontes documentais
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Discusión dirixida
Proba teórica, non práctica.

*Metodoloxías docentes que se modifican.
- Eventos científicos e/o divulgativos
As sesións prácticas das diferentes especialidades atléticas, no suposto de non poder realizalas, serán cambiadas por un traballo individual tutelado sobre a análise de exercicios didácticos amosados en vídeos

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
• Correo electrónico: Diariamente. De uso pra facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.
• Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumnado. Dispoñen de “foros temáticos asociados aos módulos” da materia, para formular as consultas necesarias. Tamén hai “foros de actividade específica” para desenvolas “Discusións dirixidas”, a través das que se se pon en práctica o desenvolvemento de contidos teóricos da materia.
• Teams: 1 sesión semanal en gran grupo para o avance dos contidos teóricos e dos traballos tutelados na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da facultade. De 1 a 2 sesións semanais (ou mais segundo o demande o alumnado). Asemade, en pequeno grupo (ate 6 persoas), para o seguimento e apoio na realización dos “traballos tutelados”. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia.

4. Modificaciones da evaliación.
Práctica da actividad física. As sesións prácticas das diferentes especialidades atléticas, no suposto de non poder realizalas, serán cambiadas por un traballo tutelado continuo individual sobre a análise de exercicios didácticos procedentes de vídeos que terán que aportar os/as alumnos/as e que representará un porcentaxe do 60% de avaliación total.
Ante un posible novo confinamento, no suposto de non poder facerse o examen presencial, en cualquera oportunidade, farase a través de Moddle. O profesor reservase o dereito de poder facer unha evaluación oral a través da plataforma Team, acompañada dunha grabación da sesión de cada alumno/a. O porcentaje será dun 40% en relación á calificación global.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía. Non se realizarán cambios, xa que dispoñen de todos os materiais de traballo da maneira dixitalizada en Moodle.

Competencias do título
Código Competencias do título
A5 Fomentar a convivencia, estimulando e poñendo en valor a capacidade de constancia, esforzo e disciplina dos participantes nas actividades de educación física e deportiva.
A25 Identificar e comprender os requisitos psicomotores e sociomotores das habilidades deportivas, executando basicamente as habilidades motrices específicas dun conxunto de deportes, considerando as diferenzas por xénero.
A26 Identificar e aplicar as peculiaridades didácticas de cada especialidade deportiva na intención pedagóxica dos diferentes ámbitos de intervención.
B1 Coñecer e posuír a metodoloxía e estratexia necesaria para a aprendizaxe nas ciencias da actividade física e do deporte.
B2 Resolver problemas de forma eficaz e eficiente no ámbito das ciencias da actividade física e do deporte.
B4 Trabajar de forma colaboradora, desenvolvendo habilidades, de liderado, relación interpersoal e traballo en equipo.
B10 Saber aplicar as tecnoloxías da información e comunicación (TIC) ao ámbito das Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
B11 Desenvolver competencias para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e para a aprendizaxe autónoma.
B15 Comprender e saber utilizar as importantes posibilidades que a educación física e o deporte teñen para xerar hábitos sociais e valores democráticos (coeducación de xéneros, respecto á diversidade social e cultural, cooperación, competición respectuosa, compromiso co contorno…).
B16 Dominar habilidades de comunicación verbal e non verbal necesarias no contexto da actividade física e o deporte.
B19 Exercer a profesión con responsabilidade, respecto e compromiso.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar, e comprender os requisitos psico e sociomotores das habilidades atléticas A5
A25
A26
B1
B4
B10
B11
B16
B19
C1
C7
C8
Conocer os elementos técnico-tácticos que estructuran as habilidades atléticas e executalas básicamente. A25
A26
B1
B2
B4
B15
B16
C1
C4
C6

Contidos
Temas Subtemas
- BLOQUE TEMATICO 1º: ASPECTOS XERAIS

- BLOQUE TEMATICO 2º: AS CARREIRAS

- BLOQUE TEMATICO 3º: OS SALTOS
- BLOQUE TEMATICO 4º: OS LANZAMENTOS


Introducción ao estudo do atletismo
Os marcos sociais da práctica atlética
Introducción á didáctica do atletismo
Introducción á iniciación atlética


Introducción aos desplazamentos atléticos
As carreiras de velocidade
As carreiras de relevos
As carreiras de vallas
As carreiras de resistencia e obstáculos
A Marcha atlética

Introducción aos saltos
O salto de lonxitude
O triple salto
O salto de altura
O salto con pértega

Introducción aos lanzamentos
O lanzamento de peso
O lanzamento de xabalina
O lanzamento de disco
O lanzamento de martelo

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A25 A26 1 1 2
Eventos científicos e/ou divulgativos B1 1 2 3
Análise de fontes documentais B10 C8 1 10 11
Práctica de actividade física A25 B11 C4 32 32 64
Sesión maxistral A25 B2 B15 10 20 30
Traballos tutelados A5 A25 A26 B1 B4 1 12 13
Discusión dirixida B16 C1 C6 C7 3 3 6
Proba mixta B19 1 14 15
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentación da asignatura, contextualización e nivel de importancia nos diferentes ámbitos profesionais
Eventos científicos e/ou divulgativos Asistencia e participación e eventos académicos ou deportivos relacionados có atletismo
Análise de fontes documentais Revisión da bibliografía específica relacioada cos contidos da asignatura
Práctica de actividade física Práctica dirixida para o aprendizaxe das habilidades atléticas
Sesión maxistral Explicación teórica con apoio audiovisual dos fundamentos atléticos básicos
Traballos tutelados Elaboración dun traballo relacionado coas habilidades atléticas, portafolio, ... baixo a dirección e tútela do profesor
Discusión dirixida Debate sobre calquera tema dos contidos, moderado polo profesor
Proba mixta Proba de avaliación obxectiva sobre o temario, de resposta breve, longa, multiple ou de execución práctica fisico deportiva

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba mixta
Traballos tutelados
Análise de fontes documentais
Descrición
O profesor responderá as dúbidas que poida ter o/a alumno/a sobre as fontes documentais a consultar, facendo un seguimento do proceso
O profesor estará á disposión do alumnado para orientalo na elaboración do seu traballo, facendo un seguimento constante da evolución do mesmo, garantindo os obxectivos do mesmo
O/A alumno/a poderá consultar tódalas dúbidas e inquedanzas en relación cos contidos da materia, antes e despois da realización da proba, podendo facelo de xeito presencial ou a través do correo electrónico ou da plataforma MOODLE.

MATRICULA PARCIAL: Excepcionalmente se personalizaran caso a caso as Medidas de Atención.

Metodología específica personalizada o trabajo dinámico según casos de matrícula parcial.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta B19 A proba mixta consistirá por unha banda, nun exame final como método de valoración da adquisición de competencias de tipo conceptual (saber), obxectivo das metodoloxías: actividades inciciais, sesión maxistral e a comprensión dos obxectivos das sesións realizadas na práctica de actividade física (40%). Por outra banda valorarase o nivel de competencia motriz ("saber facer"), en todas as disciplinas atléticas, a través de evaluacións prácticas (30%). Sendo necesario obter o aprobado nas dúas partes.
50
Traballos tutelados A5 A25 A26 B1 B4 Valorarase tanto o proceso como o producto final do traballo realizado polo/a alumno/a, conforme aos requerimentos indicados polo profesor.
25
Práctica de actividade física A25 B11 C4 Valorarase a participación e implicación do/a alumno/a en cada unha das sesións, asi como a correcta realización das actividades formativas. Para superar esta metodoloxía é necesario que o/a alumno/a asista, como mínimo, ao 70 % das sesións. Esta participación valorarase do seguinte xeito: a participación activa do/a alumno/a en cada práctica conlevará 1 punto, o feito de non realizala baixará a puntuación ata 0,5 puntos, sempre que se encontre presente, sendo necesario obter o 70% da puntuación máxima, de cara á obtención do 70% de asistencia. No caso de que non acade este mínimo o/a alumno/a non poderá optar á evaluación final. Na segunda oportunidade o/a alumno/a deberá superar o examen teórico cunha una nota mínima de 7 puntos para aprobar a materia. 25
 
Observacións avaliación

Para superar materia, tanto 1ª e 2ª oportunidade garantindo a adquisición das competencias da mesma, o alumno deberá obter o aprobado en cada unha das metodoloxías propostas, agás para aqueles que non asistiran ao 70% das clases prácticas, en cuxo caso para aprobar o examen teórico será necesario alcanzar 7 puntos mínimo sobre 10. 

Non se manteñen calificacions dun curso a outro nin para 2ª oportunidade nin futuras convocatorias.

A asistencia/participación e obligatoria a o 70% das clases presenciais que son necesarias para superar a asignatura na 1ª oportunidade de cada convocatoria. Non sendo necesario para a 2ª oportunidade de cada convocatoria.

O criterio establecido po lo profesor para a obligatoriedade das prácticas, alumnos lesionados, alto rendimiento, ...  dependera do momento do curso e tipo de lesión. O profesor podrá establecer actividades alternativas según os diferentes supuestos.

MATRICULA PARCIAL: Excepcionalmente se personalizaran caso a caso as Medidas de Atención ye a sua evaluación

Metodoloxía específica personalizada o traballo dinámico según os casos de matrícula parcial.

Os examenes estarán no idioma de impartición da asignatura, os alumnos podrán responder no idioma da su elección.

Si se desea en outro idioma se solicitará unha semana antes da fecha de realización.


Fontes de información
Bibliografía básica Piasenta, J. (2001). Aprender a observar. Barcelona. Inde
Hornillos, I. (2000). Atletismo. Barcelona. Inde
Bravo, J., Pascua, M., Gil,F., Ballesteros, J.M., Campra, E. (1992). Atletismo I. Carreras y marcha. Madrid. COE
Bravo,J., López, F.; Hans, R.; Seirul’lo, F. (1992) (1992). Atletismo II. Saltos. Madrid.COE
Bravo,J., Martínez, J.L.; Durán, J.; Campos J, (1993). Atletismo III. Lanzamientos. Madrid. COE
Kramer, K. (1993). Atletismo-Lanzamientos. Barcelona. Paidotribo
Hornillos, I. (2005). Bases y fundamentos del atletismo. A Coruña. INEFG
Hubiche, J.L. y Pradet, M. (1999). Comprender el atletismo. Su práctica y su enseñanza. Barcelona. Inde
Seners, P. (2001). Didáctica del atletismo. Barcelona. Inde
Hornillos, I.; Tuimil, J.L. (1995). Habilidades atléticas. Santiago. LEA
Hornillos, I.; Tuimil, J.L. (1995). Las fases de la formación atética I. Revista Galicia Atlética. A Coruña. Federación Gallega de atletismo
Hornillos, I.; Tuimil, J.L. (1995). Las fases de la formación atletica II. Revista galicia atlética, nº 2. A Coruña. Federación gallega de atletismo
Campos, J.; Gallach, J.E. (2004). Las técnicas de atletismo. Manual práctico de enseñanza.. Barcelona. Paidotrobo
Goriot, G. (1987). Tecnique e pedagogie de les sauts.. Paris. Vigot

http://www.atletismogalego.org/

http://www.rfea.es/

http://www.iaaf.org/

Bibliografía complementaria Le Boulch (1991). El deporte educativo. Barcelona. Paidós
Le Boulch (1991). La educación psicomotriz en la escuela primaria. Barcelona. Paidós
Mosston, M. (1982). La enseñanza de la educación física. Barcelona. Paidós
Durántez, C. (1977). Las olimpiadas griegas. Madrid. COE
Dison, G. (1980). Mecánica del atletismo. Buenos Aires-Staiúm
Pascual. J. (1995). Reglamento oficial comentado de atletismo. Barcelona. Flash Books

VV. AA., Atletismo iniciación II. Cuaderno de atletismo nº 34, Madrid, R.F.E.A., 1994.

VV. AA., Atletismo iniciación III. Cuaderno de atletismo nº 39, Madrid, R.F.E.A., 1997.

VV. AA., Atletismo iniciación IV. Cuaderno de atletismo nº 46, Madrid, R.F.E.A., 2000


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Iniciación en deportes I (Atletismo I) (optativa) /620G01310
Iniciación en deportes V (Atletismo II) (optativa)/620G01413

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Pedagoxía da actividade física e do deporte/620G01001
Anatomía e cinesioloxía do movemento humano/620G01002
Teoría e historia da actividade física e do deporte/620G01003
Bases da educación física e deportiva/620G01004
Habilidades ximnásticas e a súa didáctica/620G01009

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndase levar o traballo ao día, non deixando ningún concepto, nin obxectivo básico de cada sesión sen compreder, contando coa atención personalizada do profesor.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías