Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Iniciación en deportes III (Triatlon)) Código 620G01032
Titulación
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Optativa 6
Idioma
Castelán
Galego
Prerrequisitos
Departamento Educación Física e Deportiva
Coordinación
Rivas Feal, Antonio
Correo electrónico
antonio.rivas@udc.es
Profesorado
Rivas Feal, Antonio
Correo electrónico
antonio.rivas@udc.es
Web http://http://inef159.udc.es/antonio/index.html
Descrición xeral Asignatura que trata de abarcar de forma relativamente superficial diferentes facetas do deporte de triatlón: Dende aspectos históricos, a súa evolución nos últimos anos ata a súa estructura recente a nivel internacional. Trátanse os diferentes segmentos tanto en canto a contenidos técnicos, tácticos e condicionáis. Además apórtanse diferentes protocolos de valoración e recomendacións metodolóxicas de diferentes etapas de formación. Finalmente se abarcan cuestións organizativas e se desenrolan diferentes clases prácticas así como a realización de traballos sobre eventos reáis.

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Comprender os procesos históricos das actividades físico-deportivas e a súa influencia na sociedade contemporánea, estudando o caso de España e Galicia, e a presenza diferenciada dos homes e das mulleres.
A5 Fomentar a convivencia, estimulando e poñendo en valor a capacidade de constancia, esforzo e disciplina dos participantes nas actividades de educación física e deportiva.
A8 Deseñar, desenvolver, e avaliar os procesos de ensino – aprendizaxe, relativos á actividade física e o deporte, con atención e titorización segundo as características individuais e contextuais das persoas (xénero, idade, discapacidade, culturas, etc.).
A18 Deseñar e aplicar métodos adecuados para o desenvolvemento e a avaliación técnico-científica das habilidades motrices básicas nas diferentes etapas evolutivas do ser humano, considerando o xénero.
A19 Planificar, desenvolver, controlar e avaliar técnica e cientificamente o proceso de adestramento deportivo nos seus distintos niveis e nas diferentes etapas da vida deportiva, de equipos con miras á competición, tendo en conta as diferenzas biolóxicas entre homes e mulleres e a influencia da cultura de xénero na actuación do adestrador e nos deportistas.
A23 Avaliar técnica e cientificamente a condición física e prescribir exercicios físicos nos ámbitos da saúde, o deporte escolar, a recreación e o rendemento deportivo, considerando as diferenzas biolóxicas por idade e xénero.
A25 Identificar e comprender os requisitos psicomotores e sociomotores das habilidades deportivas, executando basicamente as habilidades motrices específicas dun conxunto de deportes, considerando as diferenzas por xénero.
A26 Identificar e aplicar as peculiaridades didácticas de cada especialidade deportiva na intención pedagóxica dos diferentes ámbitos de intervención.
A33 Seleccionar e saber utilizar o material e equipamento deportivo adecuado para cada tipo de actividade físico-deportiva no contexto educativo, deportivo, recreativo e da actividade física e saúde.
A35 Coñecer e saber aplicar o método científico nos diferentes ámbitos da actividade física e o deporte, así como saber deseñar e executar as técnicas de investigación precisas, e a elección e aplicación dos estatísticos adecuados.
A36 Coñecer e saber aplicar as novas tecnoloxías da información e a imaxe, tanto nas ciencias da actividade física e do deporte, como no exercicio profesional.
B1 Coñecer e posuír a metodoloxía e estratexia necesaria para a aprendizaxe nas ciencias da actividade física e do deporte.
B2 Resolver problemas de forma eficaz e eficiente no ámbito das ciencias da actividade física e do deporte.
B7 Xestionar a información.
B14 Comprender e aplicar a lexislación vixente relativa ao marco das actividades físicas e deportivas nos distintos ámbitos: educación, deporte, xestión, lecer e saúde.
B16 Dominar habilidades de comunicación verbal e non verbal necesarias no contexto da actividade física e o deporte.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os antecedentes históricos, evolución e situación actual do deporte do triatlón A2
Coñecer e comprender os fundamentos deportivos do triatlón que repercuten directamente no desenvolvemento a nivel competitivo A19
A23
A25
A33
A35
Coñecer e aplicar diferentes protocolos de valoración funcional para evaluar as capacidades físicas e destrezas no triatlón A18
A19
A23
A25
A35
B7
C3
Coñecer e aplicar o proceso de planificación de cargas para o adestramento no triatlón A19
B1
B2
C3
Coñecer e aplicar as distintas fases da formación deportiva no triatlón A5
A8
A18
A25
A26
B16
C1
C7
Conocer aspectos relacionados con la organización de eventos deportivos en triatlón A33
A36
B7
B14
C1

Contidos
Temas Subtemas
1.- Nacimiento e evolución histórica do triatlón 1.1.- Orixes do triatlón
1.2.- Evolución histórica según especialidades deportivas implicadas e distancias asociadas
1.3.- Organizacións relacionadas e situación actual
1.4.- Perspectivas de futuro
2.- Características básicas de cada segmento nun evento deportivo de triatlón 2.1.- Habilidades acuáticas
2.2.- Aspetos condicionáis en natación
2.3.- Habilidades ciclistas
2.4.- Aspectos condicionáis en ciclismo
2.5.- Habilidades atléticas
2.6.- Aspectos condicionáis na carreira a pe
2.7.- Características do material utilizado
3.- Protocolos de valoración no triatlón 3.1.- Control de variables de rendimento en natación de aguas abertas
3.2.- Control del adestramento en ciclismo
3.3.- Control del adestramento en carreira a pe
4.- Etapas de formación 4.1.- Priorización de obxectivos
4.2.- Coexistencia del aprendizaxe de varias disciplinas
4.3.- Aprendizaxe e adestramento: Grado de intervención según as etapas de formación deportiva
5.- Eventos deportivos 5.1.- Normativas vixentes na realización dunha proba de triatlón
5.2.- Reglamento federativo
5.3.- Diseño de circuitos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A8 A18 A19 20 20 40
Traballos tutelados A5 A8 A18 A19 A23 A25 A26 A33 A35 A36 B1 B2 B7 B14 B16 C1 C3 C7 5 53 58
Sesión maxistral A2 A8 A18 A19 14 35 49
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos O profesor plantea situaciones reáis que deberán resolverse total ou parcialmente durante as clases. Os alumnos realizarán os plantexamentos que cada contigo suxira para o caso real baseándose en información recibida previamente ou aportada como lectura obrigatoria
Traballos tutelados O profesor indicará algúns traballos teórico prácticos que deberá realizalo alumno permitindo que sexan modificables por parte do alumno e bailo o seu visto bo. Estos traballos realizaranse total ou parcialmente e se basarán fundamentalmente na resolución de casos reáis.
Sesión maxistral Exposiciones oráis complementadas con material audiovisual encamiñadas a transmitir coñecementos. Realizaránse preguntas o alumnado encamiñadas a resolver exemplos relacionados con o contido tratado

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Traballos tutelados
Descrición
Realizaranse reunións periódicas nas que o profesor comprobará a evolución do traballo realizado polos alumnos e orientará para culminar con éxito o proxecto.
En caso de matricula a tempo parcial permitirase a los alumnos a elaboración de traballos individuáis con dificultade adaptada así como a súa presentación a distancia

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A5 A8 A18 A19 A23 A25 A26 A33 A35 A36 B1 B2 B7 B14 B16 C1 C3 C7 Elaboración de diferentes traballos aplicados nas áreas da asignatura impartidas nas clases 100
 
Observacións avaliación

O plantexamento dos trabajos  estará no idioma de impartición da asignatura, si se desexa en outro idioma solicitarase una semana antes da data de proposta

O número de traballos tutelados debe ser de oito ao menos con obligatoriedade de presentación de todos eles. Presentaranse de forma individual ou en grupo cuyo número de compoñentes pode ser variable e dependente do tipo de traballo. Actividades prácticas e evaluacións deberán ser realizadas tomando como obxeto de estudio o propio alumno practicando diferentes habilidades traitléticas. O profesor planteará os traballos a medida que se vaian desenrrolando as clases e se establecerá un prazo próximo a 10 días para a sua entrega. Todo este proceso levarase a cabo a través dunha plataforma de comunicación virtual desarrollada polo profesor na que o alumno poderá comprobar a súa evolución na calificación a lo longo da la asignatura.

Si o alumno estivese lesionado de forma temporal se le permitirá a entrega do seu traballo de autoanálise con posterioridade a data limite do mesmo. Si a lesión supera o periodo da asignatura se lle permitirá realizar o análise dum compañeiro. En ambos casos será imprescindible unha certificación médica na que se indiquen as características da súa lesión que afectan a súa evaluación.

A media de tódolos traballos será a nota final da asignatura en caso de que a asistencia do alumno supere o 75%. Do contrario esta media multiplicarase pola fracción entre 0 e 1 que representa o porcentaxe de asistencia obtido.

A 2ª oportunidade permite ó alumno correxir as súas calificacións en calquera dos traballos presentados. Estos han de ser os mesmos que na oportunidade anterior e o alumno deberá modificalos y/o amplialos para mellorar a sua calificación .

Non se manterán calificacións de ningún traballo entre convocatorias.

 En caso de matricula a tempo parcial permitirase os alumnos a elaboración de traballos individuáis con dificultade adaptada .O alumno  deberá asistir a reunións periódicas para controlar a evolución do aprendizaxe.


Fontes de información
Bibliografía básica Aschwer, H. (2000). Entrenamiento del triatlon. Barcelona:Paidotribo
Friel, J. (2011). La biblia del triatleta. Barcelona:Paidotribo
Kleanthous, M. (2013). Manual Completo de Entrenamiento para triatlón. Madrid: Tutor
Roberts, O. (2012). Manual completo de triatlón. Barcelona:Hispano Europea
Trew, S. (2007). Triathlon: Techniques in action. United kingdom: Crowood Films
Torres Navarro, M.A. (2000). Triatlón. Deporte para todos. Barcelona:Paidotribo

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías