Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Trabajo Fin de Máster Código 630519007
Titulación
Mestrado Universitario en Arquitectura
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Máster Oficial Anual
Primero Obligatoria 30
Idioma
Castellano
Gallego
Modalidad docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Enxeñaría Civil
Expresión Gráfica Arquitectónica
Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Coordinador/a
Creus Andrade, Juan Jose
Correo electrónico
juan.creus@udc.es
Profesorado
Abelleira Doldán, Miguel A.
Agrasar Quiroga, Fernando
Antelo Tudela, Enrique
Aragon Fitera, Jorge
Bermudez Graiño, Jose Manuel
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Carreiro Otero, Maria Concepción
Casares Gallego, Amparo
Conde Garcia, Jesus
Crespo Gonzalez, Cristobal
Creus Andrade, Juan Jose
Dominguez Diez, Javier Faustino
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Fernández-Albalat Ruiz, Andrés
Gallego Picard, Pablo
García Fontán, Cristina
Garitaonaindia De Vera, Jose R
Hermo Sanchez, Victor Manuel
Llamazares Castro, Jesus
Lopez Gonzalez, Candido
Martínez González, Carlos
Meijide Tomas, Jorge Vicente
Mesejo Conde, Mónica
Muñiz Gomez, Santiago
Muñoz Vidal, Manuel
Paz Agras, Mari Luz
Pedros Fernandez, Oscar
Perez Valcarcel, Juan Bautista
Pita Abad, Carlos Alberto
Prieto López, Juan Ignacio
Quintáns Eiras, Carlos Luis
Raya de Blas, Antonio
Redondo Porto, Alberto
Rodriguez Blanco, Emilio
Rodriguez Garcia, Enrique
Sabin Diaz, Patricia
Sánchez Iglesias, Santiago
Santos VÁzquez, Angeles
Seoane González, José Carlos
Seoane Prado, Enrique
Suárez Riestra, Félix Leandro
Vazquez Rodriguez, Jose Antonio
Vidal Pérez, Francisco José
Correo electrónico
miguel.abelleira@udc.es
fernando.agrasar@udc.es
enrique.antelo@udc.es
j.aragon@udc.es
jose.bermudez@udc.es
enrique.blanco@udc.es
maria.carreiro@udc.es
amparo.casares@udc.es
jesus.conde@udc.es
cristobal.crespo@udc.es
juan.creus@udc.es
javier.dominguez@udc.es
javier.estevezc@udc.es
andres.fernandez-albalat@udc.es
pablo.gallego@udc.es
cristina.garcia.fontan@udc.es
j.garitaonaindia@udc.es
victor.hermo@udc.es
j.llamazares@udc.es
candido.lopez@udc.es
c.martinez.gonzalez@udc.es
jorge.meijide@udc.es
monica.mesejo@udc.es
santiago.muniz@udc.es
manuel.munoz@udc.es
luz.paz.agras@udc.es
oscar.pedros@udc.es
juan.pvalcarcel@udc.es
c.pita@udc.es
juan.prieto1@udc.es
carlos.quintans@udc.es
antonio.raya@udc.es
a.redondo@udc.es
emilio.rblanco@udc.es
enrique.rodriguez.garcia@udc.es
patricia.sabin@udc.es
santiago.sanchez@udc.es
angeles.santos@udc.es
carlos.seoane@udc.es
enrique.seoane@udc.es
felix.suarez@udc.es
jose.vazquez@udc.es
francisco.vidal@udc.es
Web http://www.udc.es
Descripción general O Traballo Fin de Mestrado finaliza a titulación que habilita para o exercicio da profesión de arquitecto. O tema a desenrolar será o iniciado na asignatura Proxectos Avanzados. Trátase de elaborar, presentar e defender un proxecto integral de arquitectura de natureza profesional no que se sinteticen todas as competencias adquiridas na carreira, desenvolvido ata o punto de demostrar suficiencia para determinar a completa execución das obras de edificación sobre as que verse, con cumprimento da regulamentación técnica e administrativa aplicable. Representa a plenitude da adquisición das competencias para o exercicio da profesión regulada de Arquitecto de acordo cos dereitos, atribucións e prerrogativas que as disposicións legais establezan.
Plan de contingencia 1. Modificacións nos contidos
– Non se realizarán cambios
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Todas agás as saídas de campo
*Metodoloxías docentes que se modifican
- As saídas de campo non poderán realizarse pola súa natureza en períodos de confinamento, substituíndose por unha intensificación da correspondente á Análise de fontes documentais.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.
- Moodle: Segundo a necesidade do alumando. Dispoñen de “foros temáticos asociados aos módulos” da materia, para formular as consultas necesarias. Tamén hai “foros de actividade específica” para desenvolver as “Discusións dirixidas”, a través das que se se pon en práctica o desenvolvemento de contidos teóricos da materia.
- Teams: Sesións semanais en gran grupo ou en pequeno grupo (ata 6 persoas) que se programarán en cada obradoiro en función das horas que a materia tan asignadas no horario do centro e das necesidades de seguimento particular que se establezan en cada taller para o adecuado seguimento dos traballos tutelados. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumnado para desenvolver o traballo da materia.
4. Modificacións na avaliación
- Proba obxectiva: O Tribunal cualifica coa súa nota a elaboración dun Proxecto Integral de Arquitectura de natureza Profesional (Proxecto Final de Carreira- PFC) que consta de diferentes documentos escritos, gráficos e físicos (maquetas de traballo) que serán presentados en formato dixital para a súa avaliación mentres as condicións non o permitan, inda que, no caso das maquetas, o Tribunal poderá requirir a súa visualización durante a defensa.
O traballo presentado debe contar co informe favorable do Obradoiro para a súa avaliación e cualificación por parte do Tribunal, quen porá a nota de Matrícula de Honra, Sobresaliente, Notable ou Aprobado ao alumno.
Na medida do posible, tratarase de que al datas e actos de defensa ante o tribunal poidan facerse en situación de presencialidade, seguindo en calquera caso as indicacións que a universidade estableza ao respecto para a realziación deste tipo de actos.
- Obradoiro (Informe previo): O Obradoiro emite, de xeito colexiado, un informe Individual para cada estudante que, no caso de ser Favorable, constará dunha autorización expresa de defensa ante o Tribunal.
*Observacións de avaliación:
- Esixirase do alumnado unha participación activa, que permita realizar o seguimiento
e evolución dos traballos e verificar a súa autoría. Para iso, dispoñeranse tarefas
abertas en Moodle.
- As entregas faranse a través da plataforma Moodle, cos mesmos criterios establecidos
para a docencia presencial, eliminando a entrega material nas dependencias da ETSAC.
- Non será necesario realizar entregas en formato físico. Non obstante, o alumnado poderá ser requerido a mostrar maquetas de traballo durante a defensa ante o tribunal. O alumnado entregará os paneis resumo en formato A1 do seu proxecto máis tarde, en canto as condicións o permitan e dentro das datas que se establezan para este propósito.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía:
Non se realizarán cambios. Xa dispoñen de todos os materiais de traballo da maneira
dixitalizada en Moodle.

Competencias del título
Código Competencias del título
A1 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: Estructuras de edificación. (T)
A2 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: Sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada. (T)
A3 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: Sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa. (T)
A4 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: Instalaciones de suministro y evacuación de aguas, calefacción, climatización. (T)
A5 Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos. (T)
A6 Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos. (T)
A7 Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de dirección de obras. (T)
A8 Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos. (T)
A9 Aptitud para intervenir en conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido. (T)
A10 Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.
A11 Capacidad para redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier escala. (T)
A12 Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de grado y máster, de un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal universitario en el que deberá incluirse al menos un profesional de reconocido prestigio propuesto por las organizaciones profesionales. El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el punto de demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las obras de edificación sobre las que verse, con cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa aplicable (T)
B1 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
B2 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
B3 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
B4 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
B5 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
B6 Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.
B7 Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios, respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.
B8 Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realizad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
C5 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Al superar esta materia, el alumno deberá estar en condiciones de afrontar todas las competencias de la profesión de arquitecto: -Elaborar proyectos de cualquier complejidad, en los que se satisfagan adecuadamente las exigencias compositivas, espaciales, técnicas y funcionales inherentes al diseño arquitectónico, urbanístico y del paisaje. -Integrar dentro del proceso compositivo y de proyectación arquitectónica el aprendizaje de las asignaturas de perfil tecnológico y urbanístico, con una metodología que permita la aplicación práctica de los contenidos teóricos de todas ellas en un proyecto de cualquier complejidad. -Trabajar a todas las escalas con las normativa y estándares. La edificación, el conjunto, el barrio, el espacio urbano y el paisaje, resolviendo proyectos desde la ordenación territorial hasta las piezas más menudas, que permitan una visión global de las circunstancias que conforman las relaciones complejas que se dan en el contexto del hábitat humano. También, aparecen otros elementos de conocimiento como el trabajo de campo y entrevistas con los vecinos que impulsan propuestas de investigación adaptándose a las necesidades de sus habitantes. En el trabajo del taller los proyectos se desenvuelven a nivel de proyecto básico y de ejecución, desde las ideas iniciales hasta la elaboración más detallada, incluyendo la definición de sus materiales y su construcción y la incorporación, diseño y dimensionado de elementos estructurales. Se trabaja con las normas implicadas, como la habitabilidad, eliminación de barreras, los criterios de evacuación, código técnico, normativa urbanística... AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
AM7
AM8
AM9
AM10
AM11
AM12
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8

Contenidos
Tema Subtema
En el Proyecto Final de Carrera que desarrolla en esta asignatura (TFM) el trabajo iniciado en la asignatura Proyectos Avanzados (PA). Consiste en la elaboración de proyectos que permiten sintetizar capacidades y conocimientos parciales adquiridos en el curso del proceso formativo, sirviendo como ensayo general para la práctica del oficio de arquitecto. Por lo tanto, el Proyecto Final será un ejercicio original que se presentará y defenderá ante la Corte, y consistirá en un proyecto arquitectónico integral de naturaleza profesional que resumirá los conocimientos y habilidades adquiridos en todas las disciplinas de la carrera, desarrolladas hasta el punto de demostrar aptitud para determinar la ejecución completa de los edificios en los que se ve, con el cumplimiento de la normativa aplicable.
Se aplicarán las disposiciones del Reglamento para la elaboración y defensa del Proyecto Final aprobado por los órganos rectores.
Los temas serán los propuestos en la asignatura Proyectos Avanzados para cada uno de los grupos de taller de arquitectura. Las condiciones de redacción, contenido, presentación, composición de los Tribunales y otras características del Proyecto Final se incluirán en el Reglamento mencionado.

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Sesión magistral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 20 26 46
Análisis de fuentes documentales A5 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 9 10
Taller A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 215 365.5 580.5
Actividades iniciales A5 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 5 5 10
Prueba objetiva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 2.5 4.5
Esquema A5 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 4 5
Discusión dirigida A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 50 29 79
Salida de campo A5 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 4 0 4
Lecturas A5 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 9 10
 
Atención personalizada 1 0 1
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Sesión magistral Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La sesión magistral es también conocida como conferencia, método expositivo o lección magistral. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
Análisis de fuentes documentales Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, revistas, planos históricos y actuales, textos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación de estudio de casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis.
Taller de arquitectura: Modalidad formativa orientada a la aplicación de aprendizajes en los que se introducen conocimientos de diversas materias, siempre alrededor de un proyecto arquitectónico, dónde se pueden combinar diversas metodologías/pruebas (exposiciones, simulaciones, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc.) a través de la que el alumnado desarrolla tareas prácticas sobre un tema específico, con el apoyo y supervisión del profesorado de las materias implicadas.
Actividades iniciales Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje a fin de conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar, vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los conocimientos previos.
Prueba objetiva Prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar si las respuestas dadas son o non correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite avaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación diagnóstica, formativa como aditiva. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación. También se puede construir con un solo tipo de alguna de estas preguntas.
Esquema Consiste en una síntesis de los principales contenidos trabajados. Es un recurso óptimo para facilitar la comprensión de la realidad y/o texto y la concentración personal sobre el material objeto de estudio. Es también una ayuda importante para el repaso y la preparación de exámenes.
Discusión dirigida Técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y espontánea sobre un tema, aunque poden estar coordinados por un moderador.
Salida de campo Actividades desarrolladas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones, organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el desarrollo de las capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, la ejecución de croquis, fotografías, bosquejos, diseños, etc.
Lecturas Son un conjunto de textos y documentación escrita que constituyen una fuente de profundización en los contenidos trabajados.

Atención personalizada
Metodologías
Discusión dirigida
Prueba objetiva
Taller
Descripción
El alumno recibe atención personalizada concerniente al trabajo que está desarrollando en el Taller, a través de los profesores del grupo al que fué asignado. En el Taller tendrá la posibilidad de comentar y obtener revisiones críticas por parte de los profesores de los demás grupos y materias, para poder contrastar opiniones y criterios y confrontarlos con los propios.

El trabajo del alumno será objecto de revisiones personalizadas, para observar su evolución y constatar su autoría.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Prueba objetiva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Defensa, una vez que se hayan obtenido todos los créditos de grado y maestría, de un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal universitario en el que debe incluirse al menos un profesional de reconocido prestigio propuesto por las organizaciones profesionales.

La sesión pública de presentación y defensa ante un tribunal universitario consistirá en la presentación por parte del alumno del proyecto realizado. El tiempo de exposición será establecido por el tribunal.

Una vez que finalice la presentación pública, los miembros del panel podrán pedirle al alumno las aclaraciones que considere apropiadas y justificarán su evaluación. El tribunal calificará al solicitante con los honores, nota de matrícula sobresaliente, notable o aprobada, agregando la calificación numérica. Esta calificación se registrará en los minutos y se incluirá en el archivo del estudiante.
50
Taller A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Considera a asistencia e participación do alumno na docencia presencial, a realización e exposición, no seu caso, dos traballos non presenciais e os desenvolvidos en taller. Os profesores do taller emiten un informe, a petición do estudante, sobre o traballo realizado que, unicamente en caso de ser favorable, permitirá a defensa ante o tribunal universitario.O informe reflectirá de forma detallada o seguimento efectuado, os posibles incidentes que tivesen lugar e todos aqueles aspectos que se consideren relevantes para a cualificación do traballo. Será asinado por polo menos dous dos profesores do taller de PFC, sendo un deles pertencente ao módulo proyectual e outro ao módulo técnico.

Esíxese a asistencia ao 80% das sesións do obradoiro e das sesións expositivas.

A valoración do proxecto realizado no taller non se restrinxe aos contidos, tamén, constátase a autoría da mesma.
50
 
Observaciones evaluación

Todos los estudiantes de TFM deben realizar su trabajo en persona en un taller de PFC, con una asistencia mínima del 80% tanto para las sesiones del taller como para las sesiones expositivas correspondientes.
La presentación y defensa del TFM ante el tribunal es obligatoria.


Fuentes de información
Básica RAHM,Philippe (2009). Architecture météorologique. Paris: Archibooks
Olgyay, Viktor (1998). Arquitectura y clima: Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Barcelona: GG
DEPLAZES, Andrea (2010). Construir la arquitectura. Barcelona: GG
VVAA (2017). CTE - Código Técnico de la Edificación. Madrid: Ministerio de Fomento
VVAA (2010). Decreto 29/2010 Habitabilidad de Viviendas en Galicia. DOGA 18 marzo 2010
Norberg- Schulz, Christian (1967). Intenciones en arquitectura. Barcelona: GG
PARICIO, Ignacio (1995). La construcción de la arquitectura 2. Los elementos.. Barcelona: ITeC
Pallasmaa, Juhani (2012). La mano que piensa. Barcelona: GG
SOLÁ-MORALES, Manuel de (1997). Las formas de crecimiento urbano. Barcelona: UPC
Gali Izard, Teresa (2005). Los mismos paisajes: Ideas e interpretaciones. Barcelona: GG
AAVV CSCAE (). Manuales y programas. CSCAE
Zumthor, Peter (2009). Pensar la arquitectura. Barcelona: GG
Ian MacHarg (2000). Proyectar con la naturaleza. Barcelona: GG
QUARONI, Ludovico (1980). Proyectar un edificio: ocho lecciones de arquitectura. Madrid: Xarait
TORROJA, Eduardo (2004). Razón y ser de tipos estructurales. Madrid: CSIC
ENGEL, Heino (2009). Sistemas de estructuras. Barcelona: GG

Aparte de estas entradas bibliográficas, cada año la asignatura incorpora bibliografías específicas, que serán sugeridas a los estudiantes.

Complementária


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios

<div><div>Todo PFC será codirigido por dos profesores arquitectos de la ETSAC adscritos al Máster, necesariamente uno de ellos estará integrado en las áreas de Proyectos, Composición y Urbanismo y, el segundo, en las áreas de: Instalaciones, Construcción, Estructuras y Representación.</div></div><div><br /></div><div>Para solicitar la presentación y defensa del PFC, el estudiante debe de cumplir simultáneamente las</div><div>siguientes condiciones:</div><div>

  1. Haber superado el resto de los créditos necesarios para la obtención del título. A tales efectos la administración del centro comprobará el cumplimiento de este requisito.
  2. Contar con el informe de autorización del taller de PFC para su defensa, que será tramitada por los codirectores.

</div>(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías