Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Iniciación en deportes II (Golf) (optativa) Código 620G01317
Titulación
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao Anual
Terceiro Optativa 6
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Educación Física e Deportiva
Coordinación
Camiña Fernandez, Francisco
Correo electrónico
frco.camina@udc.es
Profesorado
Camiña Fernandez, Francisco
Correo electrónico
frco.camina@udc.es
Web
Descrición xeral O Golf pasa a formar parte dos deportes incluídos no novo plan de estudios de Grado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

O antecedente á asignatura que desenrolamos neste programa encóntrase en dos feitos.

Primeiro, nos seminarios impartidos na facultade desde o curso 2002-03 e impartidos ininterrumpidamente hasta o presente curso.

Segundo, na asignatura de libre configuración ofertada po la Universidade da Coruña dende o curso 2006-07 e impatidos estos tres últimos cursos con la asistencia de alumnos de diferentes facultades de la Universidade da Coruña.

O descritor desta asignatura indícanos a dirección para o desenvolvemento do proceso de introducción ao golf, así como a iniciación e adestramento das técnicas, estratexias e capacidades específicas que determinan o rendemento en Golf. A asignatura incide no estudo do deporte do Golf como conductas psicomotrices e os seus contidos na etapa inicial deportiva. Os contidos esenciais da asignatura estructúranse entorno ás bases regulamentarias, técnicas e didácticas do Golf que nas últimas décadas adquiriron un desenvolvemento en todo o mundo en canto ó número de practicantes, os eventos deportivos organizados e a implicación das institucións e organismos que rixen a competición deportiva. A importancia do Golf, non sólo ven determinada po la dimensión deportiva, sino tamen po la importancia do Golf como Ocio e como volumen de negocio que move esta actividade deportiva.

Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán modificacións dos contidos.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Aprendizaxe colaborativo. Traballo non prsencial relacionado cos contidos práticos da materia e co desenrolo do traballo teórico-práctico. Realizado por grupos e titorizados na aula correspondente de microsoft Teams ou vía correo electrónico.

*Metodoloxías docentes que se modifican
Proba Mixta: Esta metodoloxía queda eliminada.
Traballos tutorizados: Elaboración e entrega, por parte do estudantado, dun traballo teórico-práctico consistente en avaliar, detectar os defectos de estilo, e elaborar un programa de progresión para corrixir os defectos e aplicalo a un compañeiro/a. As prácticas non realizadas de maneira presencial realizaranse a través do visionado de vídeos suministrados polo profesor.
Práctica de actividade física: Realización por parte do estudantado das tarefas motrices de aprendizaxe propostas nos contidos (as prácticas que non se podan realizar de maneira presencial quedan suspendidas).
Sesión Maxistral: impartirase por videoconferencias a través de Microsoft Teams, as sesión grávanse e se poñen a dipor do estudantado para a súa reprodución asíncrona no propio Teams.


3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Microsoft Teams: Realizaranse por esta vía, as sesión maxistrais (de grupo grande) e as interactivas (de grupo pequeno), un total de 2 sesións por semana. Amáis, é posible a realización de titorías tanto individuais como grupais por esta vía (baixo demanda) e é un medio de resposta rápida (cuestións de minutos ou varias horas como máximo).
Correo electrónico: É posible a realización de titorías tanto individuais como grupais por esta vía (baixo demanda) e é un medio de resposta rápida (cuestións de minutos ou varias horas como máximo).

4. Modificacións na avaliación
Traballo tutelado (50%): Elaboración e entrega, por parte do estudantado, dun traballo teórico-práctico, consistente en:
1. Avaliación da técnica deportiva
2. Detección dos defectos principais
3. Realización dun programa para a corrección dos defectos detectados
4. Aplicación práctica de dito programa

Prácticas de actividade física (50%). Valoraránse as práctica que se teñan feito de maneira prsencial. De non realizarse ninguna, o traballo tutelado computará o 100%*Observacións de avaliación:
As observación recollidas na guía docente mantéñense, excepto casos particulare por circunstancias particulares por causa do Covid-19.
Polo tanto, a calfifiación do estudantado corresponde á media ponderada dos diferentes apartados presentados na táboa anterior. O estudantado superará a materia si dita media ponderada final é igual ao 50% da máxima calificación posible (5 ou superior nunha escala de 0 a 10). A avaliación será a segunda oportunidade.


5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
As recomendación bibliográficas se manteñen.

Competencias do título
Código Competencias do título
A5 Fomentar a convivencia, estimulando e poñendo en valor a capacidade de constancia, esforzo e disciplina dos participantes nas actividades de educación física e deportiva.
A6 Deseñar e ordenar estratexias e espazos de aprendizaxe que respondan á diversidade social (sexo, xénero, idade, discapacidade, culturas…) e ao respecto dos dereitos que conforman os valores que aporta a educación física e deportiva á formación integral dos cidadáns.
A7 Promover e avaliar a formación de hábitos de actividade física e deporte ao longo do ciclo vital, considerando que a idade, o xénero ou a discapacidade son variables que necesitan da intervención consciente para favorecer a igualdade de oportunidades.
A8 Deseñar, desenvolver, e avaliar os procesos de ensino – aprendizaxe, relativos á actividade física e o deporte, con atención e titorización segundo as características individuais e contextuais das persoas (xénero, idade, discapacidade, culturas, etc.).
A19 Planificar, desenvolver, controlar e avaliar técnica e cientificamente o proceso de adestramento deportivo nos seus distintos niveis e nas diferentes etapas da vida deportiva, de equipos con miras á competición, tendo en conta as diferenzas biolóxicas entre homes e mulleres e a influencia da cultura de xénero na actuación do adestrador e nos deportistas.
A25 Identificar e comprender os requisitos psicomotores e sociomotores das habilidades deportivas, executando basicamente as habilidades motrices específicas dun conxunto de deportes, considerando as diferenzas por xénero.
A26 Identificar e aplicar as peculiaridades didácticas de cada especialidade deportiva na intención pedagóxica dos diferentes ámbitos de intervención.
A27 Aplicar os principios cinesiolóxicos, fisiolóxicos, biomecánicos, comportamentais e sociais nos contextos educativo, recreativo, da actividade física e saúde e do adestramento deportivo, recoñecendo as diferenzas biolóxicas entre homes e mulleres e a influencia da cultura de xénero nos hábitos de vida dos participantes.
A33 Seleccionar e saber utilizar o material e equipamento deportivo adecuado para cada tipo de actividade físico-deportiva no contexto educativo, deportivo, recreativo e da actividade física e saúde.
A36 Coñecer e saber aplicar as novas tecnoloxías da información e a imaxe, tanto nas ciencias da actividade física e do deporte, como no exercicio profesional.
B1 Coñecer e posuír a metodoloxía e estratexia necesaria para a aprendizaxe nas ciencias da actividade física e do deporte.
B2 Resolver problemas de forma eficaz e eficiente no ámbito das ciencias da actividade física e do deporte.
B4 Trabajar de forma colaboradora, desenvolvendo habilidades, de liderado, relación interpersoal e traballo en equipo.
B5 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán.
B8 Desenvolver hábitos de excelencia e calidade nos diferentes ámbitos do exercicio profesional.
B9 Comprender a literatura científica do ámbito da actividade física e o deporte en lingua inglesa e en outras linguas de presenza significativa no ámbito científico.
B10 Saber aplicar as tecnoloxías da información e comunicación (TIC) ao ámbito das Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
B11 Desenvolver competencias para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e para a aprendizaxe autónoma.
B12 Coñecer os principios éticos necesarios para o correcto exercicio profesional e actuar de acordo con eles.
B14 Comprender e aplicar a lexislación vixente relativa ao marco das actividades físicas e deportivas nos distintos ámbitos: educación, deporte, xestión, lecer e saúde.
B19 Exercer a profesión con responsabilidade, respecto e compromiso.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Deseñar e ordenar estratexias e espazos de aprendizaxe que respondan á diversidade social (sexo, xénero, idade, discapacidade, culturas…) e ao respecto dos dereitos que conforman os valores que aporta a educación física e deportiva á formación integral dos cidadáns. A5
A6
Promover e avaliar a formación de hábitos de actividade física e deporte ao longo do ciclo vital, considerando que a idade, o xénero ou a discapacidade son variables que necesitan da intervención consciente para favorecer a igualdade de oportunidades. A5
A7
Deseñar, desenvolver, e avaliar os procesos de ensino – aprendizaxe, relativos á actividade física e o deporte, con atención e titorización segundo as características individuais e contextuais das persoas (xénero, idade, discapacidade, culturas, etc.). A8
Planificar, desenvolver, controlar e avaliar técnica e cientificamente o proceso de adestramento deportivo nos seus distintos niveis e nas diferentes etapas da vida deportiva, de equipos con miras á competición, tendo en conta as diferenzas biolóxicas entre homes e mulleres e a influencia da cultura de xénero na actuación do adestrador e nos deportistas. A19
Identificar e comprender os requisitos psicomotores e sociomotores das habilidades deportivas, executando basicamente as habilidades motrices específicas dun conxunto de deportes, considerando as diferenzas por xénero. A25
Identificar e aplicar as peculiaridades didácticas de cada especialidade deportiva na intención pedagóxica dos diferentes ámbitos de intervención. A26
Aplicar os principios cinesiolóxicos, fisiolóxicos, biomecánicos, comportamentais e sociais nos contextos educativo, recreativo, da actividade física e saúde e do adestramento deportivo, recoñecendo as diferenzas biolóxicas entre homes e mulleres e a influencia da cultura de xénero nos hábitos de vida dos participantes. A27
Seleccionar e saber utilizar o material e equipamento deportivo adecuado para cada tipo de actividade físico-deportiva no contexto educativo, deportivo, recreativo e da actividade física e saúde. A33
Coñecer e saber aplicar as novas tecnoloxías da información e a imaxe, tanto nas ciencias da actividade física e do deporte, como no exercicio profesional. A36
Coñecer e posuír a metodoloxía e estratexia necesaria para a aprendizaxe nas ciencias da actividade física e do deporte. B1
Resolver problemas de forma eficaz e eficiente no ámbito das ciencias da actividade física e do deporte. B2
Trabajar de forma colaboradora, desenvolvendo habilidades, de liderado, relación interpersoal e traballo en equipo. B4
Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán. B5
Desenvolver hábitos de excelencia e calidade nos diferentes ámbitos do exercicio profesional. B8
Comprender a literatura científica do ámbito da actividade física e o deporte en lingua inglesa e en outras linguas de presenza significativa no ámbito científico. B9
Saber aplicar as tecnoloxías da información e comunicación (TIC) ao ámbito das Ciencias da Actividade Física e do Deporte. B10
Desenvolver competencias para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e para a aprendizaxe autónoma. B11
Coñecer os principios éticos necesarios para o correcto exercicio profesional e actuar de acordo con eles. B12
Comprender e aplicar a lexislación vixente relativa ao marco das actividades físicas e deportivas nos distintos ámbitos: educación, deporte, xestión, lecer e saúde. B14
Exercer a profesión con responsabilidade, respecto e compromiso. B19
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. C3
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C4
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. C7

Contidos
Temas Subtemas
Presentación da materia 0.1. Datos descritivos
0.2. Profesorado
0.3. Programa xeral da materia
0.4. Recursos
0.5. Avaliación

BLOQUE TEMÁTICO I: INTRODUCCIÓN O ESTUDO DO GOLF. Tema 1: Evolución histórica, regulamentaria e contextualización do Golf 1.1. A historia do golf e a súa evolución.
1.2. Golf, ocio e negocio.
1.3. O campo de golf, o material de xogo e o reglamento.

BLOQUE TEMÁTICO II: INICIACIÓN Á METODOLOXÍA ESPECÍFICA DA ENSINANZA/APRENDIZAXE DOS PROCEDEMENTOS TÉCNICO-TÁCTICOS DO GOLF. Tema II: Metodología del juego corto. 2.1. Iniciación ós exercicios de grip.
2.2. Iniciación ós exercicios de stand.
2.3. Iniciación ós exercicios de adress.
2.4. Iniciación ós exercicios de swing.
2.5. Iniciación ós exercicios de put.
2.6. Iniciación ós exercicios de chip.

BLOQUE TEMÁTICO III: INICIACIÓN Á METODOLOXÍA ESPECÍFICA DA ENSINANZA/APRENDIZAXE DOS PROCEDEMENTOS TÉCNICO-TÁCTICOS DO GOLF. Tema III: Metodología del juego largo. 3.1. Iniciación ós exercicios de pitch.
3.2. Iniciación ós exercicios de bunker.
3.3. Iniciación ós exercicios de swing completo.
3.4. Iniciación os exercicios de ferros cortos
3.5. Iniciación os exercicios de ferros largos
3.6. Iniciación ós exercicios de maderas.
3.7. Iniciación ós exercicios de drive.


BLOQUE TEMÁTICO IV: INTRODUCCIÓN AO ADESTRAMENTO DO GOLF. Tema IV: Introducción o adestramento para o rendemento no Golf 4.1. Consideracións básicas no proceso de preparación técnica do golf na etapa inicial deportiva
4.2. Consideracións básicas para o desenrolo das cualidades motrices na etapa inicial deportiva para o rendemento no golf.
4.3. Bases para a programación e planificación do adestramento do golf na etapa inicial deportiva
4.4. Consideracións básicas para o desenrolo de programas de detección e selección de talentos deportivos.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A5 A8 A19 A33 B1 B2 B9 2 0 2
Aprendizaxe colaborativa A5 A8 A19 A25 A26 18 36 54
Sesión maxistral A5 A6 A7 A8 A19 A25 A26 A27 A33 A36 B1 B2 B4 B5 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B19 C3 C4 C7 6 18 24
Traballos tutelados A5 A8 A25 A26 A33 B1 B9 4 12 16
Práctica de actividade física A5 A8 A19 A25 A26 A33 B1 B2 B4 12 36 48
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba mixta Proba con cuestións de resposta breve, realizada ao remate da materia, na data de exame
Aprendizaxe colaborativa Traballo en grupo no presencial relacionado cos contidos practicos da materia e co desenvolvemento do traballo teórico-práctico.
Sesión maxistral Impartición de contidos teóricos por parte do profesor
Traballos tutelados Elaboración e entrega, por parte dos alumnos, dun traballo teórico-práctico consistente en analizar a ejecución técnica do golf
Práctica de actividade física Realización por parte dos alumnos das tarefas motrices de aprendizaxe propostas nos contidos.

Atención personalizada
Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Traballos tutelados
Práctica de actividade física
Descrición
Asistencia a titorias individualizadas.
Asistencia a titorias colectivas.
Reunión cos profesores da materia para aclarar dúbidas sobre:
- Os contidos teórico-prácticos e as actividades adecuadas para a súa aprendizaxe.
- Fontes bibliográficas a consultar.
- A realización do traballo teórico-práctico colectivo.


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A5 A8 A19 A33 B1 B2 B9 Exame escrito consistente en preguntas de resposta breve, y supuesto práctico de enseñanza y evaluación.


30
Traballos tutelados A5 A8 A25 A26 A33 B1 B9 Elaboración e entrega, por parte do alumno, dun traballo teórico-práctico, consistente en:
1. Evaluación da técnica dos diferentes golpes de golf
2. Detección dos defectos principales
3. Realización dun programa para a corrección dos defectos detectados
4. Aplicación práctica de dicho programa
35
Práctica de actividade física A5 A8 A19 A25 A26 A33 B1 B2 B4 Asistencia e participación activa polo menos no 70% das sesións lectivas.
A non asistencia do 70% imposibilita para aprobar a asignatura.
35
 
Observacións avaliación

Para aprobar a asignatura hay que aprobar todas e cada una das metodoloxías expostas.

Non se pode aprobar a asignatura con una das metodoloxías suspensas.

Os criterios de avaliación son os mesmos pata todas as convocatorias e todas as oportunidades.

Non se gardan as metodoloxías aprobadas da 1ª para a 2ª oportunidade.

Os alumnos que cursen esta asignatura por primeira vez teñen a obriga de cumplir el 70% da asistencia para poder superar a mesma (tanto das clases teóricas como das prácticas). Os requisitos dos alumnos a tiempo parcial serán os mesmos que os dos alumnos a tiempo completo, a excepción da asistencia que se reduce o 60%. 

Os alumnos lesionados trataranse personalmente para encontrar una evaluación alternativa.

Un alumno se considerara non presentado cando no cumpla os mínimos de asistencia exigidos.

As datas de entrega dos traballos serán como plazo máximo o 14 de mayo para a 1ª oportunidad e o 28 de junio para a 2ª

O examen será presentado a o estudiante escrito no idioma do encino da asignatura (español). Si un estudiante desea una copia en otro idioma oficial da UDC, debe solicitalo a o profesor coordinador una semana antes da data de finalización.


Fontes de información
Bibliografía básica Leadbetter (2002). 100% Golf. Tutor
Jacobs (1999). 50 lecciones magistrales de Golf. Tutor
Borgatti (2007). A swing you can trust. Atria Books
Woods (2002). Así juego al Golf. B. S. A.
Hogan & Warren (2006). Ben Hogan´s five lessons. Shimon & Schuster
Els (1996). Cómo desarrollar un swing de Golf clásico. Tutor
Lewis (1997). Como jugar al Golf. Hispano Europea
PGA (2002). Conocer el deporte Golf. Tutor
Leadbetter (2001). Defectos y correcciones. Tutor
Stirling (1988). El Golf y su práctica. Hispano Europea
Blanquer (2002). El Golf, mitos razones sobre el uso de los recursos naturales. Tirant lo Blanch
Chmiel & Morris (2003). El Golf. A partir de los 50. Tutor
Els (2005). El juego corto. Tutor
Saunders (2001). El manual de Golf. Blume
Leadbetter (2007). El swing de golf. Tutor
Dear (). Escuela de Golf: Del aprendizaje a la competición. Tutor
Reid (2005). Get yourself in Golf shape. Rodale
Watson & Seitz (1983). Getting up and down. Random House
Ballingall (1997). Golf 101 consejos esenciales. Juventud
Chmiel & Morris (2001). Golf past 50. Human Kinetics
Vad (2007). Golf Rx. Gotham books
Palmer (1995). Golf Sistemático Avanzado. Paidotribo
Love III (1997). How to feel a real Golf swing. Tree Rivers Press
Falken (1999). Las principales reglas del Golf. Paidotribo
Nicklaus & Bowden (1990). Lecciones prácticas de Golf. Planeta
Poux (1995). Lesiones en el Golf. Ciba
Harmon, Jr. & Andrisani (2003). Los cuatro pilares para triunfar en el Golf. Tutor
Wright (2004). Los mejores consejos de Golf. Tutor
McLean (2007). Los ocho pasos del swing. Tutor
R B A (2000). Pasión por el Golf. R B A
Stockton (2003). Patear para ganar. Tutor
Jaffe (2006). Play Golf forever. Literary Architects
Jacobs & Bowden (1989). Practical Golf. The Lyons Press
Bann (2007). Programa paso a paso de Golf. Hinkler Books
Díaz & Cidoncha (2003). Términos y expresiones de argot en el mundo del Golf. CPD
Saunders (2000). The Golf Handbok for women. Tree Rivers Press
Bertrand & Bowler (2006). The secret of Hogan´s swing. Wilie
Stenzel (2000). The Women´s guide to Golf. Thomas Dunne Books
Torre de la (2001). Understanding the Golf swing. Warde
Suttie (2006). Your perfect swing. Human Kinetics

http://www.lawibdegolf.com/

http://www.FederaciónEspañoladeGolf.com/

http://www.FedraciónGallegadeGolf.com/

http://www.PGA.com/

http://galeon.hispavista.com/natacion/

http://www.PGW.com/

http://www.SanAndrews/

http://www.Atlanta/

http://www.etcc/

Bibliografía complementaria Gunther, Baumler, Klaus & Schneider (1989). Biomecánica deportiva. Martínez Roca
Sanchez (). Didáctica de la educación física y el deporte. Gymnos
Pila (1984). Educación físico deportiva enseñanza-aprendizaje. Augusto Pila Teleña
Grosser, Hermann, Tusker Y Zintl (1991). El movimiento deportivo. Martínez Roca
Hahn (1988). Entrenamiento con niños. Martínez Roca
Zintl (1991). Entrenamiento de la resistencia. Martínez Roca
Wineck (2005). Entrenamiento total. Paidotribo
Riera (1989). Fundamentos del aprendizaje de la técnica y la táctica deportivas. Inde
Pancorbo (2008). Medicina y ciencias del deporte y actividades físicas. Ergon
Wickstrom (1990). Patrones motores básicos. Alianza deporte
Ruiz & Sanchez (1997). Rendimiento deportivo. Gymnos
Grosser & Neumaier (1986). Técnicas de entrenamiento. Martinez Roca


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Pedagoxía da actividade física e do deporte/620G01001
Anatomía e cinesioloxía do movemento humano/620G01002
Bases da educación física e deportiva/620G01004
Aprendizaxe e control motor/620G01012
Fisioloxía do exercicio I/620G01013
Biomecánica do movemento humano/620G01014
Fisioloxía do exercicio II/620G01025

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Fisioloxía do exercicio II/620G01025
Metodoloxía de investigación en actividade física e deporte/620G01021
Proceso de ensino/aprendizaxe da actividade física e do deporte/620G01022
Estrutura e organización deportiva/620G01026

Materias que continúan o temario
Teoría e práctica do exercicio/620G01016
Metodoloxía de investigación en actividade física e deporte/620G01021
Metodoloxía do rendemento deportivo/620G01024
Tecnoloxía en actividade física e deporte/620G01034
Teoría e práctica do adestramento deportivo/620G01037
Dirección e xestión deportiva/620G01038

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías