Identifying Data 2020/21
Subject (*) Teaching Association Football Code 620G01010
Study programme
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Educación Física e Deportiva
Coordinador
Vales Vazquez, Ángel
E-mail
angel.vales@udc.es
Lecturers
Vales Vazquez, Ángel
E-mail
angel.vales@udc.es
Web
General description Nesta materia preténdese que o alumno adquira un coñecemento das habilidades específicas compostas e complexas do Fútbol como conductas psico e sociomotoras, e os seus contidos como recursos didácticos en educación física e iniciación. Fundamentos técnico e tácticos.
Os obxectivos xerais plantexados son:
Coñecemento das habilidades específicas do fútbol como conductas motrices.
Preparación do futuro licenciado en CC. da A.F. e do D. para desenroo das funcións e roles como educador a través da utilización do fútbol na iniciación deportiva.
Contextualizar o fútbol no ámbito das Ciencias da Actividade Física e nos campos educativo e científico.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
En relación aos contidos da materia adóptanse dúas liñas estratéxicas básicas:
- Suspensión de actividades prácticas de adquisición de competencia motriz.
- Mantemento do conxunto de contidos teóricos e resto de actividades programadas, recollidas na Guía Docente vixente.
2. Metodoloxías
Metodoloxías docentes que se manteñen
Exponse un cambio profundo do conxunto de metodoloxías docentes programadas na Guía Docente, como produto da imposibilidade de desenvolver contidos nunha contorna presencial, especialmente en relación ás sesións de natureza práctica no campo de fútbol.
Metodoloxías docentes que se modifican
Como procedementos/estratexias metodolóxicas alternativas exponse a instauración dun sistema de comunicación cos estudantes que se materializará dúas veces por semana, a través da plataforma Microsoft TEAMS, MOODLE e/ou EMAIL para o desenvolvemento da actividade teórica programada nos horarios previstos ao comezo do curso.
De forma complementaria tamén se habilita un notable incremento do número de titorías individuais durante todo o período de confinamento (dispoñibilidade horaria 24 h., a discreción do alumnado).
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
TEAMS, EMAIL e MOODLE / 7 d. / 24 H.
4. Modificacines na avaliación
Avaliación continua 70% (recesión bibliográfica), consistente na elaboración dun traballo en pequenos grupos que recolla a actividade teórico-práctica desenvolvida ao longo do cuadrimestre.
Avaliación finalista 30% (proba de ensaio), consistente nun exame teórico online a través de Microsoft Forms.
Observacións de avaliación:
Adóptase un sistema de avaliación mixto, composto dun proceso de avaliación continua e unha proba teórica final.
I. Avaliación continua 70% (recesión bibliográfica):
Desenvolverase a través dun traballo en grupo que comprende a temática abordada e exposta ao longo do curso. Proponse un formato de elaboración grupal (traballo en equipos de 4 alumnos/as), co fin de compensar/atenuar posibles barreiras de conectividade online por parte dalgúns estudantes (illamento tecnolóxico), así como para estimular as capacidades relacionadas co traballo en equipo e intelixencia colectiva.
II. Exame final online 30% (proba de ensaio):
Desenvolverase de forma individual a través dos recursos telemáticos postos ao dispor do PDI por parte da UDC (Microsoft Forms). Constará de tres preguntas de resposta longa ou de desenvolvemento, relativas ao contido teórico desenvolvido nas clases presenciais e online.
O sistema de avaliación proposto terá validez tanto para a primeira como para a segunda convocatoria, conservándose, na segunda convocatoria a nota da parte de avaliación aprobada (traballo ou exame) na primeira.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Sen cambios significativos.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A4 Coñecer e comprender as bases que aporta a educación física á formación das persoas.
A5 Fomentar a convivencia, estimulando e poñendo en valor a capacidade de constancia, esforzo e disciplina dos participantes nas actividades de educación física e deportiva.
A8 Deseñar, desenvolver, e avaliar os procesos de ensino – aprendizaxe, relativos á actividade física e o deporte, con atención e titorización segundo as características individuais e contextuais das persoas (xénero, idade, discapacidade, culturas, etc.).
A11 Posuír o conxunto de habilidades ou competencias docentes que faciliten o proceso de ensino-aprendizaxe na aula de educación física.
A12 Avaliar e elaborar instrumentos de recollida de datos que atendan aos aprendizaxes do alumno, ao proceso de ensino en sí e á función del docente.
A15 Coñecer, saber seleccionar e saber aplicar as técnicas de modificación de conduta que pode utilizar o profesional de Educación Física e Deportes nos diferentes ámbitos da súa competencia laboral.
A25 Identificar e comprender os requisitos psicomotores e sociomotores das habilidades deportivas, executando basicamente as habilidades motrices específicas dun conxunto de deportes, considerando as diferenzas por xénero.
A26 Identificar e aplicar as peculiaridades didácticas de cada especialidade deportiva na intención pedagóxica dos diferentes ámbitos de intervención.
A33 Seleccionar e saber utilizar o material e equipamento deportivo adecuado para cada tipo de actividade físico-deportiva no contexto educativo, deportivo, recreativo e da actividade física e saúde.
A36 Coñecer e saber aplicar as novas tecnoloxías da información e a imaxe, tanto nas ciencias da actividade física e do deporte, como no exercicio profesional.
B2 Resolver problemas de forma eficaz e eficiente no ámbito das ciencias da actividade física e do deporte.
B3 Traballar nos diferentes contextos da actividade física e o deporte, de forma autónoma e con iniciativa, aplicando o pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Trabajar de forma colaboradora, desenvolvendo habilidades, de liderado, relación interpersoal e traballo en equipo.
B6 Dinamizar grupos nos diferentes ámbitos do exercicio profesional.
B7 Xestionar a información.
B16 Dominar habilidades de comunicación verbal e non verbal necesarias no contexto da actividade física e o deporte.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer a acción motriz e a participación das distintas cualidades físicas no fútbol. A11
A15
A25
B3
B4
Coñecer a correcta execución das accións técnico-tácticas no fútbol, sendo capaz de identificar o seus erros maís frecuentes e elaborar formas de correxilos. A33
A36
B2
B3
B4
C7
Coñecer e aplicar as formas de intervención do profesor/entrenador e comprender o seu papel na facilitación da aprendizaxe. A4
A5
A8
A26
B2
B6
C1
Ser capaz de empregar correctamente os medios materiales disponibles. A26
A33
A36
B7
C3
Coñecer e aplicar as distintas progresións da ensinanza e os seus fundamentos e aplicacións na aprendizaxe do fútbol. A5
A11
A25
B2
B16
C1
Adquirir un nivel de execución óptimo das habilidades técnico-tácticas incluidas no programa. A11
A12
A25
B2
C8

Contents
Topic Sub-topic
B.T. DESCRITIVO-CONCEPTUAL: PECULIARIDADES MORFO-FUNCIONAIS DO FÚTBOL COMO DEPORTE. PECULIARIDADES MORFO-FUNCIONAIS DO FÚTBOL COMO DEPORTE
Terma 1.- Antecedentes históricos. 1.- Orixes primitivas do fútbol.
2.- Orixes do fútbol moderno.
Tema 2.- Características morfo-funcionais básicas do fútbol. 1.- Natureza e trazos esenciais do fútbol como deporte.
2.- Análise das esixencias competitivas do xogo no fútbol.
Tema 3.- Fútbol, deportes de equipo e sub-modalidades competitivas. 1.- O fútbol no ámbito dos deportes de equipo.
2.- Sub-modalidades e formas adaptadas de competición.
Tema 4.- Estudo dos fundamentos específicos do xogo. 1.- Fundamentos técnico-tácticos (individuais).
2.- Fundamentos táctico-estratéxicos (colectivos).
B.T. PRESCRIPTIVO-METODOLÓXICO: RECURSOS DIDACTICOS PARA A INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR E INICIACIÓN A TRAVÉS DO FÚTBOL RECURSOS DIDACTICOS PARA A INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR E INICIACIÓN A TRAVÉS DO FÚTBOL.
Tema 5.- O fútbol no ámbito escolar. 1.- Estado da cuestión da implantación do fútbol na escola.
2.- Rol e obxectivos básicos do fútbol no ámbito escolar.
3.- Modelos de unidades didácticas sobre fútbol.
Tema 6.- Bases metodolóxicas na iniciación ao fútbol. 1.- Estudo dos niveis de xogo no fútbol.
2.- Modelos de intervención na iniciación ao fútbol.
3.- Proposta dun modelo para a iniciación ao fútbol.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Introductory activities A4 B3 C7 C8 1 0 1
Guest lecture / keynote speech A4 A12 A15 A25 A26 23 26 49
Physical exercise A5 A11 A12 A25 B4 B6 B16 24 20 44
Long answer / essay questions A8 A25 A26 B2 B7 C1 2 12 14
Critical bibliographical A33 A36 C1 C3 0 17 17
Document analysis A12 A26 A33 B7 C8 0 15 15
 
Personalized attention 10 0 10
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Introductory activities Actividades que se levan a cabo o inicio do proceso de enseñanza-aprendizaxe co fin de coñecer as competencias, intereses e motivacions que posee o alumno para o logro dos obxetivos que se pretenden alcanzar no programa formativo. Con ela pretendese obter información relevante que permita articular a docencia convenientemente.
Guest lecture / keynote speech Na actividade da sesión maxistral traballaranse os contidos que conforman o marco teórico mediante a exposición oral, guiada co uso de presentacións, de medios audivisuais e coa introducción de cuestións dirixidas ao alumnado coa finalidade de favorecer a aprendizaxe e a construcción do coñecemento.

Realizarase unha exposíción xeral introductoria de cada un dos distintos temas de que consta o programa, indicando os aspectos que o alumno debe de ampliar.
Physical exercise Consiste na realización e asimilación práctica dos contidos propostros polo profesor con unha correcta execución técnico-táctica.
Long answer / essay questions Proba na que se busca responder por escrito a preguntas de certa amplitude, valorando que se proporcione a resposta esperada, combinada coa capacidade de razoamento (argumentar, relacionar, etc.), creatividade e espírito crítico. Utilízase para a avaliación diagnóstica, formativa e sumativa. Implica un estudo amplo e profundo dos contidos, sen perder de vista o conxunto das ideas e as súas relacións.
Critical bibliographical O alumno terá que elaborar un traballo individual que consistirá na revisión das principais fontes bibliográficas existentes sobre o contido específico que lle corresponda desenvolver, a extracción, a modo de resumen, dos contidos considerados fundamentais e unha aportación propia, valorando a documentación analizada e o estado actual do tema.
Document analysis Revisión de documentos bibliográficos (artigos, textos, libros, etc.) relevantes para a temática da materia con actividades especificamente deseñadas para a análise dos mesmos, co obxectivo de ampliar os contidos teóricos impartidos polo profesor nas sesións maxistrais.

Personalized attention
Methodologies
Critical bibliographical
Document analysis
Description
A atención personalizada que se describe en relación a estas metodoloxías concíbense como momentos de traballo presencial co profesor. O alumnado recibirá unha atención individual para facer un seguimento do traballo encargado, orientando o mesmo, indicándo as correccións necesarias para a súa correcta elaboración e atendendo as posibles dúbidas que lle poidan ir xurdindo.

Para os estudantes con matrícula parcial seguiranse as mesmas directrices sinaladas anteriormente.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Long answer / essay questions A8 A25 A26 B2 B7 C1 A proba de ensaio consistirá no desenvolvemento de varias cuestións interrelacionadas que implican un tratamento global e integrado dos contidos abordados ao longo da materia. 60
Physical exercise A5 A11 A12 A25 B4 B6 B16 A práctica da actividade física implica a participación activa do alumno nas sesións practicas. O alumno cunha participación activa inferior ao 70% non obterá puntuación neste apartado, a partir desta porcentaxe a cualificación será proporcional á participación. 20
Critical bibliographical A33 A36 C1 C3 En relación cos traballos tutelados valorarase:
A profundide do contido.
O tratamento dunha linguaxe propia do contexto disciplinar.
A utilización de fontes documentais complementarias e actuais.
A presentación e a claridade da exposición.
20
 
Assessment comments
- A proba de ensaio poderá, a criterio do profesor, estar dividida en varias probas atendendo aos contidos da materia.
- A proba de ensaio estará no idioma de impartición da materia (castelan y/o galego), se se desexa no outro idioma oficial da UDC solicitarase unha semana antes da data de realización.
- A práctica da actividade física implica a asistencia e a participación do alumnado nas sesións prácticas programadas.Os estudantes lesionados de longa duración, alternativamente o plan xeral previsto, deberán presentar unha memoria de carácter documental e explicativa que recolla a actividade práctica desenvolvida polo resto de grupo.
- Imprescindible a asistencia a un mínimo do 70% das sesións teóricas e/ou prácticas presenciais, para obter unha avaliación positiva
- Para superar a materia, todos os estudantes, deberán alcanzar unha nota mínima de 5 puntos (50%) do sumatorio das diferentes partes que compoñen a avaliación.
- O alumnado que teña concedida a Dedicación Parcial deberá asistir a un mínimo do 50% das actividades docentes programadas.
- Os criterios de avaliación para a 1ª y 2ª oportunidade e sucesivas convocatorias serán os mesmos para todos os estudantes. As notas das partes superadas nuha convocatoria serán mantidas para as sucesivas.

Sources of information
Basic Riera, J. (1989). Fundamentos del aprendizaje de la técnica y la táctica deportivas. Barcelona: INDE
Bauer, G. (1993). Fútbol. Entrenamiento de la técnica, la táctica y la condición física.. Barcelona: Editorial Hispano Europea
Castelo, J. (1994). Futebol. Modelo técnico-táctico do xogo. Lisboa: Ediçoes FMH
RFEF (2009). Reglas de fútbol 7. https//www.rfef

Complementary
- Barbero, J.I. (1993). Introducción. En J.I. Barbero (Ed.)Materiales de sociología del deporte (pp. 9-38). Madrid: La Piqueta. - Bauer, G. yUeberle, H. (1988). Fútbol. Barcelona: Martínez Roca. - Brohm, J.M. (1993). Materiales de sociología del deporte. Madrid: Las Ediciones de la Piqueta. - Brüggemann, D. Y Albrecht, D. (1993). Entrenamiento moderno del fútbol. Barcelona: Hispano Europea. - Castelo, J.(1996). Futebol. A organizaçao do jogo. Lisboa: Ediçao do Autor. - Castelo, J. (1999). Fútbol. Estructura y dinámica del juego. Barcelona: INDE. - Chifflet, P. (1980a). L´enseignement du football (1ª Partie). Education Physique et Sport, 161,19-24. - Chifflet, P. (1980b). L´enseignement du football (2ª Partie). Education Physique et Sport, 162, 17-22. - Cimarro, J. y Pino, J. (1997). Análisis de los elementos formales en el fútbol: la portería. Revista de Entrenamiento Deportivo, XI (1), 19-25. - Crevoisier, J. et Roche,J. (1981a). Football dans l´école (Partie 1). Education Physique et Sport, 169, 55-58. - Crevoisier, J. et Roche,J.(1981b). Football dans l´école (Partie 2). Education Physique et Sport, 170, 45-50. - Cunha, A.J.(1987).Os principios específicos do futebol. Lisboa: ISEF. - Diem, C. (1966). Historia de los deportes, vol. l y II. Barcelona: Luis de Caralt. - Dietrich, K. (1978). Le football, apprentissage et pratique par le jeu. París. Edit. Vigot. - Dugrand, M. (1975a). Le football dans le milieu scolaire. (Partie 1). Education Physique et Sport, 131, 54-58. - Dugrand,, M. (1975b). Le football dans le milieu scolaire. (Partie 2). Education Physique et Sport, 132,61-63. - Durand, R. (1964). Football a l´association sportive. Revista Education Physique et Sport, 72, 61-64. - Enciclopedia Mundial del Fútbol. (1981) Barcelona: Océano, vol. I. - Escartín, P. (1990). Reglamento de fútbol comentado (39 ed.). Madrid: Esteban Sanz. - Fradua, L. y Gómez, P.T. (1995). La enseñanza de los medios colectivos básicos en fútbol. Habilidad Motriz, 6, 15-19. - Fradua, L. Y Pintor, D. (1995). Sistemas de juego en la iniciación al fútbol. Revista de Educación Física, 60, 25-31. - Frattarola, C. y Sans, A. (1995). Reglamento de Fútbol. Actualizado y comentado. Barcelona: Paidotribo. - Gayoso, f. (1982). La enseñanza del fútbol. Madrid: gymnos. - Gómez, J.C. (1993). Dinámica de los partidos de fútbol. El Entrenador Español 2ª época, 56, 52-58. - Grehaigne, J.F. (1988). Método de evaluaciónpara juegos reducidos y juego 11 contra 11. El Entrenador Español 2ª época, 36, 16-20. - Grehaigne, J.F. (1992). L´organisation du jeu en football. París: Actio. - Gréhaigne, J.F. (2001). La organización del juego en el fútbol. Barcelona. INDE. - Hughes, C. (1982). Fútbol: táctica y trabajo en equipo. Bilbao. Cantábrica, S.A. - Kacani, L (1987). El entrenamiento de fútbol desde el punto de vista de la fase ofensiva del juego. El Entrenador Español 2ª época, 34, 41-45. - Konzag, I., Döbler, H. y Herzog, H-D. (2000). Fútbol. Entrenarse jugando. Un sistema completo de ejercicios (3ª ed.). Barcelona: Paidotribo. - Korcek, F. (1981). Novos conceitos no treino dos fútbolistas. Futebol em Revista, 3ª serie, 5, 37-40. - Lago, C. (2002). La enseñanza del fútbol en la edad escolar. Sevilla. Wanceulen. - Mandel, R. (1986). Historia cultural del deporte. Barcelona: Bellaterra. - Manno, R., Beccarini,C. y D´ottavio, S. (1993). La formación del joven jugador. Stadium, 160, 7-12. - Mas, J. (1997). Investigación en el fútbol de alta competición. Training Fútbol, 21, 36- 42. - Mayer, R. (1996). Fichas de Fútbol. 120 juegos de ataque y defensa. Barcelona: Editorial Hispano Europea. - Mercier, J. (1967a). Le football de efectifs réduits. Les régles de football á 5. Revista Education Physique et Sport, 87, 73- - Mercier, J. (1967b). Le football de efectifs réduits. Les régles de football á 7. Education Physique et Sport, 88, 81-82. - Mercier, J. (1968a). Attaquer, se démarquer. Jouer avec et sans ballon. (Partie 1). Education Physique et Sport, 94, 85-88. - Mercier, J. (1968b). Attaquer, se démarquer. Jouer avec et sans ballon. (Partie 2). Education Physique et Sport, 95, 73-76. - Mercier, J. (1970). Conseils pratiques au travers du jeu á 5 et du jeu á 7. Education Physique et Sport, 96, 61-64. - Monbaerts, É. (2000). Fútbol. Del análisis del juego a la formación del jugador. Barcelona: INDE. - Morante, J.C. (1995). Análisis de las diferentes estrategias de iniciación deportiva en el fútbol. Revista de Entrenamiento Deportivo, IX (3), 19-24. - Moravec, M. (1982). Tendencias del fútbol actual y su proyección en el proceso de entrenamiento. El Entrenador Español 2ª época, 12, 43-47. - Morente, A. (1993). El aprendizaje del fútbol a través de los juegos deportivos no institucionalizados. El Entrenador Español 2ª época, 59, 42-45. - Moreno, M. (1984). Táctica y estrategia. Principios ofensivos. El Entrenador Español 2ª época, 20, 12-18. - Oliveira, J. e Tavares, F. (Ed.) (1996). Estratégia e táctica nos JogosDesportivos Colectivos. Porto (Portugal): FCDEF. - Olivós, R. (1997). Fútbol: Análisis del juego. Sevilla: Wanceulen. - Portugal, M.A. (2000). Fútbol. Medios de entrenamiento con balón. Metodología y aplicación práctica. Madrid: Gymnos. - Queiroz, C. (1983). Para uma teoria do ensino/treino em futebol. Futebol em Revista, 4ª serie, 1, 47-49. - Queiroz, C. (1986). Estrutura e organizaçao dos exercicios de treino em futebol. Lisboa: Federaçao Portuguesa de Futebol. - Raya, A., Fradua, L. y Pino, J. (1993). Consideraciones en torno a la enseñanza y aprendizaje de los deportes de equipo (con referencia especial al fútbol. Perspectivas de la Actividad Física y el Deporte, 12, 16-20. - Riera, J. (1994). Aprendizaje de la táctica deportiva. Revista de Psicología del Deporte, 5, 111-124. - Riera, J. (1995a). Estrategia, táctica y técnica deportivas. Apunts: Educación Física y Deportes, 39, 45-56. - Riera, J. (1995b). Análisis de la táctica deportiva. Apunts: Educación Física y Deportes, 40, 47-60. - Romero, C. (1997). Una nueva perspectiva de iniciación al fútbol en la escuela. Training Fútbol, 16, 28-38. - Sadler, R. (1981). Football. Education Physique et Sport, 167, 20-25. - Sanx, A. yFrattarola, C. (1995). Reglamento de Fútbol. Barcelona: Paidotribo. - Schubert, F. (1992) Aprendizaje de la técnica y deportes de situación. Stadium, 153, 40-46. - Segura, J. y col. (1993, Mayo). Análisis de los gestos técnicos del portero de fútbol. Comunicación presentadaen el I Congreso de la Educación Física y el Deporte, Lleida [Reimpreso en INEFC-Lleida (Ed.) (1994), Ámbitos específicos de los deportes y la educación física (pp. 185-198). Lleida: INEFC-Lleida]. - Talaga, J. (1979). Consideraciones sobre el fútbol actual.El Entrenador Español 2ª época, 2, 55-62. - Talaga, J. (1983). Contenido de la lucha deportiva en fútbol.El Entrenador Español 2ª época, 18, 30-39. - Vales, A. (1994). Análisis de la estructura competitiva del fútbol base: presente y futuro. El Entrenador Español 2ª época, 60, 48-58. - Vales, A. (1997). Bases metodológicas del entrenamiento en el fútbol. Training Fútbol, 12, 18-26. - Vankersschaver, J. (1982a). Football. La formation dans l´école ou dans le club (Partie 1). Education Physique et Sport, 177, 58-61 - Vankersschaver, J. (1982b). Football. La formation dans l´école ou dans le club (Partie 2). Education Physique et Sport, 178, 46-50. - Vankersschaver, J. (1983a). Football. La formation dans l´école ou dans le club (Partie 3). Education Physique et Sport, 179, 64-67. - Vankersschaver, J. (1983b). Football. La formation dans l´école ou dans le club (Partie 4). Education Physique et Sport, 180, 55-57 - Vankersschaver, J. (1983c). Football. La formation dans l´école ou dans le club (Partie 5). Education Physique et Sport, 181, 51-53. - Vázquez, J.C. (1997). Una propuesta de los posibles roles y subroles en el fútbol. Training Fútbol, 19, 26-35. - Vázquez, S. (1992). Errores en un gesto-tipo básico del fútbol: El pase. El Entrenador Español 2ª época, 53, 22-29. - Wahl, A. (1997). Historia del fútbol, del juego al deporte. Barcelona: Ediciones B. - Wein, H. (1995). Fútbol a la medida del niño. Madrid: Real Federación Española de Fútbol. - Wein, H. (1995). Fútbol a la medida del adolescente. Sevilla: CEDIFA. - Wrzos, J. (1984). La tactique de l´attaque. Broodecoorens: Bräkel. - Yagüe, J.M. yPaz, J. (1995b). Aproximación al conocimiento de la eficacia en el fútbol. El Entrenador Español 2ª época, 64, 46-52.

Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
Respecto ós idiomas da materia, referir que a mesma impartirase en idioma galego e castelán.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.