Identifying Data 2019/20
Subject (*) Advanced Architectural Design Code 630519005
Study programme
Mestrado Universitario en Arquitectura
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree Yearly
First Obligatory 9
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Coordinador
Casares Gallego, Amparo
E-mail
amparo.casares@udc.es
Lecturers
Casares Gallego, Amparo
Fernández-Albalat Ruiz, Andrés
E-mail
amparo.casares@udc.es
andres.fernandez-albalat@udc.es
Web
General description A materia PROXECTOS AVANZADOS DE ARQUITECTURA ten un enfoque eminentemente práctico, analítico e profesional. Consistirá na análise e elaboración colaborativa de proxectos complexos, en canto á súa escala, función, condicións de uso, materiais empregados e novas tecnoloxías. Os proxectos serán elixidos para cada Curso Académico a partir de convocatorias reais de concursos de arquitectura, en consonancia cos temas propostos polos diversos Obradoiros do TFM, de maneira que os alumnos poidan enfrontarse ao Proxecto cunha maior solvencia técnica e proxectual. Contarase coa participación de arquitectos que explicarán as súas propias obras, e con visitas a aquelas que se consideren máis accesibles e adecuadas.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A5 Ability to design, implement and develop sketches and drafts, concept designs, developed designs and technical designs (T)
A6 Ability to design, implement and develop urban projects (T)
A7 Ability to design, implement and develop construction management (T)
A8 Ability to develop functional programmes for buildings and urban spaces (T)
A9 Ability to preserve, restore and renovate the built heritage (T)
A10 Ability to practise architectural criticism
A12 Development, presentation and public review, once the student has all credits, undergraduate and master´s degree, of an original exercise done individually, before a university jury including at least one prestigious professional proposed by the professional associations. The exercise will consist of a comprehensive architectural design of professional nature in which all the skills acquired in the degree and master´s degree, are developed to an extent of demonstrating sufficiency to guarantee the full execution of the construction works according to technical and administrative regulations (T)
B1 Students have the learning skills that enable them to continue studying in a way that will be largely self-directed or autonomous
B2 Have knowledge and understanding that provide a basis or opportunity for originality in developing and / or applying ideas, often in a research context
B3 Students can apply acquired knowledge and ability to solve problems in new or unfamiliar environments within broader or multidisciplinary contexts related to their field of study
B4 Students are able to integrate knowledge and handle complexity and formulate judgements based on information that is incomplete or limited, including reflection on social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgements
B5 Students can communicate their conclusions and the knowledge and the rationale supportting them to specialists and non-specialists in a clear and unambiguous way
B6 Knowing the methods of research and preparation of construction projects
B7 Creating architectural designs that meet both aesthetic and technical requirements and the needs of users within the limits imposed by cost factors and building regulations
B8 "Understanding the architectural profession and its role in society, in particular, elaborating projects that take into account the social factors "
C1 Adequate oral and written expression in the official languages.
C3 Using ICT in working contexts and lifelong learning.
C4 Exercising an open, educated, critical, committed, democratic and caring citizenship, being able to analyse facts, diagnose problems, formulate and implement solutions based on knowledge and solutions for the common good
C5 Understanding the importance of entrepreneurial culture and the useful means for enterprising people.
C6 Critically evaluate the knowledge, technology and information available to solve the problems they must face
C7 Assuming as professionals and citizens the importance of learning throughout life
C8 Valuing the importance of research, innovation and technological development for the socioeconomic and cultural progress of society.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Aplicar a contornas novas ou pouco coñecidos, dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares), os conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados co área do proxecto arquitectónico. AC5
AC6
AC7
AC8
AC9
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
CC1
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
Ao finalizar a asignatura o alumnado haberá de ter acadada as seguintes aptitudes: - Aptitude para a concepción, a práctica e desenvolvemento de proxectos básicos e de execución, esbozos e anteproxectos. - Aptitude para a concepción, a práctica e desenvolvemento de proxectos urbanos. - Aptitude para a concepción, a práctica e desenvolvemento de dirección de obras. - Aptitude para elaborar programas funcionais de edificios e espazos urbanos. - Aptitude para intervir en conservar, restaurar e rehabilitar o patrimonio construído. - Aptitude para exercer a crítica arquitectónica. Así como todas as competencias básicas e transversais do título. AC5
AC6
AC7
AC8
AC9
AC10
AC12
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
CC1
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
1 - ESTRATEXIAS DE LANZAMENTO DO PROXECTO ARQUITECTÓNICO 1.1 - Linguaxe e contexto

1.2 - A cuestión do estilo

1.3 - A cuestión da tipoloxía

1.4 - A cuestión do espazo
2 - ANÁLISE, INTERPRETACIÓN E AVALIACIÓN DOS CONTEXTOS CONTEMPORÁNEOS 2.1 - O contexto urbano contemporáneo

2.2 - O contexto rural. Tradición, agresión, rexeneración

2.3 - Arquitecturas nos límites
3 - INNOVACIÓN E TECNOLOXÍAS AVANZADAS APLICADAS AO PROXECTO ARQUITECTÓNICO 3.1 - Novas tecnoloxías para o control ambiental

3.2 - Materiais avanzados. Revestimentos, illamentos, impermeabilizacións

3.3 - Solucións avanzadas para a sustentabilidade e a eficiencia enerxética dos edificios
4 - ARQUITECTURAS DE ESCALA COMPLEXA 4.1 - Proxectos para grandes infraestructuras

4.2 - O hábitat complexo

4.3 - Planificación a escala global

4.4 - Proxecto e Territorio

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Introductory activities A5 B6 C1 C3 C6 4 10 14
Document analysis B6 C6 0 15 15
Directed discussion A6 A10 B4 10 0 10
Collaborative learning B1 B2 B5 10 20 30
Workshop A7 A8 A9 A12 B3 B7 B8 C4 C5 C7 C8 10 40 50
Guest lecture / keynote speech B2 B6 C4 15 0 15
Supervised projects A5 A6 A7 A8 A9 A10 12 24 36
Student portfolio B5 B7 C1 C3 C8 5 30 35
 
Personalized attention 20 0 20
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Introductory activities Actividades que se levan a cabo antes de iniciar calquera proceso de ensino-aprendizaxe a fin
de coñecer as competencias, intereses e/ou motivacións que posúe o alumnado para o logro dos obxectivos que se queren alcanzar, vinculados a un programa formativo. Con ela preténdese obter información relevante que permita articular a docencia para favorecer aprendizaxes eficaces e significativos, que partan dos coñecementos previos.

Document analysis Técnica metodolóxica que supón a utilización de documentos audiovisuais e/ou bibliográficos (fragmentos de reportaxes, documentais ou películas, noticias de actualidade, paneis gráficos, fotografías, biografías, artigos, revistas, planos históricos e actuais, textos, etc.) relevantes para a temática da materia con actividades específicamente deseñadas para a análise dos mesmos.
Pódese empregar como introdución xeral a un tema, como instrumento de aplicación de estudo de casos, para a explicación de procesos que non se poden observar directamente, para a presentación de situacións complexas ou como sínteses.
Directed discussion Técnica de dinámica de grupos na que os membros dun grupo discuten de forma libre, *informal e espontánea sobre un tema, aínda que poden estar *coordinados por un *moderador.
Collaborative learning A aprendizaxe colaborativa xérase a partir da combinación dunha serie de principios como: a articulación, o conflito e o traballo en común.
Baséase en chegar ao consenso a través da cooperación entre os membros do grupo. Outra premisa esencial desta aprendizaxe é a vontade de facer ou actividade directa de cada membro do grupo, o cal é fundamental porque a aprendizaxe colaborativa baséase na actividade de cada un dos membros. É, en primeira instancia, aprendizaxe activa que se desenvolve nunha colectividade non competitiva, na cal todos os membros do grupo colaboran na construción do coñecemento e contribúen á aprendizaxe de todos.
Workshop Obradoiro de arquitectura: Modalidade formativa orientada á aplicación de aprendizaxes nos que se introducen coñecementos de diversas materias, siempre ó redor dun proxecto arquitectónico, no cal pódense combinar diversas metodoloxías/probas (exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc.) a través das que o alumnado desenrola tarefas prácticas sobre un tema específico, co apoio e supervisión do profesorado das materias implicadas.
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe. A sesión maxistral é tamén coñecida como conferencia, método expositivo ou lección maxistral. Esta última modalidade adóitase reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Supervised projects Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutéla do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente á aprendizaxe de "como facer as cousas". Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade da súa propia aprendizaxe.
Student portfolio O resultado final dos traballos realizados na materia plasmarase no portafolios persoal do alumno, físico e dixital, dispoñible físicamente en papel e accesible a través da ferramenta informática para a docencia Moodle.

Avalíanse os resultados, pero a través dun proceso docente tutelado e guiado, onde o esforzo persoal e a evolución intelectual do alumno deberán aparecer reflectidos na documentación final.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Student portfolio
Directed discussion
Workshop
Description
O alumno recibe atención personalizada concernente ao traballo que está a desenvolver, a través dos profesores do grupo ao que fose asignado. No Taller terá a posibilidade de comentar e obter revisións críticas por parte dos profesores dos demais grupos e materias, para poder contrastar opinións e criterios e confrontalos cos propios.

O traballo do alumno será obxecto de revisións personalizadas, para observar a súa evolución e constatar a súa autoría.

A docencia a alumnos de programas de mobilidade adaptarase a condicións pedagóxicas e de traballos tutelados especiais, así como as probas e exames de avaliación.


Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A5 A6 A7 A8 A9 A10 Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe - tanto autónomo coma colaborativo - dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos, profesionais e competitivos). Está referida prioritariamente á aprendizaxe de "como facer as cousas". Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade da súa propia aprendizaxe.

Se exige la asistencia al 80% de las sesiones interactivas
La valoración de la práctica obligatoria del taller no se restringe a los contenidos, también, se constata la autoría de la misma
50
Student portfolio B5 B7 C1 C3 C8 O resultado final dos traballos realizados na materia plasmarase no portafolios persoal do alumno, físico e dixital, dispoñible físicamente en papel e accesible a través da ferramenta informática para a docencia Moodle.

Avalíanse os resultados, pero a través dun proceso docente tutelado e guiado, onde o esforzo persoal e a evolución intelectual do alumno deberán aparecer reflectidos na documentación final.

Se exige la asistencia al 80% de las sesiones interactivas
La valoración de la práctica obligatoria del taller no se restringe a los contenidos, también, se constata la autoría de la misma
50
 
Assessment comments

Os exercicios a realizar na asignatura provirán, principalmente de tres fontes: 1ª - Necesidades reais en contornos existentes dun alto grao de complexidade. Novas propostas ou recuperación-rehabilitación de edificios públicos, conxuntos residenciais, áreas de cidade ou territoriais, lugares en transformación, paisaxes vulnerables... condicións que esixen unha coidadosa análise e síntese  multifactorial. A proposta terá competencia como proxecto básico profesional.    2ª - Concursos de arquitectura. Convocados por administracións públicas ou organismos privados, nacionais ou internacionais. O alumnado, organizado en grupos, analizará a conveniencia e posibilidades de presentar propostas a estas convocatorias, baixo a tutela do profesorado. A incorporación dunha persoa a un equipo, no que asumirá un rol especializado, no que as condicionantes administrativas, de prazos e orzamentos son determinantes, situarán a persoa e ao seu equipo nun entorno real e competitivo, que lles permitirá conectar coa realidade profesional nun amplo espectro de actividade. 3ª - Propostas de intervención. O alumnado, organizado en equipos, poderá propoñer, ademais, intervencións sobre demandas e contornas reais, que aporten solucións a espazos e disfuncións urbanas detectadas nas análises das actividades iniciais do curso.

A avaliación terá en conta os resultados alcanzados na elaboración e posible tramitación das propostas.

Se exige la asistencia al 80% de las sesiones interactivas
La valoración de la práctica obligatoria del taller no se restringe a los contenidos, también, se constata la autoría de la misma

Sources of information
Basic VVAA (2017). Augas Quentes: Argumentos para lo urbano. A Coruña: Universidade da Coruña
Rainer Maria Rilke (2012). Cartas a un joven poeta. Madrid: Alianza Editorial
X. Monteys, P. Fuertes (2014). Casa collage. Barcelona: Gustavo Gili
Robert Venturi (1992). Complejidad y contradicción en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili
VVAA (2017). CTE - Código Técnico de la Edificación. Madrid: Ministerio de Fomento
Sigfried Giedion (2009). Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición. Barcelona: Reverte
Kenneth Frampton (1980). Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili
Aldo Rossi (1992). La Arquitectura de la Ciudad. Barcelona: Gustavo Gili
Enrique Walker (2010). Lo Ordinario. Barcelona: Gustavo Gili
Peter Zumthor (2014). Pensar la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili
Rafael Moneo (2010). Rafael Moneo: Apuntes sobre 21 obras. Barcelona: Gustavo Gili
Eduardo Torroja Miret (2008). Razón y ser de los tipos estructurales. Madrid: CSIC
I. Abalos, J. Herreros (2000). Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea. San Sebastián: Nerea

Complementary Philip Jodidio (2004). Architecture Now. Colonia: Taschen
Victor Olgyay (1998). Arquitectura y clima. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Barcelona: Gustavo Gili
Henri Lefebvre (1973). De lo Rural a lo Urbano. Barcelona: Península
Rem Koolhaas (1978). Delirious New York. A retroactive Manifiesto for Manhattan. Nueva York: Oxford University Press
Ian McHarg (1969). Design with Nature. Nueva York: Natural History Press
Marc Augé (1996). El Viaje Imposible. El Turismo y sus Imágenes. Barcelona: Gedisa
Peter Cook (1970). Experimental Architecture. Londres: Studio Vista
Rudolf Arnheim (2001). La forma visual de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili
Reyner Banham (1976). Megaestructure. Urban Futures of the Recent Past. Londres: Harper & Row
Luigi Prestinenza (2008). New Directions in Contemporary Architecture: Evolutions and Revolutions in Building Design Since 1988. Chichester: John Wiley & Sons
Patrice Goulet (1989). Temps sauvage et incertain. Paris: Les Editions du Demi-Cercle
B. Tschumi, I. Cheng (2003). The state of architecture at the beginning of the 21st century. New York: The Monacelli Press / Columbia Books of Architecture
Alison & Peter Smithson (1967). Urban structuring. Londres: Studio Vista
M. Mostafavi, G. Doherty (2014). Urbanismo ecológico. Barcelona: Gustavo Gili


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Construction Design/630519001
Structural Design/630519002
Architectural Review/630519004
Urban Intervention Tools/630519006
Systems Design/630519003

Subjects that continue the syllabus
Master Thesis/630519007

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.