Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Proxecto de Estruturas Código 630519002
Titulación
Mestrado Universitario en Arquitectura
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Coordinación
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Correo electrónico
javier.estevezc@udc.es
Profesorado
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Suárez Riestra, Félix Leandro
Vazquez Rodriguez, Jose Antonio
Correo electrónico
javier.estevezc@udc.es
felix.suarez@udc.es
jose.vazquez@udc.es
Web
Descrición xeral Arquitectura e deseño estrutural
Documentación do proxecto de estruturas.
Plan de continxencia Deseñáronse dous plans de continxencia.

ESCENARIO1
Exponse un primeiro escenario no que debido á capacidade das aulas ou outro tipo de razóns non sexa factible a docencia presencial das clases expositivas (sesións maxistrais), en tanto a docencia interactiva e de taller, ao ser grupos de menor número de alumnos poida seguir impartíndose de forma presencial.
Nesta situación o único cambio previsto afecta á metodoloxía docente empregada nas sesións maxistrais que se realizarán en formato en liña coa axuda da plataforma Teams incluída en Office365.
Non hai cambios nos contidos da materia, nin nos mecanismos de atención personalizada ao alumno, nin nos criterios de avaliación.

ESCENARIO 2
Exponse un segundo escenario no que ante un posible confinamento non sexa factible ningún tipo de docencia presencial. En tal caso, os cambios previstos son os seguintes:

1. Modificacións nos contidos
Non se realizan cambios

2. Metodoloxías
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Ningunha.
* Metodoloxías docentes que se modifican
Sesión maxistral, traballos tutelados e taller.
A imposibilidade de continuar utilizando as metodoloxías indicadas en formato presencial obriga a adoptar estratexias alternativas que faciliten as aprendizaxes con independencia das posibles continxencias relativas ao equipamento e conexión do alumnado. Por iso, óptase por facilitar a través da plataforma Moodle a documentación necesaria para continuar avanzando no programa formativo, e os traballos tutelados e o taller efectúanse coa axuda da plataforma Teams incluída en Office365.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Moodle, foro virtual.
O foro permanece aberto durante todo o período lectivo, respondendo o profesorado ás posibles consultas tanto durante as sesións virtuais como durante o horario oficial de titorías.
Teams, reunións virtuais e canles.
Mantéñense abertos as canles de comunicación (xeral e por grupos) para que o alumno poida elevar consultas.

4. Modificacións na avaliación
Non hai modificacións nos criterios de avaliación

5. Modificacións dá bibliografía ou webgrafía
Non se realizan cambios.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Aptitude para concibir, calcular, deseñar e integrar en edificios e conxuntos urbanos e executar: Estruturas de edificación. (T)
A9 Aptitude para intervir en conservar, restaurar e rehabilitar o patrimonio construído. (T)
A12 Elaboración, presentación e defensa, una vez obtidos todos os créditos de grao e mestrado, dun exercicio orixinal realizado individualmente, ante un tribunal universitario no que deberá incluírse polo menos un profesional de recoñecido prestixio proposto polas organizacións profesionais. O exercicio consistirá nun proxecto integral de arquitectura de natureza profesional no que se sinteticen todas as competencias adquiridas na carreira, desenvolvido ate o punto de demostrar suficiencia para determinar a completa execución das obras de edificación sobre as que verse, con cumprimento da regulamentación técnica e administrativa aplicable (T)
B1 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B2 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B3 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B4 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B5 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e no especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B6 Coñecer os métodos de investigación e preparación de proxectos de construción.
B7 Crear proxectos arquitectónicos que satisfagan á súa vez as esixencias estéticas e as técnicas e os requisitos dos seus usuarios, respectando os límites impostos polos factores orzamentarios e a normativa sobre construción.
B8 Comprender a profesión de arquitecto e a súa función na sociedade, en particular, elaborando proxectos que teñan en conta os factores sociais.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para o aprendizaxe ao longo da súa vida
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse Mixto
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia do aprendizaxe ao longo da vida
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: Estructuras de Edificación. AM1
AM9
AM12
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
Arquitectura e deseño estrutural .
O sistema estrutural .
O proxecto de estruturas. Representación .
Proxecto de estruturas. Formigón armado .
Proxecto de estruturas. Aceiro .
Proxecto de estruturas. Madeira .
Xeotecnia e cimentacións .
Elementos de contención .

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A9 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C7 C8 20 20 40
Traballos tutelados A1 A9 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 18 50 68
Obradoiro A1 A9 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C6 C7 20 20 40
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Unha parte da actividade presencial desenvólvese a través do método expositivo fomentando, con todo, involucrar ao alumno na etapa de desenvolvemento do tema exposto, proporcionándolle a oportunidade para formular preguntas e expresar ideas, conducíndolle desta maneira , por influencia indirecta, ao proceso de aprendizaxe. Dado o tipo de materia, a exposición realízase cunha ampla utilización de medios audiovisuais.
Traballos tutelados A realización de traballos tutelados constitúe nesta materia unha metodoloxía básica e fundamental para a adecuada formación do alumno. Iso é así pois permite enfrontarse ás situacións reais que formarán parte do seu exercicio profesional, debendo coñecer o proceso e as implicacións que ten a toma de decisións sobre o proxecto estrutural dunha obra de arquitectura.
Esta metodoloxía permite non só a consolidación e aclaración dos conceptos adquiridos nas sesións maxistrais, senón tamén implementar os coñecementos que se van achegando adquirindo así unha práctica de manexo dos mesmos.
Obradoiro A materia participa no Taller PFM, onde se integran igualmente Proxecto de Construción, Proxecto de Instalacións, Proxectos Avanzados e Instrumentos de Intervención urbanística . O taller enténdese como un espazo de traballo e intercambio concibido para facilitar a confluencia dos contidos das diferentes materias en torno ao proxecto arquitectónico, e por tanto baséase na integración multidisciplinar sobre a resolución de casos prácticos.

Atención personalizada
Metodoloxías
Obradoiro
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Descrición
Unha metodoloxía orientada cara á aprendizaxe require a consideración das singularidades que distancian a uns alumnos doutros dentro dun mesmo grupo, en termos de formación previa, posibles carencias, actitudes e aptitudes, expectativas e motivacións. Esta cuestión adquire maior transcendencia no desenvolvemento dos traballos tutelados e os proxectos propostos a nivel de taller, cuxa metodoloxía só adquire sentido se se produce un contacto regular e xornal co profesorado a fin de optimizar e no seu caso reconducir as actividades en curso.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Obradoiro A1 A9 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C6 C7 Valoraranse os resultados obtidos no taller teniendo en cuenta o seu seguimento por parte do alumno, a complexidade da solución estrutural, a súa adecuación á proposta arquitectónica, así como o seu desenvolvemento tanto a nivel de cálculo como gráfico. 20
Traballos tutelados A1 A9 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 Ditas probas contemplarán o deseño e o desenvolvemento de traballos vinculados ao proxecto de estruturas de edificación. 80
 
Observacións avaliación
A avaliación para a primeira oportunidade correspóndese co indicado, onde a cualificación final é o resultado da valoración dos traballos tutelados (80% da cualificación final) e dos resultados obtidos no taller (20% da cualificación final).

Na segunda oportunidade a cualificación final é o resultado do exame no que o alumno terá que desenvolver no período indicado o deseño, predimensionado e grafiado da estrutura proposta. Este exame computará na cualificación final un 80%, en equivalencia á valoración dos traballos tutelados da primeira oportunidade. O 20% restante da cualificación corresponderá aos resultados obtidos no desenvolvemento do taller.

Aos alumnos que acrediten matrícula parcial aplicaráselles idénticas condicións ás descritas para o resto dos alumnos coa única excepción de que a asistencia mínima establécese nun 50%.

Atendendo ao artigo 14 das NORMAS DE AVALIACIÓN, REVISIÓN E RECLAMACIÓN DÁS CUALIFICACIÓNS DÚAS ESTUDOS DE GRAO E MESTRADO UNIVERSITARIO da UDC, se se detectase a comisión de fraude nas probas de avaliación o alumno suspenderá a convocatoria da materia (ambas as oportunidades) coa cualificación de 0.

Fontes de información
Bibliografía básica

Charleson, Andrew

La estructura como arquitectura

Ed. Reverté, Barcelona, 2007. ISBN 978-842912117

Ching, Francis D. k.

Building structures illustrated. Patterns, systems and design

Ed. John Wiley & Sons, New Jersey, 2009. ISBN 978 0470187852

Conzett, Jürg

Structure and Space

Ed. Architectural Association,Londres, 2006. ISBN 978 1902902012

Cruz, Paulo J.S. (ed.)

Structures and Architecture: new concepts, applications and challenges

Ed. CRC Press (Taylor & Francis Group), New York, 2013. ISBN 978 1482224610

Deaplazes, Andrea

Constructing architecture: material processes structures

Ed. Birkhäuser Publishers for architecture, Basel, 2005. ISBN 978 3764373199

Engel, Heino

Sistemas de estructuras

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2009. ISBN 978-8425218002

Frampton, Kenneth

Estudios sobre cultura tectónica

Ed. Akal Arquitectura, Madrid, 1999. ISBN 978-8446011875

Garrison, Philip

Basic Structures for enginners and architects

Ed. John Wiley and sons, New Jersey, 2005. ISBN 978 1405120531

Gutai, Matyas

Trans Structures: fluid architecture and liquid enginnering

Ed. Actar D, Barcelona, 2015, 9781940291444

Harris, James B.

Masted Structures in Architecture

Ed. Architectural Press, New York, 1996. ISBN 0750612827

Howard, Herbert S.

Structure. An architect´s approach

Ed. McGraw-Hill Book Company, New York, 1966

Lim, Joseph

Eccentric structures in architecture

Ed. BIS Publishers, Amsterdam, 2010, 978 9063692421

Mainstone, Rowland J.

Structure in Architecture: History, design and innovation

Ed. Ashgate, Michigan University, 1999. ISBN 9780860787631

McDonal, Angus J.

Structure and Architecture

Ed. Architectural Press, Oxford, 2001. ISBN 0750647930

Moore, Fuller

Understanding structures

Ed. MacGraw Hill, Barcelona, 1999. ISBN 9780070432536

Muttoni, Aurelio

The art of structures: introduction to the functioning of structures in architecture

Ed. EPFL Press, Laussane, Suiza, 2011. ISBN 978-2940222384

Nervi, Pier L.

Aesthetics and technology in buildings

Ed. Harvard University Press, Cambrigde, 1965

Nervi, Pier L.

Nuevas estructuras

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1973. ISBN 0262640023

Ramsey, Dabby

Structure for architects: a primer

Ed. John Wiley and sons, New Jersey, 2012. ISBN 978 0470633762

Rogers, Richard

Architecture: a modern view

Ed. Thames & Hudson, New York, 1992. ISBN 978 0500342930

Sánchex Vibaek, Kasper

Architectural system structures: integrating desing complexity in industrialised construction

Ed. Routledge Research in Architecture, Abingdon, 2014. ISBN 978 0415828543

Sandaker, Bjorn Normann

On span and space: exploring structures in architecture

Ed. Routledge (Taylor & Francis Group), Abingdon, 2008. ISBN 978 113432525

Sandaker, Bjorn Normann

The structural basis of architecture

Ed. Routledge (Taylor & Francis Group), Abingdon, 2011. ISBN 978 0415415453

Siegel, Curt

Formas estructurales de la arquitectura moderna

Ed. Continental, México, 1966

Spuybroek, Lars

The structure of vagueness. Performative architecture beyond instrumentality

Ed. Spon Press (Taylor and Francis Group), New York, 2005. ISBN 978-0203017821

Torroja Miret, Eduardo

Razón y ser de tipos estructurales

Ed. Textos Universitarios CSIC, Madrid, 2004. ISBN 978 8400092825

Wilson, Forrest

Structure: the essence of architecture

Ed. Van Nostrnad Reinhold, Pennsylvania University, 1983. ISBN 9780442290993

Zalewski, Waclaw

Shapin structures: statics

Ed. John Wiley & Sons, New Jersey, 1998. ISBN 978 0471169680


Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Proxectos Avanzados/630519005
Proxecto de Construción/630519001

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías