Identifying Data 2020/21
Subject (*) Introduction to Sports V (basketball, athletics or other) (optional) Code 620G01044
Study programme
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Optional 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Educación Física e Deportiva
Coordinador
Mosquera Gonzalez, Maria Jose
E-mail
maria.jose.mosquera@udc.es
Lecturers
López Villar, Cristina
Mosquera Gonzalez, Maria Jose
E-mail
cristina.lopezv@udc.es
maria.jose.mosquera@udc.es
Web
General description Na nosa sociedade o deporte é unha práctica altamente masculinizada polo que, ás veces, pérdese de vista a importancia que ten para as mulleres de diferentes idades e contextos. A sociedade actual demada certas prácticas como as actividades de sala, natación durante o embarazo, etc. que moitas veces precisan dun ou dunha profisional con formación específica. Esta materia pretende capacitar ao alumnado que a curse para deseñar e aplicar programas de actividade física con mulleres ou con homes e mulleres aplicando a perspectiva de xénero. Aspectos que son fundamentais para a construcción dun deporte máis igualitario e saudable.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Todos os contidos pasarían a formato online, non se modificarían.
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas as que non implican presencialidade.
*Metodoloxías docentes que se modifican
Elimínase a "Práctica de actividade física",
pero non computa na avaliación. E un complemento para a realización dos traballos grupais "Experiencias de actividade física con mulleres"
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Titorías por teams ou moodle.
4. Modificacións na avaliación
Exame presencial pasa a oral a través dunha plataforma ou escrito a través dunha plataforma.
*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai modificacions, nos recursos ofrecidos pódese recurrir os que están dispoñibles online.


Study programme competencies
Code Study programme competences
A5 Fomentar a convivencia, estimulando e poñendo en valor a capacidade de constancia, esforzo e disciplina dos participantes nas actividades de educación física e deportiva.
A6 Deseñar e ordenar estratexias e espazos de aprendizaxe que respondan á diversidade social (sexo, xénero, idade, discapacidade, culturas…) e ao respecto dos dereitos que conforman os valores que aporta a educación física e deportiva á formación integral dos cidadáns.
A25 Identificar e comprender os requisitos psicomotores e sociomotores das habilidades deportivas, executando basicamente as habilidades motrices específicas dun conxunto de deportes, considerando as diferenzas por xénero.
A26 Identificar e aplicar as peculiaridades didácticas de cada especialidade deportiva na intención pedagóxica dos diferentes ámbitos de intervención.
B15 Comprender e saber utilizar as importantes posibilidades que a educación física e o deporte teñen para xerar hábitos sociais e valores democráticos (coeducación de xéneros, respecto á diversidade social e cultural, cooperación, competición respectuosa, compromiso co contorno…).
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Comprender como a socialización condiciona diferencias entre xéneros e que consecuencias se derivan cara a práctica física B15
C4
Coñecer, analizar e valorar a participación das mulleres en actividades físico deportivas ao longo do ciclo vital. A6
A25
A26
Analizar programas de actividade físico deportiva específicos para mulleres ou coeducativos A5
A6
A25
A26
B15
C4
Reflexionar sobre as particuliaridades da práctica deportivas das mulleres nas diferentes etapas das súas vidas. A26
B15
C4
Coñecer e promover os dereitos e deberes das mulleres e a súa contribución na construcción da sociedade. B15
C4

Contents
Topic Sub-topic
A importancia da actividade física con perspectiva de xénero.
A necesidade dunha ciencia con perspectiva de xénero.
A influencia da cultura de xénero na vida e na práctica física de mulleres e homes.
A actividade física en diferentes momentos da vida das mulleres.
Os abusos, violencia e sexismo como elementos dunha mala praxe.
Estereotipos de xénero e actividade física. A problemática das desigualdades.
A construcción social de xénero no deporte.
Programas específicos de actividade física para mulleres e programas coeducativos Proxectos de intervención desde a perspectiva de xénero.
Xogos e actividades de concienciación para desenvolver a cultura de xénero.
Xogos e deportes alternativos e coeducativos.
Coeducación emocional Explorar as competencias emocionais necesarias para facilitar o desenvolvemento integral e igualitario
de nenas e nenos.
Coñecer a importancia da aprendizaxe das emocións e sentimentos para a igualdade de
xénero.
Favorecer o desenvolvemento das competencias emocionais aplicadas na coeducación.
Visibilizar programas de coeducación e educación emocional

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Physical exercise A26 4 4 8
Guest lecture / keynote speech A6 A25 A26 B15 C4 20 20 40
Collaborative learning A5 A6 A26 B15 0 30 30
Case study B15 C4 4 16 20
Binary questions A6 B15 C4 4 8 12
Supervised projects A6 A25 A26 B15 C4 10 28 38
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Physical exercise Serán sesións nas que tanto dirixirán as profesoras como se pedirá a colaboración do alumnado para preparar pequenas tarefas de aplicación práctica.
Guest lecture / keynote speech Será participativa.
Collaborative learning Empregarase a aprendizaxe entre iguais como unha ferramenta fundamental.
Case study Elaboración de itinerario deportivo personal aplicando conceptos de xénero:
- Debe seguir o índice dos conceptos que se colgará en moodle, coa numeración establecida e a denominación de cada concepto (non facer modificacións no índice)
- Extensión: 6 páxinas (3 a doble cara)
Optativo para matrícula
Binary questions Exame no que o alumnado demostrará que asimilou conceptos básicos e fundamentais da materia. Será unha proba "verdadeiro-falso".
Supervised projects O alumnado, por grupos, será titorizado.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Ao longo do curso o alumnado recibirá orientacións para o desenvolvemento do traballo.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A6 A25 A26 B15 C4 - Traballos grupais (6 puntos):
-Experiencias coeducación.
-Deportes altenativos coeducativos.
-Experiencias de actividade física con mulleres.

-Cuadernillo coeducación (2 puntos).
80
Binary questions A6 B15 C4 Exame no que o alumnado debe demostrar que domina os fundamentos da materia. 20
 
Assessment comments

O "itinerario deportivo" poderase entregar nos casos das persoas que queiran optar a matrícula de honra: 

* Debe seguir o índice dos conceptos que se colgará en moodle, coa numeración establecida e a denominación de cada concepto. Non se admiten itinerarios con modificacións no índice: na orde e na denominación de conceptos. 

* Extensión: 6 páxinas (3 a doble cara). Non se admiten itinerarios con máis páxinas das indicadas.  

* Entrega: A determinar. 

A asistencia ás sesións presenciais da materia é obrigatoria, é preciso ter un 70% de asistencia. Para facer media é preciso aprobar cada unha das partes da avaliación. 

Na segunda oportunidade de (xullo) gardarase a nota das partes superadas. Para os cursos sucesivos non se gardará ningunha nota.

O alumnado que non cumpla cos requisitos plantexados terá que realizar un exame final na segunda oportunidade.

O alumnado a tempo parcial realizará a mesma avaliación que o alumnado a tempo completo. 

En todos os traballos esixirase o uso de linguaxe inclusiva.

Coa finalidade de
mellorar o sistema de garantía interna de calidade do noso centro, sería
convinte que o alumnado atendese á solicitude realizada pola UDC, con
periodicidade cuadrimestral, respecto a participar no proceso de avaliación das
materias cursadas” e cuxa chamada realiza baixo o nome de “AVALÍA” consistindo
en responder as enquisas que avalían a docencia do profesorado en cada materia.

Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.