Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Tecnoloxía en actividade física e deporte Código 620G01034
Titulación
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Educación Física e Deportiva
Coordinación
Rivas Feal, Antonio
Correo electrónico
antonio.rivas@udc.es
Profesorado
Rivas Feal, Antonio
Correo electrónico
antonio.rivas@udc.es
Web http://inef159.udc.es/antonio/descargas.php
Descrición xeral Asignatura que trata de resolver a necesidade dos profesionais do âmbito das ciencias da actividade física e o deporte para solucionar diferentes situacións mediante recursos baseados na tecnoloxía da información- Maioritariamente se abarcan procesos de diseño do recurso e posteriormente a construcción un recurso tecnológico para tratar un problema baseado en situacions reais
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A36 Coñecer e saber aplicar as novas tecnoloxías da información e a imaxe, tanto nas ciencias da actividade física e do deporte, como no exercicio profesional.
B10 Saber aplicar as tecnoloxías da información e comunicación (TIC) ao ámbito das Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
B16 Dominar habilidades de comunicación verbal e non verbal necesarias no contexto da actividade física e o deporte.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e aplicar as novas tecnoloxías de procesamiento da información relacionada coa actividade física e o deporte A36
B10
C3
Coñecer e aplicar as novas tecnoloxías de obtención de rexistros relacionados coa actividade física e o deporte A36
B10
C3
Coñecer e aplicar as novas tecnoloxías relacionadas co análisise da imaxen na actividade física e o deporte A36
B10
C3
Formular y realizar proxectos que integren as competiencias anteriores A36
B10
C3
Saber interpretar e utilizar la terminoloxía específica en lingua inglesa relacionada coa tecnoloxía e actividade física e o deporte A36
B10
B16
C2
C3
C8
Comprender as posibles aplicacións do método científico aos diversos ámbitos das ciencias da actividade física e o deporte: diseño metodolóxico, rexistros, bases de datos e análisis estadístico C3
C8
Coñecer e aplicar as novas tecnologías de obtención de rexistros e de procesamiento da información e da imagen a actividade física e o deporte: formular proxectos que integren as diversas operacións C3
C6

Contidos
Temas Subtemas
1.- Principios básicos das estructuras de almacenamento dixital da información. Aplicación a entornos relacionados co deporte e a actividade física
1.- Principios básicos das estructuras de almacenamento dixital da información. Aplicación a entornos relacionados co deporte e a actividade física
2.- Metodoloxía do Diseño das Bases de Datos. 2.1.- Diagrama Entidade Correspondencia
2.2.- Obtención de tablas para o almacenamento da información.
2.3.- Aplicación das necesidades de almacenamento da información e o seu posterior procesamento en diferentes ámbitos do Deporte e a Actividade Física
3.- Diseño e programación de procesos automatizados de tratamento da información almacenada en Bases de Datos 3.1.- Desarrollo secuencial dun programa
3.2.- Programación estructurada
3.3.- Aplicación ao procesamento da información relacionada co deporte e a actividade física.
3.4.- Construcción y utilización de sistemas computacionais de apoio para a planificación e control do adestramento, valoración funcional, observación de conductas, xestión de instalacións, federacións e empresas deportivo-recreativas, organización de eventos deportivos, planificación e programación docente e evaluación.
4.- A imaxen no deporte e a actividade física
4.1.- Principios básicos de obtención de imáxenes de entornos deportivos
4.2.- Aplicacións de procesamento de video
4.3.- Construcción de documentos formativos con apoio audiovisual
4.4.- Aplicacións específicas baseadas no tratamento dixital da imaxen para o estudio da técnica e táctica deportiva.
4.5.- Análisis de imáxenes de situacións reais e elaboración de informes relacionados coa mellora do rendemento, o aprendizaxe de técnicas y/o tácticas e la monitorización visual de diferentes variables rexistradas específicas de cada actividade
5.- Metodoloxía, técnicas e protocolos de obtención de diferentes rexistros relacionados co deporte e a actividade física 5.1.- Instrumentos e medidas
5.2.- Rexistros temporales
5.3.- Rexistros espaciales
5.4.- Rexistros de forza e potencia

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A36 B10 C3 12 0 12
Estudo de casos A36 B10 C3 34 46 80
Traballos tutelados B10 B16 C2 C3 C6 C8 5 42 47
Proba de resposta múltiple A36 B10 1 10 11
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposicións oráiss complementadas con material audiovisual encamiñadas a transmitir coñecementos. Realizaranse preguntas ó alumnado
Estudo de casos O profesor plantexa situacións reáis que deberán resolverse total ou parcialmente durante as clases. Os alumnos realizarán los plantexamentos que cada contido suxira para o caso real.
Traballos tutelados El alumno plantexará posibles traballos a realizar dentro de diferentes ámbitos da actividade física e o deporte. O profesor dará o seu visto bó y orientará o alumno durante a selección de un deles y e o desarrollo do mesmo
Proba de resposta múltiple Se plantexarán preguntas de resposta única a elexir entre cinco posibles

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Se realizarán reunións periódicas nas que o rofesor comprobará a evolución do traballo realizado polos alumnos e orientará para culminar con éxito o proxecto.
En caso de matricula a tempo parcial se permitirá aos alumnos a elaboración de traballos individuais con dificultade adaptada así como a súa presentación a distancia

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B10 B16 C2 C3 C6 C8 Construcción de un proyecto aplicado a una situación real propuesta por el alumno con el visto bueno del profesor 80
Proba de resposta múltiple A36 B10 Examen de respuesta única a elegir entre cinco posibles 20
 
Observacións avaliación

A mitade das cuestión do examen test serán realizadas durante as clases. O resto completarase ao finalizar as mesmas. A superación de esta proba test será requisito para superar a asignatura.

O examen estará no idioma de impartición da asignatura, si se desexa en outro idioma solicitarase unha semana antes da data de realización

O número de traballos tutelados debe ser de tres ao menos con obligatoriedade de presentación oral e defensa de todos eles.  Presentaranse en grupo de tres persoas.  En dita presentación evaluarase a aptitude do alumno mediante a realización de preguntas individuáis.

A 2ª oportunidade permite ao alumno correxir as súas calificacións en calquera dos apartados. En canto a presentación de traballos estos han de ser os mesmos que na oportunidade anterior y o alumno deberá modificalos y/ou amplialos para mellorar a sua calificación así como contestar as preguntas de aptitude correctamente.

En caso de matricula a tempo parcial permitirase aos alumnos a elaboración de traballos individuáis con dificultade adaptada así como a súa presentación a distancia. Respecto aol examen tipo test realizarase en data a convir co profesor.

O alumno deberá asistir a reunións periódicas para controlar a evolución do seu aprendizaxe.


Fontes de información
Bibliografía básica A. Knicker (). Computer Based Analysis of Sport Techniques. I Congreso Internacional y Muestra sobre Informática y Nuevas Tecnologías en el Deporte". Torre
Ian M. Franks (). Computer-aided analysis of sport: individual athletes, teams, coaching behaviours. 2nd International Symposium Computer Science in Sport. University of Vienna, Austria
S. Starischka (). Documentación y Evaluación del Entrenamiento mediante el Computador. I Congreso Internacional y Muestra sobre Informática y Nuevas Tecnologías en el Deporte
Vicent, A (). Internet en la Enseñanza de la Educación Física. Congreso Cambios y Retos en la Actividad Física y el Deporte. Informática y Nuevas tecnologías Aplic
J. Date (). Introducción a las Bases de Datos. Paraninfo
G. Jackson (). Introducción al diseño de Bases de Datos Relacionales. Anaya
D. Brodie (). Microcomputing in Sport and Physical Education . Gymnos
K Eisenkolb (). PC y vídeo. Marcombo
Fernando Navarro Valdivielso, Antonio Rivas Feal, Daniel Muñiz Fontoira (2001). Planificación y Control del Entrenamiento en Natación. Programa Informático en CD y Manual. . Ed. Gymnos
Z. Fei (). Procesamiento de Imágenes y Gráficos como Apoyo al Entrenamiento. I Congreso Internacional y Muestra sobre Informática y Nuevas Tecnologías en el Deporte
Romance, R (). Programa Informático de Pizarra Táctica por Ordenador. Fútbol. Gymnos
P.Allard, I. Stokes (). Three-Dimensional Analysys of Human Movement. J. Blanchi Eds
A. Domingo (). Tratamiento digital de imágenes. Anaya
J. Donnelly (). Using Microcomputers in Physical Education and the Sport Sciences. Gymnos

Bibliografía complementaria Romance, R (). Aplicaciones Informáticas Específicas para Deportes de Equipo y otros Contenidos Relacionados con la E.F. Congreso Cambios y Retos en la Actividad Física y el Deporte. Informática y Nuevas tecnologías Aplic
T. Wheler (). Computer Analysis and Integration for Sport Sciences. I Congreso Internacional y Muestra sobre Informática y Nuevas Tecnologías en el Deporte
Martínez Marín, A (). Registros Automáticos Aplicados al Rendimiento Deportivo. Congreso Cambios y Retos en la Actividad Física y el Deporte. Informática y Nuevas tecnologías Aplic


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías