Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Proxectos Avanzados Código 630519005
Titulación
Mestrado Universitario en Arquitectura
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Obrigatoria 9
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Coordinación
Casares Gallego, Amparo
Correo electrónico
amparo.casares@udc.es
Profesorado
Casares Gallego, Amparo
Fernández-Albalat Ruiz, Andrés
Correo electrónico
amparo.casares@udc.es
andres.fernandez-albalat@udc.es
Web
Descrición xeral A materia PROXECTOS AVANZADOS DE ARQUITECTURA ten un enfoque eminentemente práctico, analítico e profesional. Consistirá na análise e elaboración colaborativa de proxectos complexos, en canto á súa escala, función, condicións de uso, materiais empregados e novas tecnoloxías. Os proxectos serán elixidos para cada Curso Académico a partir de convocatorias reais de concursos de arquitectura, en consonancia cos temas propostos polos diversos Obradoiros do TFM, de maneira que os alumnos poidan enfrontarse ao Proxecto cunha maior solvencia técnica e proxectual. Contarase coa participación de arquitectos que explicarán as súas propias obras, e con visitas a aquelas que se consideren máis accesibles e adecuadas.

Competencias do título
Código Competencias do título
A5 Aptitude para a concepción, a práctica e desenvolvemento de proxectos básicos e de execución, esbozos e anteproxectos. (T)
A6 Aptitude para a concepción, a práctica e desenvolvemento de proxectos urbanos. (T)
A7 Aptitude para a concepción, a práctica e desenvolvemento de dirección de obras. (T)
A8 Aptitude para elaborar programas funcionais de edificios e espazos urbanos. (T)
A9 Aptitude para intervir en conservar, restaurar e rehabilitar o patrimonio construído. (T)
A10 Aptitude para exercer a crítica arquitectónica.
A12 Elaboración, presentación e defensa, una vez obtidos todos os créditos de grao e mestrado, dun exercicio orixinal realizado individualmente, ante un tribunal universitario no que deberá incluírse polo menos un profesional de recoñecido prestixio proposto polas organizacións profesionais. O exercicio consistirá nun proxecto integral de arquitectura de natureza profesional no que se sinteticen todas as competencias adquiridas na carreira, desenvolvido ate o punto de demostrar suficiencia para determinar a completa execución das obras de edificación sobre as que verse, con cumprimento da regulamentación técnica e administrativa aplicable (T)
B1 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B2 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B3 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B4 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B5 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e no especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B6 Coñecer os métodos de investigación e preparación de proxectos de construción.
B7 Crear proxectos arquitectónicos que satisfagan á súa vez as esixencias estéticas e as técnicas e os requisitos dos seus usuarios, respectando os límites impostos polos factores orzamentarios e a normativa sobre construción.
B8 Comprender a profesión de arquitecto e a súa función na sociedade, en particular, elaborando proxectos que teñan en conta os factores sociais.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para o aprendizaxe ao longo da súa vida
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse Mixto
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia do aprendizaxe ao longo da vida
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Aplicar a contornas novas ou pouco coñecidos, dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares), os conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados co área do proxecto arquitectónico. AM5
AM6
AM7
AM8
AM9
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8
Ao finalizar a asignatura o alumnado haberá de ter acadada as seguintes aptitudes: - Aptitude para a concepción, a práctica e desenvolvemento de proxectos básicos e de execución, esbozos e anteproxectos. - Aptitude para a concepción, a práctica e desenvolvemento de proxectos urbanos. - Aptitude para a concepción, a práctica e desenvolvemento de dirección de obras. - Aptitude para elaborar programas funcionais de edificios e espazos urbanos. - Aptitude para intervir en conservar, restaurar e rehabilitar o patrimonio construído. - Aptitude para exercer a crítica arquitectónica. Así como todas as competencias básicas e transversais do título. AM5
AM6
AM7
AM8
AM9
AM10
AM12
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
1 - ESTRATEXIAS DE LANZAMENTO DO PROXECTO ARQUITECTÓNICO 1.1 - Linguaxe e contexto

1.2 - A cuestión do estilo

1.3 - A cuestión da tipoloxía

1.4 - A cuestión do espazo
2 - ANÁLISE, INTERPRETACIÓN E AVALIACIÓN DOS CONTEXTOS CONTEMPORÁNEOS 2.1 - O contexto urbano contemporáneo

2.2 - O contexto rural. Tradición, agresión, rexeneración

2.3 - Arquitecturas nos límites
3 - INNOVACIÓN E TECNOLOXÍAS AVANZADAS APLICADAS AO PROXECTO ARQUITECTÓNICO 3.1 - Novas tecnoloxías para o control ambiental

3.2 - Materiais avanzados. Revestimentos, illamentos, impermeabilizacións

3.3 - Solucións avanzadas para a sustentabilidade e a eficiencia enerxética dos edificios
4 - ARQUITECTURAS DE ESCALA COMPLEXA 4.1 - Proxectos para grandes infraestructuras

4.2 - O hábitat complexo

4.3 - Planificación a escala global

4.4 - Proxecto e Territorio

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A5 B6 C1 C3 C6 4 10 14
Análise de fontes documentais B6 C6 0 15 15
Discusión dirixida A6 A10 B4 10 0 10
Aprendizaxe colaborativa B1 B2 B5 10 20 30
Obradoiro A7 A8 A9 A12 B3 B7 B8 C4 C5 C7 C8 10 40 50
Sesión maxistral B2 B6 C4 15 0 15
Traballos tutelados A5 A6 A7 A8 A9 A10 12 24 36
Portafolios do alumno B5 B7 C1 C3 C8 5 30 35
 
Atención personalizada 20 0 20
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Actividades que se levan a cabo antes de iniciar calquera proceso de ensino-aprendizaxe a fin
de coñecer as competencias, intereses e/ou motivacións que posúe o alumnado para o logro dos obxectivos que se queren alcanzar, vinculados a un programa formativo. Con ela preténdese obter información relevante que permita articular a docencia para favorecer aprendizaxes eficaces e significativos, que partan dos coñecementos previos.

Análise de fontes documentais Técnica metodolóxica que supón a utilización de documentos audiovisuais e/ou bibliográficos (fragmentos de reportaxes, documentais ou películas, noticias de actualidade, paneis gráficos, fotografías, biografías, artigos, revistas, planos históricos e actuais, textos, etc.) relevantes para a temática da materia con actividades específicamente deseñadas para a análise dos mesmos.
Pódese empregar como introdución xeral a un tema, como instrumento de aplicación de estudo de casos, para a explicación de procesos que non se poden observar directamente, para a presentación de situacións complexas ou como sínteses.
Discusión dirixida Técnica de dinámica de grupos na que os membros dun grupo discuten de forma libre, *informal e espontánea sobre un tema, aínda que poden estar *coordinados por un *moderador.
Aprendizaxe colaborativa A aprendizaxe colaborativa xérase a partir da combinación dunha serie de principios como: a articulación, o conflito e o traballo en común.
Baséase en chegar ao consenso a través da cooperación entre os membros do grupo. Outra premisa esencial desta aprendizaxe é a vontade de facer ou actividade directa de cada membro do grupo, o cal é fundamental porque a aprendizaxe colaborativa baséase na actividade de cada un dos membros. É, en primeira instancia, aprendizaxe activa que se desenvolve nunha colectividade non competitiva, na cal todos os membros do grupo colaboran na construción do coñecemento e contribúen á aprendizaxe de todos.
Obradoiro Obradoiro de arquitectura: Modalidade formativa orientada á aplicación de aprendizaxes nos que se introducen coñecementos de diversas materias, siempre ó redor dun proxecto arquitectónico, no cal pódense combinar diversas metodoloxías/probas (exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc.) a través das que o alumnado desenrola tarefas prácticas sobre un tema específico, co apoio e supervisión do profesorado das materias implicadas.
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe. A sesión maxistral é tamén coñecida como conferencia, método expositivo ou lección maxistral. Esta última modalidade adóitase reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Traballos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutéla do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente á aprendizaxe de "como facer as cousas". Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade da súa propia aprendizaxe.
Portafolios do alumno O resultado final dos traballos realizados na materia plasmarase no portafolios persoal do alumno, físico e dixital, dispoñible físicamente en papel e accesible a través da ferramenta informática para a docencia Moodle.

Avalíanse os resultados, pero a través dun proceso docente tutelado e guiado, onde o esforzo persoal e a evolución intelectual do alumno deberán aparecer reflectidos na documentación final.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Portafolios do alumno
Discusión dirixida
Obradoiro
Descrición
O alumno recibe atención personalizada concernente ao traballo que está a desenvolver, a través dos profesores do grupo ao que fose asignado. No Taller terá a posibilidade de comentar e obter revisións críticas por parte dos profesores dos demais grupos e materias, para poder contrastar opinións e criterios e confrontalos cos propios.

O traballo do alumno será obxecto de revisións personalizadas, para observar a súa evolución e constatar a súa autoría.

A docencia a alumnos de programas de mobilidade adaptarase a condicións pedagóxicas e de traballos tutelados especiais, así como as probas e exames de avaliación.


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A5 A6 A7 A8 A9 A10 Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe - tanto autónomo coma colaborativo - dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos, profesionais e competitivos). Está referida prioritariamente á aprendizaxe de "como facer as cousas". Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade da súa propia aprendizaxe.

Se exige la asistencia al 80% de las sesiones interactivas
La valoración de la práctica obligatoria del taller no se restringe a los contenidos, también, se constata la autoría de la misma
50
Portafolios do alumno B5 B7 C1 C3 C8 O resultado final dos traballos realizados na materia plasmarase no portafolios persoal do alumno, físico e dixital, dispoñible físicamente en papel e accesible a través da ferramenta informática para a docencia Moodle.

Avalíanse os resultados, pero a través dun proceso docente tutelado e guiado, onde o esforzo persoal e a evolución intelectual do alumno deberán aparecer reflectidos na documentación final.

Se exige la asistencia al 80% de las sesiones interactivas
La valoración de la práctica obligatoria del taller no se restringe a los contenidos, también, se constata la autoría de la misma
50
 
Observacións avaliación

Os exercicios a realizar na asignatura provirán, principalmente de tres fontes: 1ª - Necesidades reais en contornos existentes dun alto grao de complexidade. Novas propostas ou recuperación-rehabilitación de edificios públicos, conxuntos residenciais, áreas de cidade ou territoriais, lugares en transformación, paisaxes vulnerables... condicións que esixen unha coidadosa análise e síntese  multifactorial. A proposta terá competencia como proxecto básico profesional.    2ª - Concursos de arquitectura. Convocados por administracións públicas ou organismos privados, nacionais ou internacionais. O alumnado, organizado en grupos, analizará a conveniencia e posibilidades de presentar propostas a estas convocatorias, baixo a tutela do profesorado. A incorporación dunha persoa a un equipo, no que asumirá un rol especializado, no que as condicionantes administrativas, de prazos e orzamentos son determinantes, situarán a persoa e ao seu equipo nun entorno real e competitivo, que lles permitirá conectar coa realidade profesional nun amplo espectro de actividade. 3ª - Propostas de intervención. O alumnado, organizado en equipos, poderá propoñer, ademais, intervencións sobre demandas e contornas reais, que aporten solucións a espazos e disfuncións urbanas detectadas nas análises das actividades iniciais do curso.

A avaliación terá en conta os resultados alcanzados na elaboración e posible tramitación das propostas.

Se exige la asistencia al 80% de las sesiones interactivas
La valoración de la práctica obligatoria del taller no se restringe a los contenidos, también, se constata la autoría de la misma

Fontes de información
Bibliografía básica VVAA (2017). Augas Quentes: Argumentos para lo urbano. A Coruña: Universidade da Coruña
Rainer Maria Rilke (2012). Cartas a un joven poeta. Madrid: Alianza Editorial
X. Monteys, P. Fuertes (2014). Casa collage. Barcelona: Gustavo Gili
Robert Venturi (1992). Complejidad y contradicción en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili
VVAA (2017). CTE - Código Técnico de la Edificación. Madrid: Ministerio de Fomento
Sigfried Giedion (2009). Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición. Barcelona: Reverte
Kenneth Frampton (1980). Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili
Aldo Rossi (1992). La Arquitectura de la Ciudad. Barcelona: Gustavo Gili
Enrique Walker (2010). Lo Ordinario. Barcelona: Gustavo Gili
Peter Zumthor (2014). Pensar la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili
Rafael Moneo (2010). Rafael Moneo: Apuntes sobre 21 obras. Barcelona: Gustavo Gili
Eduardo Torroja Miret (2008). Razón y ser de los tipos estructurales. Madrid: CSIC
I. Abalos, J. Herreros (2000). Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea. San Sebastián: Nerea

Bibliografía complementaria Philip Jodidio (2004). Architecture Now. Colonia: Taschen
Victor Olgyay (1998). Arquitectura y clima. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Barcelona: Gustavo Gili
Henri Lefebvre (1973). De lo Rural a lo Urbano. Barcelona: Península
Rem Koolhaas (1978). Delirious New York. A retroactive Manifiesto for Manhattan. Nueva York: Oxford University Press
Ian McHarg (1969). Design with Nature. Nueva York: Natural History Press
Marc Augé (1996). El Viaje Imposible. El Turismo y sus Imágenes. Barcelona: Gedisa
Peter Cook (1970). Experimental Architecture. Londres: Studio Vista
Rudolf Arnheim (2001). La forma visual de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili
Reyner Banham (1976). Megaestructure. Urban Futures of the Recent Past. Londres: Harper & Row
Luigi Prestinenza (2008). New Directions in Contemporary Architecture: Evolutions and Revolutions in Building Design Since 1988. Chichester: John Wiley & Sons
Patrice Goulet (1989). Temps sauvage et incertain. Paris: Les Editions du Demi-Cercle
B. Tschumi, I. Cheng (2003). The state of architecture at the beginning of the 21st century. New York: The Monacelli Press / Columbia Books of Architecture
Alison & Peter Smithson (1967). Urban structuring. Londres: Studio Vista
M. Mostafavi, G. Doherty (2014). Urbanismo ecológico. Barcelona: Gustavo Gili


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Proxecto de Construción/630519001
Proxecto de Estruturas/630519002
Crítica Arquitectónica/630519004
Instrumentos de Intervención Urbanística/630519006
Proxecto de Instalacións/630519003

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Mestrado/630519007

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías