Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Instrumentos de Intervención Urbanística Código 630519006
Titulación
Mestrado Universitario en Arquitectura
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Coordinación
Conde Garcia, Jesus
Correo electrónico
jesus.conde@udc.es
Profesorado
Conde Garcia, Jesus
Correo electrónico
jesus.conde@udc.es
Web http://http://www.udc.es
Descrición xeral A materia se desenvolve en réximen de talleres, prácticas, e teoría. Trata de fixar os conceptos e coñecementos adquiridos polo alumno en materias anteriores del grado e entender os mecanismos necesarios para levar a cabo as operacións de intervención urbana e edificatoria en relación coa cidade existente e a través dos instrumentos de planeamento adecuados. Se plantea a premisa do análise do contexto, do entendimiento do tecido urbano, do territorio e da paisaxe, como punto de partida fundamental no proceso proxectual. Es por isto que a materia se plantea como eminentemente práctica enfrentando o alumno coa resolución de casos concretos. A práctica da asignatura se vincula fundamentalmente ao proxecto que os alumnos desenvolvan no traballo fin de máster, de maneira que sirva de apoio a realización de aqueles aspectos urbanísticos relacionados co mesmo. A teoría fai fincapé sobre os instrumentos e métodos de intervención urbanística, tratase de enfrentar ao alumno cos procesos de diseño, redacción e tramitación urbanística directamente vinculados coa práctica habitual do arquitecto. Neste senso, A materia supón un apoio ao TFM o enfrentar o alumno coas implicacións urbanas -tanto analíticas y proxectuales como instrumentales- que cualquier proxecto de arquitectura conleva.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A6 Aptitude para a concepción, a práctica e desenvolvemento de proxectos urbanos. (T)
A8 Aptitude para elaborar programas funcionais de edificios e espazos urbanos. (T)
A9 Aptitude para intervir en conservar, restaurar e rehabilitar o patrimonio construído. (T)
A10 Aptitude para exercer a crítica arquitectónica.
A11 Capacidade para redactar e xestionar planos urbanísticos a calquera escala. (T)
A12 Elaboración, presentación e defensa, una vez obtidos todos os créditos de grao e mestrado, dun exercicio orixinal realizado individualmente, ante un tribunal universitario no que deberá incluírse polo menos un profesional de recoñecido prestixio proposto polas organizacións profesionais. O exercicio consistirá nun proxecto integral de arquitectura de natureza profesional no que se sinteticen todas as competencias adquiridas na carreira, desenvolvido ate o punto de demostrar suficiencia para determinar a completa execución das obras de edificación sobre as que verse, con cumprimento da regulamentación técnica e administrativa aplicable (T)
B1 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B2 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B3 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B4 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B5 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e no especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B6 Coñecer os métodos de investigación e preparación de proxectos de construción.
B7 Crear proxectos arquitectónicos que satisfagan á súa vez as esixencias estéticas e as técnicas e os requisitos dos seus usuarios, respectando os límites impostos polos factores orzamentarios e a normativa sobre construción.
B8 Comprender a profesión de arquitecto e a súa función na sociedade, en particular, elaborando proxectos que teñan en conta os factores sociais.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para o aprendizaxe ao longo da súa vida
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse Mixto
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia do aprendizaxe ao longo da vida
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacitar o estudante para enfrentarse o análise e o deseño urbano, así como os problemas asociados o marco legal urbanístico que plantexa cualquer proxecto de arquitectura. Familiarizarse coa redacción de instrumentos de desenvolvemento urbanístico e cos problemas de implantación e de inserción na ciudade das novas edificacións o urbanizacións. Por último concienciar o estudante das implicacións sociais, económicas, medioambientais e paisaxísticas que conleva una intervención arquitectónica o urbanística. AM6
AM8
AM9
AM10
AM11
AM12
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
MANEXO DAS ESCALAS DA PLANIFICACIÓN E DO PROXECTO URBANO 1.- DESDE AS ESTRATEXIAS ATA A MATERIALIZACIÓN DAS PROPOSTAS.
2.- ESCALA E ANÁLISE
O ENCAIXE URBANÍSTICO DO PROXECTO 1.- CONTEXTO URBANO
2.- CONTEXTO LEGAL
3.- INSTRUMENTOS DE DESENVOLVEMENTO URBANÍSTICO
NORMATIVA 1.- SECTORIAL CON IMPLICACIÓNS SOBRE A ORDENACIÓN DO TERRITORIO
2.- URBANÍSTICA
CRITERIOS E CONDICIÓNS DE URBANIZACIÓN E TRANSFORMACIÓN 1.- REDES E SERVIZOS
2.- O PROXECTO DE URBANIZACIÓN
PRINCIPIOS E PAUTAS DE IMPLANTACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA 1.- ECOLOXÍA
2.- PAISAXE

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Saídas de campo A6 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B8 C4 C7 C8 3 1 4
Obradoiro A6 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 18 18 36
Análise de fontes documentais A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B8 C7 C8 3 3 6
Esquemas A6 A8 A10 A11 A12 B3 B4 B5 C1 C8 2 2 4
Portafolios do alumno A6 A8 A10 A11 A12 B3 B4 B5 C1 C4 C8 5 5 10
Prácticas a través de TIC A6 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B8 C1 C4 C7 C8 1 5 6
Proba mixta A6 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 2 4
Sesión maxistral A6 A8 A9 A10 A11 A12 B3 B4 B8 C8 3 0 3
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Saídas de campo Actividades desenvoltas nun contexto externo o entorno académico universitario relacionadas co ámbito de estudo da materia, vinculadas principalmente o entendemento do "lugar" onde se plantexa o traballo do taller. Estas actividades se centran no desenrolo das capacidades relacionadas coa observación directa e sistemática, a recollida de información, a execución de croquis, fotografías, bosquexos, deseños, e o análise dos lugares obxeto de proxecto.
Obradoiro Encaminada o desenvolvemento de traballos prácticos, ben vinculados a outras asignaturas,no contexto da realización dun proxecto concreto (taller de arquitectura); ben resolvendo exercicios prácticos, propios dos instrumentos de intervención urbanística (taller da asignatura). Se abordarán os aspectos urbanísticos, tanto analíticos e proxectuais como instrumentais, relacionados co proxecto en redacción.
Análise de fontes documentais Técnica metodolóxica que supón a utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de reportaxes documentais o películas, noticias de actualidade, paneis gráficos, fotografías, biografías, artigos, revistas, planos históricos e actuais, textos, etc.) relevantes para a temática da materia con actividades específicamente deseñadas para o análise dos mesmos. Se pode emplear como introducción xeral a un tema, como instrumento de aplicación de estudo de casos, para a explicación de procesos que no se poden observar directamente, para a presentación de situacións complexas o como síntese. Encaminada fundamentalmente a familiarizar o alumno coas fontes propias da información urbanística.
Esquemas Consiste nunha síntese dos principais contidos traballados. E un recurso óptimo para facilitar a comprensión da realidade y/o texto y a concentración persoal sobre o material obxeto de estudo. Análise, síntesis e diagnóstico dos problemas que plantexa o caso práctico proposto. E tamén unha axuda importante para o repaso e a preparación de exames.
Portafolios do alumno Esta composto polos bocetos, esquemas, reflexións que o alumno vai acumulando o longo do desenvolvemento da práctica e a presentación final da documentación elaborada polo alumno no transcurso dos talleres.
Prácticas a través de TIC Metodoloxía que permite o alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter práctico (demostracións, simulacións, etc.) a teoría dun ámbito de coñecemento, mediante a utilización das tecnoloxías da información e as comunicacións. As TIC supoñen un excelente soporte e canle para o tratamento da información e aplicación práctica de coñecementos, facilitando a aprendizaxe e o desenrolo do alumnado. Facilita o acceso a información urbanística, así como o seu análise posterior.
Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxetivas.
En cuanto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademáis, en canto preguntas obxetivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/o de asociación. A proba tamén estará vinculada aos traballos específicos desenvoltos durante o curso.
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introducción de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe sobre temas específicos que se consideran imprescindibles para o desenvolvemento dos traballos prácticos.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Portafolios do alumno
Esquemas
Análise de fontes documentais
Obradoiro
Descrición
Tempo que cada profesor ten reservado para atender e resolver dudas aos alumnos individualmente, para asesorar a cada un sobre o desenvolvemento do seu traballo concreto.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas a través de TIC A6 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B8 C1 C4 C7 C8 Cada ano valórase o uso de novas tecnoloxías no desenvolvemento dos talleres. Na marcha da materia se fará especial referencia aos SIG. 10
Portafolios do alumno A6 A8 A10 A11 A12 B3 B4 B5 C1 C4 C8 Trátase da presentación en formato adecuado dos traballos desenvoltos nos talleres. Así como da valoración do conxunto de esquemas , bocetos, análises que o alumno fai o longo do curso. 10
Obradoiro A6 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Trátase do desenvolvemento de exercicios prácticos. No caso do taller de arquitectura está vinculado a un proxecto de arquitectura concreto que se planteará cada curso. No caso do taller de asignatura podrán ser uno o mais pequenos exercicios encamiñados a fixar conceptos clave. No caso do taller de arquitectura es obrigatorio cursar todas as signaturas que o compoñen 40
Proba mixta A6 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 A proba mixta trata de valorar a asimilación por parte do alumno dos coñecementos expostos durante o curso. 40
 
Observacións avaliación
<p>As porcentaxes que se refllicten son aproximadas, para poder aprobar a materia haberá que aprobar tanto as partes prácticas como as partes teóricas, de manera independente, si ben a nota final se compoñe de ambas. </p>

Fontes de información
Bibliografía básica

Información urbanística dispoñible a través de distintas administracións públicas e institucións:

Plans territoriais
Plans de ordenación de recursos naturais
Plans xerales de ordenación municipal
Normas subsidiarias
Catálogos
................................
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Proxectos Avanzados/630519005
Traballo Fin de Mestrado/630519007
Proxecto de Construción/630519001
Proxecto de Estruturas/630519002
Proxecto de Instalacións/630519003

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Mestrado/630519007

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías