Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Proxecto de Estruturas Código 630519002
Titulación
Mestrado Universitario en Arquitectura
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Coordinación
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Correo electrónico
javier.estevezc@udc.es
Profesorado
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Suárez Riestra, Félix Leandro
Correo electrónico
javier.estevezc@udc.es
felix.suarez@udc.es
Web
Descrición xeral Arquitectura y diseño estructural
Documentación del proyecto de estructuras.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Aptitude para concibir, calcular, deseñar e integrar en edificios e conxuntos urbanos e executar: Estruturas de edificación. (T)
A9 Aptitude para intervir en conservar, restaurar e rehabilitar o patrimonio construído. (T)
A12 Elaboración, presentación e defensa, una vez obtidos todos os créditos de grao e mestrado, dun exercicio orixinal realizado individualmente, ante un tribunal universitario no que deberá incluírse polo menos un profesional de recoñecido prestixio proposto polas organizacións profesionais. O exercicio consistirá nun proxecto integral de arquitectura de natureza profesional no que se sinteticen todas as competencias adquiridas na carreira, desenvolvido ate o punto de demostrar suficiencia para determinar a completa execución das obras de edificación sobre as que verse, con cumprimento da regulamentación técnica e administrativa aplicable (T)
B1 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B2 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B3 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B4 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B5 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e no especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B6 Coñecer os métodos de investigación e preparación de proxectos de construción.
B7 Crear proxectos arquitectónicos que satisfagan á súa vez as esixencias estéticas e as técnicas e os requisitos dos seus usuarios, respectando os límites impostos polos factores orzamentarios e a normativa sobre construción.
B8 Comprender a profesión de arquitecto e a súa función na sociedade, en particular, elaborando proxectos que teñan en conta os factores sociais.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para o aprendizaxe ao longo da súa vida
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse Mixto
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia do aprendizaxe ao longo da vida
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: Estructuras de Edificación. AM1
AM9
AM12
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
Arquitectura y diseño estructural .
El sistema estructural .
El proyecto de estructuras. Representación .
Proyecto de estructuras. Hormigón armado .
Proyecto de estructuras. Acero .
Proyecto de estructuras. Madera .
Geotecnia y cimentaciones .
Elementos de contención .

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A9 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C7 C8 20 20 40
Traballos tutelados A1 A9 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 18 50 68
Obradoiro A1 A9 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C6 C7 20 20 40
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Una parte de la actividad presencial se desarrolla a través del método expositivo fomentando, no obstante, involucrar al alumno en la etapa de desarrollo del tema expuesto, proporcionándole la oportunidad para formular preguntas y expresar ideas, conduciéndole de esta manera , por influencia indirecta, al proceso de aprendizaje. Dado el tipo de materia, la exposición se realiza con una amplia utilización de medios audiovisuales.
Traballos tutelados La realización de trabajos tutelados constituye en esta materia una metodología básica y fundamental para la adecuada formación del alumno. Ello es así pues permite enfrentarse a las situaciones reales que formarán parte de su ejercicio profesional, debiendo conocer el proceso y las implicaciones que tiene la toma de decisiones sobre el proyecto estructural de una obra de arquitectura.
Esta metodología permite no solo la consolidación y aclaración de los conceptos adquiridos en las sesiones magistrales, sino también implementar los conocimientos que se van aportando adquiriendo así una práctica de manejo de los mismos.
Obradoiro La materia participa en el Taller PFM, donde se integran igualmente Proyecto de Construcción, Proyecto de Instalaciones, Proyectos Avanzados e Instrumentos de Intervención Urbanística . El taller se entiende como un espacio de trabajo e intercambio concebido para facilitar la confluencia de los contenidos de las diferentes asignaturas en torno al proyecto arquitectónico, y por tanto se basa en la integración multidisciplinar sobre la resolución de casos prácticos.

Atención personalizada
Metodoloxías
Obradoiro
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Descrición
Una metodología orientada hacia el aprendizaje requiere la consideración de las singularidades que distancian a unos alumnos de otros dentro de un mismo grupo, en términos de formación previa, posibles carencias, actitudes y aptitudes, expectativas y motivaciones. Esta cuestión adquiere mayor trascendencia en el desarrollo de los trabajos tutelados y los proyectos propuestos a nivel de taller, cuya metodología sólo adquiere sentido si se produce un contacto regular y periódico con el profesorado a fin de optimizar y en su caso reconducir las actividades en curso.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Obradoiro A1 A9 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C6 C7 Se valorarán los resultados obtenidos en el taller teniendo en cuenta su seguimiento por parte del alumno, la complejidad de la solución estructural, su adecuación a la propuesta arquitectónica, así como su desarrollo tanto a nivel de cálculo como gráfico. 20
Traballos tutelados A1 A9 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 Dichas pruebas contemplarán el diseño y el desarrollo de trabajos vinculados al proyecto de estructuras de edificación. 80
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Charleson, Andrew

La estructura como arquitectura

Ed. Reverté, Barcelona, 2007. ISBN 978-842912117

Ching, Francis D. k.

Building structures illustrated. Patterns, systems and design

Ed. John Wiley & Sons, New Jersey, 2009. ISBN 978 0470187852

Conzett, Jürg

Structure and Space

Ed. Architectural Association,Londres, 2006. ISBN 978 1902902012

Cruz, Paulo J.S. (ed.)

Structures and Architecture: new concepts, applications and challenges

Ed. CRC Press (Taylor & Francis Group), New York, 2013. ISBN 978 1482224610

Deaplazes, Andrea

Constructing architecture: material processes structures

Ed. Birkhäuser Publishers for architecture, Basel, 2005. ISBN 978 3764373199

Engel, Heino

Sistemas de estructuras

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2009. ISBN 978-8425218002

Frampton, Kenneth

Estudios sobre cultura tectónica

Ed. Akal Arquitectura, Madrid, 1999. ISBN 978-8446011875

Garrison, Philip

Basic Structures for enginners and architects

Ed. John Wiley and sons, New Jersey, 2005. ISBN 978 1405120531

Gutai, Matyas

Trans Structures: fluid architecture and liquid enginnering

Ed. Actar D, Barcelona, 2015, 9781940291444

Harris, James B.

Masted Structures in Architecture

Ed. Architectural Press, New York, 1996. ISBN 0750612827

Howard, Herbert S.

Structure. An architect´s approach

Ed. McGraw-Hill Book Company, New York, 1966

Lim, Joseph

Eccentric structures in architecture

Ed. BIS Publishers, Amsterdam, 2010, 978 9063692421

Mainstone, Rowland J.

Structure in Architecture: History, design and innovation

Ed. Ashgate, Michigan University, 1999. ISBN 9780860787631

McDonal, Angus J.

Structure and Architecture

Ed. Architectural Press, Oxford, 2001. ISBN 0750647930

Moore, Fuller

Understanding structures

Ed. MacGraw Hill, Barcelona, 1999. ISBN 9780070432536

Muttoni, Aurelio

The art of structures: introduction to the functioning of structures in architecture

Ed. EPFL Press, Laussane, Suiza, 2011. ISBN 978-2940222384

Nervi, Pier L.

Aesthetics and technology in buildings

Ed. Harvard University Press, Cambrigde, 1965

Nervi, Pier L.

Nuevas estructuras

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1973. ISBN 0262640023

Ramsey, Dabby

Structure for architects: a primer

Ed. John Wiley and sons, New Jersey, 2012. ISBN 978 0470633762

Rogers, Richard

Architecture: a modern view

Ed. Thames & Hudson, New York, 1992. ISBN 978 0500342930

Sánchex Vibaek, Kasper

Architectural system structures: integrating desing complexity in industrialised construction

Ed. Routledge Research in Architecture, Abingdon, 2014. ISBN 978 0415828543

Sandaker, Bjorn Normann

On span and space: exploring structures in architecture

Ed. Routledge (Taylor & Francis Group), Abingdon, 2008. ISBN 978 113432525

Sandaker, Bjorn Normann

The structural basis of architecture

Ed. Routledge (Taylor & Francis Group), Abingdon, 2011. ISBN 978 0415415453

Siegel, Curt

Formas estructurales de la arquitectura moderna

Ed. Continental, México, 1966

Spuybroek, Lars

The structure of vagueness. Performative architecture beyond instrumentality

Ed. Spon Press (Taylor and Francis Group), New York, 2005. ISBN 978-0203017821

Torroja Miret, Eduardo

Razón y ser de tipos estructurales

Ed. Textos Universitarios CSIC, Madrid, 2004. ISBN 978 8400092825

Wilson, Forrest

Structure: the essence of architecture

Ed. Van Nostrnad Reinhold, Pennsylvania University, 1983. ISBN 9780442290993

Zalewski, Waclaw

Shapin structures: statics

Ed. John Wiley & Sons, New Jersey, 1998. ISBN 978 0471169680


Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Proxectos Avanzados/630519005
Proxecto de Construción/630519001

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías