Identifying Data 2020/21
Subject (*) Healthy Exercise and Quality of Life II Code 620G01036
Study programme
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Educación Física e Deportiva
Coordinador
Iglesias Soler, Eliseo
E-mail
eliseo.iglesias.soler@udc.es
Lecturers
Giraldez Garcia, Manuel Avelino
Iglesias Soler, Eliseo
Márquez Sánchez, Gonzalo José
E-mail
manuel.avelino.giraldez.garcia@udc.es
eliseo.iglesias.soler@udc.es
gonzalo.marquez@udc.es
Web
General description As materias Actividade física saudable e calidade de vida I e II conforman as disciplinas que de forma obrigatoria o alumnado do grao cursará detro do módulo ACTIVIDADE FÍSICA SAUDABLE E CALIDADE DE VIDA. Ambas as materias entendemos que deben complementarse e nesta sentido Actividade física saudable e calidade de vida II abordará fundamentalmente cuestións referidas á prescrición de exercicio desde as perspectivas rehabilitadora, preventiva e de incremento do benestar. En atención á descrición do módulo a materia estruturarase contorna a 4 bloques:
-Prevención e readaptación funcional de lesións e patoloxías do aparello locomotor
-Prescrición personalizada de exercicio para a mellora da aptitude física relacionada coa saúde.
-Activida e exercicio físico orientado á saúde na Educación Física escolar
-Prescrición de exercicio físico e envellecemento
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizan cambios nos contidos
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
En caso de confinamento, tódalas metodoloxías sufrirían adaptación
*Metodoloxías docentes que se modifican
- Actividades iniciais. Se impartirá por videoconferencia a través de Teams, gravándose e poñéndose a disposición do alumnado en Stream e Moodle
- Traballos tutelados. Mantéñense os criterios, se ben a titorización farase a través de Teams
- Solución de problemas. Mantéñense os criterios. No caso de traballos que requiran do tratamento de datos recollidos nas clases interactivas, éstes serían facilitados polos profesores
- Sesión maxistral. Se impartirá por videoconferencia a través de Teams, gravándose e poñéndose a disposición dos/das alumnos/-as en Stream e en Moodle
- Proba mixta. Será non presencial, mediante emprego da plataforma Moodle. Levarase ó cabo na data e hora oficial
- Presentación oral. A presentación do traballo tutelado farase por videoconferencia mediante o emprego de Teams
- Prácticas de laboratorio. En caso deconfinamento, sustituirase pola descrición das actividade e a exemplificación mediante material audiovisual, que serán presentadas ó alumnado a través de Teams gravándose e poñéndose a disposición dos alumnos en Stream e en Moodle
- Simulación. En caso deconfinamento, sustituirase pola descrición das actividade e a exemplificación mediante material audiovisual, que serán presentadas ó alumnado a través de Teams gravándose e poñéndose a disposición dos alumnos en Stream e en Moodle
- Obradoiro. En caso deconfinamento, sustituirase pola descrición das actividade e a exemplificación mediante material audiovisual, que serán presentadas ó alumnado a través de Teams gravándose e poñéndose a disposición dos alumnos en Stream e en Moodle

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Se indican medios e temporalidade:

Moodle. Semanalmente apórtanse materiais e tarefas a través desta plataforma. A comunicación de novas faise a través de foro e de quickmail

Teams. As sesións maxistrais e interactivas impártiranse por videoconferencia. Asemade as titorías con alumnos/-as individuais e con grupos faranse por este medio en función da demanda, puidéndose empregar asemade para compartir arquivos cos/coas estudantes

Correo electrónico. As consultas dos alumnos recibidas por este medio, respóndense nun prazo de 24 horas.


4. Modificacións na avaliación
Mantéñense os criterios de avaliación, agás no referido á ponderación de cada apartado, quedando da seguinte maneira:

Proba mixta. 40%
Traballos tutelados. 25%
Presentación oral. 10%
Solución de problemas. 25%

*Observacións de avaliación:

As observacións recollidas na guía orixinal mantéñense, agás no referido á ponderación dos apartados, tal e como indicamos con anterioridade. Ditas ponderacións serán tamén aplicadas ó estudantado que cursara a asignatura por primeira vez en anos académicos anteriores ó 2020-2021 ("alumnos/-as pendentes de anos anteriores").As observacións anteriores son igualmente de aplicación para a segunda oportunidade para tódolos/-as estudantes.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

As recomendación bibliográficas mantéñense, xa que é con elas coas que se elaboran as presentacións e apuntes de aula. Todo este material está dispoñible para o alumnado en Moodle.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A7 Promover e avaliar a formación de hábitos de actividade física e deporte ao longo do ciclo vital, considerando que a idade, o xénero ou a discapacidade son variables que necesitan da intervención consciente para favorecer a igualdade de oportunidades.
A14 Deseñar, planificar, avaliar técnico-cientificamente e desenvolver programas de exercicios orientados á prevención, a reeducación, a recuperación e readaptación funcional nos diferentes ámbitos de intervención: educativo, deportivo e de calidade de vida, considerando, cando fose necesario as diferenzas por idade, xénero, ou discapacidade.
A23 Avaliar técnica e cientificamente a condición física e prescribir exercicios físicos nos ámbitos da saúde, o deporte escolar, a recreación e o rendemento deportivo, considerando as diferenzas biolóxicas por idade e xénero.
A27 Aplicar os principios cinesiolóxicos, fisiolóxicos, biomecánicos, comportamentais e sociais nos contextos educativo, recreativo, da actividade física e saúde e do adestramento deportivo, recoñecendo as diferenzas biolóxicas entre homes e mulleres e a influencia da cultura de xénero nos hábitos de vida dos participantes.
A28 Realizar e interpretar probas de valoración funcional nos ámbitos da actividade física saudables e do rendemento deportivo.
A29 Identificar os riscos para a saúde que se derivan da práctica de actividade física insuficiente e inadecuada en calquera colectivo ou grupo social.
A36 Coñecer e saber aplicar as novas tecnoloxías da información e a imaxe, tanto nas ciencias da actividade física e do deporte, como no exercicio profesional.
B1 Coñecer e posuír a metodoloxía e estratexia necesaria para a aprendizaxe nas ciencias da actividade física e do deporte.
B2 Resolver problemas de forma eficaz e eficiente no ámbito das ciencias da actividade física e do deporte.
B7 Xestionar a información.
B9 Comprender a literatura científica do ámbito da actividade física e o deporte en lingua inglesa e en outras linguas de presenza significativa no ámbito científico.
B10 Saber aplicar as tecnoloxías da información e comunicación (TIC) ao ámbito das Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
B20 Coñecer, reflexionar e adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e o traballo en equipo a partir das prácticas externas en algún dos principais ámbitos de integración laboral, en relación ás competencias adquiridas no grao que se verán reflectidas no traballo fin de grao.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Ser capaz de prescribir exercicio físico orientado á prevención de alteracións morfofuncionales ao longo do ciclo vital A7
A14
A23
A27
B7
B9
C6
Coñecer e comprender as bases do exercicio físico orinetado á saúde na Educación Física escolar A7
A14
A23
A27
B2
B7
B9
B10
B20
Deseñar, planificar, avaliar tecnico-cientificamente e implementar programas de intervención a través da actividade física para aumentar a calidade de vida das persoas A14
A23
A27
A28
B1
B2
B7
B9
C3
C6
Deseñar, planificar, avaliar tecnico-cientificamente e desenvolver programas de exercicio físico orientados á saúde A14
A23
A27
A28
B1
B2
B7
B9
C3
C6
Deseñar, planificar, avaliar e implementar programas de exercicio físico para incrementar a calidade de vida das persoas con lesións do aparello locomotor A14
A23
A27
A28
A29
B1
B2
B7
B9
C3
C6
Deseñar, planificar, avaliar tecnico-cientificamente e desenvolver programas pesonalizados para a consecución dunha aptitude física saudable (health-related fitness) A7
A14
A23
A27
A28
A29
B1
B2
B7
B9
C3
C6
Deseñar, planificar, avaliar tecnico-cientificamente e desenvolver programas de prevención de patoloxías e lesións orixinadas pola práctica da actividade física e o deporte A14
A23
A27
A28
A29
B1
B2
B7
B9
C3
C6
Coñecer e aplicar recursos tecnolóxicos dispoñibles para planificación o control e seguimento da intervención no ámbito da prescipción de exercicio físico saudable A36
B10
C3
Coñecer e comprender as bases da prescrición de exercicio físico na 3ª idade A7
A14
A23
A27
A28
A29
B1
B2
B7
B9
C6
Deseñar, planificar, avaliar tecnico-cientificamente e desenvolver programas de exercicio e actividade física en 3ª idade A14
A23
A27
A28
A29
B1
B2
B7
B9
C3
C6
Coñecer e utilizar literatura científica nacional e internacional no ámbito das ciencias da actividade física e do deporte aplicadas no ámbito da saúde, con especial atención ás publicacións incluídas en JCR Science Edition B1
B7
B9
B10
B20
C2
C3
C6

Contents
Topic Sub-topic
BLOQUE TEMÁTICO I. A PRESCRICIÓN DE EXERCICIO FÍSICO PARA A MELLORA DA CONDICIÓN FÍSICA RELACIONADA COA SAÚDE TEMA I.1. Aproximación conceptual: compoñentes da condición física relacionada coa saúde (Health-related fitness)
TEMA I.2. Valoración dada condición física relacionada coa saúde
TEMA I.3. Prescrición de exercicio para o desenvolvemento do compoñente cardiorrespiratorio e metabólico
TEMA I.4. Prescrición de exercicio para o desenvolvemento do compoñente muscular
TEMA I.5. Bases da planificación de exercicio para a mellora da condición física relacionada coa saúde
BLOQUE TEMÁTICO II. ACTIVIDAD FÍSICA SAUDABLE NA IDADE ESCOLAR TEMA II.1. Condición física saudable en escolares.
TEMA II.2. Hábitos de práctica físico-deportiva en escolares.
TEMA II.3. Pautas metodolóxicas para a prescrición de exercicio en nenos e novos.
TEMA II.4. Educación Física e Saúde
BLOQUE TEMÁTICO III. EXERCICIO FÍSICO EN PERSOAS MAIORES TEMA III.1. Conceptos xerais do envellecemento
TEMA III.2. A avaliación da condición física relacionada coa saúde en persoas maiores
TEMA III.3. Deseño e prescrición de exercicio físico para a mellora da condición física relacionada coa saúde das persoas maiores
BLOQUE TEMÁTICO IV. PREVENCIÓN E READAPTACIÓN DAS LESIÓNS DEPORTIVAS TEMA IV.1. Conceptos xerais sobre lesións deportivas, prevención e readaptación.
TEMA IV.2. Incidencia, prevalencia e factores de risco lesional na actividade físico-deportiva
TEMA IV.3. Mecanismos de produción e fisiopatoloxía das lesións deportivas
TEMA IV.4. Medidas e estratexias para a prevención das lesións deportivas
TEMA IV.5. Metodoloxía xeral para a readaptación das lesións deportivas

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A7 A14 A23 A27 A28 A29 A36 C6 30 30 60
Laboratory practice A23 A27 A28 A36 B2 C6 7 0 7
Mixed objective/subjective test A14 A23 A27 A28 A29 B2 B7 B9 B20 C2 2 30 32
Simulation A14 A23 A27 A28 A36 B2 B9 7 0 7
Supervised projects A7 A14 A23 A27 A28 A29 A36 B1 B7 B9 B10 B20 C2 C3 C6 0 21 21
Workshop A14 A23 A27 A28 B2 B10 7 0 7
Oral presentation A36 B1 B2 B7 B10 C2 0 3 3
Introductory activities B1 B7 C3 1 0 1
Problem solving A23 A27 A28 A36 B2 B7 C2 C3 C6 0 10 10
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición dos contidos da materia, con soporte audiovisual. A pesar das característuicas concretas desta metodoloxía, buscarase a implicación activa do alumno, así como a significación das aprendizaxes
Laboratory practice Consistirá no desenvolvemento de actividades de tipo práctico (demostracións, exercicios, avaliacións) desenvolvidos no contexto de laboratorio
Mixed objective/subjective test Constitúe unha das ferramentas de avaliación. Conterá cuestións tanto conceptuais como de aplicación dos contidos e actividades desenvolvidas ao longo da materia
Simulation Representación do exercicio profesional no ámbito da actividade física saudable. Consistirá no deseño e execución de procesos de intervención, levados a cabo cos compañeiros/as de clase.
Supervised projects Forma parte da avaliación e serán realizados en grupos de entre 2 e 4 alumnos/-as. Os devanditos traballos tenrán que facer referencia a algún aspecto específico do temario da materia e poderán consistir en:

- Revisión e análise de bibliografía. Deberán analizarse un mínimo de 8 traballos publicados en revistas incluídas en JCR

-Deseño e programación de procesos de prescrición de exercicio físico saudable. A implementación poderá ser simulada, pero detallada en todos os seus apartados


Na primeira metade do cuadrimestre, será asignado a cada un dos grupos algún dos profesores da materia quen tutorizará o traballo. Os principais aspectos, resultados e/ou conclusións do traballo serán expostos por parte de cada un dos grupos ao titor asignado.
Workshop Desenvolvemento de contidos da materia desde unha perspectiva eminentemente práctica. Prestarase especial atención ao desenvolvemento de competencias no alumnado para o manexo de tecnoloxías de aplicación no ámbito do exercicio físico orientado á saúde.
Oral presentation Análise do tarballo tutelado, con exposición dos elementos do deseño así como dos resultados obtidos.
Introductory activities Consiste na presentación do contidos e actividades a desenvolver, así como a explicación de aspectos relacionados coa dinámica da materia.
Problem solving Realización de breves traballos que impliquen a resolución dalgunha cuestión exposta ao longo das actividades presenciais (lección maxistral, obradoiros etc.)

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Cada grupo deberá cubrir unha ficha na que establecerá unha orde de prioridade á hora de desenvolver o traballo en torna á temática de cada un dos bloques temáticos da materia. Posteriormente, aos grupos asignaráselles un titor entre os profesores da materia tendo en conta o contido a desarrolar no seu traballo. A asignación de titor e contido farase tendo en conta a orde de comunicación da solicitude, as preferencias indicadas polo grupo e a distribución proporcional entre os bloques de contido.Cada grupo manterá polo menos cinco titorías co seu supervisor para tratar temas concretos do traballo. As titorías poderán ser tanto de forma presencia no despacho do profesor, como por medios telemáticos (Teams). Igualmente resolveranse dúbidas puntuáis tanto de forma presencial, coma a través de Teams ou por medio do correo electrónico. Estas reunións serán planificados ao comezo do cuadrimestre, e compatibles co emprego do resto de horas de titoría. Cada unha das atencións terá unha temática concreta:

- Deseño
- Ritmo de desenvolvemento
- Resultados
- Preparación da exposición
- Exposición do traballo

No caso de alumnos con matrícula con dedicación a tempo parcial, o alumno poderá solicitar a realización do traballo de forma individual, podendo realizarse o seguimento do traballo de forma non presencial (correo electrónico, skype etc.)


Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Mixed objective/subjective test A14 A23 A27 A28 A29 B2 B7 B9 B20 C2 Conterá tanto preguntas de ensaio como obxectivas. O carácter das preguntas poderá ter tanto carácter conceptual como aplicado.

O exame presentarase ao alumnado redactado no idioma de impartición da materia (isto é castelán). Se algún alumno/-a desexa unha copia do mesmo no outro idioma oficial da UDC, deberá solicitalo ao profesor coordinador unha semana antes da data de realización
50
Supervised projects A7 A14 A23 A27 A28 A29 A36 B1 B7 B9 B10 B20 C2 C3 C6 Valoraranse:

- Calidade da presentación
- Calidade do deseño presentado
- Análise e interpretación dos resultados
- Emprego de tecnoloxía e innovación
20
Oral presentation A36 B1 B2 B7 B10 C2 Valoraranse:

- Calidade da comunicación verbal
- Calidade no emprego de TICs
10
Problem solving A23 A27 A28 A36 B2 B7 C2 C3 C6 Consiste na realización de traballos de extensión breve que impliquen a resolución dalgunha cuestión ou da aplicación de procedementos técnicos abordados ao longo das actividades presenciais (lección maxistral, obradoiros etc.). Solicitarase un traballo por cada un dos bloques da materia. É requisito a súa entrega axustada en formato e prazo. O profesor responsable de cada bloque establecerá estes apartados. Cada traballo supoñerá ata un 25% deste apartado 20
 
Assessment comments

 Para superar a materia será imprescindible lograr o apto na proba mixta. O apto na proba mixta establécese nunha cualificación maior ou igual ao 50% da máxima posible. Unha vez que se cumpra este requisito, só se considerará como apto aquel alumno/-a cuxa suma dos diferentes apartados da avaliación supoña unha cualificación maior ou igual ao 50% da máxima posible.

Salvo que tivese lugar un cambio no sistema de avaliación, a cualificación obtida nos seguintes apartados conservaranse en posteriores oportunidades:

    Proba mixta

    Traballo tutelado

    Presentación oral

A cualificación do apartado de solución de problemas leva a valoración conxunta  dos traballos dos 4 bloques temáticos. Cada traballo achega un 25% da cualificación final deste apartado. Só se considerarán as cualificacións correspondentes ao último curso en que se entregaron algún deses traballos. En cada curso, a entrega dun novo traballo, supón a renuncia do/da alumno-a á cualificación obtida neste apartado en cursos anteriores.

Na segunda oportunidade o/a alumno/-a poderá avaliarse de todos os apartados non realizados ou superados na primeira oportunidade

En cada oportunidade,  non concorrer á a proba mixta  implicará a cualificación do/da alumno/-a como non presentado/-a.

Todo o exposto con anterioridade será de aplicación tanto para o alumnado con adicación a tempo completo como para aquel con adicación a tempo parcial. No caso da solución de problemas, o alumno/-a con matrícula a tempo parcial poderá solicitar a cada profesor algunha adaptación ou alternativa de actividade  cando a realización deste apartado requira dunha asistencia a clase que o/a estudante o non poida cumprir.


Sources of information
Basic BUCHBAUER, J., STEININGER, K. (2005). Rehabilitación de la Lesiones. Barcelona. Paidotribo
AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE (2009). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription 8 thEdition. Philadelphia, Lippincott Williams & Williams
MELÉNDEZ ORTEGA, A. (2000). Actividad física para personas mayores: las razones para hacer ejercicio.. Madrid. Ed. Gymnos
Moreno, L. A., Mesana, M. I., González-Gross, M., Gil, C. M., Fleta, J., Wärnberg, J., Ruiz, J. R., (2005). Anthropometric body fat composition referente values in Spanish adolescents. The AVENA Study. Annals of Nutrition and Metabolism, 49, 71 – 76
Ortega, F., Ruiz, J., Castillo, M., Moreno, L., González-Gross, M., Wärnberg, J., Gutiérrez, A. y Gr (2005). Bajo nivel de forma física en los adolescentes españoles. Importancia para la salud cardiovascular futura (Estudio AVENA). . Revista Española de Cardiología, 58(8), 898 – 909
TIMIRAS, P.S (1997). Bases fisiológicas del envejecimiento y geriatría. Barcelona. Masson
Serra Majem, Lly Aranceta, J.(directores (2003). Crecimiento y desarrollo. Estudio enKid Krece Plus. Barcelona. Masson
ARBELO BURBELO, A.; HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, G. y ARBELO LÓPEZ de LETONA, A. (1989). Demografía sanitaria de la ancianidad. Madrid.Ministerio de Sanidad y
Jiménez, A. y Montil, M. (coords.) (2006). Determinantes de la práctica de actividad física. Madrid: Dyckinson
Forteza, K; Comellas, J; López de Viñaspre. P. (2004). El entrenador personal. Fitness y salud. Barcelona, Hispanoeuropea
Delgado, M. y Tercedor, P. (2002). Estrategias de intervención en educación para la salud desde la Educación Física. Barcelona, INDE
Howley, E.T.; Franks, D. (2007). Fitness professional´s handbook-5th edition. Champaign, IL. Human Kinetics
JIMÉNEZ, A. (2003). Fuerza y Salud. La aptitud músculo-esquelética, el entrenamiento de fuerza y la salud. Barcelona. Editorial Ergo
BUENDÍA, J. (ed.) (1997). Gerontología y salud. Perspectivas actuales. Madrid. Biblioteca Nueva
Malina, R.; Bouchard, C. y Bar-Or, O. (2004). Growth, maturation and physical activity. Champaign, IL.: Human Kinetics
Ruiz, J., Ortega, F.B., Gutiérreaz, A., Meusel, D., Sjöström, M. y Castillo, M. (). Health-related fitness assesment in childhood and adolescente: a European approach based on the AVENA, EYHS and HELENA studies.. Journal of Public Health, 14, 269-277.
WOO, SL; BUCKWALTER, JA. (1991). Injury And Repair Of The Muskuloskeletal Soft Tissues. Illinois (EEUU)American Academy of Orthopaedic Surgeons.
DEVIS DEVIS, J. (2001). La educación física, el deporte y la salud en el siglo XXI. Valencia. Ed. Marfil.
Pérez, I.J. y Delgado, M. (2004). La salud en secundaria desde la educación física. Barcelona, INDE
PARIER, J. (1993). Lesiones del Tenista. Barcelona.Ciba Geigy,
Roald Bahr, Sverre Mæhlum (2007). Lesiones deportivas : diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Madrid : Médica Panamericana
Peterson, Lars (1988). Lesiones deportivas su prevision y tratamiento. Barcelona [etc] : Jims, D.L.1988
POUX, D. (1995). Lesiones en el Golf. Barcelona. Ciba-Geigy, S.A
KENDALL, F.P., KENDALL, E. y GEISE, P. (1996). Músculos: pruebas, funciones y dolor postural. Madrid.Marbán.
NSCA -National Strength & Conditioning Association (2004). NSCA's Essentials of Personal Training. Champaign, IL. Human Kinetics
Serra Majem, Lly Aranceta, J.(directores) (2001). Obesidad infantil y juvenil. Estudio enKid (Volumen 2). Barcelona. Masson
SPIRDUSO, W (1995). Physical dimensions of aging. Champaign,IL, EEUU. Human Kinetics.
HEATH, G.H (2000). Programación del ejercicio para el adulto de edad avanzada”. En Manual para la prescripción y control del ejercicio físico. ACSM.
Renström, Per. (1993). Sports injuries basic principles of prevention and care . Oxford : Blackwuell Scientific Publications
FU, F.H., STONE, D.A (2001). Sports Injuries: Mechanism, Prevention and Treatment. Filadelfia (EEUU)Lippincott Williams & Wilkins
NICHOLAS, JA; HERSCHMAN, EB (1995). The Lower Extremity And Spine In Sports Medicine. Missouri (EEUU)Mosby
NICHOLAS, JA; HERSCHMAN, EB (1995). The Upper Extremity In Sports Medicine. Missouri (EEUU)Mosby

Complementary (). .
SOLER VILA, A. y JIMENO CALVO, M. (1998). Actividades acuáticas para personas . Madrid.Ed. Gymnos.
SHEPARD, R. J. (1997). Aging, physical activity and health.. Champaign,IL, EEUU. Human Kinetics
DONNELLY, JOSEPH E. ; BLAIR, STEVEN N. PED; JAKICIC, JOHN M. ; MANORE, MELINDA M. ., R.D.; RANKIN, J (2009). Appropiate Intervention Strategies for Weight Loss and Prevention of Weight Regain for Adults. (Position Stand). Med. Sci. Sports Exerc. 41 (2):459-471
HAYFLICK, L. ; BARCIA, D. y MIQUEL, J. (1990). Aspectos actuales del envejecimiento normal y patológico. Madrid. Libro del Año, S.L.
FERNÁNDEZ LEICEAGA, X. (dir.)( (2000). Avellentamento demográfico e consecuencias socieconómicas. Vigo. Ed. Xerais de Galica
HAYFLICK, L (1999). Cómo y por qué envejecemos. Barcelona. Ed Herder
AINSWORTH, B.E., W.L. HASKELL, M.C. WHITT, M.L. IRWIN, A.M. SWARTZ, S.J. STRATH, W.L. O’BRIEN, D.R. (2000). Compendium of physical activities: an update of activity codes and MET intensities. Med. Sci. Sports Exerc. 32 (9): S498-S516
Fogelholm. M; Stallnecht; Van Baak, M (2007). ECSS position statement: Exercise and obesity. European Journal of Sport Science. 6(1): 15-24
Rodríguez García (2008). Ejercicio Físico en Salas de Acondicionamiento Muscular Bases científico-médicas para una práctica segura y saludable. . Barcelona. Editoria médica Panamericana
Cole, T., Bellizi, M., Flegal, K. y Dietz, W. (2000). Establishing a estándar definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. British Medical Journal, 320, 1240
KANE, R.A. & KANE, R.L. (1993). Evaluación de las necesidades de los ancianos. Guía práctica sobre los instrumentos de medición.. Madrid.Fundación Caja de Madrid y S.G. Editores.
AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE (1998). Exercise and physical activity for older adults. Med. Sci. Sports Exerc. 30:992-1008
Malina, R.M., Bouchard, C. y Bar-Or, O. (2004). Growth, maturation and physical activity. Champaign, IL. Human Kinetics
Vallbona Calbó C., Roure E., Violan, M. (directores) (2007). Guia de prescipció d´exercici físic per a la salut. Barcelona. Edita Direcció General de Salut Pública (Departament de Salut) y Secretaria General de l´
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (1989). La tercera edad en España: aspectos cuantitativos.. Madrid.Ministerio de Asuntos Sociales. INSERSO
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (1989). La tercera edad en Europa: necesidades y demandas.. Madrid. Ministerio de Asuntos Sociales. INSERSO.
AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. (2002). Position Stand on Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults. Med. Sci. Sports Exerc. Vol. 34, No. 2, pp. 364-380
AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. (2001). Position Stand: Appropiate Intervention Strategies for Weight Loss and Prevention of Weight Regain for Adults. . Med. Sci. Sports Exerc. 33 (12):2145-2156
AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. (1998). Position Stand: The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Med. Sci. Sports Exerc. 33 (12):2145-2156,
BELSKY, J.K. (1996). Psicología del envejecimiento. Teoría, investigaciones e . Barcelona. Ed. Masson
RUIPÉREZ, I (1999). Salud y enfermedad en los mayores. Barcelona. Ed. Glosa.
COUTIER, D.; CAMUS, Y. y SARKAR (1990). Tercera edad, actividades físicas y recreación. Madrid. Ed. Gymnos
VELLAS, B.; LAFONT, C.; ALLARD,M. y ALBAREDE, J.L (1995). Transtornos de la postura y riesgo de caida. Del envejecimiento satisfactorio a la pérdida de autonomía. Barcelona.Ed. Glosa

ENLACES EN INTERNET:

. http://www.estudioavena.com/

http://www.sobreentrenamiento.com/

http://www.femede.es/portada.php

PUBLICACIONES PERIÓDICAS:

- Medicine and Science in Sport and Exercise

- Sports Medicine

-Journal of Strength and Conditioning Research

-Strength and Conditioning Journal

-NSCA´s Performance Training Journal


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Theory and Practice of Sports Training/620G01037

Subjects that continue the syllabus
Anatomy and Kinetics of Human Movement/620G01002
Physiology of Exercise I/620G01013
Biomechanics of Human Movement/620G01014
Theory and Practice of Exercise/620G01016
Healthy Exercise and Quality of Life I/620G01023

Other comments

Coa finalidade de mellorar o sistema de garantía interna de calidade do noso centro, sería convinte que o alumnado atendese á solicitude realizada pola UDC, con periodicidade cuadrimestral, respecto a participar no proceso de avaliación das materias cursadas” e cuxa chamada realiza baixo o nome de “AVALÍA” consistindo en responder as enquisas que avalían a docencia do profesorado en cada materia(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.